Application of remote sensing methods to evaluation of soil fertility indicators of Zakarpattia lands

dc.citation.epage52
dc.citation.journalTitleГеодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
dc.citation.spage42
dc.citation.volume85
dc.contributor.affiliationНаціональний авіаційний університет
dc.contributor.affiliationNational Aviation University
dc.contributor.authorГебрин-Байди, Л.
dc.contributor.authorGebryn-Baydi, L.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2018-09-24T12:03:45Z
dc.date.available2018-09-24T12:03:45Z
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.description.abstractЗастосування математичних моделей для визначення та оцінювання показників родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення Закарпаття на основі опрацювання даних дистанційного зондування Землі та інформації наземних досліджень. Методика. Запропонована методика, враховує фізичні закони, що описують зв’язок між кількістю вмісту гумусу у ґрунті та спектральною енергетичною яскравістю ґрунту, яка інтерпретується на мультиспектральних космічних знімках, містить три підходи дослідження. Перший підхід полягає у дослідженні та встановленні статистичних лінійних регресійних залежностей між фактичним показником вмісту гумусу в ґрунті, який отримано на основі наземних досліджень, та спектральною енергетичною яскравістю ґрунту, яку отримано в результаті опрацювання мультиспектральних космічних знімків. Другий підхід полягає у розробленні нових моделей, що побудовані на лінійній залежності вмісту гумусу від яскравостей каналів та спектральних індексів видимого та інфрачервоного діапазону електромагнітного випромінювання. Третій підхід основується на застосуванні степеневих моделей, що найкраще описують таку залежність. З математичної точки зору, значущість всіх трьох етапів перевірялася на основі визначення та значущості коефіцієнтів кореляції, довірчих інтервалів, середнього квадратичного відхилення обчисленого показника вмісту гумусу в ґрунті від фактичного та застосування критерію Фішера. Результати. У результаті встановлення та дослідження статистичних лінійних регресійних залежностей між спектральними яскравостями каналів та відповідними показниками вмісту гумусу в ґрунті досліджено, що найтісніша обернена лінійна залежність виявлена у червоному (Red) спектральному каналі видимого діапазону. Під час другого підходу дослідження встановлено, що найкраще застосовувати для визначення та оцінювання вмісту гумусу у ґрунті моделі, що використовують червоний та інфрачервоний спектральний канали та спектральний індекс на основі відношення ближнього інфрачервоного каналу до червоного. Наукова новизна. На основі застосування даних дистанційного зондування Землі виявлено, що найкраще використовувати для визначення та оцінювання кількісних показників вмісту гумусу в ґрунті для різних ландшафтних зон Закарпаття моделі, що побудовані на застосуванні цих спектральної енергетичної яскравості у видимому та інфрачервоному діапазонах спектра, оскільки середнє квадратичне відхилення обчисленого показника вмісту гумусу від фактичного є в цих моделях мінімальним, а ймовірність є максимальною. Практична значущість. Такий підхід дає змогу оперативно та достовірно отримувати інформацію про кількісні показники вмісту гумусу в ґрунті для прийняття раціональних управлінських рішень щодо застосування доцільних агротехнічних заходів для запобігання зниження родючості ґрунтів відповідно до ландшафтних зон Закарпаття.
