Інформаційна війна та її особливості на сучасному етапі

dc.citation.epage6
dc.citation.issue2
dc.citation.journalTitleГуманітарні візіїї
dc.citation.spage1
dc.citation.volume4
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorБучин, Микола
dc.contributor.authorКурус, Юля
dc.contributor.authorBuchyn, Mykola
dc.contributor.authorKurus, Yuliia
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-02-25T12:26:54Z
dc.date.available2020-02-25T12:26:54Z
dc.date.created2018-02-26
dc.date.issued2018-02-26
dc.description.abstractУ статті автори розкривають суть інформаційної війни, акцентують увагу на основних розуміннях цього феномену. Наголошено, що в науковій літературі інформаційна війна трактується, зокрема, як: суперництво в інформаційно-психологічній сфері задля впливу і контролю над ресурсами; інформаційний вплив на прийняття політичних рішень; сучасний конфлікт, який притаманний для епохи постіндустріального суспільства; конфлікт, який передбачає використання інформаційної зброї та ін. Трактуючи інформаційну війну з позиції конфліктологічного підходу, автори з’ясовують відмінності між інформаційною війною і такими поняттями, як «психологічна війна», «збройний конфлікт», «кібервійна», «кібертероризм», «мережева війна», «хактивізм». Виокремлено суб’єктів та об’єктів інформаційної війни, виділено різноманітні форми інформаційних протистоянь. Автори характеризують основні цілі інформаційних воєн: контроль інформаційного простору; захист інформації; інформаційні атаки на суперника; підвищення ефективності збройних сил та ін. Значну увагу звернено на аналіз інформаційної зброї. Автори виокремлюють її основні характеристики та переваги порівняно з традиційною зброєю, конкретні форми її використання. Показано відмінності між оборонною та наступальною інформаційними війнами. Виділено основні принципи ефективності інформаційних воєн, зокрема: прикладання максимуму зусиль задля розширення інформаційного простору зі збереженням контролю; здійснення інформаційного впливу на найуразливіші елементи інформаційної системи противника; здійснення протидії та контрдії інформаційному впливу ворога та зменшення сфери його поширення; застосування комплексного підходу під час формування стратегії інформаційного протиборства (поєднання методів інформаційної війни з економічними, військовими, політичними та іншими чинниками).
dc.description.abstractIn the article, the authors reveal the essence of information warfare; focus on the basic understanding of this phenomenon. The article acknowledges that in the scientific literature information war is interpreted, in particular, as rivalry in the informational and psychological sphere for the influence and control over resources; informational influence on making political decisions; a modern conflict that is inherent in the post-industrial society era; a conflict involving the use of information weapons, etc. By characterization of information warfare from the standpoint of the conflict-based approach, the authors find out the differences between the information warfare and such concepts as “psychological warfare”, “armed conflict”, “cyberwarfare”, “cyberterrorism”, “network warfare”, “hacktivism”. The subjects and objects of information warfare and various forms of information conflicts are distinguished. The authors describe the main goals of information wars: control of information space, information protection, informational attacks on an opponent, increasing the effectiveness of the armed forces, etc. Considerable attention is paid to the analysis of information weapons. The authors distinguish its main characteristics and advantages compared with conventional weapons, the specific forms of its use. The differences between defensive and offensive information wars are shown. The basic principles of the effectiveness of information wars are highlighted, in particular: maximum effort is made to expand the information space with preservation of control; implementation of information influence on the most vulnerable elements of the enemy's information system; realization of counteraction to the informational influence of the enemy and reduction of its sphere of distribution; application of an integrated approach during the formation of a strategy of information confrontation (a combination of methods of information warfare with economic, military, political and other factors).
dc.format.extent1-6
dc.format.pages6
dc.identifier.citationБучин М. Інформаційна війна та її особливості на сучасному етапі / Микола Бучин, Юля Курус // Гуманітарні візіїї. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 4. — № 2. — С. 1–6.
dc.identifier.citationenBuchyn M. Information war and its particularities at the contemporary stage / Mykola Buchyn, Yuliia Kurus // Humanitarian Vision. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 4. — No 2. — P. 1–6.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46026
dc.language.isopl
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofГуманітарні візіїї, 2 (4), 2018
dc.relation.ispartofHumanitarian Vision, 2 (4), 2018
dc.relation.referencesБелоножкин, В., Остапенко, Г. (2009). Информационные аспекты противодействия терроризму. Москва: Горячая линия-Телеком.
dc.relation.referencesВалюшко, І. (2015). Еволюція інформаційних війн: історія і сучасність. Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки, № 2, 127–134.
dc.relation.referencesВасиленко, И. (2010). Политическая философия. Москва: Инфра-М.
dc.relation.referencesГор, А. (2008). Атака на разум. Москва: Амфора.
dc.relation.referencesДенисенко, І. (2008). Сучасні війни: нові підходи та інтерпретації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Питання політології», Вип. 12, №810, 212–218.
dc.relation.referencesКоровин, В. (2009). Главная военная тайна США. Сетевые войны.Москва: Яуза, Эскмо.
dc.relation.referencesМагда, Є. (2014). Виклики гібридної війни: інформаційний вимір. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, №5, 138–142.
dc.relation.referencesМануйло, А., Петренко, А., Фролов, Д. (2004). Государственная информационная политика в условиях информационно-психологических конфликтов высокой интенсивности и социальной опасности: Учебное пособие. Москва: МИФИ.
dc.relation.referencesМережко, О. (2009). Проблеми кібервійни та кібербезпеки в міжнародному праві. ЮСТІНІАН. Отримано з: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3233.
dc.relation.referencesСоловьёв, А. (2004). Политические коммуникации: учебное пособие для студентов вузов. Москва: Аспект Пресс.
dc.relation.referencesПочепцов, Г. (2013). Смислові та інформаційні війни: пошук відмінностей. MediaSapiens. Отримано з http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/smislovi_ta_informatsiyni_viyni_poshuk_vidminnostey/
dc.relation.referencesРасторгуев, С. (2003). Философия информационной войны. Москва: Московский психолого-социальный институт.
dc.relation.referencesСасин, Г. (2015). Інформаційна війна: сутність, засоби
dc.relation.referencesреалізації, результати та можливості протидії (на прикладі
dc.relation.referencesросійської експансії в український простір). Грані, № 3, 18–23.
dc.relation.referencesОтримано з http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2015_3_5.pdf.
dc.relation.referencesТоффлер, Е. (2003). Нова парадигма влади. Знання, багатство й сила. Харків: Акта.
dc.relation.referencesТребин, М. (2005). Войны ХХІ века. Москва: АСТ; Минск: Харвест.
dc.relation.referencesТребін, М. (2013). Феномен інформаційної війни у світі, що глобалізується. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава
dc.relation.referencesМудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Право, №2 (16), 188–198.
dc.relation.referencesТроицкий, М. (2002). Концепция «программирующего лидерства» в евроатлантической стратегии США. Pro et Contra, № 4, 86–103.
dc.relation.referencesЦыганов, В. (2007). Информационные войны в политике. Москва: Академический проект.
dc.relation.referencesЧухліб, Т. (2004). Батько «психологічних війн».
dc.relation.referencesГазета “День”. Отримано з http://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/batko-psihologichnih-viyn.
dc.relation.referencesШпига, П., Рудник, Р. (2014). Основні технології та закономірності інформаційної війни. Проблеми міжнародних відносин, №8, 326–339.
dc.relation.referencesClarke, A., Knake, R. (2010). Cyber War. New York: Harper Collins Publishers.
dc.relation.referencesCyberwar (2010). The Economist. Отримано з http://www.economist.com/node/16481504?story_id=16481504&source=features_box1
dc.relation.referencesDenning, D. (1999). Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign
dc.relation.referencesPolicy. Nautilus Institute for security and sustainability. Отримано з http://nautilus.org/global-problem-solving/activism-hacktivism-and-cyberterrorism-the-internet-as-a-toolfor-influencing-foreign-policy-2/
dc.relation.referencesEdelstein, A. (1997). Total propaganda. From mass culture to popular culture. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
dc.relation.referencesenBelonozhkin, V., Ostapenko, H. (2009). Informational
dc.relation.referencesenAspects of Countering Terrorism. [In Russian]. Мoscow:
dc.relation.referencesenGoryachaya liniya-Telekom.
dc.relation.referencesenChukhlib, T. (2004). The Father of “Psychological
dc.relation.referencesenWars”. [In Ukrainian]. Newspaper “Day”. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttp://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/batkopsihologichnih-viyn
dc.relation.referencesenClarke, A., Knake, R. (2010). Cyber War. New York: Harper Collins Publishers.
dc.relation.referencesenCyberwar (2010). The Economist. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttp://www.economist.com/node/16481504?story_id=16481504&source=features_box1.
dc.relation.referencesenGor, A. (2008). Attack on the Mind. [In Russian]. Moscow: Amfora.
dc.relation.referencesenDenning, D. (1999). Activism, Hacktivism, and
dc.relation.referencesenCyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign
dc.relation.referencesenPolicy. Nautilus Institute for security and sustainability. Retrieved
dc.relation.referencesenfrom http://nautilus.org/global-problem-solving/activismhacktivism-and-cyberterrorism-the-internet-as-a-tool-for-influencing-foreign-policy-2/
dc.relation.referencesenDenysenko, I. (2008). Modern Warfare: New
dc.relation.referencesenApproaches and Interpretations. [In Ukrainian]. Visnyk of V. N.
dc.relation.referencesenKarazin Kharkiv National University. Series: “Questions of
dc.relation.referencesenpolitical science”, Issue 12, №810, 212–218.
dc.relation.referencesenEdelstein, A. (1997). Total Propaganda. From Mass Culture
dc.relation.referencesento Popular Culture. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
dc.relation.referencesenKorovin, V. (2009). The Main Military Secret of the
dc.relation.referencesenUnited States. Network Wars. [In Russian]. Moscow: Yauza: Eskmo.
dc.relation.referencesenMahda, E. (2014). Challenges of the Hybrid War:
dc.relation.referencesenInformation Dimension. [In Ukrainian]. Scientific notes of the
dc.relation.referencesenInstitute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, No.5, 138–142.
dc.relation.referencesenManuylo, A., Petrenko, A., Frolov, D. (2004). State
dc.relation.referencesenInformation Policy in the Conditions of Information-
dc.relation.referencesenPsychological Conflicts of High Intensity and Social Danger:
dc.relation.referencesenTutorial. [In Russian]. Moscow:MIFI.
dc.relation.referencesenMerezhko, O. (2009). Problems of cyberwarfare and
dc.relation.referencesencyber security in international law. [In Ukranian]. YUSTINIAN.
dc.relation.referencesenRetrieved from http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3233.
dc.relation.referencesenPocheptsov, H. (2013). Semantic and Information Wars:
dc.relation.referencesenFinding Differences. MediaSapiens. [In Ukrainian]. Retrieved
dc.relation.referencesenfrom http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/smislovi_ta_informatsiyni_viyni_poshuk_vidminnostey/.
dc.relation.referencesenRastorguyev, S. (2003). The Philosophy of the
dc.relation.referencesenInformation War. [In Russian]. Moscow: Moscow
dc.relation.referencesenPsychological and Social Institute.
dc.relation.referencesenSasyn, H. (2015). Information War: the Essence, Means
dc.relation.referencesenof Realization, Results and Possibilities of Counteraction (on
dc.relation.referencesenthe Example of Russian Expansion into Ukrainian Space). [In
dc.relation.referencesenUkrainian]. Hrani, No. 3, 18–23. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttp://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2015_3_5.pdf
dc.relation.referencesenShpyha, P., Rudnyk, R. (2014). The Main Technologies
dc.relation.referencesenand Patterns of Information Warfare. [In Ukrainian]. Problems
dc.relation.referencesenof international relations, №. 8, 326–339.
dc.relation.referencesenSolov’yva, A. (ed.). (2004). Political Communications:
dc.relation.referencesenTextbook for University Students. [In Russian]. Moscow: Aspect Press.
dc.relation.referencesenToffler, E. (2003). New Power Paradigm. Knowledge,
dc.relation.referencesenwealth and power. [In Ukrainian]. Kharkiv: Akta.
dc.relation.referencesenTrebin, M. (2005). Wars of the XXI century. [In
dc.relation.referencesenRussian]. Moscow: AST; Minsk: Harvest.
dc.relation.referencesenTrebin, M. (2013). The Phenomenon of Information
dc.relation.referencesenWarfare in a Globalizing World. [In Ukrainian]. Visnyk of
dc.relation.referencesenYaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy,
dc.relation.referencesenPhilosophy of Law, Political Science, Sociology. Law, No. 2 (16), 188–198.
dc.relation.referencesenTroitskiy, M. (2002). The Concept of “Programming
dc.relation.referencesenLeadership” in the US Euro-Atlantic Strategy. [In Russian]. Proet Contra, no. 4, 86–103.
dc.relation.referencesenTsyganov, V. (2007). Information Wars in Politics. [In
dc.relation.referencesenRussian]. Moscow: Academic project.
dc.relation.referencesenValiushko, I. (2015). Evolution of Information Warfare:
dc.relation.referencesenHistory and Modernity. [In Ukrainian]. Historical and political
dc.relation.referencesenstudios. Series: Political Sciences, №2, 127–134.
dc.relation.referencesenVasilenko, I. (2010). Political Philosophy. [In Russian]. Moscow: Infra-M.
dc.relation.urihttp://www.justinian.com.ua/article.php?id=3233
dc.relation.urihttp://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/smislovi_ta_informatsiyni_viyni_poshuk_vidminnostey/
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2015_3_5.pdf
dc.relation.urihttp://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/batko-psihologichnih-viyn
dc.relation.urihttp://www.economist.com/node/16481504?story_id=16481504&source=features_box1
dc.relation.urihttp://nautilus.org/global-problem-solving/activism-hacktivism-and-cyberterrorism-the-internet-as-a-toolfor-influencing-foreign-policy-2/
dc.relation.urihttp://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/batkopsihologichnih-viyn
dc.relation.urihttp://nautilus.org/global-problem-solving/activismhacktivism-and-cyberterrorism-the-internet-as-a-tool-for-influencing-foreign-policy-2/
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© Бучин М., Курус Ю., 2018
dc.subjectінформаційна війна
dc.subjectінформаційна зброя
dc.subjectконфлікт
dc.subjectкібервійна
dc.subjectінформація
dc.subjectinformation warfare
dc.subjectinformation weapon
dc.subjectconflict
dc.subjectcyberwarfare
dc.subjectinformation
dc.subject.udc327.88
dc.titleІнформаційна війна та її особливості на сучасному етапі
dc.title.alternativeInformation war and its particularities at the contemporary stage
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018v4n2_Buchyn_M-Information_war_and_its_particularities_1-6.pdf
Size:
513.01 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018v4n2_Buchyn_M-Information_war_and_its_particularities_1-6__COVER.png
Size:
346.44 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.99 KB
Format:
Plain Text
Description: