Інформаційні системи та мережі. – 2014. – №783

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки", 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 543 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 58
 • Item
  Summary “information systems and networks” bulletin information systems, networks and technology
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Аналіз ефективності модифікацій алгоритмів графічного формату PNG
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шпортько, О. В.
  Описано принципи алгоритмів графічного формату PNG для виконання попередніх перетворень та стиснення без втрат даних зображень. Досліджено вплив різних варіантів комбінацій модифікацій цих алгоритмів на ефективність компресії. Сумісне застосування всіх розглянутих модифікацій дає змогу, наприклад, додатково зменшити коефіцієнти стиснення зображень набору ACT у форматі PNG в середньому на 8.26%. Principles of algorithms of graphic format PNG are described for implementation of previous transformations and compression without losses of images. The influence of different variants of combinations of modifications of these algorithms on efficiency of compression was explored. As experiment shows, applications of all considered modifications allow additional decrease of aspects of the compression of the set ACT in the format of PNG on average by 8.26 %, for example.
 • Item
  Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2014) Шестакевич, Т.
  аналізовано рівень забезпеченості інформаційно-технологічною підтримкою етапів освітнього процесу цієї категорії осіб. Запропоновано модель інформаційно-технологічного супроводу освітнього процесу для осіб з особливими потребами. The article deals with the specifics of the educational process for individuals with special needs. The IT support level of phases of the educational process for this category of persons was analyzed. The specificity of inclusive learning was considered. A model of IT support of the educational process for individuals with special needs was proposed.
 • Item
  Системні та інформаційні динамічні компоненти і логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності при прийнятті оперативних рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ткачук, Р. Л.; Сікора, Л. С.
  Показано, що в когнітивній структурі особистості присутній іманентний темпоральний пласт, завдяки якому людина володіє здібністю конструктивно орієнтуватися у часовому просторі при прийнятті оперативних рішень в умовах загроз. It is analyzed and shown that the cognitive structure of the individual incorporates immanent temporal layer and owing to it a person is capable of constructive orientation in the temporal space when making active decisions in dangerous conditions.
 • Item
  Аналіз інфраструктури та моделей організації хмаркових сховищ даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Струбицький, Р. П.; Шаховська, Н. Б.
  Проаналізовано архітектурні підходи до побудови хмаркових сховищ даних. Розглянуто як зосереджені, так і розподілені сховища, проаналізовано ефективність їх використання. The paper analyzes the architectural approaches for building cloud data warehouses. The different approaches, including concentrated and distributed storages, were examined and effectiveness of their use was analyzed.
 • Item
  Термінальні та ситуаційні проблемні задачі інформаційного забезпечення опрацювання даних оператором від інформаційно-вимірювальних систем для АСУ-ТП складними об’єктами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сікора, Л. С.; Лиса, Н. К.; Якимчук, Б. Л.; Марцишин, Р. С.; Міюшкович, Ю. Г.
  Розглянуто методи побудови шкал приладів для інформаційно-вимірювальних систем, необхідні для конструктивної класифікації даних і прийняття технологічних рішень. This paper is devoted to the methods of constructing scale devices for information systems necessary for constructive data classification and decision-making process SCADA operator depending on the cognitive characteristics.
 • Item
  Лінійний циклічний випадковий процес як математична модель тестових коливних сигналів у інформаційних системах діагностики, аутентифікації та прогнозування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Лупенко, С. А.; Луцик, Н. С.; Лупенко, А. М.; Стадник, Н. Б.
  лінійного процесу та циклічного випадкових процесів. Це розширило можливості опису циклічних сигналів у межах теорії лінійних випадкових процесів та узагальнило їх відому математичну модель у вигляді лінійного періодичного випадкового процесу. Лінійний циклічний випадковий процес характеризується широкими можливостями щодо його застосування як математичної моделі тестових коливних сигналів у задачах навчання та тестування інформаційних систем підтримки прийняття кардіодіагностичних рішень, інформаційних систем біометричної аутентифікації особи, інформаційних економетричних систем підтримки прийняття управлінських рішень на основі прогнозних даних. In this study the cyclic linear random process, which combines the properties of linear random process and cyclic random process, is defined. This expands the possibility of describing cyclic signals and processes within the framework of linear random processes theory and generalizes their known mathematical model as a linear periodic random process. The linear cyclic random process is characterized by the wide possibilities of its applications as a mathematical model of testing oscillatory signals in the problems of learning and testing of information cardiodiagnostic decision-making support systems, of a person’s biometric authentication, of econometric decision-making support systems on the basis of predicted data.
 • Item
  Архітектура спеціалізованого програмного модуля ГІС: побудова карт векторного формату
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Любінський, Б. Б.; Пеняк, І. О.
  Наведено підхід до побудови карт векторного формату. Сформовано функціональні вимоги і побудовано алгоритми масштабування і позиціонування графічних примітивів і оцифровування растрових карт у векторні. Спроектовано архітектуру модуля побудови карт векторного формату спеціалізованої геоінформаційної системи.
 • Item
  Архітектура програмного комплексу побудови адаптивних Веб-галерей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ришковець, Ю. В.
  Адаптивні Веб-галереї можуть реорганізовувати структуру свого інформаційного наповнення відповідно до інтересів користувача та особливостей його поведінки. До складу кожної Веб-галереї входять експозиції, які певною мірою розкривають визначені тематичні категорії. Кожна експозиція містить експонати, що не завжди повною мірою розкривають її зміст. Експонати, що слабо розкривають зміст експозиції, відволікають користувача та спотворюють його уявлення. Ця стаття описує архітектуру програмного комплексу Веб-галерея, що забезпечує адаптацію її структури, та взаємодію її компонент. Adaptive Web-galleries can reorganize the structure of its content according to user’s interests and peculiarities of their behaviour. Each Web-gallery encompasses expositions that to some extent reveal defined thematic categories. Each exposition contains exhibits which not always fully reveal its content. Exhibits that poorly reveal the content of exposition distract users and distort their interpretation. This paper describes a software complex Web-gallery which provides adaptation of the structure and interaction of its components.
 • Item
  Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Різник, В. В.
  Стаття стосується системотехніки, має своєю метою поліпшення якісних показників інформаційних технологій і систем з багатовимірними характеристиками (наприклад, кодування векторних даних) за надійністю, швидкодією та іншими важливими робочими параметрами системи на основі теорії комбінаторних конфігурацій, а саме принципу оптимальних циклічних пропорцій (ОЦП). Розглянуто деякі проблеми комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, які стосуються використання математичних моделей і методів оптимізації систем на основі багатовимірних комбінаторних конфігурацій, таких як ідеальні кільцеві в’язанки (ІКВ). Властивості згаданих моделей добре узгоджуються з фундаментальними законами співвідношення симетрії та асиметрії. Обговорена комбінаторна модель взаємного доповнення відношень двовимірних однорідних полів та їх багатовимірних перетворень з можливістю відтворення максимального числа комбінаторних варіантів неоднорідних підполів цих полів як гіпотетично єдиного “універсального інформативного поля гармонії” [1]. З цих міркувань дослідження розпочато з унікальних геометричних властивостей обертової симетрії як доповнювання асиметричних комбінаторних структур та багатоманітних їхніх ансамблів. Показано можливість застосування нового класу просторових груп із застосуванням багатовимірних симетричних і несиметричних комбінаторних конфігурацій для кодування векторних даних з мінімальним числом вагових розрядів. Розглянуто взаємозв’язок симетричних і асиметричних груп з алгебричними структурами полів Ґалуа. This paper belongs to the field of systems engineering and is aimed at improving the qualitative indices of information technologies or systems with multidimensional characteristics (e.g. vector data coding design) with respect to reliability, precision and other significant operating characteristics of the systems based on the combinatorial configurations theory, namely the principle of optimal cyclic proportions (OCP). Some problems of computer engineering and information technologies which deal with profitable use of mathematical models and methods for optimization of systems based on the multidimensional combinatorial configurations such as Ideal Ring Bundles (IRB)s are regarded. Properties of the mentioned models correlate favorably with fundamental laws of symmetry and asymmetry interrelation. Special attention is paid to geometric interpretation of symmetric groups and its asymmetric subgroups interrelations. The combinatorial model of the complementary relations of 2D uniform fields and its multidimensional transformations with an ability to reproduce the maximum number of combinatorial varieties of complementary non¬uniform subfields of the fields as the hypothetically unified “universal informative field of harmony”[1] is discussed. In view of this, the study was started from the remarkable properties of geometric circular symmetry as the complementary combinatorial asymmetrical structures and multivariable of its ensembles. The possibility for application of a new class of spatial groups using multidimensional symmetrical and non-symmetrical combinatorial configurations or vector data coding with minimal number of the weight digits is shown. Mutual connection of the symmetrical and asymmetrical groups with algebraic structures in Galois fields is regarded.
 • Item
  Ідентифікація проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах з використанням модифікованого алгоритму ФОРЕЛ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Савчук, Т. О.; Петришин, С. І.
  В статті наведено особливості ідентифікації проблемних ситуацій та їх станів з використанням модифікованого алгоритму ФОРЕЛ кластеризації. Основною відмінністю модифікованого алгоритму від класичного є можливість користувача задавати значення показника якості розбиття, що робить алгоритм гнучким при проведенні аналізу проблемних ситуацій та їх станів в складних технічних системах. The article describes the features of the identification of problem situations and their states using the modified algorithm FOREL of clasterization. The main difference of the modified algorithm from the classical one is the user’s ability to set the quality score for clusters, which makes the algorithm flexible in analyzing problem situations and states in complex technical systems.
 • Item
  Архітектура та модель управління рухом мобільної робототехнічної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Цмоць, І. Г.; Теслюк, В. М.; Ваврук, І. Є.
  Сформульовано вимоги, вибрано принципи реалізації та розроблено архітектуру мобільної робототехнічної системи. Розроблено спрощену модель управління рухом робототехнічної системи, яка забезпечує врахування параметрів зовнішнього середовища та мобільної робототехнічної системи при здійсненні управління. Requirements of mobile robotic system are formulated. Principles for mobile robotic system implementation are selected. The architecture of the mobile robotic system is developed. A simplified model of robotic motion control system based on taking into account the parameters of the environment and parameters of mobile robotic systems is designed.
 • Item
  Методи видобування даних з баз нечітких знань
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2014) Сєдушев, О. Ю.; Буров, Є. В.
  Досліджено нечіткі методи видобування даних. Акцент при цьому робиться на інтелектуальному аналізі баз нечітких знань та задачах, які при цьому виникають. Описано найпопулярніші сьогодні методи, їхні переваги та отримані за їх допомогою результати. Наведено узагальнені варіанти використання таких методів. The paper aims to study the fuzzy data mining techniques. The emphasis is put on an intelligent analysis of fuzzy knowledge bases and problems that arise. Most popular methods are described, their advantages and results obtained with their assistance are highlighted. Generalized use cases of such methods are given.
 • Item
  Особливості програмної реалізації розпаралелення процесу побудови дискретних динамічних моделей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Струбицька, І. П.
  Проаналізовано особливості програмної реалізації розпаралелення процесу побудови дискретних динамічних моделей. Для задачі розпаралелення використано SIMD-архітектуру. Для програмної реалізації застосовано технологію CUDA та графічний процесор NVIDIA. Analysis of characteristics of software implementation of parallelization of process of constructing of discrete dynamical models was conducted in this paper. SIMD-architecture was used for the task of parallelization. Technology CUDA and GPU NVIDIA was used for this software implementation.
 • Item
  Застосування теорії автомата Мілі для формування стану пацієнта
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2014) Мельникова, Н. І.; Шаховська, Н. Б.; Кісь, Я. П.
  Висвітлено реалізацію процесу прийняття рішень у системах підтримки лікувальних рішень засобами теорії скінченного автомату Мілі, що дає можливість корегувати лікування за допомогою оцінювання поточного стану хворого. системи підтримки лікувальних рішень. This article is devoted to the implementation of the decision making process in support systems of medical decision by means of the theory of finite Mealy machine, which allows to correct treatments by evaluating the patient’s current state.
 • Item
  Метод використання онтологій у петлі OODA
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2014) Литвин, В. В.
  Досліджено поведінку інтелектуального агента у конкурентному середовищі. Для моделювання поведінки обрано петлю OODA. Розглянуто взаємодію етапів петлі OODA (спостереження, орієнтація, прийняття рішення, дія) із онтологією задач та предметної області, в межах якої функціонує цей агент. In the paper the behavior of an intelligent agent in a competitive environment is investigated in the paper. The OODA loop is chosen for behavior simulation. The interaction of OODA loop stages (observation, orientation, decision support, action) with the ontology of tasks and subject area in which the agent operates was explored.
 • Item
  Застосування онтологій і метамоделей для динамічної інтеграції слабоструктурованих даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Берко, А. Ю.; Кушнірецька, І. І.; Кушнірецька, О. І.
  системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних. Описано процес перетворення слабоструктурованих даних на структуровану інформацію. Розглянуто динамічну інтеграцію слабоструктурованих даних на різних рівнях складності: фізичному, логічному і глобальному. This paper reviews the opportunities of the use of ontologies and meta-models for the creation of the system of dynamic integration of semistructured data. The process of the converting semistructured data into the structured information has been described. The dynamic integration of semistructured data at different levels of complexity (physical, logical and global) has been considered.
 • Item
  Модель консолідованих даних дистанційного навчально-консультаційного центру осіб із особливими потребами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кут, В. І.
  Розглянуто питання розроблення технологій застосування консолідованої інформації для побудови каталогів даних з метою подальшої їх інтеграції у системі дистанційного навчання осіб із особливими потребами. The issue of the development of consolidated information technology applications for building directory data in order to further their integration into the system of distance education of people with special needs is considered.