Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – Випуск 45

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“ висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розробки новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів вищих закладів освіти і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковцями багатьох ВНЗ та науково-дослідних організацій України. Бібліографія в кінці статей.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 45. – 508 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 80
 • Item
  Члену редколегії збірника, професору Радомиру Івановичу Сіліну – 80 років
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кузьо, І. В.; Бочков, В. М.
 • Item
  История зарождения вибрационного станка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лубенская, Л. М.; Егоров, И. В.; Волков, И. В.
  Розглянуто питання історичного утворення і розвитку ідеї використання вібрації в техніці, а також основні аспекти розроблення вібраційного обладнання, формування його основних вузлів і, відповідно, технології обробки. The question of the historical formation and development of the idea of using vibration technology, as well as key aspects of the development of vibration equipment, the formation of its main components and, consequently, processing technologies.
 • Item
  Ущільнення жорсткої бетонної суміші керованим вібраційним полем з пневмодовантажувачем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Хероїм, О. О.; Черевко, О. М.
  Розроблено і створено вібраційний пристрій для ущільнення жорсткої бетонної суміші, головною особливістю якого є поєднання дії керованої вібрації та безінерційного пневмодовантажувача. Одночасне керування параметрами вібрації та величиною тиску в камері пневмодовантажувача дає змогу істотно інтенсифікувати ущільнення жорстких сумішей під час виготовлення високоякісних дрібноштучних бетонних виробів. An oscillation device is developed and created for the compression of hard concrete mixture, the main feature of which is combination of action of the guided vibration and fast-response inertialess finish loader. Simultaneous management of vibration parameters and in the chamber of inertialess finish loader allows the size of pressure substantially to intensify the process of compression of hard mixtures at making of high-quality shallow concrete wares.
 • Item
  Результаты экспериментальных исследований зависимости производительности вертикального вибрационного грохота от его конструктивных параметров
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Надутый, В. П.; Левченко, П. В.
  Наведено результати експериментальних досліджень залежності продуктивності вертикального вібраційного грохота від його конструктивних параметрів. The results of experimental researches of dependence of a vertical vibrating screen productivity on its constructive characteristics are presented.
 • Item
  Динаміка і стійкість гнучких елементів систем приводу за змінної сили натягу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сокіл, Б. І.; Хитряк, О. І.; Сокіл, М. Б.; Козлинський, М. П.
  Проведено дослідження впливу швидкості поздовжнього руху та змінного натягу на поперечні коливання у гнучких двовимірних елементах систем приводів. Отримано співвідношення, які описують основні параметри динамічного процесу. Researches of influence of a velocity of longitudinal movement and variable tension on the transverse vibrations in flexible two-dimensional belt drive systems. The relations describing key parameters of the dynamic process are received.
 • Item
  Динамічний розрахунок запобіжної ланки гвинтових транспортно-технологічних систем машин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гевко, Б. М.; Комар, Р. В.; Любачівський, Р. О.
  Наведено методику розрахунку динаміки спрацювання запобіжного пристрою транспортно- технологічних систем, які функціонують у негоризонтальному положенні. Графоаналітичним методом досліджено вплив конструктивно-силових параметрів елементів пристрою на характер і час його спрацювання у запобіжному режимі. The technique of calculating the dynamics of the automatic safety device of transportation and technological system, that function in not horizontal position, is proposed. The influence of the graph by structural and strength parameters of elements of the device on the nature and time of its operation in pre-mode is investigated.
 • Item
  Влияние сдвига фаз управляемых дебалансных вибровозбудителей на главный момент сил инерции
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Черевко, О. М.; Хероїм, О. О.; Черевко, П. О.
  Розглянуто питання, пов’язані з оцінюванням динамічних можливостей вібраційних машин з керованими тридебалансними віброзбуджувачами за допомогою теорії приведення системи сил до найпростішого вигляду. The problems, bound with an estimation of dynamic capabilities of vibrational machines with controllable unbalanced masses with the help of theory reduction system forces of simple form.
 • Item
  К вопросу турбоабразивной обработки деталей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Зуев, А. С.; Левинская, И. М.; Лубенская, Л. М.
 • Item
  Прикладні проблеми розроблення двомасних вібраційних трубчастих конвеєрів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Боровець, В. М.; Брусенцов, В. Г.; Серкіз, О. Р.; Шенбор, В. С.
  Розглянуто прикладні проблеми розроблення, розрахунку і налагодження двомасних трубчастих віброконвеєрів з електромагнітним приводом. Наведено результати дослідження швидкостей транспортування і споживаної потужності від амплітуди коливань. In the articles considered the applied problems of development, calculation and adjusting of two fat tubular oscillation conveyers are with an electromagnetic occasion. The results of research of speeds of transporting and watts-in are resulted from amplitude of vibrations.
 • Item
  Антиплоска динамічна задача для анізотропних тіл з порожнинами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Максимович, О. В.; Соляр, Т. Я.
  Розроблено методику дослідження усталених коливань анізотропних тіл з порожнинами за антиплоскої деформації. Поставлену задачу зведено до допоміжної задачі теорії пружності для ізотропного матеріалу з модифікованими граничними умовами. Допоміжну задачу розв’язано за допомогою методу інтегральних рівнянь. Розраховано напруження біля порожнин еліптичної форми, зумовлених гармонійною хвилею для різних анізотропних матеріалів. The procedure of investigation of steady-vibrations of anisotropic bodies with cavities at anti – plane deformation has been developed. The formulated problem has been reduced to auxiliary problem of elasticity theory for isotropic material with modified boundary conditions. The solution of auxiliary problem has been realized using the BIE method. Calculations of stresses near the cavities of elliptic shape caused by harmonic wave for different anisotropic materials have been made.
 • Item
  Застосування різного типу маятникових динамічних гасників коливань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дівеєв, Б. М.; Коваль, Т. Б.; Пастернак, М. Г.
  Розглянуто методи розрахунку та оптимізації різного типу динамічних гасників коливань маятникового типу для зменшення вібрації подовгастих елементів. Представлено дискретно-континуальні моделі динаміки таких машин, як пожежна машина з великогабаритною стрілою. Отримано алгоритми зменшення вібрації подовгастих елементів машин. The paper deals with the methods of calculation and optimization of pendulum type dynamic vibration absorbers for elongated elements vibration decreasing. The discrete-continue models of machines dynamics of such wheeled machines fire-engine with elongated must are offered. The algorithms for vibration decreasing of elongated machine elements are received.
 • Item
  Методика визначення параметрів еліптичних коливань під час швидкісного безвідривного вібротранспортування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Врублевський, І. Й.
  Розроблено методику обчислення параметрів еліптичних коливань: оптимального кута зсуву фаз, відношення амплітуд, кута підйому під час безвідривного швидкісного вібраційного транспортування. Показано, що за допомогою простих наближених формул можливо виконати розрахунки з достатньою для практики точністю та проаналізувати оптимальне співвідношення параметрів коливань. The methods of optimum values of elliptical oscillations parameters calculating are elaborated. It is shown that the approximate formulas allow calculating the vibratory conveying velocity, track vibration amplitudes, the phase difference angle, track angle with the sufficient precision for engineering practice.
 • Item
  Вибросейсмозащита тяжёлых машин, зданий и сооружений с помощью резинометаллических блоков
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Булат, А. Ф.; Дырда, В. И.; Лисица, Н. И.; Марьенков, Н. Г.
  Наведено результати розробки та випробувань експериментальних зразків сейсмічних опор для захисту багатоповерхових житлових будинків. Design and trial results of experimental specimens of seismic bearings for protection of multistory residential houses are given in the paper.
 • Item
  Прогнозування тривалості життєвого циклу з'єднуючої скоби каната підіймального пристрою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Харченко, Є. В.; Носов, Ю. Є.
  Розглядається задача прогнозування тривалості життєвого циклу вузла кріплення каната противаги з кареткою будівельного підіймального пристрою. Під час формування спектра навантажень з'єднуючої скоби враховуються режими розгону, усталеного руху та гальмування. Для моделювання росту тріщини застосовується рівняння NASGRO, одержане з урахуванням наявності зон пластичних деформацій. Досліджується вплив мас каретки та противаги, висоти піднімання вантажу і режимів навантаження підіймальної системи на ресурс скоби. There are considered the problem of life predicting of the link between carriage and counterbalance rope of the lifting device. The load spectrum of the link includes nonstationary and stationary modes. For crack growth description is used the NASGRO equation with considering a presence of zones of plastic deformation. There are investigated influence of the carriage mass and the counterbalance mass, the height of cargo lift and the modes of the building lifting device on the life duration of the link.
 • Item
  Теоретичні аспекти впливу швидкості деформації на процес деформування під час відновлення деталей машин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дудніков, І. А.; Канівець, О. В; Біловод, О. І.; Дудніков, А. А.
  Розглянуто питання пластичної деформації, її вплив на технологічний процес обробки деталей машин при їх відновленні (виготовленні). The article deals with the question of plastic deformation, its impact and workflow processing machine parts in their recovery (manufacture).
 • Item
  Математичне моделювання нелінійних стохастичних коливальних процесів у просторовій системі приводів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Струтинський, С. В.
  Розглянута просторова система приводів побудована за схемою механізму гексапода, довжина штанг якого змінюється за допомогою пневмоциліндрів. Показано, що під дією зовнішніх збурень виникають стохастичні поперечні коливання корпусів пневмоциліндрів. Розроблено математичну модель і виконано математичне моделювання стохастичних коливальних процесів у просторовій системі приводів. Встановлено розмахи коливань корпусів пневмоциліндрів та відповідні переміщення штоків, які обумовлюють динамічні зміни довжини штанг. The spatial system of occasions is considered hexapod length of barbells of which is built on the chart of mechanisms changes by pnevmo of cylinders. It is rotined that under the action of external indignations there are stochastic transversal vibrations of corps of pnevmo of cylinders. A mathematical model is developed and the mathematical design of stochastic of swaying processes is executed in the spatial system of occasions. The scopes of vibrations pnevmo of cylinders and proper moving of shtokiv which stipulate the dynamic changes of length of barbells are set.