Проблеми та перспективи інноваційного розвитку енергетичного диверсифікування за умов євроінтеграції України

dc.citation.conferenceVІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці"
dc.citation.epage34
dc.citation.journalTitleУправління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
dc.citation.spage33
dc.contributor.affiliationНаціональний університет «Львівська політехніка»
dc.contributor.authorЗавербний, А. С.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.temporal18–20 червня 2020 року, Львів
dc.date.accessioned2020-09-04T07:07:32Z
dc.date.available2020-09-04T07:07:32Z
dc.date.created2020-06-18
dc.date.issued2020-06-18
dc.format.extent33-34
dc.format.pages2
dc.identifier.citationЗавербний А. С. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку енергетичного диверсифікування за умов євроінтеграції України / А. С. Завербний // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 червня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 33–34. — (Інтеграція України у глобальний інноваційний простір).
dc.identifier.citationenZaverbnii A. S. Problemy ta perspektyvy innovatsiinoho rozvytku enerhetychnoho dyversyfikuvannia za umov yevrointehratsii Ukrainy / A. S. Zaverbnii // Upravlinnia innovatsiinym protsesom v Ukraini: rozvytok spivpratsi : tezy dopovidei VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 18–20 chervnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 33–34. — (Intehratsiia Ukrainy u hlobalnyi innovatsiinyi prostir).
dc.identifier.isbn978-966-941-473-1
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/53703
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofУправління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2020
dc.relation.references1. Манаєнко І.М., Кондратюк А.А. Теоретичні засади диверсифікації діяльності підприємства в умовах нестабільного бізнес-середовища. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Економіка та управління національним господарством. Том 29 (68). № 5. 2018. С. 15-19.
dc.relation.references2. Музиченко М.В. Місце і роль диверсифікації постачання енергоносіїв у системі забезпечення енергетичної безпеки ЄС. Причорноморські економічні студії. Випуск 21. 2017. С. 15-18.
dc.relation.references3. Поручник А.М., Кулаковський К.О. Енергетична безпека та диверсифікація енергоресурсів. Економiка та держава. №8/2017. С. 18-21.
dc.relation.references4. Дзьоба О.Г. Про деякі аспекти оцінювання енергетичної безпеки з урахуванням ризиків суб’єктів паливно-енергетичного комплексу. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2016. № 1 (13). С. 37-41.
dc.relation.references5. Дзьоба О.Г., Сімків Л.Є., Кафка С.М. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки України. Івано- Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 274 с.
dc.relation.references6. Степанова А. Диверсифікація енергетичної залежності України. Вісник Київського національного університету імені ТарасаШевченка. Економіка. № 7(172)/2015. С. 69-73.
dc.relation.references7. Henderson B. Henderson on Corporate Strategy. New York: ABT Books, 1989. 564 p.
dc.relation.referencesen1. Manaienko I.M., Kondratiuk A.A. Teoretychni zasady dyversyfikatsii diialnosti pidpryiemstva v umovakh nestabilnoho biznes-seredovyshcha. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Serie: Ekonomika i upravlinnia. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom. V. 29 (68). No 5. 2018. P. 15-19.
dc.relation.referencesen2. Muzychenko M.V. Mistse i rol dyversyfikatsii postachannia enerhonosiiv u systemi zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky YeS. Prychornomorski ekonomichni studii. Issue 21. 2017. P. 15-18.
dc.relation.referencesen3. Poruchnyk A.M., Kulakovskyi K.O. Enerhetychna bezpeka ta dyversyfikatsiia enerhoresursiv. Ekonomika ta derzhava. No 8/2017. P. 18-21.
dc.relation.referencesen4. Dzoba O.H. Pro deiaki aspekty otsiniuvannia enerhetychnoi bezpeky z urakhuvanniam ryzykiv subiektiv palyvno-enerhetychnoho kompleksu. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Seriia "Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti". 2016. No 1 (13). P. 37-41.
dc.relation.referencesen5. Dzoba O.H., Simkiv L.Ye., Kafka S.M. Ekonomiko-upravlinski aspekty transformatsii ta innovatsiinoho rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system v konteksti pidvyshchennia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy. Ivano- Frankivsk: IFNTUNH, 2017. 274 p.
dc.relation.referencesen6. Stepanova A. Dyversyfikatsiia enerhetychnoi zalezhnosti Ukrainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni TarasaShevchenka. Ekonomika. No 7(172)/2015. P. 69-73.
dc.relation.referencesen7. Henderson B. Henderson on Corporate Strategy. New York: ABT Books, 1989. 564 p.
dc.titleПроблеми та перспективи інноваційного розвитку енергетичного диверсифікування за умов євроінтеграції України
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020_Zaverbnii_A_S-Problemy_ta_perspektyvy_33-34.pdf
Size:
173.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020_Zaverbnii_A_S-Problemy_ta_perspektyvy_33-34__COVER.png
Size:
576.27 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.95 KB
Format:
Plain Text
Description: