Selected issues of systems engineering methodology in the design of transport systems

Date

2022-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Представлено обрані проблеми методології системного інжинірингу у проєктуванні транспортних систем. Обговорювані методологічні проблеми сформовані на прикладі концептуального проєкту міської залізниці. Системний опис транспортного проекту наведено відповідно до принципів, що використовуються в системному інжинірингу. Описаний кейс стосується методології проектування концепції залізничної транспортної системи. У наведеному прикладі основною проблемою є розробка документу під назвою “Концепція міської залізничної системи (CoMRS) у міському районі Metropolis”, який у Польщі подається як GZM. Передбачалося, що цей документ буде системним документом, розробленим з використанням методів системного інжинірингу з метою побудови, впровадження та розвитку сучасної комплексної системи залізничного транспорту, що охоплює міську територію GZM Metropolis. Тому, в першу чергу, було розроблено додатковий, але важливий документ “Методологію концепції системи міської залізниці (MoCoMRS)”, який містить вичерпний методологічний опис того, як продовжити використання методів системного інжинірингу, необхідних для розробки CoMRS. Докладно наведено методичні вказівки щодо моделі V. При застосуванні системного інжинірингу у проєктуванні транспортних систем пропонується використовувати цю модель, яка організовує системну процедуру в процесі проєктування. Сформульовано рекомендації щодо використання цієї моделі та застосування методів системного інжинірингу для CoMRS, що стосуються, серед іншого, таких етапів проєктування: системні припущення, системні вимоги, проєктування високого рівня, детальний проєкт. Приклади концепції міської залізниці, представлені в цій статті, базуються на реальному транспортному проекті і поточною стадією є робота над попереднім технікоекономічним обґрунтуванням цієї залізничної системи. Це важливо, оскільки можна перевірити та ітераційно виправляти та оновлювати методологію проектування цієї системи залежно від мінливих умов і критеріїв, що є результатом, серед іншого, різних прагнень зацікавлених сторін, які формують вимоги до системи. Ця процедура також була включена в модель V на етапах розробки, будівництва та впровадження системи, а також на етапах інтеграції, перевірки та валідації елементів і всієї залізничної системи.
The selected issues of system engineering methodology in the design of transport systems have been presented. The discussed methodological issues were presented in the example of the metropolitan railway concept project. The system description of the transport project is introduced in accordance with the principles used in systems engineering. The presented case study concerns the methodology of designing the concept of the railway transport system. In the proposed case study, the main issue was the development of a document called the Concept of the Metropolitan Railway System (CoMRS) in the urban area of the Metropolis called in Poland GZM. It was assumed that this document would be a system document developed with the use of Systems Engineering methods in order to build, implement and develop a modern complex railway transport system covering the urban area of the GZM Metropolis. Therefore, in the first place, an additional but essential document was developed – the Methodology for the Metropolitan Railway System Concept (MoCoMRS), which contains a comprehensive methodological description of how to proceed with the use of Systems Engineering methods required for the development of the CoMRS. The methodological guidelines relating to the V model were presented in detail. The methodology description also took into account the system life cycle model in the perspective of the enterprise and systems engineering using the V model. When applying systems engineering in the design of transport systems, it is proposed to use this model, which organizes the system procedure during the design process. The guidelines regarding the use of this model and the application of systems engineering methods for CoMRS, relating, inter alia, to the following design stages: system assumptions, system requirements, highlevel design, detailed design, were formulated. The case study of the concept of metropolitan railway presented in this paper is based on a real transport project, and the current stage is working on the preliminary feasibility study of this railway system. It is very important, because it is possible to verify and iteratively correct and update the methodology of designing this railway system depending on the changing conditions and criteria resulting from, among others, different stakeholder aspirations that shape the system requirements. This procedure was also included in the V model in phases of development, construction and implementation of the system, as well as in phases of integration, verification and validation of elements and the entire railway system.

Description

Keywords

транспортні системи, системний інжиніринг, модель V, міська залізниця, методологія, транспортний проєкт, transport systems, systems engineering, V model, metropolitan railway, methodology, transport project

Citation

Karoń G. Selected issues of systems engineering methodology in the design of transport systems / Grzegorz Karoń, Ryszard Janecki, Jerzy Mikulski // Transport Technologies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 3. — No 2. — P. 85–101.