Економіко-правові перешкоди зведення енернонезалежних (автономних) екобудівель

dc.citation.epage165
dc.citation.journalTitleМатеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених "Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення"
dc.citation.spage163
dc.contributor.affiliationДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”
dc.contributor.authorЄлісєєва, М. О.
dc.contributor.authorБабенко, М. М.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.temporal24–25 квітня 2018 р., Львів
dc.date.accessioned2020-02-27T12:33:08Z
dc.date.available2020-02-27T12:33:08Z
dc.date.created2018-04-24
dc.date.issued2018-04-24
dc.format.extent163-165
dc.format.pages3
dc.identifier.citationЄлісєєва М. О. Економіко-правові перешкоди зведення енернонезалежних (автономних) екобудівель / М. О. Єлісєєва, М. М. Бабенко // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 24–25 квітня 2018 р., Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 163–165. — (Вплив глобальних політичних, соціальних та екологічних проблем на економічні процеси в державі).
dc.identifier.citationenYelisieieva M. O. Ekonomiko-pravovi pereshkody zvedennia enernonezalezhnykh (avtonomnykh) ekobudivel / M. O. Yelisieieva, M. M. Babenko // Upravlinnia ekonomichnymy protsesamy na makro- i mikrorivni: problemy ta perspektyvy vyrishennia : materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii molodykh uchenykh, 24–25 kvitnia 2018 y., Lviv. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 163–165. — (Vplyv hlobalnykh politychnykh, sotsialnykh ta ekolohichnykh problem na ekonomichni protsesy v derzhavi).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46267
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofМатеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених "Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення", 2018
dc.relation.references1. Бумаженко О. В. Энергоэффективное (экологическое) строительство: информационно-аналитический обзор // Режим доступа http://samzan.ru/211001.
dc.relation.references2. Державні будівельні норми ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель. – На заміну ДБН В.2.6-31:2016; надано чинності 2017-05-01. – Київ: Мін-во регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2017. – 30 с.
dc.relation.references3. Енергетична ефективність України. Кращі проектні ідеї [електронне видання] : Проект «Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в Україні» / Уклад.: С.П. Денисюк, О.В. Коцар, Ю.В. Чернецька. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 79 с.
dc.relation.references4. Білуха А.А. Шляхи підвищення енергоефективності національної економіки в контексті співробітництва з Європейським союзом / А.А. Білуха // Енергетична стратегія як інструмент політики енергетичної безпеки. Серія «Національна безпека». – № 30.
dc.relation.references5. Створення інвестиційної привабливості // Національна безпека і оборона. – 2015. – №1 (150). – С.30.
dc.relation.references6. НКРЕКП затвердило пакет постанов про формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=962:2017-10-10-12-15-56&catid=79&Itemid=974&lang=uk
dc.relation.references7. Проект Дніпропетровської ТПП «Зелена Палата - ініціатива сталого розвитку» www.greenchamber.org.ua.
dc.relation.references8. Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР). Каталог кредитних, грантових програм та програм міжнародної технічної допомоги в сфері енергоефективності.
dc.relation.references9. Постанова КМУ від 26 листопада 2014 р. № 676 «Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України» // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/676-2014-%D0%BF/paran9#n9.
dc.relation.referencesen1. Bumazhenko O. V. Enerhoeffektivnoe (ekolohicheskoe) stroitelstvo: informatsionno-analiticheskii obzor, Rezhim dostupa http://samzan.ru/211001.
dc.relation.referencesen2. Derzhavni budivelni normy DBN V.2.6-31:2016. Teplova izoliatsiia budivel, Na zaminu DBN V.2.6-31:2016; nadano chynnosti 2017-05-01, Kyiv: Min-vo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy, 2017, 30 p.
dc.relation.referencesen3. Enerhetychna efektyvnist Ukrainy. Krashchi proektni idei [elektronne vydannia] : Proekt "Profesionalizatsiia ta stabilizatsiia enerhetychnoho menedzhmentu v Ukraini", Uklad., S.P. Denysiuk, O.V. Kotsar, Yu.V. Chernetska, K. : KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2016, 79 p.
dc.relation.referencesen4. Bilukha A.A. Shliakhy pidvyshchennia enerhoefektyvnosti natsionalnoi ekonomiky v konteksti spivrobitnytstva z Yevropeiskym soiuzom, A.A. Bilukha, Enerhetychna stratehiia yak instrument polityky enerhetychnoi bezpeky. Seriia "Natsionalna bezpeka", No 30.
dc.relation.referencesen5. Stvorennia investytsiinoi pryvablyvosti, Natsionalna bezpeka i oborona, 2015, No 1 (150), P.30.
dc.relation.referencesen6. NKREKP zatverdylo paket postanov pro formuvannia taryfiv na pryntsypakh stymuliuiuchoho rehuliuvannia http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=962:2017-10-10-12-15-56&catid=79&Itemid=974&lang=uk
dc.relation.referencesen7. Proekt Dnipropetrovskoi TPP "Zelena Palata - initsiatyva staloho rozvytku" www.greenchamber.org.ua.
dc.relation.referencesen8. Proekt USAID "Munitsypalna enerhetychna reforma v Ukraini" (MER). Kataloh kredytnykh, hrantovykh prohram ta prohram mizhnarodnoi tekhnichnoi dopomohy v sferi enerhoefektyvnosti.
dc.relation.referencesen9. Postanova KMU vid 26 lystopada 2014 y. No 676 "Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia Ukrainy", Rezhym dostupu http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/676-2014-%D0%BF/paran9#n9.
dc.relation.urihttp://samzan.ru/211001
dc.relation.urihttp://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=962:2017-10-10-12-15-56&catid=79&Itemid=974&lang=uk
dc.relation.urihttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/676-2014-%D0%BF/paran9#n9
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
dc.titleЕкономіко-правові перешкоди зведення енернонезалежних (автономних) екобудівель
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018_Yelisieieva_M_O-Ekonomiko_pravovi_163-165.pdf
Size:
244.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018_Yelisieieva_M_O-Ekonomiko_pravovi_163-165__COVER.png
Size:
550.61 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.97 KB
Format:
Plain Text
Description: