Літогенез біогенних силіцитів крейдових і олігоценових осадових формацій Карпатського сеґмента давньої континентальної окраїни океану Тетіс

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТШ

Abstract

In sedimentary complexes of Ukrainian Carpathians and sonth-eastern part of the East-European Platform, which are regarded by us to albian-senomanian and oligocene upwelling and aptian-albian cryptoupwelling formations, the existence of the complete genetic range of siliceons rocks has been established: from composed by minerals of the range opal A → opal CT → quartz diatomites, radiolarites and spongolites with the clear biomorphic structure to cryptobiogenic quartz – chalcedony silicites, in which only some relict features of this structure can be distinguished. In the process of postsedimentary transformations of biogenic siliceons deposits the partial or almost complete destruction of the primary biomorphic structure and transformation of the lowtemperature silica on the scheme opal A (skeleton debris of organisms or organogenic SiO2 gel after their dissolution) → opal CT → quartz (chalcedony of the low structural arrangement with an admixture of the mineral phase of opal CT → chalcedony of the bigh structural arrangement) took place. The result of diagenetic redestribution of the matter, related to pH change of the enviroument was: 1) enrichment with silica of some layers of organogenic deposits and further formation of siliceons rocks (ftanites) with SiO2 content of about 90 %, which significantly exceeds the one of the present-day diatomic and radiolarian muds (about 50— 60 %); 2) formation of sedimentary-diagenetic round and lense-spot fabrics of the lime silicites; 3) concentration of silica and carbonates in concretions.В осадових комплексах Українських Карпат і південного заходу Східноевропейської платформи, віднесених нами до альб-сеноманської та олігоценової апвелінґових і апт-альбської криптоапвелінґової формацій, встановлено існування повного генети- чного ряду кременистих порід: від складених мінералами кремнезему (опал-А, опал- СТ, кварц) діатомітів, радіоляритів і спонголітів з чітко вираженою біоморфною структурою до криптобіогенних кварц-халцедонових силіцитів,в яких проявляються лише деякі реліктові ознаки цієї структури. У процесі постседиментаційних пере- творень біогенних кременистих відкладів відбувалося часткове або майже повне руйнування первинної біоморфної стуктури і трансформація низькотемпературно- го кремнезему за схемою: опал-А (скелетні рештки організмів або органогенний гель SiO2 після їх розчинення) → опал-СТ → кварц (халцедон низької структурної упорядкованости з домішкою мінеральної фази опалу-СТ→ халцедон високої струк- турної упорядкованости). Результатом діягенетичного перерозподілу речовини, пов’язаного із зміною pH середовища, було: 1) збагачення кремнеземом окремих пла- стів органогенних відкладів і подальшого утворення кременистих порід (фтанітів) із вмістом SiO2 орг. близько 90%, що значно вище його вмісту в сучасних діатомових і радіолярієвих мулах (близько 50 — 60%); 2) формування седиментаційно-діягенети- чних шаруватих і лінзоподібно-плямистих текстур вапнистих силіцитів; 3) концен- трація кремнезему і карбонатів у вигляді конкрецій.

Description

Keywords

Citation

Попп І. Літогенез біогенних силіцитів крейдових і олігоценових осадових формацій Карпатського сеґмента давньої континентальної окраїни океану Тетіс / І. Попп, П. Мороз // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім.. Шевченка. – Л. : НТШ, 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С. 118-126.