Археологічні дослідження на заході України до Першої світової війни та застосування їх результатів у туризмі

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті прослідковано історію археологічних досліджень впродовж ХІХ – початку ХХ ст. В межах зазначеного часу виділено три етапи, це 1818–1875 роки – доба романтичної археології; остання чверть ХІХ ст. – археологія доби позитивізму; початок ХХ ст. означуємо, як період культурно-історичної школи. На основі цих етапів становлення та розвитку розглянуто еволюцію в методиці польових робіт на заході України. В середині кожного етапу розглянуто опорні пам’ятки, які мали значення не лише для археології, а й для розвитку туризму. У підсумках акцентовано увагу на тому, що величезна кількість археологічних пам'яток відкритих і досліджених у ХІХ – на початку ХХ ст. і досі виступають важливими туристичними об’єктами заходу України. Це, насамперед, Високий Замок у Львові, Галич, Звеногород, Пліснеське городище, печера Вертеба та багато інших. Залучення даних археології у туризмі лише сприятиме розвитку молодого та перспективного напряму – “археологічного туризму”.В статье прослежена история археологических исследований на протяжении XIX – начала ХХ в. В пределах указанного времени выделено три этапа, это 1818–1875 – период романтической археологии; последняя четверть XIX в. – археология эпохи позитивизма; начало ХХ в., которое можно обозначить, как период культурно-исторической школы. На основе этих этапов становления и развития рассмотрена эволюция в методике полевых исследований на западе Украины. В рамках каждого этапа рассмотрены опорные памятники, которые имели значение не только для археологии, но и для развития туризма. При подведении итогов внимание акцентировано на том факте, что значительная часть археологических памятников открытых и исследованных в XIX – начале ХХ в. до сих пор считаются важными туристическими объектами запада Украины. Это прежде всего, Высокий Замок во Львове, Галич, Звеногород, Плиснеское городище, пещера Вертеба и многие другие. Привлечение данных археологии в туризме будет способствовать развитию молодого и перспективного направления – “археологического туризма”. History of archaeological research during the XIX – beginning of XX century is presented at the article. Within this time span three stages are highlighted: 1818–1875 – era of romantic archeology; last quarter of the XIX century – archaeology of the era of positivism; and beginning of XX century, which can be defined as period of cultural-historical school. Evolution of the methods of field research in western Ukraine was analyzed on the base of these stages of formation and development. Within each phase basic archaeological sites which were important not only for archeology but also for the development of tourism are reviewed. At the summary, the fact is emphasized that a large number of archaeological sites discovered and studied in XIX – beginning of XX century are still among the most important touristic attractions of the Western Ukraine. First of all there are Vysokyi Zamok in Lviv, Halych Zvenyhorod, Plisnes'ko hill-fort, Verteba cave and many others. Using of archaeological data at tourism is favorable for the development of young and promising direction – “archaeological tourism”.

Description

Keywords

польові дослідження, археологічна пам’ятка, археологічний туризм, розкопки, полевые исследования, археологический памятник, археологический туризм, раскопки, field studies, archaeological site, excavations, archaeological tourism

Citation

Булик Н. Археологічні дослідження на заході України до Першої світової війни та застосування їх результатів у туризмі / Наталя Булик // Туристичними шляхами Прикарпаття : збірник наукових праць / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму ; за редакцією Р. Береста. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 7-32. – Бібліографія: 58 назв.