Мобільні інформаційні технології в задачах супроводу туриста під час екскурсії

Abstract

Проаналізовано особливості розроблення програмного забезпечення на платформі мобільних операційних систем для інформаційного супроводу туристів. Запропонована рекомендаційна система основана на використанні функціональних можливостей GPS-модулів смартфона з метою врахування поточного місця перебування користувача, а також актуальних відстаней до цільових об’єктів маршруту. Це, своєю чергою, є інформаційно-технологічним підґрунтям для реалізації функцій оптимізації екскурсійних маршрутів. Проаналізовано структуру і складові просторово-орієнтованих рекомендаційних систем, особливості їх використання при побудові екскурсійних маршрутів. Рекомендаційна система розпізнає серед множини показників важливі факти, вловлює схожість фактів, робить висновки з використанням індукції, аналогії, дедукції та оцінює результати своєї роботи. Алгоритм роботи рекомендаційної системи полягає в оптимізації екскурсійного маршруту засобами просторовоорієнтованих технологій. Автори провели типологічний поділ екскурсій, серед яких екскурсія, яка містить лише ті екскурсійні об’єкти, які відповідають сезону, багатотемна екскурсія історичного та сучасного спрямування, що передбачає огляд пам'яток історії та культури, будівель та споруд, природних об'єктів, місць знаменних подій, елементів благоустрою міста, промислових та сільськогосподарських виробництв, пам'ятних місць, пов'язаних з історичними подіями в житті нашого народу, розвитком суспільства і держави; огляд будівель та споруд, меморіальних пам'ятників, пов'язаних з життям і діяльністю видатних особистостей, творів архітектури і містобудування, будівель: житлових, громадських, промислових підприємств, культурного призначення, інженерних споруд (фортеці, мости, башти), мавзолев та ін. споруд, екскурсії природними об'єктами, такими як ліси, гаї, парки, річки, озера, ставки, заповідники, заказники, окремі дерева, реліктові рослини, перегляд експозицій державних і народних музеїв, картинних галерей, постійних і тимчасових виставок.
The peculiarities of development of software on the platform of mobile operating systems, for informative support of tourists are analyzed. The proposed recommendation system is based on the use of the functionality of GPS-modules of the smartphone in order to take into account the current location of the user, as well as the actual distances to the target objects of the route. This, in turn, is an informational and technological basis for the implementation of the functions of optimizing excursion routes. The analysis of structure and constituent parts of spatially-oriented advisory systems, features of their use in the construction of excursion routes. The recommendation system recognizes important facts from a plurality of indicators, captures the similarity of the facts, makes conclusions using induction, analogy, deduction and evaluates the results of its work. The algorithm of the advisory system is to optimize the excursion route by means of spaceoriented technologies. The authors carried out a typological division of excursions, among which a tour, which includes only those excursion objects that are suitable for the season, multi-city tour of historical and modern direction, which provides an overview of historical and cultural monuments, buildings and structures, natural objects , places of famous events, elements of city improvement, industrial and agricultural productions, memorable places connected with historical events in the life of our people, development of society and state, review of buildings and structures, memorial sites monuments related to the life and activity of prominent personalities, works of architecture and urban planning, buildings: residential, public, industrial enterprises, cultural objects, engineering structures (fortresses, bridges, towers), mausoleums and other buildings, such as forests, groves, parks, rivers, lakes, ponds, reserves, sanctuaries, individual trees, relict plants, viewing of expositions of state and national museums, art galleries, permanent and temporary exhibitions.

Description

Keywords

програмне забезпечення, мобільні операційні системи, інформаційний супровід туристів, смартфон, екскурсійні маршрути, software, mobile operating systems, tourist information support, smartphone, sightseeing tours

Citation

Мобільні інформаційні технології в задачах супроводу туриста під час екскурсії / О. І. Артеменко, О. О. Кунанець, В. В. Пасічник, Н. Е. Кунанець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 5. — С. 62–69.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By