Дослідження режимів роботи циклона з проміжним відведенням осадженого пилу

No Thumbnail Available

Date

2021-11-22

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Мета. Поставлену науково-дослідну проблему можна вирішити, дослідивши вплив співвідношення об’єму газу, що проходить через пилорозвантажувальні отвори, та кількості газу, що проходить через тангенціальний вхідний патрубок на гідравлічний опір і ефективність очищення у циклоні із проміжним відведенням осадженого пилу. Актуальність роботи полягає в тому, що встановлення оптимального співвідношення між витратами повітря, що відсмоктується через пилорозвантажувальні отвори, і загальними витратами повітря в циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу дасть змогу досягти високої ефективності роботи апарата цього типу зі зменшенням гідравлічного опору. Методика полягає в тому, що для визначення гідравлічного опору й ефективності очищення за допомогою CFD-програм у САD-програмі побудовано модель циклона з проміжним відведенням осадженого пилу, конструкцію якого подано в [5] за методикою згідно з [6]. Результати. Встановлено оптимальне співвідношення між витратами повітря, що відсмоктується через пилорозвантажувальні отвори, і загальними витратами повітря в циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу для різних схем підключення апарата. Наукова новизна. Вперше за допомогою теоретичних досліджень встановлено оптимальне співвідношення між витратами повітря, що відсмоктується через пилорозвантажувальні отвори, і загальними витратами повітря у циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу. Практична значущість. Використання в циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу оптимального співвідношення між витратами повітря, що відсмоктується через пилорозвантажувальні отвори, і загальними витратами повітря забезпечує високу ефективність очищення повітря від пилу за менших енергетичних витрат.
Goal. The problem can be solved in research by studying the effect of the ratio of the volume of gas passing through the dust unloading holes to the amount of gas passing through the tangential inlet to the hydraulic resistance and cleaning efficiency in the cyclone with intermediate removal of precipitated dust. Actualіty of the work is that the establishment of the optimal ratio between the flow of air sucked through the dust holes and the total air flow in the cyclone with intermediate removal of deposited dust will obtain the highest efficiency of this type of device while reducing hydraulic resistance. The method is that to determine the hydraulic resistance and cleaning efficiency using CFD-programs in the CAD-program was built a cyclone model with intermediate removal of deposited dust, the design of which is presented in [5] by the method according to [6]. Results. The optimal ratio between the flow of air sucked through the dust unloading holes and the total air flow in the cyclone with the intermediate removal of deposited dust for different connection schemes of the device. Scientific novelty. For the first time with the help of theoretical researches the optimum ratio between the expenses of the air sucked out through dust unloading openings and the general expenses of air in a cyclone with intermediate removal of the deposited dust is established. Practical significance. The use in a cyclone with intermediate removal of deposited dust, the optimal ratio between the flow of air sucked through the dust discharge holes and the total air flow allows to obtain higher efficiency of air purification from dust at lower energy costs.

Description

Keywords

циклон з проміжним відведенням осадженого пилу, гідравлічний опір, ефективність очищення, витрати повітря, сепарація пилу, пилорозвантажувальні отвори, cyclone with intermediate removal of deposited dust, hydraulic resistance, cleaning efficiency, air flow, dust separation, dust unloading holes

Citation

Майструк В. В. Дослідження режимів роботи циклона з проміжним відведенням осадженого пилу / В. В. Майструк, В. П. Дзіндзюра // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 55. — С. 88–94.