Густинна модель Коломийської палеодолини по геотраверсу СГ-І (67) Надвірна – Отинія – Івано-Франківськ

No Thumbnail Available

Date

2017-06-13

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Мета. Метою роботи є уточнення глибинної будови та перспектив нафтогазоносності Коломийсь- кої палеодолини за сейсмогеотраверсом СГ-І (67), який проходить уздовж лінії Надвірна – Коломия – Отинія – Івано-Франківськ. Сейсмогеотраверс СГ-І (67) частково захоплює Бориславо-Покутський покрив, перетинає Самбірську і Більче-Волицьку зони та заходить на Східноєвропейську платформу. Методика. Геолого-гравітаційне моделювання будови геологічного розрізу є методом кількісної інтерпретації аномального поля сили тяжіння в редукції Буге, який заснований на рішенні прямих та обернених задач гравірозвідки для складнопобудованих середовищ та призначений для побудови оптимальних геогустинних моделей геологічного розрізу. Оптимальна геогустинна модель – це модель, яка узгоджена зі спостереженим гравітаційним полем, не суперечить даним буріння, сейсморозвідки та враховує припущення (гіпотези) інтерпретатора. Передумовою достовірності вказаної методики є її геологічна підпорядкованість, зокрема врахування даних буріння, сейсморозвідки та геолого-тектонічних карт щодо блокової будови фундаменту, закономірностей формування осадового комплексу та зон перетину глибинних розломів, які є потенційними шляхами міграції флюїдів і якими формуються сприятливі умови виникнення структурних і літологічно або тектонічно екранованих пасток вуглеводнів. Крім того, геолого-гравітаційне моделювання використовують для перевірки, уточнення та деталізації структурно-густинних побудов, виконаних за будь-якими іншими способами. Результати. Модель сейсмогеологічного розрізу за геотраверсом СГ-І (67) доповнено густинами товщ, які визначено за даними буріння та за результатами моделювання за близько розташованими інтерпретаційними профілями. За результатами геолого-гравітаційного моделювання уточнено геометрію структур та блоків фундаменту. Також отримано деталізований розподіл густини гірських порід уздовж геотраверсу до глибини 20 км. У результаті моделювання у межах певних стратиграфічних комплексів виявлено зони ущільнення і розущільнення. Зони розущільнення у межах додатних структурних форм ідентифіковано як перспективні. Наукова новизна. Уточнено та деталізовано структурно-густинні побудови геологічного розрізу уздовж геотраверсу СГ-І (67), що дало змогу отримати нові дані про глибинну будову перерізу Коломийської палеодолини та про перспективи нафтогазоносності окремих її ділянок. Встановлено, що загальні риси покривів, пов’язані з глибинно-розломною тектонікою, відображаються у аномальному гравітаційному полі, що свідчить про достовірність прогнозу елементів глибинної тектонічної і структурної будови регіону за даними геолого-гравітаційного моделювання. Практична значущість. Отримані результати свідчать про високу інформативність геогустинного моделювання під час вивчення глибинної будови земної кори у складних сейсмогеологічних умовах Передкарпатського прогину. Виявлені зони розущільнення у палеозойських відкладах у Коломийській палеодолині є перспективними для постанови нафтопошукових робіт.
Purpose. The aim of this paper is to clarify the deep structure and prospects of the oil and gas potential in the Kolomiya paleo-valley along the seismo-geotravers SG-I (67), which run along the line Nadvirna-Kolomiya- Otyniya-Ivano-Frankivsk. Seismo-geotravers SG-I (67) and partially covers the Borislav-Pokutsky cover, crosses the Sambor and Bilche-Volitsa zones, and enters the Eastern European platform. Methodology Geological-gravitational modeling of this geological section consists in a quantitative interpretation of the anomalous of Bouguer gravity, which is based on solving direct and inverse gravity problems for complex environments and is intended to be used for the construction of optimal geological density models of the geological section. The optimal geo-density model is a model that is consistent with the observed gravitational field, does not contradict the drilling and seismic data, and takes into account the interpreter's foresight (hypotheses). The prerequisite for the reliability of this technique is its geological subordination, the use of drilling data, seismic data, and geological-tectonic maps made according to the block structure of the basement and patterns of formation of the sedimentary complex and the zones of intersection of deep faults, which are the potential routes of fluid migration, and which create favorable conditions for the emergence of structural and lithologically or tectonically screened traps of hydrocarbons. In addition, geologic-gravity modeling is used to verify, refine, and specify the structurally dense constructions, which are performed in some other way. Results. The model of the seismo-geological section along the geotravers SG-I (67) was supplemented by the densities of the strata, which were determined from the drilling and modeling data, based on the interpretational profiles located side by side. The geometry of the structures and foundation blocks, based on the results of geological and gravity modeling, was refined. The distribution of the rock densities to a depth of 20 km was also detailed. As a result of the modeling there were revealed zones of compaction and decompaction within the stratigraphic complexes. The zones of decompaction within positive forms have been identified as promising for oil exploration. Originality. Structural and density features of the geological section along the SG-I (67) geotraverse have been clarified and detailed. This made it possible to obtain new data on the deep structure of the Kolomiya paleo-valley section and oil and gas prospects in its individual sections. It is established that the common features of the covers associated with deep-fault tectonics are displayed in the anomalous gravitational field, which indicates the reliability of the forecast of the elements of the deep tectonic and structural features of the region from the data of geological-gravity modeling. Practical significance. The obtained results testify to the high informativeness of geo-density modeling in the study of the deep structure of the Earth's crust in the complex seismic geological conditions of the Precarpathian trough. The revealed reduced density zones in the Paleozoic sediments of the Kolomiya paleo-valley are promising for setting up oil exploration works.
Цель. Целью работы является уточнение глубинного строения и перспектив нефтегазоносности Коломыйской палеодолины по сейсмогеотраверсу СГ-І (67), который проходит вдоль линии Надворная- Коломыя-Отыния-Ивано-Франковск. Сейсмогеотраверс СГ-І (67) частично охватывает Бориславо-По- кутский покров, пересекает Самборскую и Бильче-Волицкую зоны и заходит на Восточноевропейскую платформу. Методика. Геолого-гравитационное моделирование геологического разреза является методом количественной интерпретации аномального поля силы тяжести в редукции Буге. Метод основан на решении прямых и обратных задач гравиразведки для сложнопостроенных сред и предназначен для построения оптимальных геоплотностных моделей геологического разреза. Оптимальная геоплотностная модель – это модель, которая согласована с наблюденным гравитационным полем, не противоречит данным бурения, сейсморазведки и учитывает предположения (гипотезы) интерпретатора. Предпосылками достоверности указанной методики являются ее геологическая подчиненность, использование данных бурения, сейсморазведки и геолого-тектонических карт относительно блокового строения фундамента и закономерностей формирования осадочного комплекса, зон пересечения глубинных разломов, которые являются потенциальными путями миграции флюидов и которыми формируются благоприятные условия возникновения структурных и литологических или тектонически экранированных ловушек углеводородов. Кроме того, геолого-гравитационное моделирование используют для проверки, уточнения и детализации структурно-плотностных построений, выполненных какими-либо иными способами. Результаты. Модель сейсмогеологического разреза по геотраверсу СГ-І (67) дополнена плотностями толщ, которые определены по данным бурения и моделирования по близко расположенным интерпретационным профилям. По результатам геолого- гравитационного моделирования уточнена геометрия структур и блоков фундамента; детализировано распределение плотностей горных пород до глубин 20 км. В пределах стратиграфических комплексов выявлены зоны уплотнения и разуплотнения. Зоны разуплотнения в пределах положительных форм идентифицированы как перспективные. Научная новизна. Уточнены и детализированы структурно- плотностные построения геологического разреза вдоль геотраверса СГ-І (67), что позволило получить новые данные о глубинном строении разреза Коломыйской палеодолины и про перспективы нефтегазоносности отдельных ее участков. Установлено, что общие черты покровов, связанные с глубинно-разломной тектоникой, отображаются в аномальном гравитационном поле, что свидетельствует о достоверности прогноза элементов глубинного тектонического и структурного строения региона по данным геолого-гравитационного моделирования. Практическая значимость. Полученные результаты свидетельствуют о высокой информативности геоплотностного моделирования при изучении глубинного строения земной коры в сложных сейсмогеологических условиях Предкарпатского прогиба. Выявленные зоны разуплотнения в палеозойских отложениях Коломыйской палеодолины являются перспективными для постановки нефтепоисковых работ.

Description

Keywords

Коломийська палеодолина, сейсмогеологічний розріз, гравітаційне поле, аномальне поле сили тяжіння в редукції Буге, геолого-гравітаційне моделювання, густинна модель, прямі й обернені задачі гравірозвідки, Kolomiya paleovalley, seismo-geological section, gravity field, anomalous Bouguer gravity, geological-gravity modeling, density model, gravity direct and inversion, Коломыйская палеодолина, сейсмогеологический разрез, гравитационное поле, аномальное поле силы тяжести в редукции Буге, геолого-гравитационное моделирование, плотностная модель, прямые и обратные задачи гравиразведки

Citation

Анікеєв С. Г. Густинна модель Коломийської палеодолини по геотраверсу СГ-І (67) Надвірна – Отинія – Івано-Франківськ / С. Г. Анікеєв, В. Ю. Максимчук, М. М. Мельник // Геодинаміка : науковий журнал. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 1 (22). — С. 74–84.