dc.description.abstractIdentification and evaluation of the soil fertility indicators based on processing of the data of on-ground and remote sensing research on the agricultural lands of different landscape zones in Zakarpattia. Меthodology. The proposed methodology of the laws of physics that describe the relation between the content of humus in soil and spectral energy brightness of soil which is interpreted based on multi-spectral aerospace images, includes three research approaches. The first approach refers to research and identification of statistical linear dependencies of the actual humus level in soil and the spectral energy brightness of soil which was obtained based on processing of the multi-spectral aerospace images. The second approach lies in developing new models that are based on linear dependencies of the actual humus level in soil and the spectral energy brightness of soil and infrared electromagnetic of electromagnetic emission. The third approach is founded on application of degree models that in the best manner describe such dependence. From the point of view of mathematics, importance of the three stages was validated using identification of significance for the correlation coefficients, confidence intervals, mean square deviations of the calculated humus level indicator from the actual humus level indicator, and application of the Fisher coefficient. Findings. In the course of identification and research of statistical linear dependencies of spectral brightness of channels and the relevant humus level indicators in soil it was investigated that the closest inverse linear dependence was detected in the red (Red) spectral channel of the visible range. In application of the second approach, it was revealed that to identify and evaluate the humus level in soil the model which mediates the red and infrared spectral channels based on the relation of the close infrared channel to the red channel, is the most appropriate. As a result of trial of the third approach it was determined that application of power law model includes only the red spectral channel. Scientific novelty. It was stated that using the data on remote sensing of the Earth to identify and evaluate the quantitative indicators of humus level content in soil in the landscape areas of Zakarpattia it is most appropriate to apply the models designed based on the data on spectral energy brightness in the visible and infrared spectral ranges, since the mean square deviation of the estimated humus content level in soil from the actual humus level indicator in these models is minimal, whereas the probability is the highest. Practical significance. This approach enables quick and reliable collection of information on the quantitative indicators of the humus level content in soil for rational managerial decision-making on applicability agrotechnical means to for prevention of soil fertility reduction in relation to landscape zones of Zakarpattia.
dc.format.extent42-52
dc.format.pages11
dc.identifier.citationGebryn-Baydi L. Application of remote sensing methods to evaluation of soil fertility indicators of Zakarpattia lands / L. Gebryn-Baydi // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 85. — С. 42–52.
dc.identifier.citationenGebryn-Baydi L. Application of remote sensing methods to evaluation of soil fertility indicators of Zakarpattia lands / L. Gebryn-Baydi // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 85. — P. 42–52.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42810
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofГеодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (85), 2017
dc.relation.referencesАchasov V. А., Bidolakh D. I. Ispolzovaniye materialov
dc.relation.referenceskosmicheskoy i nazemnoy tsifrovoy fotosyemok dlya
dc.relation.referencesopredeleniya soderzhaniya gumusa v pochvakh. [The
dc.relation.referencesuse of material from space and digital photography to
dc.relation.referencesdetermine the content of humus in soils]. Pochvovedeniye
dc.relation.references[Soil Science]. 2008, no. 3, pp. 280–286.
dc.relation.referencesBandurovych Yu.Yu. Zvit pro vykonannya proektnotekhnolohichnykh
dc.relation.referencesta naukovo-doslidnykh robit u2013 rotsi; za red. Yu. Yu. Bandurovycha [Report on
dc.relation.referencesperformance of design, technological and research
dc.relation.referencesworks in 2013 for ed. Bandurovch]. Uzhorod.:
dc.relation.references“Karpaty”, 2014, 91 p.
dc.relation.referencesBardysh B., Burtynska Kh. Vykorystannya
dc.relation.referencesvehetatsiynykh indeksiv dlya identyfikatsiyi obyektiv
dc.relation.referenceszemnoyi poverkhni [Using vegetation indices to
dc.relation.referencesidentify objects on the earth surface]. Suchasni
dc.relation.referencesdosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva
dc.relation.references[Modern achievements in geodetic science and
dc.relation.referencesindustry]. 2014, issue 2, pp. 82–88.
dc.relation.referencesBurtynska Kh. V., Dolynska І. V. Vplyv atmosfery na
dc.relation.referenceskosmichne zobrazhennya ta pryntsypy yiyi vrakhuvannya
dc.relation.references[The influence of the atmosphere on the
dc.relation.referencesspace image and the principles of its consideration]
dc.relation.referencesHeodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya
dc.relation.references[Geodesy, Cartography and Aerial Photography].
dc.relation.referencesLviv, 2013, issue 78, pp. 89–96.
dc.relation.referencesChornyy S. H., Abramov D. А. Vykorystannya
dc.relation.referencessuputnykovykh znimkiv Landsat 7 dlya monitorynhu
dc.relation.referenceshumusnoho stanu temno-kashtanovykh hruntiv [Using
dc.relation.referencessatellite images of Landsat 7 to monitoring the humus
dc.relation.referencesstate of dark soils]. Visnyk ahrarnoyi nauky
dc.relation.referencesPrychornomorya [Bulletin of the Agrarian Science of
dc.relation.referencesthe Black Sea Region]. 2012, issue 3, pp. 113–118.
dc.relation.referencesChornyy S. H., Abramov D. А. Monitorynh vmistu
dc.relation.referenceshumusu u chorniozemi pivdennomu z vykorystannyam
dc.relation.referencesbahato spektralnykh znimkiv suputnyka
dc.relation.referencesLandsat: prostorovi ta tymchasovi aspekty
dc.relation.references[Monitoring of humus content in south chernozem
dc.relation.referencesusing satellite spectral images of Landsat: spatial and
dc.relation.referencestemporal aspects]. Hruntoznavstvo [Soil Science].2016, Vol. 17, no. 1–2, pp. 2–30.
dc.relation.referencesGao B. C. NDWI. A normalize ֹd differenc ֹe water index
dc.relation.referencesfor remote sensing of vegetatio ֹn liquid water from
dc.relation.referencesspace. Remote Sensing of Environment. 1996,no. 58, pp. 257– 266.
dc.relation.referencesGebrin L. V., Zeleznyak O. O. , Velikodsk ֹy Y. I. ,
dc.relation.referencesBandurovi ֹch Y. Y. Comprehen ֹsive technique for
dc.relation.referencesconstitut ֹion estimatio ֹn based on satellite
dc.relation.referencesobservati ֹon methods. Proceedin ֹgs of the National
dc.relation.referencesAvation Universit ֹy. 2015, no. 3 (64), pp. 91–97.
dc.relation.referencesGebrin L. V., Sakhatskyi О. І Zastosuvannya danykh
dc.relation.referencesdystantsiynykh aerokosmichnykh metodiv dlya
dc.relation.referencesuzahalnenoi otsinky stanu hruntiv rehionu [Application
dc.relation.referencesof remote sensing data for overall assessment
dc.relation.referencesof region soils]. Heoinformatyka [Geoinformatica].2015, issue. no. 3 (55), PP. 68–76.
dc.relation.referencesGorbane G., Raclbt D., Jacob F., Albergelj J., Andrieux P.
dc.relation.referencesRemote sensing of soil surface character ֹistics from a
dc.relation.referencesmultiscal ֹe classific ֹation approach [text]. Gorbane.
dc.relation.referencesCATENA, 2008, no. 75, Issue 3, pp. 308–318.
dc.relation.referencesGmurman V. Ye. Teoriya veroyatnosti i matematicheskaya
dc.relation.referencesstatistika [Probability theory and mathematical
dc.relation.referencesstatistics]. Мoscow: Vyssh.shk., 2003, 479 p.
dc.relation.referencesMalyshevskiy V. А., Fedulov Yu. P., Ostrovskiy Н. V. i
dc.relation.referencesdr. Raschet soderzhaniya gumusu s ispol'zovaniyem
dc.relation.referencesdannykh distantsionnogo zondirovaniya [Humus
dc.relation.referencescontent calculation the method with use of remote
dc.relation.referencessensing of the earth]. Nauchnyy zhurnal KubGАU
dc.relation.references[Proceedin ֹgs of the Kuban State Agrarian
dc.relation.referencesUniversity]. 2013, no. 92(08), pp. 671–681.
dc.relation.referencesMedvedev V. V. Monitoring pochv Ukrainy.
dc.relation.referencesKontseptsiya, predvaritel'nyye rezul'taty, zadachi
dc.relation.referencesMonitoring of soil in Ukraine. Concept, preliminary
dc.relation.referencesresults, tasks]. Kharkov: Antikva, 2002, 428 p.
dc.relation.referencesPanas R. М., Мalanchuk М. Suchasni problemy
dc.relation.referenceszdiysnennya monitorynhu gruntovoho pokryvu
dc.relation.referencesUkrayiny [The modern problems of monitoring of the
dc.relation.referencessoil cover of Ukraine]. Heodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya
dc.relation.references[Geodesy, Cartography and Aerial
dc.relation.referencesPhotography]. Lviv, 2013, no..78, pp. 201–206.
dc.relation.referencesRichter R., Schlapfer D. Atmospheric and topographic
dc.relation.referencescorrection for satellite imagery (Atcor-2/3 users
dc.relation.referencesguide version 9.0.2). Switzerland: DLR IB, 2016,263 p.
dc.relation.referencesRichards J. A., Jia X. Remote Sensing Digital Image
dc.relation.referencesAnalysis. Berlin: Springer-Verlag, 2006, 439 p.
dc.relation.referencesSakhatskyy О. І. Dosvid vykorystannya suputnykovykh
dc.relation.referencesdanykh dlya otsinky stanu gruntiv z metoyu
dc.relation.referencesrozvyazannya pryrodoresursnykh zadach [The
dc.relation.referencesexperience using satellite data to assess the state of
dc.relation.referencesthe soil in order to solve the nature of the problem].
dc.relation.referencesDopovidi Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny
dc.relation.references[Reports of the National Academy of Sciences of
dc.relation.referencesUkraine]. 2008, no. 3, pp. 109–115.
dc.relation.referencesSakhatskyy О. І. Metolohiya vykorystannya materialiv
dc.relation.referencesbahatospektralnoyi kosmichnoyi zyomky dlya
dc.relation.referencesvyrishennya hidroheolohichnykh zadach: avtoref.
dc.relation.referencesdys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. heol. nauk:
dc.relation.referencesspets. 05.07.12 “Dystantsiyni aerokosmichni
dc.relation.referencesdoslidzhennya” [The methodologist using of material
dc.relation.referencesin a multifaceted space survey to solve the
dc.relation.referenceshydrogeological problems. Author’s abstract. dis for obtaining sciences. degree doc. geol. Sciences:
dc.relation.referencesspecial 07.05.12 “Remote aerospace exploration”].
dc.relation.referencesКyiv, 2009, 40 p.
dc.relation.referencesSadeghi M., S. Jons, W. Philpot. A linear physically –
dc.relation.referencesbased model for remote sensing of soil moisture
dc.relation.referencesusing short wave infrared bands. Remote Sensing of
dc.relation.referencesEnvironme ֹnt, 2015, no. 164, pp. 66-76.
dc.relation.referencesSerbin G., S. Craig, E. Raymond, B. James. Effects of
dc.relation.referencessoil composition and mineralogy on remote sensing
dc.relation.referencesof crop residue cover. Remote Sensing of
dc.relation.referencesEnvironme ֹnt, 2009, no. 113, pp. 224–238.
dc.relation.referencesSouth S., J. Qi, D. P. Lusch. Optimal classific ֹation methods
dc.relation.referencesfor mapping agricultu ֹral tillage practices. Remote
dc.relation.referencesSensing of Environme ֹnt, 2004, no. 91, pp. 90–97.
dc.relation.referencesSchmugge T. Microwave remote sensing of soil
dc.relation.referenceshydraulic properties. Soil hydrology, Land use and
dc.relation.referencesAgriculture. 2011, no. 19, pp. 415–421.
dc.relation.referencesShatokhin А. V., Lyndin М. А. Sopryazhennoye izucheniye
dc.relation.referenceschernozemov Donbassa nazemnymi i
dc.relation.referencesdistantsionnymi metodami [The study of chernozem
dc.relation.referencesin the Donets basin and by remote methods]. Pochvovedenie
dc.relation.references[Soil Science]. 2001, no. 9, pp. 1037–1044.
dc.relation.referencesTruskavetskyy S. R. Vykorystannya bahatospektralnoho
dc.relation.referenceskosmichnoho skanuvannya ta heoinformatsiynykh
dc.relation.referencessystem u doslidzhenni hryntovoho pokryvu Polissya
dc.relation.referencesUkrainy: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya
dc.relation.referenceskand.s.-h. nauk: spets. 03.00.18 “Hruntoznavstvo” [The
dc.relation.referencesuse of multicompetitive space for scanning and
dc.relation.referencesgeoinformation systems in the exploration of soil coverings
dc.relation.referencesof the Polissya of Ukraine: author’s abstract. dis
dc.relation.referencesfor obtaining sciences. Degree Candidate s.-g. Sciences:
dc.relation.referencesspecial 03.00.18 “Soil Science”] Kh., 2006, 24 p.
dc.relation.referencesZanter K. Landsat 8 (L8) data users handbook. Version2.0. Eros. Sioux Falls, South Dakota, 2016, 98 p.
dc.relation.referencesenAchasov V. A., Bidolakh D. I. Ispolzovaniye materialov
dc.relation.referencesenkosmicheskoy i nazemnoy tsifrovoy fotosyemok dlya
dc.relation.referencesenopredeleniya soderzhaniya gumusa v pochvakh. [The
dc.relation.referencesenuse of material from space and digital photography to
dc.relation.referencesendetermine the content of humus in soils]. Pochvovedeniye
dc.relation.referencesen[Soil Science]. 2008, no. 3, pp. 280–286.
dc.relation.referencesenBandurovych Yu.Yu. Zvit pro vykonannya proektnotekhnolohichnykh
dc.relation.referencesenta naukovo-doslidnykh robit u2013 rotsi; za red. Yu. Yu. Bandurovycha [Report on
dc.relation.referencesenperformance of design, technological and research
dc.relation.referencesenworks in 2013 for ed. Bandurovch]. Uzhorod.:
dc.relation.referencesen"Karpaty", 2014, 91 p.
dc.relation.referencesenBardysh B., Burtynska Kh. Vykorystannya
dc.relation.referencesenvehetatsiynykh indeksiv dlya identyfikatsiyi obyektiv
dc.relation.referencesenzemnoyi poverkhni [Using vegetation indices to
dc.relation.referencesenidentify objects on the earth surface]. Suchasni
dc.relation.referencesendosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva
dc.relation.referencesen[Modern achievements in geodetic science and
dc.relation.referencesenindustry]. 2014, issue 2, pp. 82–88.
dc.relation.referencesenBurtynska Kh. V., Dolynska I. V. Vplyv atmosfery na
dc.relation.referencesenkosmichne zobrazhennya ta pryntsypy yiyi vrakhuvannya
dc.relation.referencesen[The influence of the atmosphere on the
dc.relation.referencesenspace image and the principles of its consideration]
dc.relation.referencesenHeodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya
dc.relation.referencesen[Geodesy, Cartography and Aerial Photography].
dc.relation.referencesenLviv, 2013, issue 78, pp. 89–96.
dc.relation.referencesenChornyy S. H., Abramov D. A. Vykorystannya
dc.relation.referencesensuputnykovykh znimkiv Landsat 7 dlya monitorynhu
dc.relation.referencesenhumusnoho stanu temno-kashtanovykh hruntiv [Using
dc.relation.referencesensatellite images of Landsat 7 to monitoring the humus
dc.relation.referencesenstate of dark soils]. Visnyk ahrarnoyi nauky
dc.relation.referencesenPrychornomorya [Bulletin of the Agrarian Science of
dc.relation.referencesenthe Black Sea Region]. 2012, issue 3, pp. 113–118.
dc.relation.referencesenChornyy S. H., Abramov D. A. Monitorynh vmistu
dc.relation.referencesenhumusu u chorniozemi pivdennomu z vykorystannyam
dc.relation.referencesenbahato spektralnykh znimkiv suputnyka
dc.relation.referencesenLandsat: prostorovi ta tymchasovi aspekty
dc.relation.referencesen[Monitoring of humus content in south chernozem
dc.relation.referencesenusing satellite spectral images of Landsat: spatial and
dc.relation.referencesentemporal aspects]. Hruntoznavstvo [Soil Science].2016, Vol. 17, no. 1–2, pp. 2–30.
dc.relation.referencesenGao B. C. NDWI. A normalize ֹd differenc ֹe water index
dc.relation.referencesenfor remote sensing of vegetatio ֹn liquid water from
dc.relation.referencesenspace. Remote Sensing of Environment. 1996,no. 58, pp. 257– 266.
dc.relation.referencesenGebrin L. V., Zeleznyak O. O. , Velikodsk ֹy Y. I. ,
dc.relation.referencesenBandurovi ֹch Y. Y. Comprehen ֹsive technique for
dc.relation.referencesenconstitut ֹion estimatio ֹn based on satellite
dc.relation.referencesenobservati ֹon methods. Proceedin ֹgs of the National
dc.relation.referencesenAvation Universit ֹy. 2015, no. 3 (64), pp. 91–97.
