Юридичні науки. – 2016. – № 855

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка»; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 855. – 548 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 84
 • Item
  Зміст до Вісника "Юридичні науки"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Item
  Окремі аспекти методики індивідуальної профілактики з неповнолітніми правопорушниками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Якимова, С.
  Розглянуто особливості індивідуальної профілактики правопорушень неповнолітніх та методику її реалізації. Акцентується увага на специфічних принципах, ієрархічності заходів, методів діяльності різного рівня спеціальних суб’єктів профілактики правопорушень неповнолітніх. Доведено доцільність розмежовувати методи вивчення особистості неповнолітнього правопорушника з метою подальшої профілактики правопорушень, а також безпосередньо методи індивідуальної профілактики, з’ясована сутність відповідних методів, наведено рекомендації щодо їх продуктивної реалізації. Увага акцентується на пріоритетності використання психолого-педагогічних засобів виховного впливу на неповнолітніх правопорушників. Рассмотрены особенности индивидуальной профилактики несовершеннолетних и методика ее реализации. Акцентируется внимание на специфических принципах, иерархичности мероприятий, методов деятельности специальных субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних различного уровня. Доказана целесообразность разграничивать методы изучения личности несовершеннолетнего правонарушителя в целях дальнейшей профилактики, а также непосредственно методы индивидуальной профилактики, выяснена сущность соответствующих методов. Приведены рекомендации по их продуктивной реализации. Акцентируется внимание на приоритетности использования психолого-педагоги- ческих средств воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонару- шителей. In the article the features of individual prevention of juvenile delinquency and method of implementation. The attention to specific principles, hierarchy management, methods of different levels of special prevention of juvenile delinquency. The expediency distinguish methods of studying juvenile offender in order to further the prevention of it, and immediately the individual methods of prevention. The article revealed the essence of appropriate methods. Recommendations for their productive implementation. The attention to the priority use of psychological and educational facilities educational influence on young offenders.
 • Item
  Виявлення ознак нецільового використання бюджетних коштів, вчинених службовими особами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Писарчук, І.
  Розглянута сутність виявлення нецільового використання бюджетних коштів службовими особами підрозділів ДЗЕ НПУ (Національної поліції України). Окреслено основні поняття пошукових ознак зазначених злочинів та взято до уваги основні чинники, які вказують на їх вчинення. Охарактеризовано окремі заходи підрозділів ДЗЕ щодо виявлення нецільового використання бюджетних коштів службовими особами. Рассмотрена сущность выявления нецелевого использования бюджетных средств служебными лицами подразделений ДЗЕ НПУ (Национальной полиции Украины). Очерчены основные понятия поисковых признаков отмеченных преступлений и приняты во внимание основные факторы, которые указывают на их совершение. Охарактеризованы отдельные мероприятия подразделений ДЗЕ относительно выявления нецелевого использования бюджетных средств служебными лицами. Essence of exposure of the no-purpose use of budgetary facilities is considered by official persons by subdivisions of (To the national police of Ukraine). The basic concepts of searching signs of the marked crimes are outlined and basic factors are taken into account that specify on their feasance. The separate measures of subdivisions are described in relation to the exposure of the no-purpose use of budgetary facilities by official persons.
 • Item
  Суб’єкти експертизи заявок на об’єкти промислової власності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Несімко, О.
  Поняття “експертиза” сприймається як визначення відповідності якісних і кількісних характеристик об’єкта встановленим нормам, бажаному рівню. Об’єкт, що піддається експертизі, перевіряють на відповідність його встановленим чи бажаним параметрам. Отже, експертиза – це передусім перевірка, дослідження й вирішення за участю досвідчених людей питання, що вимагає спеціальних знань. У сучасних умовах необхідність проведення експертизи постає у різних напрямах і ланках людської діяльності. Ці фактори зумовлюють різноманітність експертиз, що здійснюються у будь-якій галузі суспільної діяльності. Понятие “экспертиза” воспринимается как определение соответствия качественных и количественных характеристик объекта установленным нормам, желаемому уровню. Объект подвергается экспертизе, проверяют на соответствие его установленным или желательным параметрам. Итак, экспертиза – это прежде всего проверка, исследование и решение с участием опытных людей, вопрос, требующий специальных знаний. В современных условиях необходимость проведения экспертизы возникает у разных направлениях и звеньях человеческой деятельности. Эти факторы обуславливают разнообразие экспертиз, осуществляемых в любой общественной деятельности. The term “expert” is perceived as determine whether the qualitative and quantitative characteristics of the object set standards desired level. The object undergoing examination, checking for compliance with its established or preferences. Thus, the examination – a first test, research and solving involving experienced people issues that require special znan.U current conditions there is need for expertise in different areas and levels of human activity. These factors lead to a variety of examinations carried out in any area of social activity.
 • Item
  Право на оскарження угоди про визнання винуватості особою, яка не є її учасником
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Навроцька, В.
  Звернуто увагу на суперечності норм КПК України, одна із яких надає право на оскарження вироку на підставі угоди лише обвинуваченому та прокурору, а в іншій – йдеться про право на перегляд вироку, що стосується прав, свобод чи інтересів судом вищого рівня будь-якою особою, незалежно від її участі у судовому розгляді. Доведено, що співучасники злочину, кримінальне провадження щодо яких виділено окремо, є суб’єкти права на оскарження вироку на підставі угоди навіть тоді, коли вони не брали участі в її укладенні. Обращено внимание на противоречия норм УПК Украины, одна из которых предоставляет право на обжалование приговора на основании соглашения только обвиняемому и прокурору, а в другой – речь идет о праве на пересмотр приговора, касающегося прав, свобод либо интересов судом высшего уровня любым лицом, независимо от его участия в судебном разбирательстве. Доказано, что соучастники преступления, уголовное производство в отношении которых выделено отдельно, являются субъектами права на обжалование приговора на основании соглашения, даже если они не участвовали в ее заключении. Attention is concentrated on contradiction of norms of Criminal Procedural Code of Ukraine, one of that gives a right of appeal of sentence on the basis of agreement only to the defendant and public prosecutor, and in other - it is marked a right on the revision of sentence, constrained rights, freedoms or interests of cramps of higher level by any person, regardless of her participating in a judicial trial. It is well-proven that companions in a crime, criminal proceeding in relation to that is distinguished separately there are legal subjects on the appeal of sentence on the basis of agreement even then, when they did not participate in its conclusion.
 • Item
  Покарання у вигляді обмеження волі може бути реформоване (досвід Республіки Білорусь)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Марисюк, К.
  Аналізується покарання у вигляді обмеження волі без скерування особи до виправної установи відкритого типу у Республіці Білорусь. Відповідно до чинного законодавства Республіки Білорусь, з врахуванням особи винного, характеру та ступеня суспільної небезпеки особи, яка вчинила злочин, наявності у неї постійного місця проживання суд може призначати покарання у вигляді обмеження волі без скерування особи до виправної установи відкритого типу. Засуджені до покарання у вигляді обмеження волі без скерування особи до виправної установи відкритого типу відбувають покарання за місцем постійного проживання. Покарання у вигляді обмеження волі без скерування особи до виправної установи відкритого типу може призначатись, коли виправлення винного може бути досягнуте без його усунення з місця постійного проживання: у сім’ї, трудовому колективі, у навчальному закладі. Обов’язковою умовою застосування до винного згаданого виду покарання є залучення його до праці. Анализируются наказания в виде ограничения свободы без направления осужденного в исправительное учреждение открытого типа в Республике Беларусь. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом личности виновного, характера и степени общественной опасности личности, совершившей преступление, наличия у нее постоянного места жительства, суд может назначить наказание в виде ограничения свободы без направления осужденного в исправительное учреждение открытого типа. Осужденные к наказанию в виде ограничения свободы без направления осужденного в исправительное учреждение открытого типа отбывают наказание по месту постоянного проживания. Наказание в виде ограничения свободы без направления осужденного в исправительное учреждение открытого типа может назначаться, когда исправление виновного может быть достигнуто без его удаления с места постоянного проживания: в семье, трудовом коллективе, в учебном заведении. Обязательным условием применения к виновному упомянутого вида наказания является привлечение его к труду. The article is sanctified to the analysis of punishment of limitation of will without direction a person to the attendance centre of open type in Republic of Belarus. In accordance with the current legislation of Republic of Belarus, taking into account the face of guilty, character and degree of public danger of person, that committed crime, presence for it of permanent residence, a court can award punishment of limitation of will without direction a person in the attendance centre of open type. Convict to punishment of limitation of will without direct a person to the attendance centre of open type punishments leave at the place of permanent residence. Limitation of will without direction a person in the attendance centre of open type can be awarded punishment, when correction guilty can be attained without his moving away from the place of permanent residence: in family, labour collective, in educational establishment. The obligatory condition of application to the winy mentioned type of punishment is bringing in of him to labour..
 • Item
  Зарубіжний досвід запобігання сімейно-побутовим насильницьким злочинам щодо жінок правоохоронними органами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гумін, О.; Римарчук, Г.
  Розглядаються законодавство та практика правоохоронних органів країн світу щодо питання превенції насильницьких злочинів у сім'ї, а саме: спрямованих на кримінально карну поведінку проти жінок. Окрім того, визначені найефективніші методи боротьби та профілактики з сімейно-побутовим насильством, особливо щодо жінок. Рассматривается законодательство и практика правоохранительных органов стран мира по вопросу превенции насильственных преступлений в семье, а именно: направленных на уголовно наказуемое поведение в отношении женщин. Кроме того, определены наиболее эффективные методы борьбы и профилактики с семейно-бытовым насилием, в особенности, в отношении женщин. The article provides an overview of the legislation and practices of law enforcement agencies around the world on the issue of prevention of crimes of violence in the family, and it is aimed at criminal behavior against women. In addition, it identifies the most effective methods of control and prevention with family and domestic violence, especially against women.
 • Item
  Особливості виявлення груп негативного спрямування та їх лідерів у кримінально-виконавчих установах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гула Л.
  Розглянуто питання щодо виникнення груп негативного спрямування, які впливають на пенітенціарну злочинність. Окреслено джерела інформаційного забезпечення підрозділів кримінально-виконавчих установ у виявленні груп засуджених. Охарактеризовано основні чинники, які вказують на групу негативного спрямування засуджених. Визначено оперативно-режимні заходи щодо виявлення груп негативного спрямування засуджених та їх лідерів. Рассмотрен вопрос относительно возникновения групп негативного устремления, которые влияют на пенитенциарную преступность. Очерчены источники информационного обеспечения подразделений криминально-исполнительных учреждений в выявлении групп осужденных. Охарактеризованы основные факторы, которые указывают на группу негативного устремления осужденных. Определены оперативно-режимные мероприятия относительно выявления групп негативного устремления осужденных и их лидеров. Поиск групп негативного устремления и их членов в исправительных колониях осуществляется во время изучения причин и условий, которые способствуют совершению преступлений, и других правонарушений и субъектов, которые могут воспользоваться этими обстоятельствами. A question is considered in relation to the origin of groups of negative aspiration that influence on prison criminality. The sources of the informative providing of subdivisions of criminally-executive establishments are outlined in the exposure of groups convict. Basic factors are described that specify on the group of negative aspiration of convict. Operativelyregime measures are certain in relation to the exposure of groups of negative aspiration of convict and their leaders. The search of groups of negative aspiration and their members in correctional colonies comes true during the study of reasons and terms that assist doing of crimes and other offences and subjects that can take advantage of these circumstances. However it should be noted that the exposure of persons apt to the commission of prison crime is mostly related to considerable difficulties. It is explained first of all by that the marked subjects aim less all to find out the criminogenic setting. Usually in a productive sphere and domestic situation they mask the illegal actions from other for creation about them ideas as about legal convict. It is thus needed to take into account reality of illegal intentions of criminal leaders.
 • Item
  Проблема розшуку підозрюваного у процесі кримінального провадження: деякі аспекти міжнародного співробітництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гузела, М.
  Досліджуються питання розшуку підозрюваного у кримінальному провадженні у контексті певних аспектів міжнародного співробітництва, регламентованих нормами міждержавних договорів та міжнародно-правових актів, визнаних Україною. Наводяться визначення та види міжнародного співробітництва у сфері кримінального провадження, а також наголошується, що міжнародний розшук підозрюваних, обвинувачуваних у системі Інтерполу – це частина міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю. Визначено, що під час організації міжнародного розшуку каналами Інтерполу потрібно керуватися загальновизнаними засадами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами України, Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України та законами України, Статутом Інтерполу, обов’язковими рішеннями Генеральної асамблеї Інтерполу, нормативними правовими актами Міністерства внутрішніх справ України. Исследуется вопрос розыска подозреваемого в уголовном процессе в контексте некоторых аспектов международного сотрудничества, регламентированных нормами межгосударственных договоров и международно-правовых актов, признанных Украиной. Наводится определение и виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, а также отмечается, что международный розыск подозреваемых, обвиняемых в системе Интерпола – это часть международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Определено, что при организации международного розыска по каналам Интерпола следует руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Украины, Конституцией Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины и законами Украины, Уставом Интерпола, обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола, нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Украины. The article examines the question of the suspect wanted in criminal proceedings in the context of certain aspects of international cooperation, regulated by international treaties and international legal acts recognized by Ukraine. We give the definition and types of international cooperation in criminal proceedings, and noted that international arrest suspects accused in the Interpol system – is part of international cooperation among States in combating crime. Determined that the organization of an international search by Interpol channels should be guided by universally recognized principles and norms of international law, international treaties of Ukraine, the Constitution of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine and laws of Ukraine, the Charter Interpol binding decisions of the General Assembly of Interpol, normative legal acts of the Ministry of Affairs of Ukraine.
 • Item
  Кримінологічна характеристика особистості неповнолітніх, що зловживають наркотичними засобами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бойсан, М.
  Розглядаються підходи різних учених до розуміння сутності поняття “особистість злочинця”. Оскільки одним з необхідних елементів кримінології є особистість злочинця, то необхідно визначити поняття особистості неповнолітнього, що зловживає наркотичними засобами, з’ясувати її сутнісну сторону, зумовлену також і тим, що кримінологія вивчає не тільки тих, хто скоїв злочин, але і тих, чий спосіб життя, спілкування, погляди, орієнтації ще тільки свідчать про таку можливість. Подано власне визначення поняття особистості неповнолітнього – наркомана. Проаналізовано підходи до кримінологічної характеристики особи злочинця, яким саме ознакам відповідають ці особи. Запропоновано такі ознаки кримінологічної характеристики неповнолітнього: соціально-демографічні; морально-психологічні; кримінально-правові, соціально-рольові. Рассматриваются подходы различных ученых к пониманию сущности понятия личность преступника, поскольку одним из необходимых элементов криминологии является личность преступника. Необходимость определения понятия личности наркомана-преступника, выяснения ее сущностной стороны обусловлена также и тем, что криминология изучает не только тех, кто совершил преступление, но и тех, чей образ жизни, общение, взгляды, ориентации еще только свидетельствуют о такой возможности. Дано собственное определение понятию личности несовершеннолетнего – наркомана. Проанализированы подходы к криминологической характеристике личности преступника, каким именно признакам соответствуют данные лица. Предложены следующие признаки криминологической характеристики несовершеннолетнего: социально-демографические; морально-психологические; уголовно-правовые, социально- ролевые. In the article the approaches of different scientists to understand the essence of the offender individual concept are handled as one of the required elements of criminology is the perpetrator. The demand of the drug abused delinquent notion determination and its essential aspects determination is also pre-conditioned by the fact that criminology studies not only the felons but also those whose way of life, communications, views and orientations are evidences of criminal inclination. The proper definition to the personality of drug abused juvenile was given. The approaches to the felon’s personality criminological characteristics which fits peculiar features of an aforementioned personality were analyzed. The list of immanente features of the juvenile criminological characteristics are proposed: socio-demographical, morally-psychological; criminal, social.
 • Item
  Проблеми війни і миру у філософії Канта, Геґеля, Фіхте
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ряшко, О.; Остапенко, Л.
