Influence of traffic flow intensity on environmental noise pollution

Date

2021-03-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Сучасне міське середовище із розвитком промисловості, зростанням кількості транспортних засобів на дорогах та збільшенням щільності забудови все більш негативно впливає на здоров’я і благополуччя населення міста. Серед чинників впливу навколишнього середовища шумове забруднення, зокрема техногенний шум – небажані та шкідливі звуки, що створюються в результаті діяльності людини. Сьогодні шум є одним з найпоширеніших чинників забруднення. Найпоширенішим джерелом шумового забруднення є транспорт, зокрема легкові та вантажні автомобілі, автобуси, залізничний транспорт, літаки тощо. Негативним наслідкомм транспортного шуму є те, що практично кожна людина значною мірою зазнає його впливу. Часто це може супроводжуватися іншими шкідливими чинниками, наприклад, вібрацією. Згідно з науковими дослідженнями, шум може викликати роздратованість через постійний акустичний вплив. Унаслідок цього у людини виникають порушення сну, спостерігається зниження розумової працездатності та розвивається стрес. Транспортний шум створюють робота двигунів, тертя коліс об дорожнє покриття, гальма та аеродинамічні особливості транспортних засобів тощо. Загалом, рівень транспортного шуму залежить від таких основних показників, як інтенсивність, швидкість та склад транспортного потоку. Тому важливим завданням є дослідження автотранспортного шуму, його вимірювання, встановлення відповідних залежностей та подальше оцінювання результатів. Знаючи рівень шуму, створюваного транспортними засобами, можна вживати заходів щодо його зниження. Це, наприклад, перерозподіл руху транспортних потоків по вулично-дорожній мережі, обмеження швидкості руху, покращення якості дорожнього покриття, використання основних засобів зниження шумового забруднення, застосування шумозахисних пристроїв тощо. На основі цього можна знизити негативний вплив шумового забруднення на організм людини та довкілля загалом.
The modern urban environment, with the development of industry, the growth of the vehicle's number on the roads, and the increase in the density of buildings, is increasingly capable of negatively affect the health and well-being of the city's population. Among the factors influencing the environment is noise pollution, namely man-made noise – unwanted and harmful sounds created as a result of human activities. Today, noise is one of the most common factors of pollution among all others. The most common source of noise pollution is transport, including cars and trucks, buses, railways, airplanes, etc. The negative phenomenon of traffic noise is that almost everyone is greatly affected. This can often be accompanied by other harmful factors, such as vibration. According to scientific researches, noise can cause irritation under constant acoustic exposure. As a result, there are sleep disorders, decreased mental capacity, and the development of stress, and stress development in humans. Traffic noise is created from the operation of engines, the friction of wheels with the road surface, brakes, and aerodynamic features of vehicles, etc. In general, the level of traffic noise depends on such basic indicators as the intensity, speed, and composition of the traffic flow. Therefore, an important task is the study of traffic noise, its measurement, the establishment of appropriate dependencies, and further evaluation of the results. Knowing the level of noise generated by vehicles, further measures to reduce it are possible, such as redistribution of traffic flows on the road network, speed limits, improving the quality of the road surface, the use of basic means of reducing noise pollution, the use of noise protection devices, etc. Based on this, the negative impact of this phenomenon on the human body and the environment, in general, can be reduced.

Description

Keywords

транспортний потік, шумове забруднення, інтенсивність транспортного потоку, шумомір, дорожнє покриття, traffic flow, noise pollution, traffic flow intensity, noise meter, road surface, traffic flow composition

Citation

Kaleniuk M. Influence of traffic flow intensity on environmental noise pollution / Maksym Kaleniuk, Oleg Furman, Taras Postranskyy // Transport Technologies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 2. — No 1. — P. 39–49.