Receiving by the exposer of corruption information about the state of the pre-trial investigation initiated by his statement or message

dc.citation.epage211
dc.citation.issue3 (27)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage207
dc.citation.volume7
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorКанцір, Володимир
dc.contributor.authorСлотвінська, Наталія
dc.contributor.authorKantsir, Volodymyr
dc.contributor.authorSlotvinska, Natalia
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-05-06T07:45:28Z
dc.date.available2021-05-06T07:45:28Z
dc.date.created2020-03-01
dc.date.issued2020-03-01
dc.description.abstractВ статті проаналізовано окремі положення чинного законодавства та судової практики з метою з’ясування змістовного наповнення визначення, що міститься у частині 3 статті 60 Кримінального процесуального кодексу України “стан досудового розслідування”. Поставлена мета зумовлена нормою Кримінального процесуального кодексу України, яка встановлює, що заявник який є викривачем (крім можливості: отримувати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; отримувати інформацію про закінчення досудового розслідування) наділений правом в порядку, встановленому Законом України № 1700-VII “Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 року, отримувати інформацію про стан досудового розслідування, що розпочате за його заявою чи повідомленням; а також зумовлена відсутністю офіційного тлумачення цього положення, наукових розвідок та неоднозначністю судової практики. Аналіз Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, довів, що зміст визначення “стан досудового розслідування” недоцільно прирівнювати до інформації, що окреслює стан тривання чи завершення цього розслідування, адже враховуючи той факт, що законодавець надав викривачу привілейоване становище, поряд з заявником щодо отримання інформації про досудове розслідування (ч. 3 ст. 60 КПК України, п. 13 ч. 2 ст. 53-3 Закону України № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року), обґрунтовано приходимо до висновку, що ця інформація не охоплюється даними, що містяться у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
dc.description.abstractThe article analyzes certain provisions of current legislation and judicial practice in order to clarify the content of the definition contained in Part 3 of Article 60 of the Criminal Procedure Code of Ukraine “the state of pre-trial investigation.” This goal is conditioned by the norm of the Criminal Procedure Code of Ukraine which states that an applicant who is a whistleblower (in addition to the possibility: to receive a document confirming acceptance and registration of his application from the body to which he applied; to obtain an extract from the Unified Register of pre-trial investigations; to add items and documents in confirmation of his application; to receive information on the completion of the pre-trial investigation) has the right to receive information on the state of pre-trial investigation initiated by his application in the manner prescribed by the Law of Ukraine 1700-VII “On Prevention of Corruption” of October 14, 2014; as well as due to the lack of official interpretation of this provision, scientific research and ambiguity of case law. An analysis of the Regulations on the Unified Register of Pre-Trial Investigations proved that the content of the term of “state of pre-trial investigation” should not be equated with information outlining the state of continuation or completion of this investigation, because the legislator granted the whistleblower compared to the applicant a privileged position to obtain information about the pre-trial investigation (Part 3 of Article 60 of the CPC of Ukraine, paragraph 13 of Part 2 of Article 53-3 of the Law of Ukraine № 1700-VII of 14 October 2014), we reasonably conclude that this information is not covered by the data contained in the extract from the Unified Register of Pre-trial Investigations.
dc.format.extent207-211
dc.format.pages5
dc.identifier.citationKantsir V. Receiving by the exposer of corruption information about the state of the pre-trial investigation initiated by his statement or message / Volodymyr Kantsir, Natalia Slotvinska // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 207–211.
dc.identifier.citationenKantsir V. Receiving by the exposer of corruption information about the state of the pre-trial investigation initiated by his statement or message / Volodymyr Kantsir, Natalia Slotvinska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 3 (27). — P. 207–211.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/law2020.27.207
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56400
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 3 (27) (7), 2020
dc.relation.references1. Хамходера О., Снісарчук Т. Право викривача на винагороду:зміст, критерії, порядок реалізації. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 1. С. 183–190. Retrieved from: http://lsej.org.ua/1_2020/46.pdf.
dc.relation.references2. “Про запобігання корупції” : Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 року. 2014. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1489.
dc.relation.references3. Щодо правового статусу викривача : Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 року № 5 “. 2020. Retrieved from: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Rozyasnennya_pravovyj-status-vykryvacha.pdf.
dc.relation.references4. Ухвала Вищого антикорупційного суду від 24.06.2020 року. Справа № 991/5099/20. 2020. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90051686.
dc.relation.references5. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затверджене Наказом № 298 Генерального прокурора від 30.06.2020 року. 2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text.
dc.relation.referencesen1. Khamkhodera O., Snisarchuk T. Pravo vykryvacha na vynahorodu: zmist, kryterii, poriadok realizatsii. [The right of the whistleblower to remuneration:content, criteria, procedure for implementation]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2020. No. 1. P. 183–190. Retrieved from: http://lsej.org.ua/1_2020/46.pdf.
dc.relation.referencesen2. Pro zapobihannia koruptsii” [On the prevention of corruption] : Zakon Ukrainy No. 1700-VII (14.10.2014). 2014. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1489.
dc.relation.referencesen3. Shchodo pravovoho statusu vykryvacha [Regarding the legal status of the whistleblower] : Roziasnennia Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii.(23.06.2020). 2020. No. 5. “Retrieved from: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/\Rozyasnennya_pravovyj-status-vykryvacha.pdf.https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06Rozyasnennya_pravovyj-stat us-vykryvacha.pdf.
dc.relation.referencesen4. Ukhvala Vyshchoho antykoruptsiinoho sudu.[Decision of the Supreme AntiCorruption Court]. (24.06.2020). Sprava No. 991/5099/20. 2020. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90051686.
dc.relation.referencesen5. Polozhennia pro Yedynyi reiestr dosudovykh rozsliduvan, poriadok yoho formuvannia ta vedennia [Regulations on the Unified Register of Pre-trial Investigations, the procedure for its formation and maintenance] : zatverdzhene Nakazom No. 298 Heneralnoho prokurora. (30.06.2020). 2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text.
dc.relation.urihttp://lsej.org.ua/1_2020/46.pdf
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1489
dc.relation.urihttps://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Rozyasnennya_pravovyj-status-vykryvacha.pdf
dc.relation.urihttp://reyestr.court.gov.ua/Review/90051686
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text
dc.relation.urihttps://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/
dc.relation.urihttps://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06Rozyasnennya_pravovyj-stat
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Kantsir V., Slotvinska N., 2020
dc.subjectзаявник
dc.subjectвикривач корупції
dc.subjectкримінальне провадження
dc.subjectстан досудового розслідування
dc.subjectвитяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань
dc.subjectapplicant
dc.subjectwhistleblower
dc.subjectcriminal proceeding
dc.subjectstate of pre-trial investigation
dc.subjectextract from the Unified Register of pre-trial investigations
dc.subject.udc343.1
dc.titleReceiving by the exposer of corruption information about the state of the pre-trial investigation initiated by his statement or message
dc.title.alternativeОдержання викривачем корупції інформації про стан досудового розслідування розпочатого за його заявою чи повідомленням
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n3_Kantsir_V-Receiving_by_the_exposer_207-211.pdf
Size:
279.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n3_Kantsir_V-Receiving_by_the_exposer_207-211__COVER.png
Size:
372.14 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.03 KB
Format:
Plain Text
Description: