Порівняльний аналіз повноважень нотаріальних органів Грузії та України

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Дослідження присвячене актуальним питанням правового регулювання провадження нотаріальної діяльності в Україні. У статті висвітлюється одне з центральних питань здійснення нотаріальної діяльності в будь-якій з держав-членів Міжнародного союзу латинського нотаріату – поняття повноважень нотаріусів. Здійснено порівняльний аналіз повноважень нотаріусів Грузії та України. Органи нотаріату як Грузії, так і України, покликані захищати суб’єктивні права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб, які звертаються до них за вчиненням нотаріальних дій. У статті проаналізовано нормативні акти, які регулюють нотаріальну діяльність в Грузії та Україні, зауважуючи, що відбувається постійне вдосконалення нотаріального законодавства як Грузії, так і України. Правове регулювання нотаріальної діяльності, зокрема провадження нотаріального процесу, в Грузії та Україні здійснюється єдиними спеціальними республіканськими законами “Про нотаріат”. Автор наголошує на тому, що деякі правові норми, які регулюють нотаріальну діяльність в зазначених державах між собою дуже подібні, хоча мають свої особливості. Основними суб’єктами нотаріальної діяльності в Грузії та Україні виступають нотаріуси. Автор приходить до висновку, що повноваження нотаріусів Грузії є ширшими, оскільки вони наділені правом реєструвати акти цивільного стану: як шлюб, так і розірвання шлюбу.
The article deals with the vital questions of legal regulation of notarial activities in Ukraine. The concept of notary powers is one of the central issues of notarial activities in any of the member states of the International Union of Latin Notaries. The author performs a comparative analysis of the powers of notaries in Georgia and Ukraine. Notary bodies of both Georgia and Ukraine are called upon to protect the subjective rights and legitimate interests of individuals and legal entities that apply to them for making notarial acts. Normative act regulating notarial activities in Georgia and Ukraine are analyzed. It is noted that there is a constant improvement of notarial legislation in both Georgia and Ukraine. Legal regulation of notarial activities, including the notarial procedures, in Georgia and Ukraine is carried out by a single special republican Law “On Notaries”. The author emphasizes that some legal norms regulating notarial activities in these states are very similar, although they have their own characteristics. The subjects of notarial activities in both Ukraine and Georgia are basically the same. Although in Ukraine, local government officials also have the right to perform certain notarial acts. In Ukraine, notarial activities are carried out by both private and public notaries working in state notary offices and state notarial archives. The main subjects of notarial activities in Georgia and Ukraine are notaries. The author concludes that the powers of Georgian notaries are broader, as they are entitled to register acts of civil status: both marriage and divorce.

Description

Keywords

закон, нотаріус, нотаріальні повноваження, нотаріальна палата, law, notary, notarial powers, notarial chamber

Citation

Долинська М. Порівняльний аналіз повноважень нотаріальних органів Грузії та України / Марія Долинська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 188–193.