dc.relation.referencesenGebrin L. V., Sakhatskyi O. I Zastosuvannya danykh
dc.relation.referencesendystantsiynykh aerokosmichnykh metodiv dlya
dc.relation.referencesenuzahalnenoi otsinky stanu hruntiv rehionu [Application
dc.relation.referencesenof remote sensing data for overall assessment
dc.relation.referencesenof region soils]. Heoinformatyka [Geoinformatica].2015, issue. no. 3 (55), PP. 68–76.
dc.relation.referencesenGorbane G., Raclbt D., Jacob F., Albergelj J., Andrieux P.
dc.relation.referencesenRemote sensing of soil surface character ֹistics from a
dc.relation.referencesenmultiscal ֹe classific ֹation approach [text]. Gorbane.
dc.relation.referencesenCATENA, 2008, no. 75, Issue 3, pp. 308–318.
dc.relation.referencesenGmurman V. Ye. Teoriya veroyatnosti i matematicheskaya
dc.relation.referencesenstatistika [Probability theory and mathematical
dc.relation.referencesenstatistics]. Moscow: Vyssh.shk., 2003, 479 p.
dc.relation.referencesenMalyshevskiy V. A., Fedulov Yu. P., Ostrovskiy N. V. i
dc.relation.referencesendr. Raschet soderzhaniya gumusu s ispol'zovaniyem
dc.relation.referencesendannykh distantsionnogo zondirovaniya [Humus
dc.relation.referencesencontent calculation the method with use of remote
dc.relation.referencesensensing of the earth]. Nauchnyy zhurnal KubGAU
dc.relation.referencesen[Proceedin ֹgs of the Kuban State Agrarian
dc.relation.referencesenUniversity]. 2013, no. 92(08), pp. 671–681.
dc.relation.referencesenMedvedev V. V. Monitoring pochv Ukrainy.
dc.relation.referencesenKontseptsiya, predvaritel'nyye rezul'taty, zadachi
dc.relation.referencesenMonitoring of soil in Ukraine. Concept, preliminary
dc.relation.referencesenresults, tasks]. Kharkov: Antikva, 2002, 428 p.
dc.relation.referencesenPanas R. M., Malanchuk M. Suchasni problemy
dc.relation.referencesenzdiysnennya monitorynhu gruntovoho pokryvu
dc.relation.referencesenUkrayiny [The modern problems of monitoring of the
dc.relation.referencesensoil cover of Ukraine]. Heodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya
dc.relation.referencesen[Geodesy, Cartography and Aerial
dc.relation.referencesenPhotography]. Lviv, 2013, no..78, pp. 201–206.
dc.relation.referencesenRichter R., Schlapfer D. Atmospheric and topographic
dc.relation.referencesencorrection for satellite imagery (Atcor-2/3 users
dc.relation.referencesenguide version 9.0.2). Switzerland: DLR IB, 2016,263 p.
dc.relation.referencesenRichards J. A., Jia X. Remote Sensing Digital Image
dc.relation.referencesenAnalysis. Berlin: Springer-Verlag, 2006, 439 p.
dc.relation.referencesenSakhatskyy O. I. Dosvid vykorystannya suputnykovykh
dc.relation.referencesendanykh dlya otsinky stanu gruntiv z metoyu
dc.relation.referencesenrozvyazannya pryrodoresursnykh zadach [The
dc.relation.referencesenexperience using satellite data to assess the state of
dc.relation.referencesenthe soil in order to solve the nature of the problem].
dc.relation.referencesenDopovidi Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny
dc.relation.referencesen[Reports of the National Academy of Sciences of
dc.relation.referencesenUkraine]. 2008, no. 3, pp. 109–115.
dc.relation.referencesenSakhatskyy O. I. Metolohiya vykorystannya materialiv
dc.relation.referencesenbahatospektralnoyi kosmichnoyi zyomky dlya
dc.relation.referencesenvyrishennya hidroheolohichnykh zadach: avtoref.
