Analysis of vertical movements of the permanent GNSS station POLV on the base of satellite data and leveling

Abstract

Метою роботи є аналіз результатів дослідження динаміки вертикальних рухів перманентної станції системи позиціонування ГНСС “Полтава” (ідентифікатор POLV). Методика. На території Полтавської гравіметричної обсерваторії розбитий геодинамічний полігон. Він включає репери з відомими показниками стійкості, які закладені на різній глибині. На репері А1, який відзначається високою стійкістю впродовж 30 років спостережень, встановлено точний нівелір Н–05. ГНСС-станція, вертикальні рухи якої досліджувалися, розташована на спеціально збудованому постаменті на внутрішній капітальній стіні лабораторного корпусу Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України. Динаміку руху базової станції спостерігали за марками, закладеними на краях західної та східної сторін лабораторного корпусу. Для оцінки й порівняння отриманих результатів виконана обробка супутникових даних методом апроксимації поліноміального згладжування третього ступеню. За результатами періодичного геометричного нівелювання встановлено, що за період 2004–2019 рр. повільні вертикальні рухи марок становили 1,03–1,11 мм з середньорічною швидкістю підняття 0,065–0,07 мм/рік. Сезонні вертикальні рухи перманентної ГНСС-станції POLV – в межах 2 мм/рік, водночас у першому півріччі спостерігається підняття пункту, а в другому – його опускання. Виділено складові, що можуть впливати на вертикальні рухи ГНСС-станції, яка встановлена на інженерну споруду. Порівняння результатів наземними і супутниковими спостереженнями здійснено за періоди 2004–2005 рр. і 2018–2019 рр. На основі виконаних спостережень та моделювання складова вертикальних коливань приймальної антени, отримана у період 2004–2005 рр. і наземними, і супутниковими методами, не перевищувала 2 мм; у період 2018–2019 рр. аналіз супутникових даних показав збільшення коливань до 7 мм, це можна пояснити високим розкидом супутникових вимірювань. Наукова новизна та практична значущість полягають у виявленій стабільності амплітуди вертикальних рухів ГНСС-станції “Полтава” (ідентифікатор POLV), що підтверджено наземним методом геометричного нівелювання і аналізом часових рядів супутникових спостережень. Виконані дослідження підтверджують вплив різних чинників на стійкість приймальних антен.
The purpose of this work is to analyze the results of the study of the dynamics of vertical movements of the permanent station of the GNSS positioning system “Poltava” (identifier POLV). Method. A geodynamic test site was set up on the territory of the Poltava Gravimetric Observatory. It includes rappers with known stability indicators laid at different depths. The exact level of H–05 is set on the A1 standard, which is characterized by high stability over 30 years of observations. The GNSS station, the vertical movements of which were studied, is installed on a specially built pedestal on the inner capital wall of the laboratory building of the Poltava Gravimetric Observatory of the S. I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine. The movement dynamics of the base station was monitored by marks placed on the edges of the western and eastern sides of the laboratory building. To evaluate and compare the obtained results, satellite data were processed by the method of approximation of polynomial smoothing of the third degree. According to the results of periodic geometric leveling, it was established that for the period 2004–2019, the slow vertical movements of the stamps were 1.03–1.11 mm with an average annual rate of rise of 0.065–0.07 mm/year. Seasonal vertical movements of the permanent GNSS station POLV are within 2 mm/year, and in the first half of the year, there is a rise of the point and a decline was in the second half of the year. Selected components that can affect the vertical movements of a GNSS station installed on an engineering structure. A comparison of ground and satellite observations results was made for the periods of 2004–2005 and 2018–2019. Based on the observations and modeling, the component of vertical oscillations of the receiving antenna obtained in the period of 2004–2005 by both ground and satellite methods did not exceed 2 mm; in the period of 2018–2019, the analysis of satellite data showed an increase in fluctuations up to 7 mm. This can be explained by a large spread of satellite measurements. Scientific novelty and practical significance lie in the detected stability of the amplitude of vertical movements of the GNSS station, which was confirmed by the ground method of geometric leveling and the analysis of the time series of satellite observations. The conducted studies confirm the influence of various factors on the stability of receiving antennas.

Description

Keywords

глобальні навігаційні супутникові системи (ГНСС), постійно діючі (перманентні) станції, приймальні антени, вертикальні зміщення, геометричне нівелювання, дані супутникових спостережень, global navigation satellite systems (GNSS), permanently operating (permanent) stations, receiving antennas, vertical displacements, geometric leveling, satellite observation data

Citation

Nesterenko S. Analysis of vertical movements of the permanent GNSS station POLV on the base of satellite data and leveling / Svitlana Nesterenko, Volodymyr Pavlyk, Roman Mishchenko // Geodesy, Cartography and Aerial Photography. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — No 97. — P. 46–55.