  Розглядаються проблеми війни і миру у німецькій класичній філософії, видатними представниками якої були І. Кант, Г. Гегель, І. Фіхте. Ці та інші мислителі у своїх теоретичних працях не тільки аналізували філософські проблеми суспільства, але й велику увагу приділяли політиці, праву, моралі, а також сутності соціальних наслідків війни. Вони пропонували цікаві ідеї мирного співіснування людства. Філософсько-політичні, правові, соціальні концепції видатних німецьких мислителів не втратили своєї соціальної цінності, вони і у наш час є надзвичайно актуальними. Рассматриваются проблемы войны и мира в немецкой классической философии, видными представителями которой были И. Кант, Г. Гегель, И. Фихте. Эти и другие мыслители в своих теоретических трудах не только анализировали философские проблемы общества, но значительное внимание уделяли, политике, праву, морали, а также сущности социальных последствий войны. Они предлагали интересные идеи мирного сосуществования человечества. Философско-политические, правовые, социальные концепции выдающихся немецких мыслителей не потеряли своей социальной ценности и у наше время они являются чрезвычайно актуальными. Discusses the problems of war and peace in German classical philosophy, prominent representatives of which were I. Kant, G. Hegel, I. Fichte. These and other thinkers in their theoretical writings not only analyze philosophical problems of society, but paid considerable attention, politics, law, morality, and the nature of social effects of the war. They offered interesting ideas of peaceful coexistence of mankind. Philosophical, political, legal, social concepts of prominent German thinkers have not lost their social values and they are extremely important.
 • Item
  Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Романівка, З.
  Розроблено теорію кримінального права й криміналістики, положення формальнологічної теорії; загальну класифікацію знарядь і засобів вчинення злочину; приватну класифікацію окремих видів знарядь і окремих видів засобів вчинення злочину. Разработана теория уголовного права и криминалистики, положение формальнологической теории; общая классификация орудий и средств совершения преступления; частная классификация отдельных видов орудий и отдельных видов средств совершения преступления. In the article, the development of the theory of criminal law and criminology, provision of formal logical theory; general classification tools and means of committing a crime; Private classification of certain types of weapons and certain types of drugs crime.
 • Item
  Основні положення класифікації цивільних правовідносин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Римарчук, Р.
  Основним інструментом механізму правового регулювання виступає встановлення обов’язку. Це неминуче приводить до виділення двох способів правового регулювання – встановлення обов’язку певних осіб або пасивного обов’язку необмеженого кола осіб. Звідси виникає і традиційний поділ правовідносин на абсолютні та відносні. Оскільки основні положення класифікації цивільних правовідносин пов’язані саме з дихотомією “абсолютні – відносні”, і ця дихотомія вважається важливою для практики, розумно виходити з такого поняття правовідносин, яке може бути об’єктом такої класифікації. Поняття правовідносини не може бути однозначно виведене з юридичних текстів чи доправових явищ. Основным инструментом механизма правового регулирования выступает установление обязанности. Это неизбежно приводит к выделению двух способов правового регулирования – установление обязанности определенных лиц или пассивной обязанности неограниченного круга лиц. Отсюда возникает и традиционное деление правоотношений на абсолютные и относительные. Поскольку основные проблемы классификации гражданских правоотношений связаны именно с дихотомией “абсолютные – относительные”, и данная дихотомия считается важной для практики, разумно исходить из такого понятия правоотношений, которое в принципе может быть объектом такой классификации. Понятие правоотношения не может быть однозначно выведено из юридических текстов или доправовых явленияй. The main instrument of legal regulation mechanism acts establishing duties. This inevitably leads to the separation of the two ways of legal regulation - establishing the duties of certain persons or passive duties of the general public. Hence the legal and the traditional division into absolute and relative. Since the main problem of classification of civil legal relations connected with the dichotomy of “absolute - relative” and this dichotomy is considered important for the practice, it is reasonable to proceed from such a legal concept which can in principle be subject to such classification. The concept of relationship can not be clearly deduced from the legal texts or dopravovyh yavleniyay.
 • Item
  Правовий статус неприбуткових організацій у господарській діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Попадинець, Г.
  Аналізуються ознаки і правовий статус неприбуткових організацій як суб’єктів господарської діяльності, їх місце серед інших суб’єктів господарювання та вдосконалення чинного законодавства з питань регулювання їхньої діяльності. Анализируются признаки и правовой статус неприбыльных организаций как субъектов хозяйственной деятельности, их место среди других субъектов хозяйствования и совершенствования действующего законодательства по вопросам регулирования их деятельности. This article analyzes the characteristics and legal status of non-profit organizations as business entities, their place among other entities and improving the existing legislation on the regulation of their activities.
 • Item
  Г. В. Лейбніц – геніальний мислитель західно-європейської науки і культури (до 300-річчя від дня смерті)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Паньонко, І.; Ряшко, О.
  Розглянуто деякі наукові, філософські, соціально-правові, історичні і релігійні концепції геніального німецького мислителя Готфріда Вільгельма Лейбніца. Його наукові теоретичні ідеї відігравали важливу роль у науковому і соціальному прогресі у Західній Європі. Науково-теоретичні, філософські ідеї Лейбніца і у наш час не втратили своєї актуальності і соціальної цінності. Життя і творчість, просвітницька діяльність філософа яскравий приклад вірного служіння всьому людству на шляху прогресу. Рассмотрено некоторые научные, философские, социально-правовые, исторические и религиозные концепции гениального немецкого мыслителя Готфрида Вильгельма Лейбніца. Его научные теоретические идеи сыграли существенную роль у научном и социальном прогрессе у Западной Европе. Научно-теоретические, философские идеи Лейбница и у наше время не потеряли своей актуальности и социальной ценности. Жизнь и творчество, просветительская деятельность философа яркий пример верного служения всему человечеству на пути прогресса. The article deals with some scientific, philosophical, socially-legal, religious concepts of brilliant German philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz made a huge contribution to the organization and creation of scientific institutions in English, Italy, Germany, Russia and France. Due to his scientific and theoretical creativity he was ahead of his time, formulated the ideas that formed the basis of many modern sciences. The scientific and theoretical, civic and political activities of the German philosopher in our time hasn’t lost its relevance and social value.
 • Item
  Методологія синергетики у дослідженні міграції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Павлів-Самоїл, Н.
  Рзкрито питання розмежування регульованої, але складно організованої структури і хаосу системи міграції, стійкість, динаміка системи міграції, перебігу змін по відношенню до подразників. Дослідження синергії міграції, включаючи як інваріативні характеристики (загальні ознаки цього феномену), так і варіативні характеристики (самоорганізовані і спонтанно порядкоутворені) міграції, джерела саморуху системи будь-якої (живої чи неживої) природи визнається притаманною саме їй здатністю до самоорганізації. Раскрыт вопрос разграничения регулируемой, но сложно организованной структуры и хаоса системы миграции, устойчивость, динамика системы миграции, течение изменений по отношению к раздражителям. Исследования синергии миграции, включая как инвариативные характеристики (общие признаки этого феномена), так и вариативные характеристики (самоорганизованные и спонтанно порядкоутворенные) миграции, источники самодвижения системы любой (живой или неживой) природы признается присущей именно ей способности к самоорганизации. This article is dedicated to the issue of differentiation of the controlled though sophisticated structure and chaos of the system of migration, stability, dynamics of the system of migration, and the course of changes in relation to irritants. The study of migration synergy, including both the invariable characteristics (general signs of this phenomenon), and variable characteristics (selforganized and spontaneous order formation) of migration, sources of self-motion of the system of any (animated or inanimate) nature is recognized as ability to self-organization peculiar to it.
 • Item
  Щодо юридичної відповідальності за порушення гарантій та компенсацій суб’єктів трудових відносин в України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Остапенко, Л.
