Lithogenetic aspects of oil and gas systems formation in the Volyno-Podolia silurian deposits

dc.citation.epage48
dc.citation.issue2 (25)
dc.citation.journalTitleГеодинаміка : науковий журнал
dc.citation.spage37
dc.contributor.affiliationІнститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
dc.contributor.affiliationInstitute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the NAS Ukraine
dc.contributor.affiliationИнститут геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины
dc.contributor.authorГригорчук, К. Г.
dc.contributor.authorГнідець, В. П.
dc.contributor.authorБаландюк, Л. В.
dc.contributor.authorHryhorchuk, K.
dc.contributor.authorHnidets, V.
dc.contributor.authorBalandiuk, L.
dc.contributor.authorГригорчук, К. Г.
dc.contributor.authorГнидец, В. П.
dc.contributor.authorБаландюк, Л. В.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-02-19T12:16:53Z
dc.date.available2020-02-19T12:16:53Z
dc.date.created2018-02-28
dc.date.issued2018-02-28
dc.description.abstractЗ’ясувати динаміку процесів катагенезу відкладів силуру в контексті формування нафтогазових систем. Методика. Методика включає літолого-фаціальний, мінералого-петрографічний, історико-катагенетичний та літофлюїдодинамічний аналізи. Результати. З’ясовано просторово-вікові особливості розвитку у відкладах силуру (профіль св. Ліщинська-1 – Перемишляни-1 – Балучин-1 – Олесько-1) карбонатного (банко-рифова фація), аргілітового (зовнішній та внутрішній шельф) та аргіліто-карбонатного (перехідні фації) комплексів. Вивчені основні післяседиментаційні перетворення порід глинистого комплексу, які полягають в утворенні кварцу, кальциту, піриту, а також формуванні каверн та тріщин, які у більшості випадків сполучаються тонкими каналами, формуючи єдину систему. Встановлено, що протягом палеозою та раннього мезозою режим катагенезу силурійських відкладів розглянутих структур був адекватним. У подальшому відбулася його диференціація, що зумовлено індивідуалізацією розвитку різних тектонічних блоків. На першому циклі катагенезу відклади силуру досягли температурних умов головної зони газоутворення. Осередок генерації вуглеводнів був розташований у західній частині перетину (район Ліщинської площі), а в межах зони вуглеводненагромадження локалізована низка резервуарів літогенетичного типу, формування яких відбулося на різних підетапах катагенезу. Основна фаза акумуляції вуглеводнів приурочена до пізньої крейди. В цей час у Ліщинсько-Перемишлянській ділянці існував вузол резервуарів різної морфології, генезису та часу утворення. Просторова суперпозиція цих резервуарів та наявність різноспрямованої системи тріщин зумовили формування єдиної флюїдної системи. В палеогені акумульовані поклади вуглеводнів зруйновані внаслідок прояву регіональної зони розущільнення. Вуглеводневі флюїди мігрували як по латералі, так по вертикалі з можливим їх нагромадженням у структурних чи літологічних пастках і у відкладах силуру, і девону. Наукова новизна. Вперше визначена періодизація катагенезу силурійських відкладів, встановлена різниця режиму катагенезу на різних тектонічних структурах. Практична значущість. З’ясована стадійність міграції вуглеводневих флюїдів, історія формування резервуарів літогенетичної природи, що дозволило оцінити певні аспекти перспектив нафтогазоносності силурійського та суміжних осадових комплексів.
dc.description.abstractTo elucidate the dynamics of catagenetic processes that occurred in the Silurian sediments against the background of an oil and gas systems formation. Method. The method includes lithology-facies, mineralogical-petrographic, catagenetic, and litho-fluido-dynamic analyses. Results. The spatial-temporal development features of carbonate (bank-reefal facies), argillite (outer and inner shelf), and argillite-carbonate (transition facies) complexes located in the Silurian sediments (profile of boreholes: Lishchynska-1 – Peremyshlyany-1 – Baluchin-1 – Olesko-1) have been determined. The main post-sedimentary transformations of clayey compound rocks consistent in the formation of quartz, calcite, pyrite, as well in the formation of caverns and fractures, which in most cases are combined with thin channels forming a single system, have been studied. It has been established that during the Palaeozoic and Early Mesozoic, the regime of catagenesis of the Silurian sediments of the considered structures was identical. Its further differentiation caused by the individualization of various tectonic block development occurred. In the first catagenetic cycle, the Silurian deposits reached the temperature conditions of the main zone of gas formation. The hydrocarbon (HC) generation centre was located in the western part of the studied profile (the Lishynskaya area), and within the zone of hydrocarbon accumulation a number of lithogenetic reservoirs were localized, the formation of which took place at different catagenetic substages. The main phase of hydrocarbon accumulation is confined to the Late Cretaceous. At this time in the Lishchino-Peremyshlyanskaya area there was a knot of reservoirs pertaining to the heterogeneous morphology, genesis, and the time of their formation. The spatial superposition of these reservoirs and the presence of a multi-directional system of fractures led to the formation of a single fluid system. In the Palaeogene, the accumulated oil and gas accumulations were destroyed as a result of the regional fracture zone development. Hydrocarbon fluids migrated both laterally and vertically with their possible accumulation in structural or lithological traps in the Silurian and Devonian sediments. Scientific novelty. The novel periodization of the Silurian deposits catagenesis has been determined, and the difference in the regime of catagenesis which occurred in various tectonic structures has been established. Practical relevance. The hydrocarbon fluids migration stages and the history of conditions during the formation of the lithogenetic reservoirs have been determined, which allowed assessing specific aspects of the oil-and-gas potential of the Silurian and adjacent sedimentary complexes.
dc.description.abstractВыяснить динамику процессов катагенеза отложений силура в контексте формирования нефтегазовых систем. Методика. Методика включает литолого-фациальный, минералого- петрографический, историко-катагенетичний и литофлюидодинамический анализы. Результаты. Выяснены пространственно-возрастные особенности развития в отложениях силура (профиль скв. Лещинская-1 – Перемышляны-1 – Балучин-1 – Олесько-1) карбонатного (банко – рифовая фация), аргиллитового (внешний и внутренний шельф) и аргиллит-карбонатного (переходные фации) комплексов. Изучены основные постседиментационные преобразования пород глинистого комплекса, заключающиеся в образовании кварца, кальцита, пирита, а также формировании каверн и трещин, которые в большинстве случаев соединяются тонкими каналами, формируя единую систему. Установлено, что в течение палеозоя и раннего мезозоя режим катагенеза силурийских отложений рассмотренных структур был адекватным. В дальнейшем произошла его дифференциация, обусловленная индивидуализацией развития различных тектонических блоков. На первом цикле катагенеза отложения силура достигли температурных условий главной зоны газообразования. Очаг генерации углеводородов находился в западной части профиля (район Лещинской площади), а в пределах зоны аккумуляции углеводородов локализирован ряд резервуаров литогенетического типа, которые формировались на разных подэтапах катагенеза. Основная фаза их аккумуляции состоялась в позднем мелу. В это время в Лещинско-Перемышлянском участке существовал узел резервуаров разной морфологии, генезиса и времени образования. Пространственная суперпозиция этих резервуаров и существование разнонаправленной системы трещин обусловили формирование единой флюидной системы. В палеогене аккумулированные залежи углеводородов были разрушены в результате проявления региональной зоны разуплотнения. Углеводородные флюиды мигрировали как по латерали, так по вертикали с возможным их накоплением в структурных или литологических ловушках как в отложениях силура, так и девона. Научная новизна. Впервые определена периодизация катагенеза силурийских отложений, установлена разница режима катагенеза на разных тектонических структурах. Практическая значимость. Определена стадийность миграции углеводородных флюидов, история формирования резервуаров литогенетической природы, что позволило оценить некоторые аспекты перспектив нефтегазоносности силурийского и смежных осадочных комплексов.
dc.format.extent37-48
dc.format.pages12
dc.identifier.citationHryhorchuk K. Lithogenetic aspects of oil and gas systems formation in the Volyno-Podolia silurian deposits / K. Hryhorchuk, V. Hnidets, L. Balandiuk // Geodynamics : scientific journal. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — No 2 (25). — P. 37–48.
dc.identifier.citationenHryhorchuk K. Lithogenetic aspects of oil and gas systems formation in the Volyno-Podolia silurian deposits / K. Hryhorchuk, V. Hnidets, L. Balandiuk // Geodynamics : scientific journal. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — No 2 (25). — P. 37–48.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45863
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГеодинаміка : науковий журнал, 2 (25), 2018
dc.relation.ispartofGeodynamics : scientific journal, 2 (25), 2018
dc.relation.referencesBelokon', A. V. (2005). Application of basin modeling
dc.relation.referencestechnology to estimate oil and gas potential of
dc.relation.referencesdeeply-burial deposits of the North of Western
dc.relation.referencesSiberia. New Ideas in the Geology and
dc.relation.referencesGeochemistry of Oil and Gas: M-ls of VII
dc.relation.referencesInternational. conf. Moscow: GEOS. (in Russian).
dc.relation.referencesDixon, S. A., Summers, D. M., & Surdam, R. C.
dc.relation.references(1989). Diagenesis and preservation of porosity in
dc.relation.referencesNorphlet Formation (Upper Jurassic), southern
dc.relation.referencesAlabama. AAPG Bulletin. 73(6), 707–728.
dc.relation.referencesDmitrievskij, A. N., Beljankin, N. A., & Karakin, A.
dc.relation.referencesN. (2007). One of the possible mechanisms for
dc.relation.referencesreplenishing hydrocarbon reserves. Dokl. RAN.
dc.relation.references[Rep. RAS]. 415, 5, 678–681. (in Russian).
dc.relation.referencesDryhant, D. M. (2000). Lower and Middle Paleozoic
dc.relation.referencesof the Volyno-Podolian margin of the East-
dc.relation.referencesEuropean platform and the Carpathian foredeep].
dc.relation.referencesNauk. zap. DPM NAN Ukrainy. Scientific notes
dc.relation.referencesDPM NAS of Ukraine. 15, 24–129. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesHnidets, V. P., Hryhorchuk, K. H., Kurovets, I. M.,
dc.relation.referencesKurovets, S. S., Prykhodko, A. A., Hrytsyk, I. I.,
dc.relation.references& Balandiuk. L. V. (2013). Upper Cretaceous
dc.relation.referencesgeology of the Black sea-Crimean petroleum-bearing region Ukraine. CJ “Poly” Ltd., Lviv, (in Ukrainian).
dc.relation.referencesKurovets, I. M., Dryhant, D. M., Chepil, P. M.,
dc.relation.referencesChepusenko, P. S., & Shyra, A. I. (2010).
dc.relation.referencesGeological and petrophysical characteristics of the
dc.relation.referencesbasin fine-grained rocks of the Silurian southwestern
dc.relation.referencesmargin of the East European Platform.
dc.relation.referencesCollection of scientific works of the Institute of
dc.relation.referencesGeological Sciences of the National Academy of
dc.relation.referencesSciences of Ukraine. 3, 287–293. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesHryhorchuk, K. H. (2010). Features of
dc.relation.referenceslithofluidodynamics of exfiltration catagenesis.
dc.relation.referencesGeology and geochemistry of combustible
dc.relation.referencesminerals. 1, 60–68 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesHryhorchuk, K. H., & Senkovskyi, Yu. M. (2013).
dc.relation.referencesDiscrete formation of reservoirs of “shale” gas in
dc.relation.referencesexfiltration catagenesis. Geodynamics. (14), 61–68. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesIvanova, A. V. (2016). Influence of geotectonic
dc.relation.referencesconditions on the formation of carbonaceous
dc.relation.referencesformations of the Lviv and Predobrogean
dc.relation.referencesdepressions. Geological journal, 1 (354), 36–50.
dc.relation.references(in Russian).
dc.relation.referencesKartsev, A. A., Vagin, S. B., & Matusevich, V. M. (1986). Hydrogeology of oil and gas basins. M.: Nedra.
dc.relation.referencesKrupskyi, Yu. Z., Kurovets, I. M., Senkovskyi, Yu. M.,
dc.relation.referencesMykhailov, V. A., Chepil, P. M., Dryhant, D. M,
dc.relation.referencesShlapinskyi. V. E., Koltun, Yu. V.…& Bodlak, V. P.
dc.relation.references(2014). Unconventional sources of hydrocarbons
dc.relation.referencesin Ukraine: monograph in 8 volumes. V. 2
dc.relation.referencesWestern oil and gas region. NJSC Naftogaz
dc.relation.referencesUkrainy and others. Kyiv: Nika-Centr.
