Сушіння мікросфери для виробництва сухих теплоізоляційних будівельних сумішей

Abstract

Перспективним напрямом виробництва сухих теплоізоляційних будівельних сумішей є використання мікросфери теплових електростанцій, що сприятиме формуванню теплоізоляційних, міцнісних, хімічно- та термічностійкісних властивостей продукції. Для сушіння мікросфери запропоновано фільтраційний метод, який полягає у профільтровуванні теплового агенту крізь пористу структуру матеріалу в напрямку “матеріал – перфорована перегородка”. Результати досліджень впливу температури та швидкості теплового агенту на тривалість сушіння мікросфери та отримані значення коефіцієнтів тепловіддачі від теплового агенту до частинок мікросфери α = 35 ÷ 72 Вт/м 2.К дають змогу розрахувати енергозатрати на реалізацію процесу сушіння та вибрати оптимальні параметри для його інтенсифікації.
A promising area for the production of heat-insulating dry building mixes is the use of the microsphere of thermal power plants, that will promote the formation of thermal insulation, strength, chemically and thermally stable properties of products. To dry the microsphere, a filtration method was proposed which consists in filtering the heat agent through the porous structure of the material in the direction “material – perforated grate”. The investigated results of the heat agent temperature and velocity effect on the drying process duration of microsphere and obtained values of heat transfer coefficients from heat agent to microsphere particles α = 35 ÷ 72 W/m2.K allow to calculate energy consumption for the implementation of the drying process and to choose optimal technological parameters for it intensification.

Description

Keywords

мікросфера, теплові електростанції, сухі теплоізоляційні будівельні суміші, фільтраційне сушіння, тепловий агент, коефіцієнт тепловіддачі, microsphere, thermal power plants, heat-insulating dry building mixes, filtration drying, heat agent, heat transfer coefficient

Citation

Кіндзера Д. П. Сушіння мікросфери для виробництва сухих теплоізоляційних будівельних сумішей / Д. П. Кіндзера, В. М. Атаманюк, Р. Р. Госовський // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Том 5. — № 1. — С. 133–139.