Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконної приватизації державного та комунального майна

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Статтю присвячено аналізу питання особи злочинця як невід’ємного елемента криміналістичної характеристики незаконної приватизації державного та колективного майна, відповідальність за що передбачена ст. 233 Кримінального кодексу України. Обґрунтовується думка, що для побудови дієвої криміналістичної характеристики повинні виокремлюватися лише ті елементи, які мають чітку орієнтуючу та розшукову спрямованість і можуть сприяти визначенню подальших напрямів розслідування. Тому інформація про типову особу злочинця має бути обов’язковим елементом такої характеристики. Визначено основні завдання, що вирішуються завдяки встановленню особи злочинця. Вказано на те, яку, з точки зору криміналістики, інформацію насамперед варто збирати та аналізувати про особу злочинця та окресленоструктуру криміналістичного “портрету” злочинця. Доведено необхідність розглядати особу, яка вчиняє незаконну приватизацію, як спеціального суб’єкта кримінального правопорушення, що не тільки досяг 16 річного віку, але й має можливість брати участь у приватизації як покупець – громадянин України чи іноземець, юридична особа, зареєстрована на території України чи іншої держави. Значну увагу приділено трактуванню положень ст. 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, у якій встановлюються заборони виступати в якості покупця. Саме ця норма зобов’язує слідчого (детектива) звертати більше уваги на вивчення особи злочинця та збирати про неї не тільки типові документи, що характеризують особу злочинця, але й додаткову документальну інформацію під час розслідування незаконної приватизації. Надано характеристику таким поняттям як “державні підприємства”, “державні органи приватизації”, “радники”, “офшорні зони”, “непрозора структура власності”, “держава-агресор” та “санкції” з посиланням на нормативно-правові акти, що сьогодні регулюють ці питання.
The article is devoted to the analysis of the issue of the identity of the criminal as an integral element of the forensic characterization of illegal privatization of state and collective property, the responsibility for which is provided by Art. 233 of the Criminal code of Ukraine. The opinion is substantiated that in order to build an effective forensic characterization, only those elements should be singled out that have a clear orientation and search orientation and can contribute to the determination of further directions of investigation. Therefore, information about the typical identity of the offender should be a mandatory element of this characteristic. The main tasks that are solved by establishing the identity of the offender are identified. It is indicated what, from the point of view of criminology, information should first be collected and analyzed about the identity of the offender and the outlined structure of the forensic “portrait” of the offender. The need to consider a person who commits illegal privatization as a special subject of a criminal offense, who not only reached 16 years of age, but also has the opportunity to participate in privatization as a buyer– – a citizen of Ukraine or a foreigner, a legal entity registered in Ukraine or another state. Considerable attention is paid to the interpretation of the provisions of Art. 8 of the Law of Ukraine “On privatization of state and municipal property”, which prohibits to act as a buyer. It is this norm that obliges the investigator (detective) to pay more attention to the study of the identity of the offender and to collect not only standard documents characterizing the identity of the offender, but also additional documentary information during the investigation of illegal privatization. The following concepts are described as “state-owned enterprises”, “state privatization bodies”, “advisors”, “offshore zones”, “non-transparent ownership structure”, “aggressor state” and “sanctions” with reference to normative legal acts currently regulate these issues.

Description

Keywords

криміналістична характеристика, кримінальне правопорушення, майно, незаконна приватизація, особа злочинця, forensic characteristics, criminal offense, property, illegal privatization, identity of the offender

Citation

Гумін О. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконної приватизації державного та комунального майна / Олексій Гумін, Євген Пряхін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 199–206.