Світоглядна основа наукового осмислення феномена права відповідно до конкретних часових меж

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті ґрунтовно та комплексно досліджено сутність, історико-правові аспекти становлення, еволюцію, зміст та основні елементи принципів права на основі опрацювання здобутків правової теорії та юридичної практики, розкрито значення права для формування правового світогляду та здійснення нормотворчої та нормозасовної практики. Відзначено, шо у правознавчій науці постійно здійснюють спроби осмислення поняття права, його сутності та природи, а також його основних характеристик – ознак та властивостей, які розкривають місію права як важливої соціальної та регулювальної сили суспільства. З’ясовано, що право є динамічним і складним явищем, зумовленим не менш складним характером суспільного розвитку. Ідея багатостороннього, багатоаспектного підходу до осмислення права – одна з визначальних тенденцій сучасної юриспруденції. Автор виокремлює три періоди у історії формування уявлень про право: 1) панування філософського розуміння формування права (XI–IX ст. до н. е. – кін. ХVІІІ ст. н. е.); 2) панування історико-соціологічного розуміння права (поч. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.); 3) панування наукового правового розуміння права як наукознавчого явища (сер. ХХ ст. – триває донині), що має складний багатоаспектний характер та може бути вивчене за допомогою різноманітних методологічних підходів й методів наукового пізнання юридичної науки.
The article thoroughly and comprehensively explores the essence, historical and legal aspects of formation, evolution, content and basic elements of the principles of law based on the study of legal theory and legal practice, reveals the importance of law for the formation of legal worldview and implementation of rule-making and rule-making practice. It is noted that in jurisprudence there is a constant search for understanding the concept of law, its essence and nature, as well as its main characteristics – features and properties that reveal the mission of law as an important social and regulatory force of society. It has been found that law is a dynamic and complex phenomenon due to the no less complex nature of social development. The idea of a multifaceted, multifaceted approach to the understanding of law is one of the defining trends in modern jurisprudence. The history of the formation of ideas about law by the author is divided into three periods: 1) the dominance of the philosophical understanding of the formation of law (XI–IX centuries BC – late eighteenth century AD); 2) the dominance of historical and sociological understanding of law (early nineteenth century – early twentieth century); 3) the dominance of scientific legal understanding of law as a scientific phenomenon (middle of the twentieth century – continues to this day), which has a complex multifaceted nature and can be studied using a variety of methodological approaches and methods of scientific knowledge of legal science.

Description

Keywords

право, праворозуміння, правова матерія, суспідльство, держава, історичний період, правовий світогляд, принципи права, law, legal understanding, legal matter, fellowship, state, historical period, legal worldview, principles of law

Citation

Гарасимів Т. Світоглядна основа наукового осмислення феномена права відповідно до конкретних часових меж / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 38–47.