dc.relation.referencesendys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. heol. nauk:
dc.relation.referencesenspets. 05.07.12 "Dystantsiyni aerokosmichni
dc.relation.referencesendoslidzhennya" [The methodologist using of material
dc.relation.referencesenin a multifaceted space survey to solve the
dc.relation.referencesenhydrogeological problems. Author’s abstract. dis for obtaining sciences. degree doc. geol. Sciences:
dc.relation.referencesenspecial 07.05.12 "Remote aerospace exploration"].
dc.relation.referencesenKyiv, 2009, 40 p.
dc.relation.referencesenSadeghi M., S. Jons, W. Philpot. A linear physically –
dc.relation.referencesenbased model for remote sensing of soil moisture
dc.relation.referencesenusing short wave infrared bands. Remote Sensing of
dc.relation.referencesenEnvironme ֹnt, 2015, no. 164, pp. 66-76.
dc.relation.referencesenSerbin G., S. Craig, E. Raymond, B. James. Effects of
dc.relation.referencesensoil composition and mineralogy on remote sensing
dc.relation.referencesenof crop residue cover. Remote Sensing of
dc.relation.referencesenEnvironme ֹnt, 2009, no. 113, pp. 224–238.
dc.relation.referencesenSouth S., J. Qi, D. P. Lusch. Optimal classific ֹation methods
dc.relation.referencesenfor mapping agricultu ֹral tillage practices. Remote
dc.relation.referencesenSensing of Environme ֹnt, 2004, no. 91, pp. 90–97.
dc.relation.referencesenSchmugge T. Microwave remote sensing of soil
dc.relation.referencesenhydraulic properties. Soil hydrology, Land use and
dc.relation.referencesenAgriculture. 2011, no. 19, pp. 415–421.
dc.relation.referencesenShatokhin A. V., Lyndin M. A. Sopryazhennoye izucheniye
dc.relation.referencesenchernozemov Donbassa nazemnymi i
dc.relation.referencesendistantsionnymi metodami [The study of chernozem
dc.relation.referencesenin the Donets basin and by remote methods]. Pochvovedenie
dc.relation.referencesen[Soil Science]. 2001, no. 9, pp. 1037–1044.
dc.relation.referencesenTruskavetskyy S. R. Vykorystannya bahatospektralnoho
dc.relation.referencesenkosmichnoho skanuvannya ta heoinformatsiynykh
dc.relation.referencesensystem u doslidzhenni hryntovoho pokryvu Polissya
dc.relation.referencesenUkrainy: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya
dc.relation.referencesenkand.s.-h. nauk: spets. 03.00.18 "Hruntoznavstvo" [The
dc.relation.referencesenuse of multicompetitive space for scanning and
dc.relation.referencesengeoinformation systems in the exploration of soil coverings
dc.relation.referencesenof the Polissya of Ukraine: author’s abstract. dis
dc.relation.referencesenfor obtaining sciences. Degree Candidate s.-g. Sciences:
dc.relation.referencesenspecial 03.00.18 "Soil Science"] Kh., 2006, 24 p.
dc.relation.referencesenZanter K. Landsat 8 (L8) data users handbook. Version2.0. Eros. Sioux Falls, South Dakota, 2016, 98 p.
dc.subjectдистанційне зондування Землі
dc.subjectспектральна енергетична яскравість
dc.subjectспектральні індекси
dc.subjectмультиспектральні космічні знімки
dc.subjectмоніторинг ґрунтового покриву
dc.subjectгумус
dc.subjectлінійні математичні моделі
dc.subjectremote sensing of Earth
dc.subjectspectral energy brightness
dc.subjectspectral indices
dc.subjectmulti-spectral aerospace images
dc.subjectmonitoring of ground layers
dc.subjecthumus
dc.subjectlinear mathematical models
dc.subject.udc528.94
dc.subject.udc004
dc.subject.udc332.33
dc.titleApplication of remote sensing methods to evaluation of soil fertility indicators of Zakarpattia lands
dc.title.alternativeЗастосування методів дистанційного зондування Землі для оцінювання показників родючості земель Закарпаття
dc.typeArticle
Files
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
2.97 KB
Format:
Plain Text
Description: