Інформаційні системи та мережі. – 2013. – №770

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами та програмами, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки", 2013. – № 770 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 196 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Overview of the Ukrainian language resources within the multilingual European MULTEXT-East project, v. 4.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Kotsyba, Natalia
  Подано огляд комп’ютерних ресурсів для української мови, створених у межах багатомовного європейського проекту MULTEXT-East (MTE, http://nl.ijs.si/ME/V4), доступних безкоштовно для дослідницьких цілей від травня 2010 року. Ресурси охоплюють формальну репрезентацію морфологічно-синтаксичних специфікацій 1239 унікальних граматичних тагів у форматі XML, згідно з вимогами TEI-5, та морфологічно-синтаксичний лексикон на понад 200000 словоформ разом з лемами та тагами. The article presents an overview of computational resources for the Ukrainian language within a multilingual European MULTEXT-East project (MTE, http://nl.ijs.si/ME/V4) freely available for researchers since May 2010, including a formal representation of morphosyntactic specifications consisting of 1239 unique grammatical tags in the XML, TEI-5 compatible, format and a morphosyntactic lexicon covering over 200000 wordforms with lemmas and morphosyntactic codes.
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформаціні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Інформаційні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Особливості формування електронної документації у сфері туризму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Жежнич, П. І.; Сопрунюк, О. О.
  Описано важливість використання електронної документації в туристичних установах, необхідність автоматизованої її обробки для забезпечення швидкої взаємодії між споживачем туристичного продукту та туристичною фірмою, виділено принципи управління якістю в процесах формування туристичної документації на основі аналізу та узагальнення практики TQM, зображено процес формування туристичної документації у вигляді потоків даних DFD. The article describes the importance of electronic documentation use in tourism sphere, the need for its automation processing in order to provide rapid interaction between the travel agency and the tourism information product consumer, the principles of quality management in the formation process of tourism documentation on the basis of analysis and generalization of TQM are highlighted, the formation process of tourism documentation in the form of data flow diagram DFD is generally described.
 • Item
  Технологія перетворення п’ятимовного словника порівнянь у електронну форму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Левченко, О. П.; Кульчицький, І. М.
  Проаналізовано структуру українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польського словника порівнянь та запропоновано технологію його перетворення із паперової у електронну форму. In this article the structure of Ukrainian-Russian-Belarusian-Polish dictionary of comparisons was analyzed and the technology of its transformation from paper into electronic form was proposed.
 • Item
  Використання карт відношень (TRM) для автоматичного реферування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Каніщева, О. В.
  Запропоновано використання статистичних методів TFIDF, TLTF та Text Relationship Map (TRM) для автоматичної побудови реферату для українсько- та російськомовних текстів. Ці методи програмно реалізовано за допомогою мови програмування С++ у середовищі Borland Buіlder 6.0 та бази даних, створеної в Mіcrosoft Access.This paper is devoted to the use of statistical TFIDF, TLTF and Text Relationship Map (TRM) methods for automatic construction of abstracts for the Russian and Ukrainian languages. These methods are implemented using C++ software programming language in Borland Builder 6.0 and databases created in Microsoft Access.
 • Item
  Розроблення архітектури простору даних та проектування класу керування його компонентами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шаховська, Н. Б.
  Побудовано архітектуру простору даних. Описано особливості налагодження функціонування простору даних як складної системи. The сonstruction of architecture data space. Specifics debug operation data space as a complex system.
 • Item
  Особливості проектування та аналіз узагальненої архітектури систем електронної контент-комерції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Висоцька, В. А.; Чирун, Л. Б.; Чирун, Л. В.
  Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. In the given article content lifecycle model in electronic commerce systems and simplifies the content automation management technology. In the paper the main problems of e-commerce and content function management services are analyzed.
 • Item
  Побудова заданої послідовності імпульсів на основі багатовходового спайк-нейрона
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Романишин, Ю. М.; Петрицька, С. Р.
  Розглянуто задачу побудови ідеалізованої спайк-послідовності імпульсів як зваженої суми вхідних послідовностей, що має значення для процедури навчання спайк-нейронної мережі на основі апарату лінійної алгебри з використанням ідеалізованих імпульсів з нульовою тривалістю і одиничною амплітудою та поняття простору спайк-послідовностей. Для визначення вагових коефіцієнтів використано метод найменших квадратів. Результуюча спайк-послідовність формується з використанням нечітких чисел. Наведено два приклади наближення заданої спайк-послідовності. The problem of construction of idealizing sequence of spikes as the weighted sum of input sequences of spikes, which is important for learning procedure of spike neural network on the basis of methods of linear algebra with the use of idealizing impulses with a zero duration and single amplitude and conception of space of sequences of spikes is considered. For determination of weight coefficients a least squares method is used. Resultant spike sequence is formed with the use of fuzzy numbers. Two examples of approximation of the sequence of spikes are demonstrated.
 • Item
  Стохастична ігрова модель кластеризації даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кравець, П. О.
  Запропонована стохастична ігрова модель кластеризації даних в умовах дії завад. Розроблено адаптивний рекурентний метод та алгоритм розв’язування стохастичної гри. Виконано комп’ютерне моделювання ігрової кластеризації зашумлених даних. Вивчено вплив параметрів на збіжність стохастичного ігрового методу кластеризації даних. Проаналізовано отримані результати. The stochastic game model of the data clustering under the influence of noise is offered. Adaptive rerrurent method and algotithm of stochastic game solving are developed. Computer modelling of game of noisy data clustering is executed. The parameter influences on convergence of stochastic game method of the data clustering are studied. The analysis of received results is realized.
 • Item
  Алгоритми і програмні засоби виконання арифметичних операцій над числами у форматі часу мікроконтролера сімейства AVR
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Заяць, В. М.; Колосов, В. Р.
  Запропоновано способи виконання арифметичних операцій додавання та віднімання чисел, поданих у форматі часу. Розроблено алгоритми та програмні засоби алгоритмічною мовою С для мікроконтролера сімейства AVR. The method of implementation of operations of addition and subtraction of numbers, presented in the time-format is considered. The algorithm and the program are developed by the С-language for microcontrollers of AVR family.
 • Item
  Типи лінгвістичних моделей та їх застосування для розв’язання лінгвістичних задач
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лукач, М. О.
  Окреслено розуміння понять «модель» та «моделювання» у лінгвістиці. Розглянуто основні типи лінгвістичних моделей та їх застосування для розв’язання різноманітних лінгвістичних задач. This paper outlines understanding of the notions ‘model’ and ‘modeling’ in linguistics. The main linguistic models and their application to solving different linguistic tasks are described.
 • Item
  Інформаційні технології у забезпеченні компетентнісного підходу до навчання інженерів-електриків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лебединський, І. Л.; Загородня, Т. М.
  Розглянуто можливість застосування інформаційних технологій для визначення конкретних параметрів навчальних занять під час формування компетентнісної моделі майбутнього інженера. Запропоновано та обґрунтовано доцільність і ефективність інформаційного підходу до формування інформаційно-змістового наповнення структурних одиниць (логічних модулів) з урахуванням обмеження загального навчального часу, з урахуванням впливу параметрів навчальних занять на формування компетенцій. The possibility of using information technology to identify specific parameters of studies in the formation of competence model of the future engineer is considered. The feasibility and effectiveness of the information approach to the formation of information and substantive content of structural units (logical units) with the restriction of the total training time, with the influence of the parameters of studies on the formation of competencies were suggested and justified.
 • Item
  Прогнозування ризиків кредитування фізичних осіб за математичними моделями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кожухівська, О. А.
  Розглянуто сучасні підходи до математичного моделювання процесу роздрібного кредитування. Також встановлена необхідність побудови спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень на основі принципів системного аналізу під час кредитування фізичних осіб. Перевагами таких систем є можливість застосування ефективної попередньої обробки даних, використання декількох альтернативних методів оцінювання стану клієнтів та множини критеріїв якості на кожному етапі аналізу даних. In the Paper modern approaches to mathematical modeling of retail crediting process have been considered. The necessity to construct specialized decision support systems on the basis of system analysis principles in crediting potential clients was recognized. Advantages of such systems are possibilities to implement effective preliminary data processing, use several alternative methods to estimate clients’ status and set of quality criteria on each stage of data analysis.
 • Item
  Формування портфеля проектів за допомогою двоетапної процедури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Катренко, А. В.; Магац, Д. С.; Магац, А. С.
  Розглянуто проблематику організації та підтримання управління в організаціях, які реалізують свою діяльність у вигляді проектів, а також основні підходи до управління портфелем проектів, запропоновано двоетапну процедуру формування портфеля проектів, що враховує як формальні, так і неформальні аспекти. The problems of organization and support management in organizations that implement their activities in the form of projects were considered, as well as the main approaches to managing a portfolio of projects, two-step procedure for drawing portfolio, taking into account both formal and informal aspects was proposed.
 • Item
  Информационная инженерия как предмет преподавания
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Казыми, Парвиз
  Описано деятельность современной библиотеки, которая с позиций информационной инженерии характеризуется такими десятью параметрами: 1.Теория информации. 2. Классификация информации. 3. Информационная среда и информационное пространство. 4. Информационное моделирование. 5. Информационное обслуживание. 6. Информационный рынок. 7. Информационные ресурсы. 8. Информационно-поисковые системы. 9. Информационные угрозы и войны. 10. Информационная безопасность и информационная защита. The article contains the description of modern library activities, such as the information engineering, and describes the following ten characteristics: 1. the information theory; 2. the classification of information; 3. the information environment and space; 4. the information modeling; 5. the information services; 6. the information market; 7. the information resources; 8. the information retrieval systems; 9. the information threats and wars; 10. the information security and protection.
 • Item
  Застосування засобів інтелектуального аналізу даних для прогнозування використання земельних ресурсів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Глаголева, І. І.; Берко, А. Ю.
  Описано процедури інтелектуального аналізу даних на основі прогнозування часових рядів для даних земельного кадастру. Розглянуто положення, необхідні длярозроблення методу прогнозування з використанням часових рядів. Розроблено математичну модель для прогнозування рядів, а також технічно реалізовано задачу прогнозування використання земельних ресурсів у Стрийському районі Львівської області. This article describes the procedures of data mining based on prediction of time series for land cadastre data. Principles, required for the development of the method of forecasting using time series are examined. Mathematical model for serious prediction is developed. The task of prediction of land resources used in Striy District Lviv Region is technically realized.
 • Item
  Підхід до розв’язування задачі вибору тифлокоментатора опису сюжету для людей з вадами зору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Литвин, В. В.; Демчук, А. Б.
  Розглянуто постановку задачі вибору тифлокоментатора опису сюжету серед множини можливих тифлокоментаторів. Наведено математичну модель такої задачі, розроблено підхід до її розв’язування. The statement of problem of choosing of typhlocommentator is considered in this article, the description of the subject among the number of possible typhlocommentators. The mathematic model of such a task is given and an approach of solving it has been worked out.
 • Item
  Вплив спеціалізованих веб-спільнот на функціонуванняосвітніх закладів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Жежнич, П. І.; Шілінг, А. Ю.
  Розглянуто архітектуру віртуальних спільнот. Проведено класифікацію інформаційного наповнення спеціалізованих освітніх веб-спільнот і, як наслідок, здійснено класифікацію учасників спільнот з урахуванням персоніфікації даних. This paper deals with the architecture of virtual communities. The classification of the content of specialized educational web communities was carried out, and as a result, the classification by community members with regard to personalization data was made.
 • Item
  Вдосконалений метод скелетонізації двовимірної області, що враховує особливості контуру
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Давидов, М. В.
  Розглянуто задачу скелетонізації двовимірної області із врахуванням особливостей контуру. Пропонується модифікація методу скелетонізації Чжана–Суна, яка використовує попередній обхід контуру для визначення його особливих пікселів. З використанням нового методу отримано скелети, стійкі до повороту області. Метод застосовано для скелетонізації зображень кисті руки в дактильній абетці. The problem of two-dimensional area skeletonization that takes into account boundary features is considered. A modification of Zhang-Suen parallel thinning algorithm is proposed. The modification utilizes boundary tracking for boundary features detection. Skeletons that were obtained by means of the proposed method were found to be persistent to region rotation. The method was utilized for dactyl images skeletonization and processing.