dc.relation.referencesKudel'skij, A. V. (1982). Lithogenesis, problems of
dc.relation.referenceshydrogeochemistry and energy of oil and gas
dc.relation.referencesbasins. Lithology and mineral resources. 5, 101–116.
dc.relation.referencesLeonov, Ju. G., & Volozha, Ju. A. (2004).
dc.relation.referencesSedimentary basins: study method, structure and
dc.relation.referencesevolution. M.: Nauchnyj mir.
dc.relation.referencesMinskij, N. A. (1972). The regularities of the
dc.relation.referencesformation of the belts of optimal collectors. Moscow: Nedra.
dc.relation.referencesNaumko, I. M., Kurovets, I. M., Zubyk, M. I.,
dc.relation.referencesBatsevych, N. V., Sakhno, B. E., & Chepusenko,
dc.relation.referencesP. S. (2017). Hydrocarbon compounds and
dc.relation.referencesplausible mechanism of gas generation in “shale”
dc.relation.referencesgas prospective Silurian deposits of Lviv
dc.relation.referencespaleozoic depression. Geodynamics, 1(22), 26–41.
dc.relation.referencesRadkovets, N. (2015). The Silurian of south-western
dc.relation.referencesmargin of the East European Platform (Ukraine,
dc.relation.referencesMoldova and Romania): lithofacies and
dc.relation.referencespalaeoenvironments. Geological Qurterly. 59, 1, 105–118.
dc.relation.referencesRadkovets, N., Rauball, J., & Iaremchuk, I. (2017).
dc.relation.referencesSilurian black shales of the Western Ukraine:
dc.relation.referencespetrography and mineralogy. Estonian Journal of
dc.relation.referencesEarth Sciences. 66, 3, 161–173.
dc.relation.referencesRadkovets, N., Kosakowski, P., Rauball, J., &
dc.relation.referencesZakrzewski, A. (2018). Burial and thermal history
dc.relation.referencesmodelling of the Ediacaran succession in Western
dc.relation.referencesand SW Ukraine and Moldova. Journal of
dc.relation.referencesPetroleum Geology, 41, 1, 85–106.
dc.relation.referencesSidorova, V. A., Safronova, T. P., & Burova, E. G. (1991). Geochemical aspects of the migration of
dc.relation.referenceshydrocarbon systems and modern tectonic.
dc.relation.referencesScientific and applied aspects of geochemistry of
dc.relation.referencesoil and gas. M.: IGIRGI, 100–105.
dc.relation.referencesSokolov, B. A. (2002). Towards the creation of a
dc.relation.referencesgeneral theory of the oil and gas potential of the
dc.relation.referencesentrails. New ideas in the geology and
dc.relation.referencesgeochemistry of oil and gas: Proceedings of the VI
dc.relation.referencesInternational Conference. M.: GEOS,
dc.relation.referencesŚrodon, J., Paszkowsky, M., Drygant, D.,
dc.relation.referencesAnczkiewicz, A., & Banaś, M. (2013). Thermal
dc.relation.referenceshistory of Lower Paleozoic rocks on the Peri-
dc.relation.referencesTornquist margin of the East European craton
dc.relation.references(Podolia, Ukraine) inferred from combined XRD,
dc.relation.referencesK-Ar and AFT data. Clays and Clay Minerals. 61, 2, 107–132
dc.relation.referencesYusupova, I. F., Abukova, L. A., & Abramova, O. P. (2005). Catagenic losses of rock organic matter as
dc.relation.referencesa factor of geodynamic destabilization. New ideas
dc.relation.referencesin geology and geochemistry of oil and gas:
dc.relation.referencesProceedings of the VII International Conference.
dc.relation.referencesM.: GEOS.
dc.relation.referencesenBelokon', A. V. (2005). Application of basin modeling
dc.relation.referencesentechnology to estimate oil and gas potential of
dc.relation.referencesendeeply-burial deposits of the North of Western
dc.relation.referencesenSiberia. New Ideas in the Geology and
dc.relation.referencesenGeochemistry of Oil and Gas: M-ls of VII
dc.relation.referencesenInternational. conf. Moscow: GEOS. (in Russian).
dc.relation.referencesenDixon, S. A., Summers, D. M., & Surdam, R. C.
dc.relation.referencesen(1989). Diagenesis and preservation of porosity in
dc.relation.referencesenNorphlet Formation (Upper Jurassic), southern
dc.relation.referencesenAlabama. AAPG Bulletin. 73(6), 707–728.
dc.relation.referencesenDmitrievskij, A. N., Beljankin, N. A., & Karakin, A.
dc.relation.referencesenN. (2007). One of the possible mechanisms for
dc.relation.referencesenreplenishing hydrocarbon reserves. Dokl. RAN.
dc.relation.referencesen[Rep. RAS]. 415, 5, 678–681. (in Russian).
dc.relation.referencesenDryhant, D. M. (2000). Lower and Middle Paleozoic
dc.relation.referencesenof the Volyno-Podolian margin of the East-
dc.relation.referencesenEuropean platform and the Carpathian foredeep].
dc.relation.referencesenNauk. zap. DPM NAN Ukrainy. Scientific notes
dc.relation.referencesenDPM NAS of Ukraine. 15, 24–129. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenHnidets, V. P., Hryhorchuk, K. H., Kurovets, I. M.,
dc.relation.referencesenKurovets, S. S., Prykhodko, A. A., Hrytsyk, I. I.,
dc.relation.referencesen& Balandiuk. L. V. (2013). Upper Cretaceous
dc.relation.referencesengeology of the Black sea-Crimean petroleum-bearing region Ukraine. CJ "Poly" Ltd., Lviv, (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenKurovets, I. M., Dryhant, D. M., Chepil, P. M.,
dc.relation.referencesenChepusenko, P. S., & Shyra, A. I. (2010).
dc.relation.referencesenGeological and petrophysical characteristics of the
dc.relation.referencesenbasin fine-grained rocks of the Silurian southwestern
dc.relation.referencesenmargin of the East European Platform.
dc.relation.referencesenCollection of scientific works of the Institute of
dc.relation.referencesenGeological Sciences of the National Academy of
dc.relation.referencesenSciences of Ukraine. 3, 287–293. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenHryhorchuk, K. H. (2010). Features of
dc.relation.referencesenlithofluidodynamics of exfiltration catagenesis.
dc.relation.referencesenGeology and geochemistry of combustible
dc.relation.referencesenminerals. 1, 60–68 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenHryhorchuk, K. H., & Senkovskyi, Yu. M. (2013).
dc.relation.referencesenDiscrete formation of reservoirs of "shale" gas in
dc.relation.referencesenexfiltration catagenesis. Geodynamics. (14), 61–68. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenIvanova, A. V. (2016). Influence of geotectonic
dc.relation.referencesenconditions on the formation of carbonaceous
dc.relation.referencesenformations of the Lviv and Predobrogean
dc.relation.referencesendepressions. Geological journal, 1 (354), 36–50.
dc.relation.referencesen(in Russian).
dc.relation.referencesenKartsev, A. A., Vagin, S. B., & Matusevich, V. M. (1986). Hydrogeology of oil and gas basins. M., Nedra.
dc.relation.referencesenKrupskyi, Yu. Z., Kurovets, I. M., Senkovskyi, Yu. M.,
dc.relation.referencesenMykhailov, V. A., Chepil, P. M., Dryhant, D. M,
dc.relation.referencesenShlapinskyi. V. E., Koltun, Yu. V.…& Bodlak, V. P.
dc.relation.referencesen(2014). Unconventional sources of hydrocarbons
dc.relation.referencesenin Ukraine: monograph in 8 volumes. V. 2
dc.relation.referencesenWestern oil and gas region. NJSC Naftogaz
dc.relation.referencesenUkrainy and others. Kyiv: Nika-Centr.
dc.relation.referencesenKudel'skij, A. V. (1982). Lithogenesis, problems of
dc.relation.referencesenhydrogeochemistry and energy of oil and gas
dc.relation.referencesenbasins. Lithology and mineral resources. 5, 101–116.
dc.relation.referencesenLeonov, Ju. G., & Volozha, Ju. A. (2004).
dc.relation.referencesenSedimentary basins: study method, structure and
dc.relation.referencesenevolution. M., Nauchnyj mir.
dc.relation.referencesenMinskij, N. A. (1972). The regularities of the
dc.relation.referencesenformation of the belts of optimal collectors. Moscow: Nedra.
dc.relation.referencesenNaumko, I. M., Kurovets, I. M., Zubyk, M. I.,
dc.relation.referencesenBatsevych, N. V., Sakhno, B. E., & Chepusenko,
dc.relation.referencesenP. S. (2017). Hydrocarbon compounds and
dc.relation.referencesenplausible mechanism of gas generation in "shale"
dc.relation.referencesengas prospective Silurian deposits of Lviv
dc.relation.referencesenpaleozoic depression. Geodynamics, 1(22), 26–41.
dc.relation.referencesenRadkovets, N. (2015). The Silurian of south-western
dc.relation.referencesenmargin of the East European Platform (Ukraine,
dc.relation.referencesenMoldova and Romania): lithofacies and
dc.relation.referencesenpalaeoenvironments. Geological Qurterly. 59, 1, 105–118.
dc.relation.referencesenRadkovets, N., Rauball, J., & Iaremchuk, I. (2017).
dc.relation.referencesenSilurian black shales of the Western Ukraine:
dc.relation.referencesenpetrography and mineralogy. Estonian Journal of
dc.relation.referencesenEarth Sciences. 66, 3, 161–173.
dc.relation.referencesenRadkovets, N., Kosakowski, P., Rauball, J., &
dc.relation.referencesenZakrzewski, A. (2018). Burial and thermal history
dc.relation.referencesenmodelling of the Ediacaran succession in Western
dc.relation.referencesenand SW Ukraine and Moldova. Journal of
dc.relation.referencesenPetroleum Geology, 41, 1, 85–106.
dc.relation.referencesenSidorova, V. A., Safronova, T. P., & Burova, E. G. (1991). Geochemical aspects of the migration of
dc.relation.referencesenhydrocarbon systems and modern tectonic.
dc.relation.referencesenScientific and applied aspects of geochemistry of
dc.relation.referencesenoil and gas. M., IGIRGI, 100–105.
dc.relation.referencesenSokolov, B. A. (2002). Towards the creation of a
dc.relation.referencesengeneral theory of the oil and gas potential of the
dc.relation.referencesenentrails. New ideas in the geology and
dc.relation.referencesengeochemistry of oil and gas: Proceedings of the VI
dc.relation.referencesenInternational Conference. M., GEOS,
dc.relation.referencesenŚrodon, J., Paszkowsky, M., Drygant, D.,
dc.relation.referencesenAnczkiewicz, A., & Banaś, M. (2013). Thermal
dc.relation.referencesenhistory of Lower Paleozoic rocks on the Peri-
dc.relation.referencesenTornquist margin of the East European craton
dc.relation.referencesen(Podolia, Ukraine) inferred from combined XRD,
dc.relation.referencesenK-Ar and AFT data. Clays and Clay Minerals. 61, 2, 107–132
dc.relation.referencesenYusupova, I. F., Abukova, L. A., & Abramova, O. P. (2005). Catagenic losses of rock organic matter as
dc.relation.referencesena factor of geodynamic destabilization. New ideas
dc.relation.referencesenin geology and geochemistry of oil and gas:
dc.relation.referencesenProceedings of the VII International Conference.
dc.relation.referencesenM., GEOS.
dc.rights.holder© Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2018
dc.rights.holder© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2018
dc.rights.holder© Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, 2018
dc.rights.holder© Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2018
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© K. Hryhorchuk, V. Hnidets, L. Balandiuk
dc.subjectсилур
dc.subjectВолино-Поділля
dc.subjectлітологічні комплекси
dc.subjectкатагенез
dc.subjectлітофлюїдодинаміка
dc.subjectрезервуари вуглеводнів
dc.subjectSilurian
dc.subjectVolyno-Podilia
dc.subjectlithological complexes
dc.subjectcatagenesis
dc.subjectlitho-fluido-dynamics
dc.subjectreservoir rock
dc.subjectсилур
dc.subjectВолыно-Подолия
dc.subjectлитологические комплексы
dc.subjectкатагенез
dc.subjectлитофлюидодинамика
dc.subjectрезервуары углеводородов
dc.subject.udc551.733.3
dc.subject.udc553.981/982 (477.8)
dc.titleLithogenetic aspects of oil and gas systems formation in the Volyno-Podolia silurian deposits
dc.title.alternativeЛітогенетичні аспекти формування нафтогазових систем у відкладах силуру Волино-Поділля
dc.title.alternativeЛитогенетические аспекты формирования нефтегазовых систем в отложениях силура Волыно-Подолии
dc.typeArticle

Files

License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.11 KB
Format:
Plain Text
Description: