The influences of seismic processes, the Sun and the Moon on the small changes of coordinates of GNSS-station

dc.citation.epage26
dc.citation.issue2 (25)
dc.citation.journalTitleГеодинаміка : науковий журнал
dc.citation.spage15
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.affiliationНациональный университет “Львовская политехника”
dc.contributor.authorСавчук, С. Г.
dc.contributor.authorЯнків-Вітковська, Л. М.
dc.contributor.authorДжуман, Б. Б.
dc.contributor.authorSavchuk, S.
dc.contributor.authorYankiv-Vitkovska, L.
dc.contributor.authorDzhuman, B.
dc.contributor.authorСавчук, С. Г.
dc.contributor.authorЯнкив-Витковская, Л. Н.
dc.contributor.authorДжуман, Б. Б.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-02-19T12:16:51Z
dc.date.available2020-02-19T12:16:51Z
dc.date.created2018-02-28
dc.date.issued2018-02-28
dc.description.abstractДля вдосконалення визначення змін координат GNSS-станцій важливо з’ясувати, як на значення цих змін впливають процеси, які відбуваються в навколоземному просторі. Для опису таких процесів можна використати показник сейсмічної активності, показник інфразвуку та щоденну кількість спалахів на Сонці. У зв'язку з цим метою даної роботи є дослідження впливу вищеперелічених процесів на малі зміни координат GNSS-станцій. Методика. Для розв’язання поставленої задачі нами було підібрано координати перманентної GNSS-станції, показники сейсмічної активності, показники інфразвуку та щоденну кількість спалахів на Сонці на одні і ті ж епохи на протязі 295 днів. Для моделювання впливу процесів у навколоземному просторі на визначення змін координат розроблено методику побудови макромоделі за усередненими даними з використанням методу регуляризації за допомогою редукції апроксимаційного базису поліномів багатьох аргументів. Аргументи поліномів при моделюванні вибрано так, щоб відобразити вплив зовнішніх чинників на координати. Параметри і відповідні їм мультиіндекси поліномів знайдено з ідентифікаційних задач, записаних регуляризаційними функціоналами Тіхонова. Результати. Побудовано макромодель, яка включає параметри сейсмічних процесів, Сонця, Місяця та координати GNSS-станції. Знайдено похідні та різні характеристики отриманої моделі. Для уточнення встановлених припущень застосовано кореляційний аналіз. Наукова новизна. Вперше отримано макромодель, що дозволяє обчислювати вплив показника сейсмічної активності, інфразвуку та сонячної активності на малі зміни координат GNSS-станцій. Практична значущість. Після дослідження цієї моделі отримано ряд результатів, які можна застосувати для підвищення точності координат, отриманих за допомогою GNSS спостережень.
dc.description.abstractIn order to improve the definition of GNSS-stations coordinate changes, it is important to find out how the processes that occur in the near-Earth space influence the significance of these changes. To describe such processes we can use the seismic activity index, the infrasound rate, and the number of daily flashes in the Sun. In this regard the purpose of this work is to study the influence of the above processes on small changes in the coordinates of GNSS-stations. Method. To solve this problem we have selected the coordinates of permanent GNSS-station, seismic activity indicators, infrasound indicators and the number of daily flares in the Sun for the same 295 day epoch. For modeling the influence of processes in the near-Earth space on the definition of coordinate changes the method of constructing a macromodel is developed based on averaged data with the use of a regularization method and with help of the reduction of the approximation basis of many arguments of polynomials. The arguments of the polynomials in the modelling are chosen to reflect the influence of external factors on the coordinates. Parameters and their corresponding multidies of polynomials are found from the identification tasks recorded by the Tikhonov regularization functions. Results. We constructed a macromodel that includes parameters of seismic processes, the Sun, the Moon, and the coordinates of the GNSS-station. We have found derivatives and different characteristics of the obtained model. Correlation analysis we used to clarify the assumptions. Scientific novelty. For the first time a macromodel was obtained which allows to calculate the influence of the index of seismic activity, infrasound and solar activity on small changes in the coordinates of GNSS-stations. Practical significance. After studying this model we obtained results that can be used to increase the accuracy of coordinates obtained using GNSS observations.
