Застосування різницевих колірних моделей із цілими і напівцілими коефіцієнтами для стиснення зображень у модифікованому графічному форматі JPEG

dc.citation.epage25
dc.citation.issue5
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі
dc.citation.spage14
dc.contributor.affiliationПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука”
dc.contributor.affiliationРівненський державний гуманітарний університет
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationAcademician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities
dc.contributor.affiliationRivne State Humanitarian University
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorШпортько, О. В.
dc.contributor.authorБомба, А. Я.
dc.contributor.authorЯнчук, П. С.
dc.contributor.authorШпортько, В. О.
dc.contributor.authorShportko, Alexander
dc.contributor.authorBomba, Andrey
dc.contributor.authorYanchuk, Peter
dc.contributor.authorShportko, Veronika
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-03-25T08:22:37Z
dc.date.available2020-03-25T08:22:37Z
dc.date.created2019-02-26
dc.date.issued2019-02-26
dc.description.abstractЗапропоновано спосіб та відповідні алгоритми зменшення розмірів стиснутих зображень та прискорення їх декодування в модифікованому форматі JPEG завдяки використанню замість колірної моделі YCbCr альтернативних різницевих колірних моделей як з цілими, так і з напівцілими коефіцієнтами. Із застосуванням запропонованих різницевих колірних моделей зменшуються розміри файлів окремих стиснутих зображень внаслідок міжкомпонентної декореляції та прискорюється їх декодування з використанням операцій із цілими числами та операцій побітового зсуву замість операцій з дійсними чи масштабованими цілими числами. Основні висновки за результатами дослідження: 1. Не існує універсальної колірної моделі, яка дала б змогу оптимально виконати міжкомпонентну декореляцію для всіх типів зображень. Навіть для зображень одного типу оптимальними (в сенсі декореляції) можуть виявитися різні колірні моделі. 2. У графічних форматах для стиснення окремих зображень замість колірних моделей із дійсними коефіцієнтами доцільно використовувати різницеві колірні моделі з цілими чи напівцілими коефіцієнтами, якщо вони прогнозовано зменшують коефіцієнт стиснення. Такі колірні моделі в середньому прискорюють декодування на 3 %. 3. Для стиснення зображень без втрат варто застосовувати різницеві колірні моделі з цілими коефіцієнтами, а при компресії зображень із втратами – різницеві колірні моделі з напівцілими коефіцієнтами. 4. При стисненні зображень із втратами колірні моделі із напівцілими коефіцієнтами не збільшують діапазон можливих значень окремих компонентів та суттєво не впливають на якість зображень. Якщо потрібно мінімізувати RMSE, то несучу компоненту в різницевій колірній моделі варто сформувати з напівсуми компонентів. Коли ж необхідно максимально прискорити декодування, то несучу компоненту в різницевій колірній моделі доцільно сформувати з однієї зі вхідних компонентів
dc.description.abstractIn the article a method and proper algorithms of reducing the size of compressed images and accelerating decoding in a modified JPEG format by using alternative difference color models with integer and half integer coefficients instead of the color model YCbCr are suggested. The use of the proposed difference color models reduces the size of each individual images due to intercomponent decorrelation and accelerates the decoding by using operations with integers and bitwise operations instead of operations with float numbers or scalable integers. Main findings of the study: 1. There is no universal color model that could allow to reach optimal decorrelation between components for all the types of images. Even for images of the same type, different color models may be optimal (in the sense of decorrelation). 2. In the graphic formats it is expedient to use discrete color models with integer or halfinteger coefficients for compression of individual images, instead of color models with valid coefficients, if they predict the decrease of compression coefficient. On average, such color models accelerate decoding by 3 %. 3. For the image compression without losses, it is worthwhile to use difference color models with integer coefficients, and for the image compression with losses, it is better to use discrete color models with half-integer coefficients. 4. While compressing images with loses, color models with half-integer do not increase the range of possible values of individual components and do not significantly affect the image quality. If you want to minimize RMSE, then carrying component in a difference color model should be formed from the half sum of other components. If it is necessary to accelerate decoding as much as possible, then it is expedient to form the carrying component in a difference color model from one of the input components.
dc.format.extent14-25
dc.format.pages12
dc.identifier.citationЗастосування різницевих колірних моделей із цілими і напівцілими коефіцієнтами для стиснення зображень у модифікованому графічному форматі JPEG / О. В. Шпортько, А. Я. Бомба, П. С. Янчук, В. О. Шпортько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 5. — С. 14–25.
dc.identifier.citationenThe use of difference color models with integer and half-integer coefficients for compression of images in modified jpeg graphic format / Alexander Shportko, Andrey Bomba, Peter Yanchuk, Veronika Shportko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Informatsiini systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — No 5. — P. 14–25.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47792
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі, 5, 2019
dc.relation.references1. Сэломон, Д. (2006). Сжатие данных, изображений и звука. – М.: Техносфера.
dc.relation.references2. Миано, Дж. (2003). Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии (С. 249-318). Москва: Триумф.
dc.relation.references3. Wallace, G. K. (1991). The JPEG still picture compression standard. Communication of ACM, 34(4), 30-44.
dc.relation.references4. Гонсалес, Р. & Вудс, Р. (2005). Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера.
dc.relation.references5. Шпортько, О.В. (2010). Підвищення ефективності стиснення кольорових зображень у форматі PNG (Дис. … канд. техн. наук). Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.
dc.relation.references6. Ватолин, Д., Ратушняк, А., Смирнов, М. & Юкин, В. (2003). Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео. Москва: ДИАЛОГ-МИФИ.
dc.relation.references7. Пономаренко, С. И. (2002). Пиксел и вектор: Принципы цифровой графики. Гл. 17. Цифровые модели. Цифровая модель RGB. Відновлено з http://www.computerbooks.ru/books/Graphics/Book-Digital-Graphics/Glava%2017/Index2.htm.
dc.relation.references8. Прэтт, Э. (1982). Цифровая обработка изображений. – М.: Мир.
dc.relation.references9. Шпортько, О. В. (2009). Використання різницевих кольорових моделей для стиснення RGB-зображень без втрат. Відбір і обробка інформації, 31(107), 90–97.
dc.relation.references10. Шпортько, О. В. & Шпортько, В. О. (2018). Застосування різницевих колірних моделей для стиснення зображень в модифікованому графічному форматі JPEG (С. 144–146), Обчислювальні методи і системи перетворення інформації. V наук.-техн. конф. Львів: ФМІ.
dc.relation.references11. Шпортько, О. В. (2018). Зменшення розмірів стиснутих даних черезрядкових сканів графічного формату JPEG (С. 298–299), Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнар. наук. конф. – Рівне: А. В. Червінко.
dc.relation.referencesen1. Salomon, D. (2006). Compression of data, images and sound. Moscow: Technosphere.
dc.relation.referencesen2. Miano, J. (2003). Format and image compression algorithms in action (p. 249–318). Moscow: Triumph.
dc.relation.referencesen3. Wallace, G. K. (1991). The JPEG still picture compression standard. Communication of ACM, 34(4), 30–44.
dc.relation.referencesen4. Gonzalez, R. & Woods, R. (2005). Digital image processing. Moscow: Technosphere.
dc.relation.referencesen5. Shportko, A. V. (2010). Increase of the efficiency of color image compressions in the PNG format (Dis. PhD). Rivne State Humanitarian University, Rivne.
dc.relation.referencesen6. Vatolin, D., Ratushnyak, A., Smirnov, M. & Yukin, V. (2003). Data compression methods. Device archivers, image and video compression. Moscow: Dialogue-MIPHI.
dc.relation.referencesen7. Ponomarenko, S. (2002). Pixel and vector: principles of digital graphics. Chapter 17. Digital models. Digital RGB model. Retrieved from http://www.computerbooks.ru/books/Graphics/Book-DigitalGraphics/Glava%2017/Index2.htm.
dc.relation.referencesen8. Pratt, W. (1982). Digital image processing. Moscow: Mir.
dc.relation.referencesen9. Shportko, A. V. (2009). Usage of the difference color models for the compression of RGB images without losses. Selection and processing of information, 31 (107), 90–97.
dc.relation.referencesen10. Shportko, A. V. & Shportko, V. A. (2018). Application of difference color models for image compression in the modified JPEG graphic format (pp. 144–146), Computational methods and systems conversion information. V Sciences. and tech. conf. Lviv: FMI.
dc.relation.referencesen11. Shportko, A. V. (2018). The reduction of the size of the compressed interlaced scans of the JPEG graphic data format (pp. 298–299), The modern problems of mathematical modeling, computational methods and information technology. Intern. sciences. conf. Rivne: A. V. Chervìnko.
dc.relation.urihttp://www.computerbooks.ru/books/Graphics/Book-Digital-Graphics/Glava%2017/Index2.htm
dc.relation.urihttp://www.computerbooks.ru/books/Graphics/Book-DigitalGraphics/Glava%2017/Index2.htm
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
dc.rights.holder© Шпортько О. В., Бомба А. Я., Янчук П. С., Шпортько В. О., 2019
dc.subjectстиснення у форматі JPEG
dc.subjectрізницеві колірні моделі
dc.subjectміжкомпонентна декореляція
dc.subjectcompression of the JPEG format
dc.subjectdifferential color models
dc.subjectinter-component decorellation
dc.subject.udc004.043
dc.titleЗастосування різницевих колірних моделей із цілими і напівцілими коефіцієнтами для стиснення зображень у модифікованому графічному форматі JPEG
dc.title.alternativeThe use of difference color models with integer and half-integer coefficients for compression of images in modified jpeg graphic format
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2019n5_Shportko_A-The_use_of_difference_color_14-25.pdf
Size:
1.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2019n5_Shportko_A-The_use_of_difference_color_14-25__COVER.png
Size:
438.93 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.08 KB
Format:
Plain Text
Description: