Інформаційні системи та мережі. – 2014. – №805

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/26563

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 464 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 49
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Інформаціні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Thumbnail Image
  Item
  Summary the bulletin of information systems and networks scientists
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформаційне моделювання роботи канцелярії в органах державної влади
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шенгера, О. І.; Марковець, О. В.
  Розглянуто особливості діяльності канцелярії Львівської обласної ради та необхід- ність використання методів імітаційного моделювання для прийняття рішень щодо підвищення ефективності роботи працівників канцелярії. The article considers the features of the work in the office of the Lviv Regional Council and the need to use methods of simulation modeling for making decisions to improve the efficiency of the departments activity office and its employees.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості ефективної роботи електронних бібліотек
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кунанець, Н. Е.; Малиновський, О. Б.
  Розглянуто інформаційні системи, які використовуються в бібліотеках для удосконалення своїх процесів роботи. Наведено основні джерела інформації для електронних бібліотек. У роботі проаналізовано основні вимоги до електронних бібліотек щодо представлення інформації. Також у роботі розглянуто основні формати, які сьогодні використовують електронні бібліотеки для надання потрібної інформації користувачам. The article considered the information systems used in the libraries to improve their work processes. The basic sources of information for digital libraries were given. The paper analyzed the basic requirements for digital libraries about the presentation of information. Also, the major formats were considered in this article, which are currently used by digital libraries to provide relevant information to users.
 • Thumbnail Image
  Item
  Подання діяльності молодіжних громадських організацій України в Інтернеті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кравець, Р. Б.; Ковалик, Л. П.; Думанський, Н. О.
  Запропоновано створення консолідованого інформаційного ресурсу подання діяльності молодіжних громадських організацій України. Обгрунтовано необхідність створення цього ресурсу та очікувані ефекти від консолідації, а також зображено модель консолідованого ресурсу. Herein is proposed a creation of consolidated information resource for representation of youth organizations in Ukraine. The necessity of the resource creation and the expected effects of consolidation are reasoned, and a model of consolidated resource is illustrated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Катренко, А. В.; Пастернак, О. В.
  Розглянуто системні аспекти та особливості інвестування в галузі ІТ, стан ринку ІТ в Україні та тенденції його розвитку. Проаналізовано види та особливості інвестицій в ІТ, методи оцінювання інвестицій. Розроблено дерево цілей інвестування. Запропоновано загальну структуру алгоритму оцінювання інвестицій у галузі ІТ. This article examines an issue of system aspects and investment features in IT sphere, state of IT market and its progress trend. An analysis of the types and investment features in IT, investment evaluation methods was implemented. Objectives tree was developed. A general algorithm structure for evaluating investment in IT branch was proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Імовірнісні та імітаційні моделі планування та управління в мультипроектному середовищі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Катренко, А. В.; Магац, А. С.; Магац, Д. С.
  Розглянуто моделі формування портфеля проектів та розподілення ресурсів між проектами портфеля в умовах невизначеності, їхні переваги та недоліки, вплив організаційних структур та сучасних технологій розроблення програмного забезпечення на зменшення рівня невизначеності, обґрунтовано необхідність застосування імітації для отримання рішень з планування в мультипроектному середовищі, запропоновано структуру імітаційної моделі. In the paper considered the models of project portfolio’s formation and the allocation ofresources between the portfolio projects under uncertainty, their advantages and disadvantages, the impact of organizational structures and modern software development technologies to reduce the uncertainty level, substantiated the necessity to use imitation to obtain decisions on planning in multi-project environment, offered structure of the simulation model.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформаційне моделювання консолідованого ресурсу офісної документації ПАТ «Іскра»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Голощук, Р. О.; Москалюк, Ю. О.
  Обґрунтовано важливість комп’ютерних засобів та технологій систем управління контентом під час роботи з офісними документами. Запропоновано створити базу даних офісної документації, використовуючи продукт вільного програмого забезпечення MySQL. Також розглянуто важливу роль створення веб-сайту компанії, що надає інформаційні ресурси для користувачів. Дослідження присвячене побудові ефективної інформаційної системи з консолідованими документними даними та використанню її незалежно від місцезнаходження працівника. Дослідження надасть змогу забезпечити точні та достатні рекомендації щодо створення інформаційної системи так, щоб вона була успішно впроваджена та сприяла підвищенню ефективності діяльності організації. The relevance of computer facilities and content management system techniques while working with the office documents is discussed and their creation by designing a database for the office documentation using an MySQL open-source software product is proposed in this article. Also, the importance of creation of Internet web-site to provide to company`s information resources for users is considered. The research is devoted to the problem of creating an effective information system with consolidated document`s data and using it regardless of the employee`s current location. The research should help provide more precise and adequate recommendations for the design of information system so that this system can be implemented successfully and contribute to improvements in organizational effectiveness.
 • Thumbnail Image
  Item
  Концептуальна модель ресурсу для організації туристичних подорожей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Волощак, О. В.; Марковець, О. В.
  Проаналізовано необхідність впровадження сучасних інформаційних технологій для ефективності роботи як кожного туроператора окремо, так і усього туристичного бізнесу загалом. The article analyzes the need for the introduction of modern information technologies for effective performance of a tour operator and the whole tourism business in general.
 • Thumbnail Image
  Item
  Застосування неповних і неточних даних в управлінні комерційними web-проектами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Алєксєєва, К. А.; Пелещишин, А. М.
  Описано способи і процедури формування проектних рішень в управлінні комер- ційними web-проектами за умови неповноти та неточності деяких характеристик проекту. Проаналізовано основні чинники прийняття проектних рішень, визначено причини та природу виникнення неповноти і неточності проектних характеристик. Розроблено процедури зменшення рівня неповноти та неточності характеристик проекту на основі нечіткої логіки. Ways and procedures of Project decision making in management of commercial webprojects under conditions of incomplete and inaccuracy of some are described in the paper. Principal factors of project decision making were analyzed, reasons and nature of project characteristics of incomplete and inaccuracy are defined. Procedures for reducing project characteristics of incomplete and inaccuracy levels based on fuzzy logic are developed.