  Розглядаються питання, пов’язані з проблемами реалізації працівниками своїх прав у частині забезпечення гарантій та компенсацій на час трудових відносин, а також щодо існуючих видів відповідальності за їх порушення. Розглядаються ознаки юридичної відповідальності за порушення гарантій і компенсацій у трудових відносинах. Звернено увагу на застосування засобів юридичного примусу до порушників законодавства про працю. Рассматриваются вопросы, связанные с проблемами реализации работниками своих прав в части обеспечения гарантий и компенсаций на время трудовых отношений, а также по существующим видам ответственности за их нарушение. Рассматриваются признаки юридической ответственности за нарушение гарантий и компенсаций у трудовых отношениях. Обращено внимание на применение средств правового принуждения к нарушителям законодательства о труде. The article deals with issues related to the problems of implementation of workers’ rights in terms of providing guarantees and compensations for the period of employment, as well as existing types of liability for their violation. Treat the symptoms of legal liability for the violation of guarantees and compensations in the employment relationship. Attention is paid to the use of legal enforcement against violators of labor legislation.
 • Item
  Особливості процесу доказування в наказному провадженні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Навроцька, Ю.
  Досліджено особливості доказування у наказному провадженні. Проаналізовано судову практику щодо документів, якими підтверджується кожна із вимог, за якою може бути видано судовий наказ. Констатовано, що етап подання доказів у наказному провадженні, на відміну від позовного, збігається із моментом подання заяви про видачу судового наказу. Документарність як ознака наказного провадження характерна тільки до моменту оскарження судового наказу боржником. Для боржника процес доказування розпочинається з моменту отримання копії судового наказу, якщо ним подаватиметься заява про скасування судового наказу. Исследованы особенности доказывания у приказном производстве. Проанализирована судебная практика, касающаяся документов, подтверждающих каждое из требований, по которому может быть выдан судебный приказ. Констатировано, что этап предоставления доказательств у приказном производстве, в отличие от искового, сливается с моментом подачи заявления о выдаче судебного приказа. Документарность, как признак приказного производства, характерный только до момента обжалования судебного приказа должником. Для должника процесс доказывания начинается с момента получения копии судебного приказа, если он будет подавать заявление об отмене судебного приказа. The features of proof process are investigational in ordering proceedings. Judicial practice is analyzed in relation to proofs that are confirming each of claims according to which the forensic order can be issued. It is established, that the stage of presentation of proofs in ordering proceedings, unlike a lawsuit, gathers with the moment of presentation of statement about delivery of order of court. Such sign of ordering proceedings as a documentary is peculiar only to the moment of debtor’s appeal of forensic order. For a debtor the proof process begins from the moment when he receipts a copy of forensic order, if he will appeal of forensic order.
 • Item
  Видова характеристика адміністративної юрисдикції судових органів України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Медведик, Л.
  Розкрито систему розгалуження адміністративної юрисдикції судової системи. Визначено залежність юрисдикційної спрямованості судів від їх спеціалізації. Виділено ознаки, проаналізовано критерії та наведено приклади, за якими визначається та розмежовується адміністративна юрисдикція судових органів в Україні. Раскрыто систему разветвления административной юрисдикции судебной системи. Определена зависимость юрисдикционной направленности судов от их специализации. Выделены признаки, проанализированны критерии и приведены примеры, по каким определяется и разграничевается административная юрисдикция судебных органов в Украине. The article reveals the branching of administrative jurisdiction of the judiciary. It defines the dependence of the court jurisdiction division on their specialization. The article determines features, analyses criteria and provides examples that characterize and differentiate the administrative jurisdiction of the court system in Ukraine.
 • Item
  Правова ідеологія як основа формування громадянського суспільства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Маркович, Х.
  Досліджено роль правової ідеології у формуванні громадянського суспільства. Висвітлено основне призначення правової ідеології та її вплив на процес становлення громадянського суспільства. Розкрито значущість духовної культури як цінність правової ідеології на еволюційному шляху громадянського суспільства. Исследована роль правовой идеологии у формировании гражданского общества. Освещено основное назначение правовой идеологии и ее влияние на процесс становления гражданского общества. Раскрыта значимость духовной культуры как ценность правовой идеологии на эволюционном пути гражданского общества. The article deals with the role of the legal ideology in the formation of civil society. The main purpose of the legal ideology and its influence on the process of formation of civil society is highlighted in the article. The importance of spiritual culture, as a value of legal ideology on the evolutionary path of the civil society is showed.