Фізико-математичні науки. – 2009. – №660

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/6336

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – № 660 : Фізико-математичні науки / відповідальний редактор П. І. Каленюк. – 104 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 15
 • Thumbnail Image
  Item
  Дрейфова рухливiсть носiїв заряду в шаруватих кристалах йодистого кадмiю
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Рудка, М. М.
  Показано, що в провiдностi чистих монокристалiв CdJ2 вздовж головної кристалографiчної осi C6 нижче 140 К домiнують електрони, а вище 150 К – дiрки. Вище 250 К в процесах переносу заряду переважаєiонна провiднiсть, в якiй до 320 К домiнуєрух катiонiв по вакансiях металу з дрейфовою рухливiстю близько 0, 002 см2/(В·с). У фотопровiдностi кристалiв CdJ2 рухливiшими за кiмнатних температур єнерiвноважнi дiрки iз μ ∼= 0, 005 см2/(В·с). Вище за 350 К в iоннiй провiдностi домiнуєдрейф анiонiв по вакансiях йоду.Shown that the conductivity of pure single crystals CdJ2 along the main crystallographic axis C6 below 140 K is dominated by electrons, and above 150 K by holes. Above 250 K in the processes of charge transport is dominated ion conduction, in which up to 320 K is dominated by the movement of cation vacancies on the metal with a drift mobility of about 0.002 cm2/(V· s). In photoconductivity CdJ2 crystals at room temperature more moving is non-equilibrium holes with μ ∼= 0.005 cm2/(V· s). Above 350 K in ion conduction is dominated by drift anion vacancies iodine.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дiелектричнi, п’єзоелектричнi i пружнi властивостi простої моделi п’єзоелектрика
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Левицький, Р. Р.; Зачек, I. Р.; Вдовичa, А. С.
  У межах двопiдграткової моделi Iзiнга з врахуванням короткосяжної i далекосяжної взаємодiй та п’єзоелектричної взаємодiї iз зсувними деформацiями в наближеннi двочастинкового кластера у випадку полярного впорядкування розраховано дiелектричнi, п’єзоелектричнi пружнi та тепловi характеристики простої моделi п’єзоелектрика. Врахувавши динамiку п’єзоелектричної деформацiї, явно описано явища затискання кристала високочастотним електричним полем та п’єзоелектричного резонансу. Розраховано коефiцiєнт поглинання ультразвуку та дослiджено його поведiнку в областi фазового переходу. Виконано детальний числовий аналiз отриманих результатiв. Within the framework of two-sublattice Ising model with taking into account short-range and long-range interactions and the piezoelectric interaction with the shear strain within twoparticle cluster approximation, the dielectric, piezoelectric, elastic and thermal characteristics of simple model of piezoelectric are calculated in the case of polar ordering. Taking into account a dynamics of piezoelectric deformation, the phenomena of crystal clamping by high frequency electric field and piezoelectric resonance are described. Ultrasound attenuation is calculated, peculiarities of its temperature dependence near the phase transition points are investigated. Detailed numerical analysis of the obtained results is carried out.
 • Thumbnail Image
  Item
  Метод Соколова i теорiя та застосування проекцiйно-iтеративних i двостороннiх методiв у працях М. С. Курпеля
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Обшта, А. Ф.; Шувар, Б. А.
  Подано огляд основ теорiї проекцiйно-iтеративних методiв та загальної теорiї наближених методiв розв’язання операторних рiвнянь, створеної М. С. Курпелем (до тридцятирiччя пам’ятi Миколи Степановича Курпеля).Survey of proective-iterative methods and general theory of approximation methods of operatory equations solving, which was created by M. S. Kyrpel is discussed in this work (in honour of 30-th anniversary of Mykola Stepanovuch Kurpel’s memory).
 • Thumbnail Image
  Item
  Стохастичне моделювання руйнування крихких матерiалiв
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Квiт, Р. I.
  Виконано аналiтичнi та числовi дослiдження руйнування стохастично дефектних iзотропних пластин у разi врахування початкового напрямку поширення трiщин та ненульового порогового значення мiцностi. Побудовано залежностi ймовiрностi зруйнування вiд прикладеного навантаження для пластин рiзних розмiрiв. Здiйснено порiвняння з вiдомими результатами, якi ґрунтуються на припущеннi про поширення трiщини в своїй площинi. In this paper the analytical and numerical investigations of stochastic defect plates failure under initial direction of crack propagation accounting and non-vanishing threshold strength value are carrying out. The connection of failure probability from applied loading for different size plates is constructed. The comparison with familiar results which based on the assumption of crack propagation in its plane is realized
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування структури плiвок II–VI, отриманих рiзними методами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Рудий, I. О.; Лопатинський, I. Є.; Фружинський, М. С.; Курило, I. В.; Юречко, Р. Я.; Вiрт, I. С.
  Методом електронографiї дослiджено початковi стадiї нарощування плiвок HgCdTe на пiдкладках Al2O3, GaAs, CdTe та KCl. Плiвки отримували методами iмпульсного лазерного осадження та iзоПФЕ. На початкових стадiях росту спостерiгали перехiд вiд аморфної структури до текстурованої полiкристалiчної, аж до появи структури мозаїчного монокристала. Розраховано критичнi розмiри кристалiчних зерен напiвпровiдникових сполук II–VI, подальше зменшення яких приводить до переходу з кристалiчного стану в аморфний. Значення критичних розмiрiв зерен узгоджуються з розмiрами зерен невпорядкованої (аморфної) фази, яка виникає на початковiй стадiї росту епiтаксiйних плiвок HgCdTe на рiзних пiдкладках. By electron diffraction were investigated the initial stages of growth HgCdTe films on substrates Al2O3, GaAs, CdTe and KCl. The films were grown by a pulsed laser deposition and ISO VPE. Observed transition from amorphous structure up to textured polycrystalline and before occurrence of structure of a mosaic monocrystal. Estimative calculation in carried out for the critical sizes of crystalline grains of some semiconductor II–VI compounds, a futher decrease in which leads to a crystalline-amorphous transition. Values of critical grain sizes are in agreement with sizes of the disordered (amorphous) phase appearing at the initial stage of growth of epitaxial HgCdTe films on different substrates.
 • Thumbnail Image
  Item
  Стохастичнi еволюцiйнi системи з iмпульсними збуреннями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Семенюк, С. А.; Чабанюк, Я. М.
  Встановлено асимптотичнi властивостi еволюцiйних систем з марковськими iмпульсними збуреннями. При виконаннi умов балансу встановлено слабку збiжнiсть збуреної еволюцiї до детермiнованої. Для цього побудовано генератор граничного процесу, розв’язуючи проблему сингулярного збурення для вихiдної системи з врахуванням асимптотичної нормальностi iмпульсних збурень. В подальшому це дасть змогу розглядати проблеми стохастичної апроксимацiї та оптимiзацiї таких систем. In this paper we discussed asymptotic properties of the evolution system with Markov impulsive perturbations. Under the balance conditions perturbed evolution converges weakly to the deterministic one. To achieve this we build generator for the limit process solving the singular perturbation problem for the original system and taking into account the asymptotic normality of impulsive perturbation. As a result it will allow to consider stochasctic approximation and optimization of such systems.
 • Thumbnail Image
  Item
  Деякi достатнi умови збiжностi послiдовностей фiгурних наближень парного i непарного порядкiв для двовимiрних неперервних дробiв з дiйсними елементами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Антонова, Т. М.; Сусь, О. М.
  Розглядаються деякi достатнi умови збiжностi послiдовностей фiгурних наближень парного i непарного порядкiв для двовимiрних неперервних дробiв з дiйсними елементами. Встановлено ознаку збiжностi двовимiрних неперервних дробiв. The sufficient conditions of the convergence for sequences of figured approximants of even and odd orders for two-dimensional continued fractions with real elements are considered. The theorem of convergence for two-dimensional continued fractions with real elements is proved.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналоги оцiнок Вiмана-Валiрона для цiлих гармонiйних в Rn функцiй
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Веселовська, О. В.
  Отримано аналоги оцiнок Вiмана-Валiрона для цiлих гармонiйних в Rn(n ≥ 3) функцiй. We get the analogs of Viman-Valiron estimates for entire harmonic functions in Rn, n ≥ 3.
 • Thumbnail Image
  Item
  Застосування методiв неявних функцiй до розв’язання нелiнiйної векторної спектральної проблеми
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Савенко, П. O.
  Розглядаються нелiнiйнi спектральнi задачi з векторним спектральним параметром для випадку голоморфних оператор-функцiй. Застосування методiв неявних функцiй дає змогу визначати якiснi характеристики iснуючого спектра, а також будувати нескладнi обчислювальнi алгоритми для знаходження його зв’язних компонент. The non-linear spectral problems with vector spectral parameter for the case of holomorphic operator-function are considered. Use of implicit functions methods permits to determine qualitative characteristics of existing spectrum, and also to build simple computing algorithms for finding its connected components.
 • Thumbnail Image
  Item
  Крайова задача для лiнiйного гiперболiчного рiвняння зi змiнними коефiцiєнтами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Репетило, С. М.
  Дослiджено крайову задачу (з даними на всiй границi областi) для лiнiйного неоднорiдного гiперболiчного рiвняння другого порядку зi змiнними за просторовими координатами коефiцiєнтами. Встановлено умови коректностi задачi та побудовано розв’язок у виглядi ряду за системою ортогональних функцiй. Для оцiнок знизу малих знаменникiв, що виникли при побудовi розв’язку задачi, використано метричний пiдхiд. The problem with data on the whole boundary of domain for linear non-homogeneous hyperbolic equation of the second order with variable in the spatial coordinates coefficients is investigated. The conditions of correctness of the problem are established and the solution in the form of series according to the system of orthogonal functions is constructed. For estimation of small denominators from below that appeared during the construction of the solution of the problem the metric approach is used.