dc.description.abstractДля совершенствования определения изменений координат важно выяснить, как на значение этих изменений влияют процессы, происходящие в околоземном пространстве. Для описания таких процессов можно использовать показатель сейсмической активности, показатель инфразвука и ежедневное количество вспышек на Солнце. В связи с этим целью данной работы является исследование влияния вышеперечисленных процессов на малые изменения координат GNSS-станций. Методика. Для решения поставленной задачи нами было подобрано координаты перманентной GNSS-станции, показатели сейсмической активности, показатели инфразвука и ежедневное количество вспышек на Солнце на одни и те же эпохи на протяжении 295 дней. Разработана методика построения макромодели по усредненным данным с использованием метода регуляризации с помощью редукции аппроксимационного базиса полиномов многих аргументов. Результаты. Построено макромодель, которая включает параметры сейсмических процессов, Солнца, Луны и координаты GNSS-станции. Найдено производные и различные характеристики полученной модели. Научная новизна. Впервые получено макромодель, что позволяет вычислять влияние показателя сейсмической активности, инфразвука и солнечной активности на малые изменения координат GNSS-станций. Практическая значимость. После исследования данной модели получен ряд результатов, которые можно применить для повышения точности координат, полученных с помощью GNSS наблюдений.
dc.format.extent15-26
dc.format.pages12
dc.identifier.citationSavchuk S. The influences of seismic processes, the Sun and the Moon on the small changes of coordinates of GNSS-station / S. Savchuk, L. Yankiv-Vitkovska, B. Dzhuman // Geodynamics : scientific journal. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — No 2 (25). — P. 15–26.
dc.identifier.citationenSavchuk S. The influences of seismic processes, the Sun and the Moon on the small changes of coordinates of GNSS-station / S. Savchuk, L. Yankiv-Vitkovska, B. Dzhuman // Geodynamics : scientific journal. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — No 2 (25). — P. 15–26.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45861
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГеодинаміка : науковий журнал, 2 (25), 2018
dc.relation.ispartofGeodynamics : scientific journal, 2 (25), 2018
dc.relation.referencesAkasofu, S. I., & Chapman, S. (1972). Solarterrestrial physics. Oxford (International Series of
dc.relation.referencesMonographs on Physics) (Clarendon Press)
dc.relation.referencesHardreaves, J. K. (1992). The solar-terrestrial
dc.relation.referencesenvironment. Cambridge: Univ. press.
dc.relation.referencesHayakawa, M. (2015). Earthquake Prediction with
dc.relation.referencesRadio Techniques, Wiley & Sons, Singapore.
dc.relation.referencesKremenetskyi, I. A., & Cheremnykh, O. K. (2009).
dc.relation.referencesSpace weather: Mechanisms and manifestations. Kyiv: Naukova dumka.
dc.relation.referencesKurhanevych, A. P., & Matviichuk, Ya. M. (2000).
dc.relation.referencesRegularization of the problem of identification of
dc.relation.referencesmacromodels of nonlinear dynamical systems by
dc.relation.referencesthe method of reduction of the approximation
dc.relation.referencesbasis. Theoretical electrical engineering, 55, 31–36.
dc.relation.referencesMatviichuk, Ya. M., (2000) Mathematical
dc.relation.referencesmacromodeling of dynamic systems: theory and
dc.relation.referencespractice. Lviv Polytechnic Publishing House.
dc.relation.referencesMatviichuk, Ya. M., & Pauchok V. (2006). The
dc.relation.referencesstatement of the problem of macromodeling of
dc.relation.referencesgeo-heliogenic quantities. Visnyk of Lviv
dc.relation.referencesPolytechnic National University:
dc.relation.referencesTelecommunications and radio electronics. 557, 171–173.
dc.relation.referencesParnowski, A. S., Yermolayev, Yu. I., & Zhuk, I. T. (2010). Space weather: the history of research and
dc.relation.referencesforecasting. Space science and technology. 16, 1, 90–99.
dc.relation.referencesParrot, M., Hayosh, M., & Soroka, S. (2007). Acoustic
dc.relation.referencesexperiments in the ionosphere with the DEMETER
dc.relation.referencessatellite, EGU General Assembly, Vienna, 15–20
dc.relation.referencesApril 2007, 1607-7962/gra/EGU2007- A-04428.
dc.relation.referencesPauchok, V. K. (2010). Regularized identification of
dc.relation.referencesmathematical macromodels of processes and
dc.relation.referencessystems of various nature. Manuscript.
dc.relation.referencesDissertation for the degree of a candidate of
dc.relation.referencestechnical sciences in specialty 01.05.02 –
dc.relation.referencesmathematical modeling and computational
dc.relation.referencesmethods. Lviv Polytechnic National University.
dc.relation.referencesMinistry of Education and Science of Ukraine.
dc.relation.referencesTikhonov, A. N., Honcharovskyi, A. V.,
dc.relation.referencesStepanov, V. V., & Yahola, A. H. (1990).
dc.relation.referencesNumerical methods for solving ill-posed
dc.relation.referencesproblems. Мoscow: Science.
dc.relation.referencesFrydman, A. M., Poliachenko, E. V., & Nasyrkanov N. R. (2010). On some correlations in
dc.relation.referencesseismodynamics of the Earth's activity. UFN. 3, 303–312.
dc.relation.referencesYankiv-Vitkovska, L., & Pauchok, V. (2012). About
dc.relation.referencesmacromodels of changes in geodetic coordinates
dc.relation.referencesand geoseismic processes. Modern achievements in
dc.relation.referencesgeodetic science and industry, II (24), 188–191.
dc.relation.referencesYankiv-Vitkovska, L. M., Savchuk, S. H.,
dc.relation.references& Pauchok V. K. (2007). To the analysis of
dc.relation.referencesregular stolen coordinates of permanent GPS
dc.relation.referencesstations SULP. Kyiv. Bulletin of Geodesy and
dc.relation.referencesCartography, 5, 9–13.
dc.relation.referencesYankiv-Vitkovska, L. M., Savchuk, S. H.,
dc.relation.references& Pauchok V. K. (2008). Investigation of the
dc.relation.referencesdynamics of coordinate changes of permanent
dc.relation.referencesGPS stations. Kyiv. Bulletin of Geodesy and
dc.relation.referencesCartography, 1, 7–12.
dc.relation.referencesYankiv-Vitkovska, L. M., Matviichuk, Ya. M.,
dc.relation.referencesSavchuk, S. H., & Pauchok V. K. (2012).
dc.relation.referencesInvestigation of coordinate changes of GNSSstations by the method of macromodeling. Kyiv.
dc.relation.referencesVisnyk of Geodesy and Cartography, 3, 9–17.
dc.relation.referencesenAkasofu, S. I., & Chapman, S. (1972). Solarterrestrial physics. Oxford (International Series of
dc.relation.referencesenMonographs on Physics) (Clarendon Press)
dc.relation.referencesenHardreaves, J. K. (1992). The solar-terrestrial
dc.relation.referencesenenvironment. Cambridge: Univ. press.
dc.relation.referencesenHayakawa, M. (2015). Earthquake Prediction with
dc.relation.referencesenRadio Techniques, Wiley & Sons, Singapore.
dc.relation.referencesenKremenetskyi, I. A., & Cheremnykh, O. K. (2009).
dc.relation.referencesenSpace weather: Mechanisms and manifestations. Kyiv: Naukova dumka.
dc.relation.referencesenKurhanevych, A. P., & Matviichuk, Ya. M. (2000).
dc.relation.referencesenRegularization of the problem of identification of
dc.relation.referencesenmacromodels of nonlinear dynamical systems by
dc.relation.referencesenthe method of reduction of the approximation
dc.relation.referencesenbasis. Theoretical electrical engineering, 55, 31–36.
dc.relation.referencesenMatviichuk, Ya. M., (2000) Mathematical
dc.relation.referencesenmacromodeling of dynamic systems: theory and
dc.relation.referencesenpractice. Lviv Polytechnic Publishing House.
dc.relation.referencesenMatviichuk, Ya. M., & Pauchok V. (2006). The
dc.relation.referencesenstatement of the problem of macromodeling of
dc.relation.referencesengeo-heliogenic quantities. Visnyk of Lviv
dc.relation.referencesenPolytechnic National University:
dc.relation.referencesenTelecommunications and radio electronics. 557, 171–173.
