Інформаційні системи та мережі. – 2013. – №770

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/23886

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами та програмами, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки", 2013. – № 770 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 196 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 24
 • Thumbnail Image
  Item
  Overview of the Ukrainian language resources within the multilingual European MULTEXT-East project, v. 4.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Kotsyba, Natalia
  Подано огляд комп’ютерних ресурсів для української мови, створених у межах багатомовного європейського проекту MULTEXT-East (MTE, http://nl.ijs.si/ME/V4), доступних безкоштовно для дослідницьких цілей від травня 2010 року. Ресурси охоплюють формальну репрезентацію морфологічно-синтаксичних специфікацій 1239 унікальних граматичних тагів у форматі XML, згідно з вимогами TEI-5, та морфологічно-синтаксичний лексикон на понад 200000 словоформ разом з лемами та тагами. The article presents an overview of computational resources for the Ukrainian language within a multilingual European MULTEXT-East project (MTE, http://nl.ijs.si/ME/V4) freely available for researchers since May 2010, including a formal representation of morphosyntactic specifications consisting of 1239 unique grammatical tags in the XML, TEI-5 compatible, format and a morphosyntactic lexicon covering over 200000 wordforms with lemmas and morphosyntactic codes.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Інформаціні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Інформаційні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості формування електронної документації у сфері туризму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Жежнич, П. І.; Сопрунюк, О. О.
  Описано важливість використання електронної документації в туристичних установах, необхідність автоматизованої її обробки для забезпечення швидкої взаємодії між споживачем туристичного продукту та туристичною фірмою, виділено принципи управління якістю в процесах формування туристичної документації на основі аналізу та узагальнення практики TQM, зображено процес формування туристичної документації у вигляді потоків даних DFD. The article describes the importance of electronic documentation use in tourism sphere, the need for its automation processing in order to provide rapid interaction between the travel agency and the tourism information product consumer, the principles of quality management in the formation process of tourism documentation on the basis of analysis and generalization of TQM are highlighted, the formation process of tourism documentation in the form of data flow diagram DFD is generally described.
 • Thumbnail Image
  Item
  Технологія перетворення п’ятимовного словника порівнянь у електронну форму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Левченко, О. П.; Кульчицький, І. М.
  Проаналізовано структуру українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польського словника порівнянь та запропоновано технологію його перетворення із паперової у електронну форму. In this article the structure of Ukrainian-Russian-Belarusian-Polish dictionary of comparisons was analyzed and the technology of its transformation from paper into electronic form was proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання карт відношень (TRM) для автоматичного реферування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Каніщева, О. В.
  Запропоновано використання статистичних методів TFIDF, TLTF та Text Relationship Map (TRM) для автоматичної побудови реферату для українсько- та російськомовних текстів. Ці методи програмно реалізовано за допомогою мови програмування С++ у середовищі Borland Buіlder 6.0 та бази даних, створеної в Mіcrosoft Access.This paper is devoted to the use of statistical TFIDF, TLTF and Text Relationship Map (TRM) methods for automatic construction of abstracts for the Russian and Ukrainian languages. These methods are implemented using C++ software programming language in Borland Builder 6.0 and databases created in Microsoft Access.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розроблення архітектури простору даних та проектування класу керування його компонентами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шаховська, Н. Б.
  Побудовано архітектуру простору даних. Описано особливості налагодження функціонування простору даних як складної системи. The сonstruction of architecture data space. Specifics debug operation data space as a complex system.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості проектування та аналіз узагальненої архітектури систем електронної контент-комерції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Висоцька, В. А.; Чирун, Л. Б.; Чирун, Л. В.
  Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. In the given article content lifecycle model in electronic commerce systems and simplifies the content automation management technology. In the paper the main problems of e-commerce and content function management services are analyzed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Побудова заданої послідовності імпульсів на основі багатовходового спайк-нейрона
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Романишин, Ю. М.; Петрицька, С. Р.
  Розглянуто задачу побудови ідеалізованої спайк-послідовності імпульсів як зваженої суми вхідних послідовностей, що має значення для процедури навчання спайк-нейронної мережі на основі апарату лінійної алгебри з використанням ідеалізованих імпульсів з нульовою тривалістю і одиничною амплітудою та поняття простору спайк-послідовностей. Для визначення вагових коефіцієнтів використано метод найменших квадратів. Результуюча спайк-послідовність формується з використанням нечітких чисел. Наведено два приклади наближення заданої спайк-послідовності. The problem of construction of idealizing sequence of spikes as the weighted sum of input sequences of spikes, which is important for learning procedure of spike neural network on the basis of methods of linear algebra with the use of idealizing impulses with a zero duration and single amplitude and conception of space of sequences of spikes is considered. For determination of weight coefficients a least squares method is used. Resultant spike sequence is formed with the use of fuzzy numbers. Two examples of approximation of the sequence of spikes are demonstrated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Стохастична ігрова модель кластеризації даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кравець, П. О.
  Запропонована стохастична ігрова модель кластеризації даних в умовах дії завад. Розроблено адаптивний рекурентний метод та алгоритм розв’язування стохастичної гри. Виконано комп’ютерне моделювання ігрової кластеризації зашумлених даних. Вивчено вплив параметрів на збіжність стохастичного ігрового методу кластеризації даних. Проаналізовано отримані результати. The stochastic game model of the data clustering under the influence of noise is offered. Adaptive rerrurent method and algotithm of stochastic game solving are developed. Computer modelling of game of noisy data clustering is executed. The parameter influences on convergence of stochastic game method of the data clustering are studied. The analysis of received results is realized.