Щодо динаміки забруднення грунтових вод Передкарпаття у зоні техногенезу родовищ нафти

Abstract

Буріння глибоких нафтових свердловин спричиняє зміну іонного та органічного складу вод, що особливо небезпечно на ділянках, які межують з водозаборами питних вод. Забруднення ґрунтових вод відбувається поетапно. За результатами еколого-геохемічних досліджень у межах Південностинавської та Заводівської площ виділено три етапи техногенної метаморфізації ґрунтових вод. На початкових етапах буріння глибоких свердловин спостерігається незначне забруднення ґрунтових вод іонами хлору, сульфат-іоном, органічними речовинами. Після розкриття глибокою свердловиною нафтопродуктивного горизонту у ґрунтових водах вміст іонів магнію збільшився у два рази, хлору та сульфат-іону — в 1,3, нафтопродуктів — 3,7, фенолів — в 1,3. Після припинення буріння глибокої свердловини відбуваються процеси самоочищення ландшафтів. Зокрема, за два роки спостережень кількість окремих забруднювачів зменшилася до 1,8 раза.The drilling of deep petroleum chisel chinks causes changes ионного and organic structure of waters, that is especially dangerous close водозаборов of drinking waters. The pollution of earth waters occurs stage by stage. By results of эколого — geochemical researches on Пивденностынавськой and Заводивськой the areas three stages техногенной метаморфизации of earth waters are allocated. On the initial stages of drilling of deep chisel chinks the insignificant pollution of earth waters by ions of chlorine, сульфат — ion, organic substances is observed. After disclosing by a deep chisel chink нефтепродуктивного of horizon in earth waters contents of ions магния have increased in 2 times, chlorine and сульфат-ion — in 1,3, petroleum — 3,7, фенолов — in 1,3. After the termination of drilling of a deep chisel chink there are processes самоочищения of landscapes. In particular, for two years of supervision, quantity separate загрязнителей up to 1,8 times have decreased.

Description

Keywords

Citation

Карабин В. Щодо динаміки забруднення грунтових вод Передкарпаття у зоні техногенезу родовищ нафти / В. Карабин, В. Колодій, О. Яронтовський, Ю. Козак, О. Карабин // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім.. Шевченка. – Л. : НТШ, 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С. 182-190.