Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Volume 1, number 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Науковий журнал “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” є правонаступником Вісника Національного університету “Львіська політехніка” Серії “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. Виходить двічі на рік з 2019 року.

Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development = Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : науковий журнал. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 1, number 1. – 142 p.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку

Зміст (том 1, № 1)


1
8
14
24
31
38
46
54
64
74
83
91
105
113
121
130
136

Content (Vol. 1, No 1)


1
8
14
24
31
38
46
54
64
74
83
91
105
113
121
130
136

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Стратегія ризик-менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Федулова, І. В.; Fedulova, I. V.; Київський національний торговельно-економічний університет; Kyiv national university of trade and economics
  Стратегія компанії в сфері ризиків продиктована стратегією діяльності підприємства. Для побудови стратегії ризик-менеджменту важливим є визначення всіх чинників, які можуть вплинути на відхилення від встановлених стратегічних цілей. Стратегія ризикменеджменту будується на основі стратегічних цілей і задач, які визначають за результатами аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства і зовнішнього і внутрішнього контексту ризику. Для цього затверджують ризик-апетит, ключові показники успіху і ключові показники ризику, які є основою планування стратегії ризикменеджменту у вигляді заходів впливу на ризик.
 • Item
  Менеджмент інноваційних змін у діяльності підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Сватюк, О. Р.; Белей, О. І.; Svatiuk, O. R.; Beley, O. I.; Львівський державний університет внутрішніх справ; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv State University of internal Affairs; Lviv Polytechnic national University
  Проаналізовано зміну ефективності проекту, що проводиться на етапах: 1) при оцінюванні проекту на передінвестиційній стадії, де оцінюється економічна безпека та ефективність засобів, що інвестуються в проект, поза зв ’язком з джерелом їхнього виникнення (власні або позикові, внутрішні або зовнішні); 2) при оцінці зміни ефективності використання власного капіталу для фінансування проекту на інвестиційній та експлуатаційній стадіях. Досліджено повернення коштів, вкладених в інвестиції, отримання прибутку, спаду продажів. Проект “Відкриття торговосервісного центру “Renault” на базі ПП “Автотехцентр-Червоноград” передбачав будівництво повноцінного торгово-сервісного комплексу іноземного бренду Renault та фастфуду “Clayland Corporation and Investment”. Менеджери змінили проект на інвестиційній та експлуатаційній стадіях. Замість частини проекту “Маркет автозапчастин Renault” використано власні площі під проект “Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів”. Співпрацю з Фастфуд ТМ “Chicken HUT” не було реалізовано на практиці, а торговельну площу використано для відкриття власного кафетерію.
 • Item
  Теоретичні засади управління капіталом підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Лубкей, Н. П.; Lubkey, N. P.; Тернопільський національний економічний університет; Ternopil National Economic University
  Досліджено сутність капіталу крізь призму аналізу основних підходів до трактування його економічного змісту. Запропоновано визначення капіталу як ресурсу, який використовується для отримання доходу. Перевагою такої дефініції є її лаконічність та водночас влучність. Розглянуто основні характеристики та класифікацію капіталу за основними класифікаційними критеріями. Розроблено загальну схему управління капіталом підприємств, у якій визначено принципи, завдання та методи управління капіталом. Проаналізовано переваги та недоліки власного капіталу як джерела фінансування діяльності підприємства. Запропоновано пріоритетні напрями підвищення ефективності управління капіталом підприємств.
 • Item
  Особливості застосування системного підходу до моделювання бізнес-процесів на підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Мельник, О. Г.; Двуліт, З. П.; Злотнік, М. Л.; Малиновська, Ю. Б.; Melnyk, O. G.; Dvulit, Z. P.; Zlotnik, M. L.; Malynovska, Yu. B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано останні дослідження та публікації на тему використання системного підходу до моделювання бізнес-процесів; пояснено сутність цього підходу, проведено дослідження щодо cучасного його застосування на прикладі ринку Польщі; ідентифіковано основні елементи, які повинні бути враховані у процесі впровадження системного підходу до моделювання бізнес-процесів на підприємстві; ідентифіковано особливості використання досліджуваного підходу відповідно до специфіки різних підприємств; запропоновано критерії оцінювання функціонування бізнес-процесів на підприємстві в межах застосування системного підходу, узагальнено значення системного підходу до моделювання бізнеспроцесів на підприємстві, а також розроблено пропозиції щодо удосконалення та оптимізації бізнес-процесів за допомогою системного підходу.
 • Item
  Формування витрат від дії негативних наслідків сценаріїв використання програмного забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Кузьмін, О. Є.; Станасюк, Н. С.; Берднік, Д. А.; Kuzmin, O. Ye.; Stanasyuk, N. S.; Berdnik, D. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто основні класи втрат від дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення, а також витрати, повязані із ліквідацією наслідків. Стосовно кожного класу надані метрики, що можуть допомогти оцінити втрати за кожним класом. Запропоновано методику розрахування економічних наслідків згідно з переліченими класами. Ця методика покликана ефективно оцінювати втрати від настання негативних сценаріїв використання програмного забезпеченя не залежно від галузі сучасного бізнесу, в якій розглядається можливий інцидент або той, що відбувся. Методика також ефективно працює з різними масштабами подій і різними сценаріями їх розвитку.
 • Item
  Основні підходи оцінки вартості та можливість їх застосування на підприємствах транспорту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Кириченко, Г. В.; Kyrychenko, A. V.; Національний транспортний університет; National Transport University
  Для розрахунку вартості підприємства необхідно використовувати підходи та методи оцінювання вартості та вибирати найбільш прийнятні для конкретного підприємства. Існуючі підходи та методи ґрунтуються на закордонному досвіді, який потрібно адаптувати під вітчизняні реалії. Використання цього інструментарію дає можливість побачити зростання вартості підприємства, а не створення прибутку в короткостроковій перспективі. Проаналізовано підходи та методи оцінювання вартості підприємства з виокремленням позитивних та негативних сторін, а також особливості їх застосування на підприємствах транспорту. Результати статті дають можливість оптимізувати процес оцінювання вартості підприємства та можуть бути впроваджені при управлінні на автотранспортних підприємствах.
 • Item
  Методичні підходи до формування конкурентних переваг підприємства на засадах бенчмаркінгу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Крамарчук, С. П.; Kramarchuk, S. P.; Тернопільський національний економічний університет; Ternopil National Economic University
  Обґрунтовано актуальність питань формування та досягнення конкурентних переваг окремим підприємством на сучасному етапі. Розглянуто сутність поняття “конкурентна перевага”. Виділено основні вимоги, яким мають відповідати конкурентні переваги, щоби вважатися стратегічними чинниками успіху. Означено основні проблеми, які виникають при формуванні конкурентної переваги на засадах бенчмаркінгу. Здійснено вибірку та подано методику розрахунку основних показників конкурентоспроможності підприємства, які забезпечуються застосуванням методики бенчмаркінгу.
 • Item
  Дослідження кредитних ризиків комерційних банків та методи їх оцінювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Віблий, П. І.; Жарчинська, А. Ю.; Viblyi, P. I.; Zharchynska, A. Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено кредитні ризики комерційних банків та методи їх оцінювання, необхідність аналізування кредитних ризиків банківськими установами. Вивчено найефективніші моделі оцінювання кредитного ризику. На основі – моделі Альтмана було оцінено українські підприємства щодо кредитоспроможності та банкрутства, також проаналізовано структурну модель Мертона.
