Правові стимули: теоретико-правові засади

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Відповідно до загальновизнаних теоретичних уявлень про правові стимули та їх значення у праві виділені основні ознаки реалізації правових стимулів. Наголошено, що мета та об’єктивна необхідність у використанні правових стимулів полягає в тому, що у суспільства та держави існує потреба в соціально-корисній і активній поведінці суб’єктів права у різних сферах життєдіяльності. Виділені та проаналізовані загальносоціальні функції правових стимулів (мотиваційна, організаційна, прогностична, гарантуюча, комунікативна, оціночна, соціального контролю, виховна) та спеціально-юридичні функції правових стимулів (праворегулятивна, правостримуюча).
According to generally accepted theoretical ideas about legal incentives and its importance in the right selection are the main features of the implementation of legal incentives. It is emphasized that the purpose and objective need for the use of legal incentives is that the society and the state have a need for socially beneficial and active behavior of the subjects of law in different spheres of life. In addition to the goal, the defining categories in the theory of legal incentives that determine the nature and content of the incentive effect of law on public relations are functions. Selection and analysis of general social functions of legal incentives (motivational, organizational, prognostic, guaranteeing, communicative, evaluative, social control, educational) and special-legal functions of legal incentives (legal, right-wing).

Description

Keywords

стимул, правовий стимул, правове стимулювання, incentive, legal incentive, legal incentive

Citation

Баран А. Правові стимули: теоретико-правові засади / Анастасія Баран // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 31–37.