Інформаційні системи та мережі. – 2014. – №805

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 464 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформаціні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Summary the bulletin of information systems and networks scientists
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Інформаційне моделювання роботи канцелярії в органах державної влади
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шенгера, О. І.; Марковець, О. В.
  Розглянуто особливості діяльності канцелярії Львівської обласної ради та необхід- ність використання методів імітаційного моделювання для прийняття рішень щодо підвищення ефективності роботи працівників канцелярії. The article considers the features of the work in the office of the Lviv Regional Council and the need to use methods of simulation modeling for making decisions to improve the efficiency of the departments activity office and its employees.
 • Item
  Особливості ефективної роботи електронних бібліотек
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кунанець, Н. Е.; Малиновський, О. Б.
  Розглянуто інформаційні системи, які використовуються в бібліотеках для удосконалення своїх процесів роботи. Наведено основні джерела інформації для електронних бібліотек. У роботі проаналізовано основні вимоги до електронних бібліотек щодо представлення інформації. Також у роботі розглянуто основні формати, які сьогодні використовують електронні бібліотеки для надання потрібної інформації користувачам. The article considered the information systems used in the libraries to improve their work processes. The basic sources of information for digital libraries were given. The paper analyzed the basic requirements for digital libraries about the presentation of information. Also, the major formats were considered in this article, which are currently used by digital libraries to provide relevant information to users.
 • Item
  Подання діяльності молодіжних громадських організацій України в Інтернеті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кравець, Р. Б.; Ковалик, Л. П.; Думанський, Н. О.
  Запропоновано створення консолідованого інформаційного ресурсу подання діяльності молодіжних громадських організацій України. Обгрунтовано необхідність створення цього ресурсу та очікувані ефекти від консолідації, а також зображено модель консолідованого ресурсу. Herein is proposed a creation of consolidated information resource for representation of youth organizations in Ukraine. The necessity of the resource creation and the expected effects of consolidation are reasoned, and a model of consolidated resource is illustrated.
 • Item
  Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Катренко, А. В.; Пастернак, О. В.
  Розглянуто системні аспекти та особливості інвестування в галузі ІТ, стан ринку ІТ в Україні та тенденції його розвитку. Проаналізовано види та особливості інвестицій в ІТ, методи оцінювання інвестицій. Розроблено дерево цілей інвестування. Запропоновано загальну структуру алгоритму оцінювання інвестицій у галузі ІТ. This article examines an issue of system aspects and investment features in IT sphere, state of IT market and its progress trend. An analysis of the types and investment features in IT, investment evaluation methods was implemented. Objectives tree was developed. A general algorithm structure for evaluating investment in IT branch was proposed.
 • Item
  Імовірнісні та імітаційні моделі планування та управління в мультипроектному середовищі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Катренко, А. В.; Магац, А. С.; Магац, Д. С.
  Розглянуто моделі формування портфеля проектів та розподілення ресурсів між проектами портфеля в умовах невизначеності, їхні переваги та недоліки, вплив організаційних структур та сучасних технологій розроблення програмного забезпечення на зменшення рівня невизначеності, обґрунтовано необхідність застосування імітації для отримання рішень з планування в мультипроектному середовищі, запропоновано структуру імітаційної моделі. In the paper considered the models of project portfolio’s formation and the allocation ofresources between the portfolio projects under uncertainty, their advantages and disadvantages, the impact of organizational structures and modern software development technologies to reduce the uncertainty level, substantiated the necessity to use imitation to obtain decisions on planning in multi-project environment, offered structure of the simulation model.
 • Item
  Інформаційне моделювання консолідованого ресурсу офісної документації ПАТ «Іскра»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Голощук, Р. О.; Москалюк, Ю. О.
  Обґрунтовано важливість комп’ютерних засобів та технологій систем управління контентом під час роботи з офісними документами. Запропоновано створити базу даних офісної документації, використовуючи продукт вільного програмого забезпечення MySQL. Також розглянуто важливу роль створення веб-сайту компанії, що надає інформаційні ресурси для користувачів. Дослідження присвячене побудові ефективної інформаційної системи з консолідованими документними даними та використанню її незалежно від місцезнаходження працівника. Дослідження надасть змогу забезпечити точні та достатні рекомендації щодо створення інформаційної системи так, щоб вона була успішно впроваджена та сприяла підвищенню ефективності діяльності організації. The relevance of computer facilities and content management system techniques while working with the office documents is discussed and their creation by designing a database for the office documentation using an MySQL open-source software product is proposed in this article. Also, the importance of creation of Internet web-site to provide to company`s information resources for users is considered. The research is devoted to the problem of creating an effective information system with consolidated document`s data and using it regardless of the employee`s current location. The research should help provide more precise and adequate recommendations for the design of information system so that this system can be implemented successfully and contribute to improvements in organizational effectiveness.
 • Item
  Концептуальна модель ресурсу для організації туристичних подорожей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Волощак, О. В.; Марковець, О. В.
  Проаналізовано необхідність впровадження сучасних інформаційних технологій для ефективності роботи як кожного туроператора окремо, так і усього туристичного бізнесу загалом. The article analyzes the need for the introduction of modern information technologies for effective performance of a tour operator and the whole tourism business in general.
 • Item
  Застосування неповних і неточних даних в управлінні комерційними web-проектами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Алєксєєва, К. А.; Пелещишин, А. М.
  Описано способи і процедури формування проектних рішень в управлінні комер- ційними web-проектами за умови неповноти та неточності деяких характеристик проекту. Проаналізовано основні чинники прийняття проектних рішень, визначено причини та природу виникнення неповноти і неточності проектних характеристик. Розроблено процедури зменшення рівня неповноти та неточності характеристик проекту на основі нечіткої логіки. Ways and procedures of Project decision making in management of commercial webprojects under conditions of incomplete and inaccuracy of some are described in the paper. Principal factors of project decision making were analyzed, reasons and nature of project characteristics of incomplete and inaccuracy are defined. Procedures for reducing project characteristics of incomplete and inaccuracy levels based on fuzzy logic are developed.
 • Item
  Колективні ефекти при формуванні громадської думки в межах моделі Ізінга–Вайдліха
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Пелещак, Р. М.; Скотна, Н. В.
  У межах моделі Ізінга–Вайдліха досліджено ступінь публічного визначення думок колективу відносно того чи іншого питання із врахуванням зовнішнього впливу партій чи засобів масової інформації на формування суспільної думки. Показано, що за зовнішнього впливу понад 10 % громадська думка переорієнтовується на протилежну, що корелює з результатами роботи з цієї тематики, отриманими на основі моделювання на суперкомп’ютерах. Within the framework of model of Ising–Vaydliha the degree of public determination of opinions of collective is described in relation to this or other issue taking into account external influence of parties or mass media on forming public opinion. It is shown that at external influence more than 10 % of the public opinion shifts to the opposite that correlates with the job performances on this subject, got on the basis of design on supercomputers.
 • Item
  Метод оцінювання якості туристичної документації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сопрунюк, О. О.
  Розроблено метод оцінювання якості туристичної документації, сформованої на основі відкритих веб-ресурсів із врахуванням потреб споживача туристичного продукту, подано формальну модель структури туристичної документації. The article describes method of quality evaluation of tourism documentation, created on the basis of open web-resources taking into consideration demands and interests of tourism product consumer, formal model of tourism documentation structure is presented.
 • Item
  Система опрацювання технічних текстів українською мовою з метою їх адаптації для людей з вадами зору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Лозицький, О. А.; Кунанець, Н. Е.
  Розглянуто методи і засоби розроблення системи опрацювання технічних текстів українською мовою для забезпечення потреб інформаційної доступності незрячих людей. This paper reviews methods and means of development of the applied programmed system of Ukrainian technical texts processing to meet the needs of information accessibility for the blind people.
 • Item
  Формальна модель відображення семантичних характеристику словниках
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кульчицький, І. М.; Лукач, М. О.
  Розглянуто питання важливості інформаційних технологій для розв’язання практичних задач лінгвістики. Обґрунтовано доцільність представлення семантичних характеристик дієслів у словниках тлумачного типу. На основі інформаційної теорії лексикографічних систем побудовано формальну модель відображення семантичних характеристик дієслів у словниках. The article deals with the importance of information technologies for solving practical problems of linguistics. The expediency of presenting the semantic characteristics of verbs in explanatory dictionaries is proven. On the basis of the information theory of lexicographic systems the formal model of representation of semantic characteristics of verbs in dictionaries is built.
 • Item
  Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Каніщева, О. В.; Медведська, А. В.; Панчул, А. О.
  Розглянуто засоби вираження емоцій, які притаманні мові Інтернету. Проаналі- зовано існуючі методи виділення емоційних елементів у тексті, а також системи, які реалізують аналіз емоційних елементів. Описано ознаки емоційних елементів, за допомогою яких їх визначають у тексті. Запропоновано використання нотацій Бекуса–Наура для виділення емоційних елементів. Програмно реалізовано запропонованих підхід за допомогою мови програмування Java. The paper deals with the means of expression of emotions in the language of the Internet. The existing methods of extraction of emotional elements in the text, as well as systems that implement the analysis of the emotional elements were analyzed in the article. Features of emotional elements are described, by means of which they are defined in the text. The use of the notation of Backus-Naur form to highlight the emotional elements was proposed in the paper. The proposed approach was implemented using the Java programming language.
 • Item
  Інфологічна модель концептів української жестової мови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Давидов, М. В.; Лозинська, О. В.; Пасічник, В. В.
  Розроблено інфологічну модель концептів для побудови системи перекладу української жестової мови. Досліджено адекватність інфологічної моделі на корпусі паралельних речень «українська словесна мова – українська жестова мова». Оцінено якість системи перекладу з використанням інфологічної моделі концептів зменшення відсотка помилково перекладених слів у тих реченнях, які містили концепти, з 42,83 % до 34,58 % WER. Entity-relationship model of concepts for building a translation system of the Ukrainian Sign Language is developed. Adequacy of the entity-relationship model of parallel sentences "Ukrainian Spoken Language - Ukrainian Sign Language" is investigated. The evaluation quality of the translation system using the entity-relationship model concepts shows a reduction in the percentage of incorrectly translated words in those sentences that contained concepts, from 42,83 % to 34,58 % WER and from 18,35 % to 14,65 % PER.
 • Item
  Концептуальна модель процесу формування семантики речення природною мовою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Висоцька, В. А.
  Наведено застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів. Запропоновано методи аналізу контенту для інтернет-газети. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах аналізу контенту та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми синтаксичного та семантичного аналізу контенту та функціональних сервісів управління контентом. Контент у вигляді статей є основою інтернет-газети, за яким користувач шукає необхідну йому інформацію. За допомогою методу аналізу контенту власник системи може визначити достовірність та оперативність інформації, розміщеної в інтернет-газеті на інформаційному ресурсі. Завдяки цьому можна визначати популярність газети та здійснювати певні дії для збільшення кількості користувачів, підвищення популярності тощо. Розроблено загальні рекомендації з проектування архітектури систем аналізу контенту, які відрізняються від інших більшою деталізацією етапів та наявністю модулів опрацювання інформаційних ресурсів, що дають змогу ефективно та просто опрацьовувати інформаційні ресурси на рівні розробника систем. This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language. This article suggests methods of content analysis for online newspaper. The model describes the processing of information resources systems of content analysis and simplifies the technology of content management system automation. General problems of syntactical and semantic content analysis and functional services of content management system are analysed. Content as articles is the base of online newspaper due to which the user is looking for the necessary information. Thanks to content analysis, the system owner can determine the reliability and efficiency of the information contained in the articles of online newspaper. With the help of this option you can determine the popularity of the newspaper and do some actions in order to augmenter the number of users. General recommendations in architectural design of content analysis systems are developed which, however, differ from existing by more detailed stages and availability of information processing module resources, allowing an efficient and easy to handle information resources at system developer’s stage.
 • Item
  Структурне моделювання процесів аналізу та синтезу технічного тексту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Андруник, В. А.; Бекеш, Р. Р.; Чирун, Л. Б.
  Подано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів. This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.
 • Item
  Проблема автоматизованої розбудови базової онтології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Литвин, В. В.; Черна, Т. М.
  Досліджено задачу автоматизованої розбудови базової онтології. Запропоновано метод, алгоритм і засоби для виділення знань з природомовного тексту. Показано, що такий алгоритм має бути багатоетапним і містити ієрархічну кількарівневу процедуру розпізнавання понять, зв’язків, предикатів та правил, які в результаті належать до онтології. In the paper the method of the automatic development of ontology has been developed. A method, algorithm and means for selection of knowledge from the text document is proposed. It is shown that this algorithm has to be multistage and involve hierarchical recognition procedure of concepts, relations, predicates and rules which are included into the resulting ontology.
 • Item
  Прогнозування відмов програмного забезпечення з використанням нейронної мережі на основі радіально-базисних функцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Яковина, В. С.
  Використано радіально-базисну нейронну мережу для прогнозування відмов програмних продуктів. Досліджено вплив функції активації такої нейронної мережі на ефективність навчання та прогнозування відмов програмного забезпечення. Показано, що оптимальною функцією активації для цієї задачі є Inverse Multiquadric з 10 нейронами у вхідному шарі та 30 – у прихованому (квадрат коефіцієнта кореляції між прогнозованими та експериментальними даними становить 0,997, а середнє квадратичне відхилення – 14,4). In this paper the radial-basis neural network was used for software failures prediction. The influence of activation function of the RBF neural net on the learning efficiency and software failures prediction is studied. It is shown that the optimal activation function is Inverse Multiquadric with 10 neurons in the input layer and 30 neurons in the hidden one (square of Pearson correlation coefficient is 0.997 and mean deviation is 14.4).