 • Item
  Державно-партнерський потенціал та державно-партнерська привабливість територіальних утворень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Комарницька, Г. О.; Komarnytska, H.; Львівський національний університет імені Івана Франка; Ivan Franko National University of Lviv
  Запропоновано застосовувати поняття державно-партнерського потенціалу та державно-партнерської привабливості територіальних утворень у контексті залучення ними інвестицій та інновацій. Під поняттям державно-партнерської привабливості територіального утворення пропонується розуміти здатність такого утворення генерувати зацікавленість приватного партнера брати участь у відносинах державно-приватного партнерства, зокрема, шляхом здійснення ним інвестицій в об’єкти партнерства та отримання прав з управління (придбання, створення тощо) цими об’єктами відповідно до умов договору. Державнопартнерський потенціал територіального утворення запропоновано трактувати як сукупність наявних у нього передумов використання можливостей застосування державно-приватного партнерства для реалізації суспільно значимих проектів, позитивного впливу на людський капітал і підвищення конкурентоспроможності територіального утворення.
 • Item
  Електронна комерція В2С: розвиток у Східній Європі, ризики та ефект інституціонального витіснення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) П’ятницька, Г. Т.; Григоренко, О. М.; Piatnytska, G. T.; Hryhorenko, O. M.; Київський національний торговельно-економічний університет; Kyiv National University of Trade and Economics
  Визначено сутність поняття “електронна комерція”. Наведено історичні етапи розвитку електронної комерції на ринку. Порівняно системи електронної комерції бізнес-до-споживача (В2С) із системами В2В та В2G. Ідентифіковано вигоди від електронної комерції з позиції різних груп стейкхолдерів. Проаналізовано основні тенденції розвитку електронної комерції В2С у країнах Східної Європи з акцентом уваги на Україні. Виявлено та обгрунтовано ризики, що може спричинити розвиток електронної комерції В2С. Охарактеризовано прояв ефекту інституціонального витіснення внаслідок зростання ринку електронної комерції В2С.
 • Item
  Франшиза в Україні: проблеми та шляхи вирішення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Стеців, І. С.; Стеців, І. І.; Stetsiv, I. S.; Stetsiv, I. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Lviv Polytechnic National University; Lviv State University of Life Safety
  Обґрунтовано актуальність досліджень проблем вибору франшизи. Досліджено стан та проблеми вибору франшизи, виявлено, що одним із факторів впливу на сповільнення поширення франшиз та їх закриття в Україні є відсутність обґрунтованої методики вибору франшизи. Досліджено переваги та недоліки започаткування бізнесу на снові франшизи. Визначено перешкоди, які негативно пливають на можливість ефективного організування бізнесу на основі франшизи. Розроблено обґрунтовану методику вибору франшизи в сучасних умовах господарювання. Доведено, що запропонована методика сприяє здійсненню обґрунтованої оцінки стану франчайзингових підприємств потенційними інвесторами та підвищує надійність та перспективність рішення щодо вибору бізнесу.
 • Item
  Актуальні питання розвитку креативного підприємництва в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Лукашова, Л. В.; Lukashova, L. V.; Київський національний торговельно-економічний університет; Kyiv National University of Trade and Economics
  Висвітлено актуальні питання розвитку національного креативного підприємництва, яке розглядається в контексті малого підприємництва та його фасилітації. Визначено перелік проблем розвитку креативного підприємництва в Україні. Розроблено програму фасилітації національного креативного підприємництва із класифікацією фасилітаційних заходів за метою їх здійснення. Запропоновано економічні, соціальні, інформаційно-консультаційні, правові, мотиваційні та інноваційні заходи підтримки розвитку креативного підприємництва. Глибоко досліджено альтернативний варіант фінансування господарської діяльності суб’єктів креативного підприємництва – краудфандинг.
 • Item
  Оцінка відповідності стандартам якості у Європейському Союзі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Кузьмін, О. Є.; Мельник, О. Г.; Юринець, О. В.; Логвиненко, Р. Л.; Kuzmin, O. Ye.; Melnyk, O. H.; Yurynets, O. V.; Lohvynenko, R. L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Спрямовано увагу на проблеми забезпечення процедури оцінки відповідності європейським стандартам якості, на котрі активно переходять у зв’язку із гармонізацією вітчизняної системи стандартів. Розглянуто необхідність оцінювання відповідності в іноземному сертифікаційному центрі для отримання подальшої можливості реалізації продукції на ринках збуту ЄС. Досліджено актуальну ситуацію у галузі стандартизації, технічного регулювання та оцінювання відповідності в Україні, котрі перебувають у фазі модернізації та реформування. Виокремлено основні проблеми у цій галузі, характерні для вітчизняних підприємств, шляхом вирішення яких може стати звернення до іноземних сертифікаційних центрів для підтвердження відповідності стандартам.
 • Item
  Адаптація суднобудівного підприємства до змін стимулів його розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Єфімова, Г. В.; Рогов, В. Г.; Iefimova, G. V.; Rogov, V.; Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова; Admiral Makarov National University of Shipbuilding
  Визначено етапи адаптації суднобудівного підприємства до змін стимулів його розвитку. Розглянуто економіко-математичні моделі, що застосовують центральні банки для макроекономічного прогнозування, та запропоновано використовувати їх підприємствами суднобудування з метою прогнозування інфляції та курсу валют. Визначено інформаційне забезпечення та види кредитних та податкових стимулів розвитку підприємств суднобудування, сформульовано екзогенні й ендогенні індикатори раннього попередження змін стимулів та їхні граничні значення. Запропоновано види реагування на зміни кредитних та податкових стимулів.
 • Item
  Інтелектуальний потенціал інституцій інфраструктури підтримки підприємництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Бережницька, У. Б.; Горда, М. В.; Berezhnytska, U. B.; Horda, M. V.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas
  Ефективне формування і використання інтелектуального потенціалу є надзвичайно важливим для соціально-економічного розвитку регіону. Проаналізовано внутрішню структуру інтелектуального потенціалу на прикладі Івано-Франківської області. Подано кількісні та якісні показники інноваційно-інтелектуального потенціалу регіону та суб’єктів ринку інтелектуального продукту. Охарактеризовано діяльність інституцій підтримки підприємництва та інноваційної діяльності. Оцінено передумови та запропоновано рекомендації щодо активізації використання інтелектуального потенціалу регіону на прикладі Івано-Франківської області.
 • Item
  Україна в рейтингах глобальної конкурентоспроможності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Горбаль, Н. І.; Григор’єв, О. Ю.; Козачук, А. Ю.; Козачук, Н. Ю.; Horbal, N. I.; Hryhoriev, O. Yu.; Kozachuk, A. Yu.; Kozachuk, N. Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  “КСП країни” визначено як обумовлений міжнародним поділом праці, національними умовами та факторами виробництва, а також здатністю її товарів і послуг ефективно конкурувати на світових ринках nf її стан на цих ринках. На жаль, констатовано відносно низьку КСП України за індексами GCI та “World Competitiveness Yearbook” останніх років, навіть порівняно з найближчими сусідами. Для підвищення КСП необхідно забезпечувати адаптивність та гнучкість економіки на рівні підприємств, галузей, країни; формувати інноваційні екосистеми; сповідувати людиноцентричний підхід до економічного розвитку тощо.
 • Item
  Проблеми використання цифрових активів у діяльності віртуальних організацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Арзянцева, Д. А.; Захаркевич, Н. П.; Arzyantseva, D. A.; Zakharkevych, N. P.; Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; Khmelnytsky University of Management and Law named after Leonid Yuzkov
  Визначено ризики використання цифрових активів у діяльності віртуальних підприємств, до яких зараховано можливість використання віртуальних платформ для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; фінансування тероризму тощо; тінізацію доходів, отриманих суб’єктами купівлі-продажу віртуальних товарів, уникнення оподаткування; здійснення розрахункових операцій та укладання смарт-договорів особами, що не досягли відповідного віку або з обмеженою дієздатністю; поширення шахрайства, зокрема цифрового шахрайства (кібератаки, корпоративне шпигунство тощо).