Methods of teaching architectural energy conservation in the educational design

Abstract

Актуальність питань енергозбереження для України та світу невпинно зростає і архітектурна освіта має відповідати одному з найважливіших викликів сучасності. У статті проаналізовано наявні в нашій країні закони й норми, а також відзначено відсутність низки необхідних для архітектурного проектування національних стандартів. Розглянуто проблеми реального проектування та шляхи їх вирішення у підготовці архітекторів. Введення в навчальну програму спеціальних дисциплін, таких як “Енергоощадна архітектура” в інституті архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, значно підвищує енергетичну свідомість архітекторів та їхню відповідальність за рівень енергоспоживання запроектованих ними об’єктів. Аналіз основних засад та напрямів застосування енергоефективних архітектурних рішень базується на міждисциплінарних дослідженнях. Саме це покладено в основу методики викладання навчальної дисципліни з її теоретичною та практичною складовими. Окреслено основні позиції навчання студентів теорії архітектурного енергозбереження. У практичній частині під час навчального проектування відпрацьовуються рішення, що могли би бути застосовані для нових будівель, в умовах реконструкції, реновації і модернізації об’єктів різного періоду зведення. Наведено деякі приклади і опис навчальних проектів архітектурної термомодернізації. Отримані знання знаходять застосування не лише у навчальному проектуванні, а й у подальшому, в дипломному та конкурсному проектуванні, у наукових роботах студентів. Окреслені перспективи енергозбереження в архітектурі та шляхи розвитку дисципліни, що являють собою значний потенціал для підвищення професійної компетенції студентів-архітекторів. Важлива роль належить науковій діяльності, яка має забезпечувати відповідність змісту освіти, сучасному стану економіки та використання енергії, досягненням науки і техніки. Забезпечивши архітектурну освіту названими вище засобами, можна буде очікувати суттєві результати енергозбереження в найближчому майбутньому в реальному, прикладному проектуванні.
Energy conservation is becoming increasingly more relevant for Ukraine and the world, and architectural education must meet one of the most significant challenges of our time. The article analyzes the existing laws and regulations of our country and points out to the lack of a number of national standards necessary for architectural design. It focuses on the problems of real design and ways to solve them within the framework of architectural training. By expanding the curriculum with specialized subjects, such as “Energy Efficient Architecture”, the Institute of Architecture of Lviv Polytechnic National University significantly improves the energy awareness of architects and their responsibility for the energy consumption of the objects they design. The analysis of the basic principles and areas of application of energy-efficient architectural solutions is based on interdisciplinary research. This is the basis of the methodology of teaching the discipline with its theoretical and practical components. The paper describes the key aspects of classes on the theory of architectural energy efficiency to students. The practical part involves using instructional design to develop solutions that can be applied in new buildings, as well as in reconstruction, renovation and modernization of objects of different construction periods. Some examples and description of educational projects related to architectural thermal modernization are provided. The resulting information can be applied not only in instructional design but also in future graduation and competition design projects, as well as in students’ research works. The outlined prospects for energy conservation in architecture and ways of development of the subject have a significant potential for improving the professional competence of architecture students. Special attention is given to research work aimed to ensure consistency of the content of education with the current state of the economy, energy consumption, achievements of science and technology. By introducing the above means into architectural training, one can expect significant foreseeable energy conservation effects in real, applied design.

Description

Keywords

архітектура, енергозбереження, енергоефективність, громадські будівлі, навчальне проектування, архітектурні конкурси, architecture, energy conservation, energy efficiency, public buildings, instructional design, architecture competitions

Citation

Shuldan L. Methods of teaching architectural energy conservation in the educational design / Larysa Shuldan // Architectural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 1. — P. 89–95.