Правове регулювання соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції україни: тенденції подальшого розвитку

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Відзначено, що сьогодні для сфери соціального забезпечення суддів в Україні є характерними наступні напрямки: 1) адаптація європейських стандартів та досвіду зарубіжних держав у нормах законодавства про судоустрій і статус суддів України; 2) збільшення заробітної плати суддів за рахунок урізання соціальних гарантій; 3) зменшення змісту та обсягу соціального забезпечення суддівського корпусу; 4) переходу держави від переважання натурального соціального забезпечення (за рахунок, у першу чергу, пільг та гарантій) до грошового забезпечення. Як засвідчило наше дослідження питань проблем та тенденцій подальшого розвитку правового регулювання соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України, законодавство про судоустрій та статус суддів все ще перебуває на невисокому рівні для вирішення поточних проблем, а рівень наукової уваги до цих питань є невисоким. Проблеми правового регулювання соціального забезпечення суддів, передусім, пов’язані із тими тенденціями, які існують на сьогодні, а саме із зменшенням обсягів соціального забезпечення та зосередженні на високому рівні оплати праці. Тому, переважна більшість проблем пов’язана саме із тим, що ці процеси сприймають на науковому рівні неоднозначно. Існує чимало напрямків соціального забезпечення суддів, відсутність державних гарантій щодо яких може вважатись обмеженням їхніх прав. Водночас, законодавцем допущено декілька неточностей у регламентації наявних на сьогодні форм. Саме сукупність цих спірних питань і становить в результаті обсяг проблем правового регулювання соціального забезпечення суддів.
It is noted that today the sphere of social security of judges in Ukraine is characterized by the following areas: 1) adaptation of European standards and experience of foreign countries in the legislation on the judiciary and the status of judges of Ukraine; 2) increase in judges’ salaries by cutting social guarantees; 3) reduction of the content and volume of social security of the judiciary; 4) the transition of the state from the predominance of in-kind social security (due primarily to benefits and guarantees) to cash security. As evidenced by our study of issues and trends in the further development of legal regulation of social security of judges in Ukraine’s European integration, legislation on the judiciary and the status of judges is still low to address current issues, and the level of scientific attention to these issues is low. The problems of legal regulation of social security of judges are primarily related to the current trends, namely the reduction of social security and the focus on high wages. Therefore, the vast majority of problems are due to the fact that these processes are perceived at the scientific level ambiguous. There are many areas of social security for judges, the lack of state guarantees for which can be considered a restriction of their rights. At the same time, the legislator made several inaccuracies in the regulation of existing forms. It is a set of these controversial issues and is the result of the volume of problems of legal regulation of social security of judges.

Description

Keywords

соціальне забезпечення суддів, правове регулювання, євроінтеграція України, національне законодавство, законодавство Європейського Союзу, правові норми, принципи національного законодавства про судоустрій і статус суддів, social security of judges, legal regulation, European integration of Ukraine, national legislation, European Union legislation, legal norms, principles of national legislation on the judiciary and the status of judges

Citation

Гук Н. Правове регулювання соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції україни: тенденції подальшого розвитку / Назар Гук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 48–55.