Автореферати та дисертаційні роботи

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1887
 • Item
  Державний внутрішній фінансовий контроль в правоохоронних органах влади (на прикладі Національної поліції України)
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Духневич, Ольга Володимирівна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертаційна робота присвячена узагальненню теоретичних засад функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю і розробці пропозицій щодо його удосконалення з урахуванням кращих світових практик. The thesis is devoted to generalizing the theoretical foundations of the functioning of the Public internal financial control system and developing proposals for its improvement based on the best international practices.
 • Item
  Децентралізація державного управління як засіб регіонального розвитку
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Дорош, Уляна Миколаївна; Національний університет «Львівська політехніка»
  У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в науковотеоретичному обґрунтуванні теоретико-методичних основ децентралізації та регіонального розвитку та напрацюванні пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення реалізації регіонального розвитку шляхом здійснення децентралізації. Визначено, що тенденції розвитку децентралізації є ключовими стратегічними орієнтирами для підвищення ефективності та сталості регіонального розвитку, зменшення корупції та підвищення відповідальності владних структур перед громадянами, зміни парадигми державного управління, перерозподілу влади і ресурсів, а також забезпечення більшої відповідності послуг громадянським потребам та очікуванням. Уточнено понятійно-категоріальний апарат завдяки визначенню сутності поняття децентралізація, яка передбачає передачу повноважень місцевому самоврядуванню, незалежно від того, хто ці повноваження делегує (центральні органи чи їх представники на місцевому рівні). Встановлено, що належний рівень управлінських процесів є керівним принципом європейської системи самоврядування, який передбачає: чесні вибори, представництво та участь для надання всім громадянам реальних можливостей для вирішення місцевих проблем; чутливість до забезпечення належного реагування органів місцевого самоврядування на законні очікування та потреби громадян; ефективність для забезпечення досягнення цілей за максимально раціонального споживання ресурсів; відкритість і прозорість для забезпечення доступу громадськості до інформації та полегшення розуміння того, як ведуться державні справи; верховенство права для забезпечення справедливості та передбачуваності у вирішенні державних справ; етична поведінка для забезпечення верховенства суспільних інтересів над приватними; компетентність та здатність представників і посадових осіб органів місцевого самоврядування ефективно виконувати свої обов’язки; інновації та відкритість до змін; сталий розвиток та орієнтація на довгостроковий результат з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. Встановлено, що ключовими критеріями децентралізації влади в європейських країнах є: субсидіарність, партнерство, програмний характер управління, а принципами європейської децентралізації влади є відкритість, участь, підзвітність, ефективність і узгодженість. The dissertation solves an actual scientific task, which consists in the scientific and theoretical substantiation of the theoretical and methodological foundations of decentralization and regional development and the development of proposals and recommendations for improving the implementation of regional development through the implementation of decentralization. It was determined that the development trends of decentralization act as key strategic guidelines for increasing the efficiency and sustainability of regional development, reducing corruption and increasing the responsibility of power structures to citizens, changing the paradigm of public administration, redistributing power and resources, as well as ensuring greater compliance with citizen needs and expectations. The conceptual and categorical apparatus has been clarified thanks to the definition of the essence of the concept of decentralization, which involves the transfer of powers to local self-government, regardless of who delegates these powers (central authorities or their local representatives). It has been established that the proper level of governance processes is a guiding principle of the European system of self-government, which includes: fair elections, representation and participation to give all citizens real opportunities to solve local problems; sensitivity to ensuring the proper response of local self-government bodies to the legitimate expectations and needs of citizens; efficiency to ensure the achievement of goals with the most rational consumption of resources; openness and transparency to ensure public access to information and facilitate understanding of how government affairs are conducted; the rule of law to ensure fairness and predictability in the decision of state affairs; ethical behavior to ensure the supremacy of public interests over private ones; competence and ability to ensure the ability of representatives and officials of local self-government bodies to effectively perform their duties; innovation and openness to change to get the most out of new solutions and best practices; sustainable development and orientation to longterm results, taking into account the interests of future generations. It was established that the key criteria of decentralization of power in European countries are: subsidiarity, partnership, programmatic nature of management, and the principles of European decentralization of power are openness, participation, accountability, efficiency and coherence.
 • Item
  Інформаційні технології формування освітнього контенту для систем електронного навчання
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Юнчик, Валентина Леонідівна; Національний університет «Львівська політехніка»
  У дисертаційній роботі розв’язане важливе наукове завдання, сформовано ряд методів, моделей та компонентів інформаційних технологій, які покладено в основу розроблення прототипу рекомендаційної системи оцінювання електронних навчальних ресурсів та освітнього контенту. The dissertation solved an important scientific task, formed a number of information technologies that are the basis for the development of a recommendation system prototype for evaluating e-learning resources and educational content.
 • Item
  Поліоксазолін- і фтороалкілвмісні поверхнево-активні макроініціатори та функціональні мікро- і наноструктури на їх основі
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Волянюк, Катерина Андріївна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертація присвячена синтезу нових поверхнево-активних функціональних макроініціаторів із контрольованими структурними та молекулярно-масовими характеристиками, які містять блоки та/або бічні ланцюги поліоксазолінів (пОкс), фтороалкільних спиртів (ФС) та реакційні кінцеві або бічні фрагменти, а також отриманню на їхній основі функціональних нано- та мікроструктур, міцел та полімерних наночастинок будови «ядро-оболонка». У роботі розвинуто комплексні підходи до синтезу поліамфіфілів – прекурсорів на основі пОкс та ФС із кінцевими та бічними гідроксильними, пероксидними, епоксидними групами, які утворюють вільні радикали або приєднують синтетичні/природні полімерні та низькомолекулярні речовини. Досліджено кінетичні закономірності реакцій утворення, передачі та обриву вільних радикалів у окисно-відновних системах (ОВС) у присутності функціональних передавачів ланцюга (ФПЛ) на основі похідних ізопропілбензену (ІПБ) та вперше отримано похідні пОкс та ФС із пероксидними, епоксидними та нітроксил-радикальними кінцевими групами. The dissertation is devoted to the synthesis of new surface-active functional macroinitiators with controlled structural and molecular mass characteristics, which contain blocks and/or side chains of polyoxazolines (pOx), fluoroalkyl alcohols (FA), and reactive terminal or side fragments, as well as the preparation of functional nano- and microstructures, micelles, and polymer nanoparticles of the core-shell structure. The work developed complex approaches to the synthesis of polyamphiphiles - precursors based on pOx and FA with terminal and side hydroxy, peroxide, and epoxy groups that form free radicals or attach synthetic and natural polymeric and low-molecular weight substances. The kinetic regularities of the formation, transfer and termination of free radicals in redox systems (ROS) in the presence of functional chain transmitters (FCT) based on isopropylbenzene (IPB) derivatives were studied, and derivatives of pOx and FA with peroxide, epoxide, and nitroxyl-radical terminal fragments were obtained for the first time.
 • Item
  Філософсько-правова природа категорії «агресія»
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Максим, Христина Богданівна; Національний університет «Львівська політехніка»
  У дисертації проведено комплексне дослідження філософсько-правової природи категорії «агресія» через визначення метаантропологічних детермінант феномену та праксеологічних аспектів подолання агресії в умовах соціокультурних трансформацій. The author undertakes a thorough examination of the philosophical and legal nature of the concept of «aggression», identifying the meta-anthropological determinants of the phenomenon and delving into the praxeological facets of the treatment of aggression within the framework of socio-cultural transformations.
 • Item
  Аналіз впливу динаміки числових методів на характеристики електромеханічних систем з цифровим керуванням
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Вакарчук, Анастасія Борисівна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертація присвячена вирішенню науково-технічної проблеми розвитку теорії та методів аналізу динамічних режимів електромеханічних систем на основі застосування числових методів та аналізу їх впливу на характеристики електромеханічних систем. У роботі досліджено вплив числових методів розв’язування звичайних диференціальних рівнянь на поведінку цифрової моделі з коригуванням методів шляхом вибору відповідного кроку інтегрування. У цифрових системах реального часу, якими є електромеханічні системи, крок інтегрування є фіксованим і наперед заданим, що також має певний вплив на поведінку системи. Тому, з погляду задач електроенергетики та електромеханіки, актуальним залишається вивчення впливу різних підходів та методів на систему, яка моделюється та досліджується, як прототип реальних систем для побутового чи промислового застосування. The dissertation is devoted to the solution of the scientific and technical problem of the theory and methods development to analyze dynamic modes of electromechanical systems based on the application of numerical methods and analysis of their influence on the characteristics of electromechanical systems. The PhD thesis is devoted to the investigaton of the influence of numerical methods of ordinary differential equations solving based on the behavior of a digital model with its adjustment by choosing the appropriate integration step. In real-time digital systems, such as electromechanical systems, the integration step is fixed and predetermined that also has some influence on the behavior of the system. Therefore, from the point of view of the tasks of electric power engineering and electromechanics, it remains expedient to conduct a research of the influence of various approaches and methods on the system, which is modeled and studied as a prototype of real systems for domestic or industrial use.
 • Item
  Синтез дискретно-континуальних міжрезонансних коливальних систем вібраційних машин з електромагнітним приводом
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Майструк, Павло Володимирович; Національний університет «Львівська політехніка»
  Враховуючи необхідність впровадження енергоефективних технології в галузі машинобудування, у вступі обґрунтовано актуальність подальших наукових досліджень під час створення високоефективного вібраційного технологічного обладнанням. Поширені одно- та двомасові механічні коливальні системи (МКС) не дозволяють максимально реалізувати динамічний потенціал вібраційних машин. Існуючі тримасові вібраційні машини, що здатні працювати у високоефективних міжрезонансних режимах роботи, мають низку недоліків, типов’язаних з їх реалізацією в якості промислового обладнання. Встановлено, що дослідження, проектування та впровадження нових високоефективних конструкцій вібраційних машин, створення нових методів їх розрахунку є актуальною проблематикою наукових досліджень в галузі вібраційної техніки, для вирішення якої в дисертаційній роботі було сформовано мету та завдання подальших теоретичних та експериментальних досліджень. Taking into account the need to introduce energy-efficient technologies in the field of mechanical engineering, the introduction substantiates the relevance of further scientific research during the creation of highly efficient vibrating technological equipment. Common single- and two-mass mechanical oscillating system (MOS) do not allow the maximum realization of the dynamic potential of vibrating machines. Existing three-mass vibrating machines capable of operating in highly efficient interresonance modes of operation have a number of disadvantages associated with their implementation as industrial equipment. It has been established that the research, design, and implementation of new highly efficient designs of vibrating machines, and the creation of new methods of their calculation is an actual issue of scientific research in the field of vibration technology, for the solution of which the aim and task of further theoretical and experimental research were formed in the dissertation.
 • Item
  Демократизація судової системи України в умовах європейської інтеграції
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Гук, Назар Ігорович; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертаційне дослідження присвячене вагомому науково-правовому завданню для сучасної юриспруденції – дослідженню основних аспектів демократизації судової системи України в умовах європейської інтеграції як неодмінної передумови майбутнього прогресивного правового розвитку нашої держави та набуття повноцінного членства в ЄС. У межах виконаної роботи отримано науково-теоретичні результати, які мають значення не лише для науки, а й для правозастосовної діяльності. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертаційна робота є першим комплексним дослідженням позитивних і проблемних аспектів демократизації судової системи України в умовах європейської інтеграції. Визначено базові рівні дослідницького пізнання демократизації судової системи України в умовах європейської інтеграції: 1) філософський рівень пізнання (загальнофілософські підходи) – генерує світоглядні підходи щодо обраного предмету та надає йому нових характеристик; 2) загальнонауковий рівень (загальнонаукові методи) – формує базис теоретичного та практичного осмислення досліджуваного феномену; 3) спеціально-науковий рівень чи спеціально-методологічний рівень (конкретно наукові методи, спеціальні методи пізнання) – дозволяє розкрити проблемні аспекти з позиції різних галузевих наук й визначити спеціальні методи дослідження; 4) приватно-науковий рівень (власні методи правового пізнання) – забезпечує формування найбільш концептуально-логічних положень та обґрунтованих висновків. The dissertation addresses a significant scientific and legal imperative within contemporary jurisprudence: the examination of key facets pertaining to the democratization of Ukraine's judicial system in the context of European integration. This is regarded as an indispensable prerequisite for the prospective, progressive legal development of our nation and its eventual full membership in the European Union. Throughout the course of this research, the author has garnered scientific and theoretical insights that hold significance not only for the academic realm but also for the practical domain of law enforcement.The scientific novelty of the results obtained is that the dissertation is the first comprehensive study of the positive and problematic aspects of democratization of the judicial system of Ukraine in the context of European integration. The basic levels of research cognition of the democratization of the judicial system of Ukraine in the context of European integration are determined: 1) the philosophical level of cognition (general philosophical approaches) - generates worl view approaches to the chosen subject and gives it new characteristics; 2) the general scientific level (general scientific methods) - forms the basis for theoretical and practical understanding of the phenomenon under study 3) special scientific level or special methodological level (specifically, scientific methods, special methods of cognition) - allows to reveal problematic aspects from the perspective of various branch sciences and to determine special rsearch methods; 4) private scientific level (own methods of legal cognition) - ensures the formation of the most conceptual and logical provisions and reasonable conclusions.
 • Item
  Просторова робота, міцність і деформативність реконструйованих залізобетонних балкових прольотних будов, підсилених зміною статичної схеми
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Яо, Сінь; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-технічної завдання – реконструкції, розширення і підсилення балкових прольотних будов різними типами залізобетонної накладної плити з консолями без розширення опор з одночасним підсиленням балок зміною статичної схеми з розрізної вільнообпертої на нерозрізну або защемлену на опорах при максимальному збереженні існуючих конструкцій та використанні прихованих резервів їхньої несучої здатності. У світовій транспортній інфраструктурі мости належать до однієї з найважливіших її складових як найбiльшi складні, вiдповiдальнi і високовартісні технічні системи, які формувалися протягом століть під час розвитку транспортної мережі для задоволення потреб транспорту. Світове мостобудування розвивалося за певними правилами, що на кожному етапі диктувались експлуатаційними характеристиками транспортних засобів і відображались у відповідних нормах проектування, що у цій галузі будівництва змінювались доволі часто, відповідно до змін показників транспортних засобів. Наприклад, лише за одне покоління мостовиків (50-60 рр.) у колишньому союзі, а пізніше в Україні норми проектування мостів змінювали шість разів). The dissertation is dedicated to the solution of an important scientific and technical problem - reconstruction, expansion and strengthening of beam-superstructures with various types of reinforced concrete overlay slab with cantilevers, without expanding the supports, with simultaneous strengthening of the beams by changing the static scheme, from simply supported to continuous or fixed support, with maximum preservation of existing structures and use hidden reserves of their carrying capacity. In the world transport infrastructure, bridges belong to one of its most important components as the most complex, responsible and high-cost technical systems that were formed over the centuries during the development of the transport network to meet the needs of transport. World bridge construction developed according to certain rules, which at each stage were dictated by the operational characteristics of vehicles and were reflected in the relevant design standards, which in this field of construction changed quite often, in accordance with changes in the performance of vehicles. For example, in just one generation of bridge builders (50-60s) in the Soviet Union, and later in Ukraine, bridge design norms were changed six times.
 • Item
  Підготовка кадрів для харчової промисловості: публічно-управлінський аспект
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Сембай, Наталія Миколаївна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Встановлено, що харчова промисловість є ключовим сектором економіки, який не лише забезпечує продуктами харчування, але й стимулює створення робочих місць і збільшує доходи до бюджету. Акцентовано її роль у підтримці продовольчої безпеки та як основного споживача аграрної продукції, що підтверджує її вклад у розвиток сільського господарства та створення вакансій протягом всього виробничого ланцюга. Уточнено підходи до визначення концепції "харчова промисловість" на основі думок провідних українських науковців. Особлива увага приділена її стратегічній ролі для економіки, її потенціалу для подальшого росту та вкладу у зміцнення економіки та покращення якості життя громадян. Розглянуто ключові аспекти харчової промисловості як сектору, що відіграє стратегічну роль у національній економіці, в ракурсі обставин та факторів, які сприяють її розвитку. Створено модель, що показує ключові аспекти діяльності харчової промисловості та її значущість для національної економіки. The thesis demonstrates that the food industry is a crucial sector of the economy that not only supplies food but also stimulates job creation and increases budget revenues. Its role in maintaining food security and as a major consumer of agricultural products is emphasized, as confirmed by its contribution to agricultural development and job creation throughout the production chain. Approaches to defining the concept of the “food industry” based on the opinions of leading Ukrainian scientists are clarified. Special attention is paid to its strategic role for the economy, its capacity for further growth, and its contribution to strengthening the economy and improving the quality of life of citizens. The key aspects of the food industry as a sector that plays a strategic role in the national economy are considered in terms of the circumstances and factors that contribute to its development. The thesis provides a model that shows the key aspects of the food industry and its importance for the national economy.
 • Item
  Синтез та аналіз інтелектуальних спостерігачів координат вектору стану системи керування рухом колеса електромобіля
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Боровець, Тарас Васильович; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертаційна робота присвячена синтезу та аналізу спостерігачів вектору стану системи керування рухом колеса електромобіля для покращення енергоощадності, прохідності, мобільності та підвищення безпеки руху транспортного засобу. Отримані результати дослідження дозволяють покращити точність спостереження невимірювальних величин у системах керування електромобілем, що дозволить синтезувати систему керування за повним вектором стану із врахуванням запасу мобільності. The dissertation work is dedicated to the synthesis and analysis of state vector observers for the motion control system of an electric vehicle's wheel to improve energy efficiency, passability, mobility, and enhance the safety of the vehicle's movement. The obtained research results allow improving the accuracy of observing immeasurable quantities in electric vehicle control systems, enabling the synthesis of a full-state control system considering the mobility reserve.
 • Item
  Інформаційна технологія синтезу тривимірного зображення користувача для мобільних систем доповненої реальності
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Островка, Дмитро Васильович; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертаційне дослідження присвячене побудові методів та засобів для підвищення ефективності процесу синтезу тривимірного зображення користувача в мобільних системах доповненої реальності на основі вбудованих у мобільну систему засобів відображення тривимірних обʼєктів. У перспективі це може значно покращити мобільні додатки з використанням технології доповненої чи віртуальної реальності, забезпечивши більш персоналізований та кращий користувацький досвід. Поширення цих технологій демонструє зміну парадигми взаємодії користувачів з цифровим контентом, перехід від пасивного споживання до активного залучення. Завдяки підвищенню точності та емоційної виразності аватарів, межа між віртуальним і реальним світом стає все більш розмитою, що дає змогу користувачам відчувати ефект присутності у віртуальному світі та взаємодію з віртуальними об’єктами. Цей прогрес особливо важливий у мобільній доповненій реальності, де синтез специфічних для користувача тривимірних зображень може призвести до прогресу в особистому спілкуванні, соціальній взаємодії та професійній співпраці на портативних пристроях. This thesis is devoted to the development of methods and tools to improve the efficiency of the process of synthesising a 3D image of a user in mobile augmented reality systems based on the means of displaying 3D objects built into the mobile system. In the future, this could significantly improve mobile applications using augmented or virtual reality technology, providing a more personalised and better user experience. The proliferation of these technologies demonstrates a paradigm shift in the way users interact with digital content, from passive consumption to active engagement. Thanks to the increased accuracy and emotional expressiveness of avatars, the line between the virtual and real worlds is becoming increasingly blurred, allowing users to experience the effect of being present in the virtual world and interacting with virtual objects. This progress is especially important in mobile augmented reality, where the synthesis of userspecific 3D images can lead to advances in personal communication, social interaction and professional collaboration on portable devices.
 • Item
  Формування та розвиток системи моніторингу діяльності бізнес-структур
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Коновалюк, Ірина Василівна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертаційна робота присвячена удосконаленню існуючих і розробленню нових теоретичних і методико-прикладних положень із формування та розвитку системи моніторингу діяльності бізнес-структур, встановлення рівня їхнього розв’язання вченими-економістами, виділення питань, які досі не знайшли достатнього висвітлення в економічній науці. The dissertation is devoted to the improvement of existing and the development of new theoretical and methodological-applied provisions on forming and developing a system of monitoring the business-structures' activity, establishing their solution level by economists, and highlighting the issues that have not yet found sufficient coverage in economic science.
 • Item
  Функціональне інтегрування в сигнальних перетворювачах фотовольтаїчних сенсорних пристроїв з оптичною телекомунікацією
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Хільчук, Микола Олександрович; Національний університет «Львівська політехніка»
  З розвитком інформаційних технологій, зокрема в концепції Інтернету речей, вимоги до сенсорної електроніки суттєво підвищуються. Критичними параметрами сигнальних трактів сучасних сенсорів стають мініатюрність, можливість стабільного функціонування при низьковольтних малопотужних джерелах живлення, здатність до програмного реконфігурування та мультифункціональність. В сенсорній електроніці та електронних комунікаціях сформувалося поняття сигнального аналогового фронт-енду AFE (Analog Front-End) пристроїв Інтернету речей. В дисертаційній роботі розв’язано науково-практичне завдання розширення функціональності та підвищення ефективності функціонування фотоелектроних сенсорних пристроїв з оптичною телекомунікацією, що передбачає структурно-схемний синтез та параметричний аналіз базових вузлів фронт-енду змішаного сигнального перетворення (Mixed Signal Fronend). Такі сенсорні пристрої відповідають критеріям сумісності з фотовольтаїчними колами живлення та керування; мікропотужного споживання та Rail-to-Rail функціонування, програмованого конфігурування та керування, мультифункціональності та реалізації в базисі систем на кристалі. With the development of information technologies, in particular in the concept of the Internet of Things, the requirements for sensor electronics are increasing significantly. The critical parameters of the signal paths of modern sensors are miniaturization, the possibility of stable operation with low-voltage, low-power power sources, the ability to program reconfiguration , and multi-functionality . In sensor electronics and electronic communications, the concept of signal analog front- end AFE ( Analog Front-End ) of Internet of Things devices. In the dissertation work, the scientific and practical task of expanding the functionality and increasing the efficiency of the operation of photoelectronic sensor devices with optical telecommunication is solved, which involves the structural and schematic synthesis and parametric analysis of the basic nodes of the front-end of the mixed signal conversion ( Mixed Signal Fron-end ). Such sensor devices meet the criteria for compatibility with photovoltaic power and control circuits; micropower consumption and Rail-to-Rail operation, programmable configuration and control, multi-functionality and implementation in the basis of systems on a crystal.
 • Item
  Розроблення методів синтезу нанорозмірних полімерних та полімер-неорганічних щіток зі спеціальними електрофізичними та оптичними властивостями
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Іжик, Олег Борисович; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертація присвячена розробленню та дослідженню нових підходів до створення пристроїв з керованими електрофізичними та оптичними властивостями на основі супрамолекулярних структур, утворюваних функціональними полімерними та полімер-неорганічними щітками на поверхні керамічних підкладок, наночастинок та нанофайбер матів. Нові підходи базуються на іммобілізації та реакціях поверхнево-активних олігомерів – прекурсорів з бічними та/або кінцевими реакційними пероксидними, епоксидними, карбоксильними групами, зокрема, олігопероксидних металокомплексів, для хемосорбційної активації поверхні та ковалентного приєднання полімерних ланцюгів для отримання багатошарових полімерних шарів. Результати виконання дисертаційної роботи забезпечують отримання детальної інформації про закономірності хемосорбційної активації та радикальних і адиційних реакцій з поверхні для конструювання багатошарових полімерних та полімер-неорганічних ансамблів. Дослідження встановлюють залежності висоти, щільності пакування полімерних щіток, топології поверхні від часу реакції, від природи та концентрації розчину полімеру-прекурсора, природи і складу мономерної суміші. Це обумовлює можливість прогнозованого контролю функціональності, структури і властивостей утворюваних на поверхні супрамолекулярних структур. Встановлено, що хемосорбція полімерів із режимів розбавленого та напіврозбавленого розчину, при яких макромолекули існують в різних конформаціях, визначає структуру і щільність упакування іммобілізованих щіток на поверхні, і, відповідно, їх поверхневі властивості та фізичні характеристики. Це спричинило необхідність встановлення зв‘язків між поведінкою полімерів в розчині та будовою і властивостями утворюваних полімерними щітками шарів на поверхнях. Розроблені у роботі методи та встановлені закономірності і властивості утворюваних на поверхнях функціональних полімерних структур необхідні для створення pH- та термочутливих матеріалів, отримання поверхонь із контрольованими змочувальними або супергідрофобними властивостями, модифікації поверхні катодів пристроїв перетворення, накопичення та зберігання енергії, забезпечення літіофільності полімерних пористих сепараторів, створення електропровідних, сцинтиляційних та люмінесцентних композитних матеріалів. The dissertation is devoted to the development and research of new approaches to the creation of devices with controlled electrophysical and optical properties based on supramolecular structures formed by functional polymer and polymer-inorganic brushes on the surface of ceramic substrates, nanoparticles, and nanofiber mats. New approaches are based on the immobilization and reactions of surface-active oligomers - precursors with side and/or terminal reactive peroxide, epoxy, carboxyl groups, in particular, oligoperoxide metal complexes, for chemisorption activation of the surface and covalent attachment of polymer chains to obtain multilayer polymer layers. The results of the dissertation provide detailed information on the patterns of chemisorption activation and radical and addition reactions from the surface for the construction of multilayer polymer and polymerinorganic ensembles. Research establishes the dependence of the height, packing density of polymer brushes, surface topology on the reaction time, on the nature and concentration of the polymer-precursor solution, and on the nature and composition of the monomer mixture. This determines the possibility of predictable control of the functionality, structure and properties of supramolecular structures formed on the surface. It was established that the chemisorption of polymers from dilute and semidiluted solution regimes, in which macromolecules exist in different conformations, determines the structure and packing density of immobilized brushes on the surface, and, accordingly, their surface properties and physical characteristics. This made it necessary to establish connections between the behavior of polymers in solution and the structure and properties of layers formed by polymer brushes on surfaces. The methods developed in the work and the regularities and properties of the functional polymer structures formed on the surfaces are necessary for the creation of pH- and thermo-sensitive materials, obtaining surfaces with controlled wetting or superhydrophobic properties, surface modification of the cathodes of energy conversion, storage and storage devices, ensuring the lithophilicity of polymeric porous separators, creation of electrically conductive, scintillating and luminescent composite materials.
 • Item
  Методи побудови та обробки фрактальних зображень з використанням рандомізованої системи ітераційних функцій
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Юнак, Остап Миронович; Національний університет «Львівська політехніка»
  В дисертаційній роботі розв’язано науково-практичне завдання розробки удосконалених методів побудови фрактальних зображень на основі рандомізованої системи ітераційних функцій (РСІФ) та розвитку методів їх розпізнавання, захисту та шифрування із використанням нейронних мереж. In the dissertation, a scientific and practical task has been solved, which involves the development of advanced methods for generating fractal images using a randomized system of iterative functions (RSIF), as well as the advancement of methods for their recognition, protection, and encryption using neural networks.
 • Item
  Рекурентні логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Єлісєєва , Ганна Сергіївна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі розроблення та дослідження принципів побудови та створення рекурентних логарифмічних аналого-цифрових перетворювачів для підвищення метрологічних характеристик. Перетворення у сучасних ЛАЦП на комутованих конденсаторах здійснюють зі сталою або змінною основою логарифму. Серед множини таких ЛАЦП, - зокрема, послідовних, порозрядних, паралельних, з імпульсними зворотними зв‘язками та рекурентних, - на даний момент найменш вивченими є рекурентні. The Ph.D. thesis is devoted to solving the current scientific and technical problem of developing and researching the principles of construction and creation of recurrent logarithmic analog-to-digital converters to enhance metrological characteristics. In modern LADCs, conversions are performed with either a fixed or variable logarithmic base. Among various types of such LADCs, including successive approximation, flash, parallel, feedback pulse, and recurrent ones, recurrent LADCs are currently the least explored.
 • Item
  Регенерація відпрацьованих напівсинтетичних моторних олив
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Прокоп, Роман Іванович; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дана дисертаційна робота присвячена актуальній технолого-екологічній проблемі – регенерації відпрацьованих напівсинтетичних моторних олив (ВНСМО), одержаних після їх експлуатації в бензинових та дизельних двигунах внутрішнього згоряння. Внаслідок проведених процесів регенерації ВНСМО було отримано очищені напівсинтетичні моторні оливи, які можуть слугувати компонентами до базових олив, або ж можуть бути викорстані у виробництві товарних моторних олив. На сьогоденні регенерація відпрацьованих олив, зокрема моторних, є надзвичайно актуальною для нашої держави. Це пов’язано з тим, що значна більшість товарних олив імпортується в Україну з-за кордону та після її експлуатації утилізується вкрай нераціонально. This dissertation work is devoted to an actual technological and ecological problem - the regeneration of used semi-synthetic motor oils (USMO), obtained after their operation in gasoline and diesel internal combustion engines. Purified semisynthetic motor oils were obtained as a result of the regeneration processes of USMO, which can serve as components for base oils, or can be used in the production of commercial motor oils. Today, the regeneration of used oils, in particular motor oils, is extremely relevant for our country. This is due to the fact that the vast majority of commercial oils are imported into Ukraine from abroad and are disposed of in an extremely irrational manner after their use.
 • Item
  Формування державної політики з розвитку приватної освіти в Україні
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Хмелюк , Віта Степанівна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертаційна робота є комплексним дослідженням, в якому здійснено обґрунтування концептуальних засад формування державної політики розвитку приватної освіти в Україні та розроблення напрямів удосконалення системи державного управління у сфері приватної освіти. За своєю структурою дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків та списку використаних джерел після кожного розділу, загальних висновків та додатків. У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної теми, сформульовано мету та завдання, описано новизну та практичну значущість отриманих результатів виконаного дисертаційного дослідження. The dissertation is a comprehensive study in which the conceptual foundations of the formation of the state policy for the development of private education in Ukraine and the development of directions for the improvement of the state management system in the field of private education are substantiated. According to its structure, the dissertation consists of an introduction, three chapters divided into subsections, conclusions and a list of sources used after each chapter, general conclusions and appendices. The introduction substantiates the relevance of the research topic, formulates the goal and task, describes the novelty and practical significance of the obtained results of the completed dissertation research.
 • Item
  Інформаційна технологія захисту даних у реальному часі для мобільних смарт-систем з використанням нейроподібних мереж
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2023) Лукащук, Юрій Андрійович; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дисертацію присвячено розробці нових і вдосконаленню існуючих методів, моделей та програмно-апаратних засобів інформаційної технології нейроподібного захисту даних у реальному часі з високими техніко-експлуатаційними характеристиками для мобільних смарт-систем. The dissertation is devoted to the development of new and improvement if existin methods, models, and software and hardware of information technology of neuro-like data protection in real time with high technical and operational characteristics for mobile smart systems.