Research of the specificity of the development of international sea container transportation

Date

2022-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Стрімкий розвиток контейнерних перевезень у світі вимагає прийняття стратегічних рішень в матеріально-технічному забезпеченні доставки вантажів морським транспортом з метою досягнення ефективного розвитку морської логістичної системи та визначення лідерів морської логістики. У статті розглядається процес контейнеризації на морському транспорті в міжнародному контексті. Цей вид перевезень має масу переваг перед іншими видами вантажоперевезень, серед яких низька вартість, великі обсяги перевезень, чіткі та однозначні правила, правові норми морських перевезень, визначені морські маршрути. В ході дослідження вивчалися країни, що мають вихід до моря або океану. До таких країн належать Німеччина, Швеція, Бельгія, Австрія, Японія, Нідерланди та Сінгапур – країни з розвиненою системою логістики. Проаналізовано кількісні і якісні показники розвитку провідних портів світу, зокрема кількість суден різних типів, у тому числі залежно від прапору, їх вантажопідйомність, час перебування в порту. Проаналізовано розвиток морської торгівлі в розрізі основних морських шляхів: Non-mainlane East West, North-South, South-South, Intra-regional. За результатами дослідження проведено класифікацію світового флоту за основними типами суден. У ході аналізу сучасного розвитку світового ринку контейнерних транспортних перевезень встановлено стійку тенденцію до збільшення обсягів вантажів, що перевозяться в контейнерах. Це пояснюється тим, що контейнеризація дозволяє значно підвищити ефективність і конкурентоспроможність логістичних підприємств, що має велике значення в умовах ринкової економіки. Розвиток системи контейнерних перевезень морським транспортом є раціональним засобом підвищення якості організації перевезень вантажів, який завдяки економічній ефективності дозволить знизити транспортні витрати при перевезенні вантажів, а також перспективні напрямки обґрунтовано їх розвиток.
The rapid development of container transportation in the world requires acceptance of strategic decisions in the logistical and technical support of cargo delivery by sea transport with the aim of achieving effective development of the maritime logistics system and identifying the leaders of maritime logistics. The article considers the process of containerization in sea transport in the international context. This type of transportation has a lot of advantages over other types of cargo transportation, including low cost, large volumes of transportation, clear and unambiguous rules, legal norms of sea transportation, defined sea routes. In the course of the study, countries with access to the sea or the ocean were studied. Such countries include Germany, Sweden, Belgium, Austria, Japan, the Netherlands and Singapore – countries with a developed logistics system. Quantitative and qualitative indicators of the development of the world's leading ports were analyzed, in particular, the number of ships of various types, including depending on the flag, their carrying capacity, and the time spent in the port. The development of maritime trade, which is carried out along the following main routes, is analyzed: Non-mainlane East West, North-South, South-South, Intra-regional. According to the results of the study, the classification of the world fleet by the main types of vessels was carried out. In the course of the analysis of the modern development of the world market of container transportation, a steady trend towards an increase in the volume of cargo transported in containers was established. This is explained by the fact that containerization allows incresaing the efficiency and competitiveness of logistics enterprises significantly, which is of great importance in the conditions of a market economy. The development of the system of container transportation by sea transport is a rational way to improving the quality of the organization of cargo transportation, which, thanks to economic efficiency, will allow reducing transportation costs during the transportation of cargo. The prospective directions of their development are substantiated.

Description

Keywords

морська логістика, контейнерні перевезення, торговельні шляхи, економіка судновласників, maritime logistics, container transportation, trade routes, economy of shipowners

Citation

Nykonchuk V. Research of the specificity of the development of international sea container transportation / Viktoriia Nykonchuk, Iuliia Samoilyk, Svitlana Pashkevych // Transport Technologies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 3. — No 2. — P. 33–40.