dc.relation.referencesenParnowski, A. S., Yermolayev, Yu. I., & Zhuk, I. T. (2010). Space weather: the history of research and
dc.relation.referencesenforecasting. Space science and technology. 16, 1, 90–99.
dc.relation.referencesenParrot, M., Hayosh, M., & Soroka, S. (2007). Acoustic
dc.relation.referencesenexperiments in the ionosphere with the DEMETER
dc.relation.referencesensatellite, EGU General Assembly, Vienna, 15–20
dc.relation.referencesenApril 2007, 1607-7962/gra/EGU2007- A-04428.
dc.relation.referencesenPauchok, V. K. (2010). Regularized identification of
dc.relation.referencesenmathematical macromodels of processes and
dc.relation.referencesensystems of various nature. Manuscript.
dc.relation.referencesenDissertation for the degree of a candidate of
dc.relation.referencesentechnical sciences in specialty 01.05.02 –
dc.relation.referencesenmathematical modeling and computational
dc.relation.referencesenmethods. Lviv Polytechnic National University.
dc.relation.referencesenMinistry of Education and Science of Ukraine.
dc.relation.referencesenTikhonov, A. N., Honcharovskyi, A. V.,
dc.relation.referencesenStepanov, V. V., & Yahola, A. H. (1990).
dc.relation.referencesenNumerical methods for solving ill-posed
dc.relation.referencesenproblems. Moscow: Science.
dc.relation.referencesenFrydman, A. M., Poliachenko, E. V., & Nasyrkanov N. R. (2010). On some correlations in
dc.relation.referencesenseismodynamics of the Earth's activity. UFN. 3, 303–312.
dc.relation.referencesenYankiv-Vitkovska, L., & Pauchok, V. (2012). About
dc.relation.referencesenmacromodels of changes in geodetic coordinates
dc.relation.referencesenand geoseismic processes. Modern achievements in
dc.relation.referencesengeodetic science and industry, II (24), 188–191.
dc.relation.referencesenYankiv-Vitkovska, L. M., Savchuk, S. H.,
dc.relation.referencesen& Pauchok V. K. (2007). To the analysis of
dc.relation.referencesenregular stolen coordinates of permanent GPS
dc.relation.referencesenstations SULP. Kyiv. Bulletin of Geodesy and
dc.relation.referencesenCartography, 5, 9–13.
dc.relation.referencesenYankiv-Vitkovska, L. M., Savchuk, S. H.,
dc.relation.referencesen& Pauchok V. K. (2008). Investigation of the
dc.relation.referencesendynamics of coordinate changes of permanent
dc.relation.referencesenGPS stations. Kyiv. Bulletin of Geodesy and
dc.relation.referencesenCartography, 1, 7–12.
dc.relation.referencesenYankiv-Vitkovska, L. M., Matviichuk, Ya. M.,
dc.relation.referencesenSavchuk, S. H., & Pauchok V. K. (2012).
dc.relation.referencesenInvestigation of coordinate changes of GNSSstations by the method of macromodeling. Kyiv.
dc.relation.referencesenVisnyk of Geodesy and Cartography, 3, 9–17.
dc.rights.holder© Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2018
dc.rights.holder© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2018
dc.rights.holder© Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, 2018
dc.rights.holder© Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2018
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© S. Savchuk, L. Yankiv-Vitkovska, B. Dzhuman
dc.subjectсейсмічна активність
dc.subjectінфразвук
dc.subjectсонячна активність
dc.subjectмакромодель
dc.subjectкоординати GNSS-станції
dc.subjectseismic activity
dc.subjectinfrasound
dc.subjectsolar activity
dc.subjectmacromodel
dc.subjectcoordinates of GNSS-station
dc.subjectсейсмическая активность
dc.subjectинфразвук
dc.subjectсолнечная активность
dc.subjectмакромодель
dc.subjectкоординаты GNSS-станции
dc.subject.udc528.2
dc.titleThe influences of seismic processes, the Sun and the Moon on the small changes of coordinates of GNSS-station
dc.title.alternativeВплив сейсмічних процесів, Сонця і Місяця на малі зміни координат GNSS-станцій
dc.title.alternativeВлияние сейсмических процессов, Солнца и Луны на малые изменения координат GNSS-станций
dc.typeArticle

Files

License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.13 KB
Format:
Plain Text
Description: