Рушійні сили розвитку нової світової цивілізації: імператив соціального інтелекту

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено актуальність формування нової відповідальної світової цивілізації, розглянуто сучасні моделі сталого економічного розвитку світової цивілізації, розроблених провідними вченими сучасності: концепцію «повного світу» Германа Е. Дейлі, модель стійкої та гуманної глобальної цивілізації П. Раскіна, модель суспільства нульових граничних витрат та цивілізації емпатії Дж. Ріфкіна. Автор детермінувала рушійні сили розвитку нової економічної системи на основі класифікації потреб як рушійних сил розвитку людства на різних стадіях його еволюції, яку здійснено на основі фактів економічного минулого людства, теорії потреб ERG К. Альдерфера, врахування об’єктивної дії всезагальних законів, таких як закон зростання потреб, закон зростання продуктивності праці, закон відносної рідкості ресурсів, закон поділу праці, закон планомірного розвитку економіки, а також застосування методів аналогії, аналізу та синтезу, гіпотетико-дедуктивного методу та системного підходу. У результаті проведеного дослідження головною рушійною силою розвитку постіндустріального суспільства та становлення нової світової цивілізації визначено забезпечення сталого економічного розвитку людства із піклувальним ставленням до природи з метою збереження планети для наступних поколінь та орієнтація на підвищення рівня життя людства через розвиток соціального інтелекту. В цьому аспекті досліджено сутність поняття емпатії та соціального інтелекту як унікальних здібностей людини на противагу штучному інтелекту в сучасному інтегрованому суспільстві, проаналізовано їх значення для глобалізованого світу, та перспективні напрямки подальших досліджень.
The article investigates the actuality of the formation of a new responsible world civilization, examines the contemporary models of sustainable economic development of world civilization, developed by leading scholars of the present: the concept of «complete world» by Daley, the model of sustainable and humane global civilization by Raskin, a model of the zero marginal cost society and empathy civilization by Rifkin. The author determines the motive forces of the development of the new economic system on the basis of the classification of needs as the motive forces of human development at different stages of its evolution, which is based on the facts of the mankind economic past, the theory of needs «ERG» by Alderfer, taking into account the objective action of universal laws such as the law of growth needs, the law of labor productivity growth, the law of relative rarity of resources, the law of division of labor, the law of systematic economic development, as well as the application of methods of analogy, analysis and synthesis, hypothetical-deductive method and system approach. As a result of this research, the main motive force of the development in post-industrial society and the emergence of a new world civilization is providing the sustainable economic development of mankind with careful attitude to the planet to save it for the next generations and focus on raising the standards of human life through the development of social intelligence. In this aspect, it is investigated the essence of the concept of empathy and social intelligence, as unique abilities of man as opposed to artificial intelligence in the modern integrated society, it is analyzed its role for a globalized world, and perspective directions of further researches.

Description

Keywords

рушійна сила, потреба, глобалізація, сталий розвиток, емпатія, соціальний інтелект, motive force, need, globalization, sustainable development, empathy, social intelligence

Citation

Корольчук Л. Рушійні сили розвитку нової світової цивілізації: імператив соціального інтелекту / Леся Корольчук // Гуманітарні візіїї. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 4. — № 2. — С. 26–31.