Twitter-diplomacy: ukrainian context

Abstract

Проаналізовано залученість українських політиків та дипломатів до соціальної мережі Twitter та зіставлено особливості використання цієї соціальної мережі в межах їхньої професійної діяльності. Враховуючи те, що в Україні використання соціальних мереж як інструменту електронної дипломатії перебуває лише на стадії розвитку, стверджується про доцільність комплексного вивчення закордонного досвіду, який може бути корисним для українських дипломатів, допоможе їм успішно застосувати Twitter у дипломатичній діяльності. Дослідження українського контексту використання соціальної мережі Twitter як нової соціальної медіа-платформи актуалізується з погляду надання можливостей зменшити дистанцію у взаємовідносинах громадян та політиків, їхнього спілкування один з одним. На основі аналізу особистих сторінок вітчизняних політиків, виокремлено ТОП- 10 українських політичних лідерів у мережі Twitter. Виокремлено ключові переваги для політичної та дипломатичної еліти України, які може надати присутність у Twitter: популяризація власного іміджу, налагодження контактів з іншими колегами-політиками та дипломатами, поширення власних думок та поглядів, можливість швидко реагувати на міжнародні події, зв’язок із громадянами, можливість відслідковувати настрої громадськості, реакцію на різноманітні події тощо. Наголошується на тому, що громадяни через мережу можуть звертатись до владної еліти «на пряму», впливати на прийняття важливих політичних рішень. Доведено, що відсутність досвіду в сфері Twitter-дипломатії, зумовлює труднощі, з якими зіштовхуються українські дипломати та політичні діячі. До них зараховано: поширену практику копіювання тексту повідомлень з однієї соціальної мережі в іншу; низьку активність політичної верхівки; відсутність зарубіжної аудиторії серед фолловерів. Наголошено на необхідності розроблення стратегії комунікації з громадськістю та колегами з інших держав, із врахуванням особливостей закордонного успішного дипломатичного дискурсу в межах Twitter-мережі.
It is analyzed the involvement of Ukrainian politicians and diplomats to Twitter social network and it is compared the advantages and disadvantages of using this social network within the framework of their professional activity. As the usage of social networks in electronic diplomacy in Ukraine is being developed, it is asserted the nessesity of complex investigation of foreign experience which can be useful for Ukrainian diplomats and will help them to use Twitter successfully, as a tool for diplomatic activity. Therefore, analysis of Ukrainian context of using Twitter social network as a new social media platform is considered as relevant, and makes it possible to reduce the distance in the interactions of citizens and politicians, their communication with each other. Conveying the analysis of personal pages of politicians, in the article has been identified TOP-10 most popular Ukrainian political leaders on the Twitter network. It is investigated the benefits for political elite’s presence on Twitter: the promotion of their own image, establishing contacts with other colleague politicians and diplomats, sharing their opinions and views, ability of quick reaction to international events, communication with citizens, ability to follow public’s mood, react to various events. It is emphasized on citizens’ opportunity to communicate with ruling elite, to influence the adoption of important political decisions. It is proven that the lack of experience in the field of Twitter diplomacy causes difficulties encountered by Ukrainian diplomats and politicians, including: common practice of copywriting messages from one social network to another, low activity of political elite, and absence of foreign audience among followers. It is also emphasized on the necessity of elaboration communication strategies of Ukrainian diplomats and politicians with the public and colleagues from other countries, taking into account the peculiarities of foreign successful diplomatic discourse within the framework of Twitter network.

Description

Keywords

Twiplomacy, Twitter, дипломатія України, зовнішня політика України, соціальна мережа, цифрова дипломатія, Twiplomacy, Twitter, Ukrainian diplomacy, foreign policy of Ukraine, social network, digital diplomacy

Citation

Dorosh L. Twitter-diplomacy: ukrainian context / Lesia Dorosh, Yulia Kopey // Гуманітарні візіїї. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 4. — № 2. — С. 32–38.