Investigation of Changes in Main Error of Rotary Gas Meters during Their Operation

Date

2023-02-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У цій роботі виконано дослідження зміни основної похибки роторних лічильників під час їх експлуатації на основі опрацювання результатів їх метрологічної перевірки. Розглянуто результати періодичної метрологічної перевірки роторних лічильників газу у лабораторіях чотирьох газорозподільних підприємств. За результатами опрацювання протоколів метрологічної перевірки підтверджено кореляцію похибки роторного лічильника газу з виміряним об’ємом газу. На основі опрацювання множини значень похибки лічильника та виміряного об’єму газу для кожного із перевірюваних значень витрати побудовано регресійні залежності похибки середньостатистичного лічильника від виміряного об’єму газу. Шляхом усереднення отриманих регресійних залежностей отримано узагальнену залежність систематичної похибки роторного лічильника газу типорозміру РГ-250 від виміряного об’єму газу. Отримані регресійні залежності дають можливість оцінити зміну основної похибки лічильників типорозміру РГ-250 за його виміряним об’ємом і, відповідно, прийняти рішення про виконання їх позачергової метрологічної перевірки. Це дає змогу своєчасно виявляти лічильники, які працюють із значною систематичною похибкою, а отже й усувати цю похибку.
The main error of rotary gas meters may change during their operation because of mechanical wear of the meter moving parts. Control of changes in metrological characteristics of meters is carried out during periodic metrological verifications. In this paper, an investigation of the change in a main error of rotary gas meters during their operation was carried out based on the results of their metrological verification. The paper considers the results of periodic metrological verifications of rotary gas meters in the laboratories of four gas distribution companies. According to the results of processing the metrological verification protocols, the correlation of the rotary gas meter error with the measured gas volume was confirmed. Based on processing the set of meter error values and the measured gas volume for each of the checked flowrate values, regression dependencies of the error of the meter on the measured gas volume were developed. By averaging the obtained regression dependencies, a generalized dependence of the systematic error of RG-250 rotary gas meter on the measured gas volume was developed. The regression dependencies make it possible to estimate the change in the main error of RG-250 gas meters according to its measured volume and to decide on their additional (out-of-plan) metrological verification. This makes it possible to detect in time gas meters operating with a significant systematic error, and therefore to eliminate this error.

Description

Keywords

роторний лічильник газу, основна похибка, метрологічна перевірка, об’єм газу, коефіцієнт кореляції, rotary gas meter, main error, metrological verification, gas volume, correlation coefficient

Citation

Matiko F. Investigation of Changes in Main Error of Rotary Gas Meters during Their Operation / Fedir Matiko, Oleh Pistun // Energy Engineering and Control Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — Vol 9. — No 2. — P. 136–142.