Інформаційні системи та мережі. – 2011. – №699

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 699 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 387 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Функційні можливості системи розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі дискретних моделей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Заяць, В. М.; Заяць, М. М.
  Описано систему розпізнавання користувачів комп’ютера за допомогою дискретної моделі, що зв’язує часові затримки під час введення інформації з клавіатури комп’ютера у дискретні відліки часу. Це істотно підвищило ефективність розпізнавання та дало змогу автоматизувати процедуру ідентифікації користувачів комп’ютера. Відзначено функційні можливості та основні напрями розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера, створених на основі дискретних моделей. In the article the description the system of computer users recognition is offered by means discrete model, that relations the sentinel delays at entered information from a keyboard in the to discrete moment of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 time and automates procedure of authentication of users. The main directions of development and application of the systems of recognition and identification created on the basis of discrete models are marked.
 • Item
  Оцінка новизни знань під час автоматичної розбудови онтологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Литвин, В. В.; Мельник, А. С.; Крайовський, В. Я.
  Розглядається оцінка новизни знань під час автоматизації побудови онтології на основі аналізу текстових ресурсів. Розвиток онтології починається з деякої базової онтології, яка задає досліджувану предметну область. Розроблено алгоритм оцінки новизни знань. In the paper the evaluation of the novelty of knowledge during the automation of ontology-based text analysis resources. Development of ontology begins with some basic ontology, which specifies the subject area studied. The algorithm estimates the novelty of knowledge.
 • Item
  Моделі та методи формування портфелів ІТ-проектів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Катренко, А. В.; Магац, Д. С.
  Розглянуто проблематику організації та підтримання управління в організаціях, які реалізують свою діяльність у вигляді проектів, а також основні підходи до управління портфелем проектів, моделі та методи його формування. This paper deals with problems of the project portfolio management, main goals of portfolio management, targets and tools. Also this paper describes the main principles of portfolio management and models and methods of forming project portfolio.
 • Item
  Моделі та алгоритми оптимізації в задачах екологічного моніторингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ковалюк, Т. В.; Іващенко, Д. С.
  Розглянуто проблему надання користувачам інформації про оптимальний комплект засобів екологічного захисту, що гарантує безпеку перебування у заданому регіоні. Описана постановка задачі вибору оптимального комплекту засобів захисту людини від впливу екологічних факторів. Розглянуто метод, що дає змогу на основі інформації про доступні засоби захисту, чинних норм дії шкідливих чинників на людину і даних про екологічну обстановку в заданому регіоні отримати рекомендації із убезпечення населення. The article considers the problem of providing users with information about the optimal set of environmental protective kits, which guarantees safety stay in specific area. It describes the problem statement of selection an optimal set of remedies. It considers a method of obtaining recommendations to ensure environmental safety of the population, based on the data about available remedies and active hazard.
 • Item
  Відкриті системи дистанційного навчання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Думанський, Н. О.
  Розглянуто відкриті системи для створення дистанційних курсів. Проаналізовано їхні характеристики та функціонал. The article deals with open systems to create distance learning courses. Analyzes their characteristics and functionality.
 • Item
  Оцінювання ефективності індивідуальної інтелектуальної діяльності операторів у системах опрацювання зображень на основі експериментальних даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Нич, Л. Я.; Камінський, Р. М.
  Теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена доцільність використання емпіричної функції розподілу для оцінювання ефективності інтелектуальної діяльності операторського персоналу в системах візуального опрацювання динамічних образів. Legitimacy of the use of empiric function of beta-distribution for the efficiency estimation of intellectual activity of operator personnel in the systems of the visual processing of dynamical objects is theoretically reasonable and experimentally is confirmed.
 • Item
  Застосування мереж Петрі для генерування тексту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шестакевич, Т. В.
  На основі дослідного матеріалу проаналізовано структуру текстів, визначено їхні складові частини. Для генерування тексту схему його викладення подано у вигляді мережі Петрі. In this paper the structure of research material texts was analyzed, main components of texts were found. To generate the text its structure was presented as Petri net.
 • Item
  Дослідження сервісно-орієнтованої архітектури як інтеграційної платформи в туристичні сфері
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Угрин, Д. І.; Литвин, В. В.
  Визначено особливості методики сервісно-орієнтованої архітектури. Проаналізовано на адекватність застосування механізму SОА для інформаційних систем туристичних агентств та фірм. Побудовано схеми створення автоматизованої системи з використанням уніфікованого процесу Rational Unified Process для туристичної сфери та еволюцію інформаційної системи на основі SОА в туристичній сфері з включенням успадкованого програмного забезпечення. The features of methodology of the service-oriented architecture are certain. It is analysed on adequacy of application of mechanism of SОА for the informative systems of travel agencies and firms. The charts of creation of CAS with the use of compatible process of Rational Unified Process for a tourist sphere and evolution of the informative system are built on the basis of SОА in a tourist sphere with including of the inherited software.
 • Item
  Метод ідентифікації візем за артикуляції у складі жесту української жестової мови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Давидов, М. В.; Нікольський, Ю. В.; Тиханський, С. М.
  Розглядається проблема розпізнавання артикуляції на відеозаписах з мовленням. Пропонується багатокроковий метод розпізнавання, що ґрунтується на нормалізації зображення обличчя, методі активної моделі форми ASM та методі найменших квадратів. Метод протестований на відеозаписах промовляння слів та на основі облич. The problem of articulations recognition on human speech videos is considered. Multistep recognition method that is based on face image normalization, active shape model (ASM) and least squares method is proposed. It was tested on human speech video records and on samples from the face database.
 • Item
  Обчислювальні аспекти аналізу даних на основі карт Кохонена
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Годич, О. В.; Давидов, М. В.; Нікольський, Ю. В.; Пасічник, В. В.; Щербина, Ю. М.
  Тенденції останнього десятиліття розвитку архітектури центральних обчислювальних процесорів чітко вказують на використання багатоядерного підходу зі збільшенням кількості процесорів кожні вісімнадцять місяців відповідно до закону Мура. Зміщення від архітектури швидких одноядерних до повільніших багатоядерних процесорів ставить питання про масштабовність великого класу обчислювальних алгоритмів, зокрема алгоритмів аналізу даних. Висвітлено результати дослідження з використання сучасних парадигм паралелізації у програмуванні з метою масштабування процесів аналізу даних на основі карт Кохонена. The trends of the past decade in architecture of the central processing unit show a clear direction towards multi-core processors with the number of cores increasing every eighteen months according to the Moore’s law. The shift from fast single-core to slower multi-core CPUs poses a question of scalability for a vast class of computational algorithms including algorithm used for data analysis. This paper presents the research result of using state of the art parallelisation programming paradigms to scale data analysis processes based on Self- Organising Maps.
 • Item
  Мультимедійні технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кунанець, Н. Е; Малиновський, О. Б.
  Розглянуто специфіку роботи над створенням консолідованого інформаційного ресурсу з історії бібліотечної справи Галичини, проаналізовано методи інформаційного пошуку, застосовані для його формування, розкрито особливості поєднання кількох інформаційних технологій під час створення електронного видання. The article considers the specific work to create a consolidated information resource library on the history of Galicia, examines methods of information retrieval, applied for its formation, reveals several features of the combination of information technology to create electronic publication.
 • Item
  Система управління ризиками ІТ-проектів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рішняк, І. В.
  Розглянуто структуру інтелектуальної інформаційної системи прийняття рішень для управління проектними ризиками ІТ-проекту. The structure of the Intelligent Decision Support Systems for risks management of an IT-project is considered in the article.
 • Item
  Лексикографічна база даних збірки Н. Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке інше”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кульчицький, І. М.; Осідач, Н. Б.
  Досліджено структуру збірки М. Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке інше” з метою створення її електронної версії. Запропоновано структурну інформаційну модель лексикографічної бази даних та технологію перетворення збірки з паперової форми у цифрову. The article researches the structure of the collection “Ukrainian adages, proverbs and the like” by M. Nomys with the aim of creating its electronic version. An informational model of the lexicographic database and a technology of transforming the collection from hardcopy into a digital version are suggested.
 • Item
  Аналіз захищеності мережі на основі консолідованих ресурсів загроз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Чирун, Л. Б.; Гарасим, О. Р.
  Проведено аналіз захищеності мережі з використанням консолідованих ресурсів загроз, які були виявлені й зареєстровані в БД. Складено діаграму аналізу загроз та оцінено ризики поширення їх у мережі, запропоновано виявлення слабких ланок мережі. In the paper conducted analysis the network security using a consolidated threats resources that were found and registered in the database. Build diagram of analysis threats and assessed risks in distribution network, suggested identifying weak links in the network.
 • Item
  Особливості створення GRID-систем на основі GPU-вузлів для розв’язання задач криптоаналізу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Загородна, Н. В.; Лупенко, С. А.; Луцків, А. М.
  Сформовано проект грід-мережі на основі обчислювальних вузлів, обладнаних GPU-платами для розв'язання задачі криптоаналізу, та сформульовано вимоги до неї. Здійснено вибір і обґрунтування програмних компонент, які б забезпечили роботу такої мережі. The design of grid-network based on GPU-nodes for purposes of cryptanalysis based on the criteria of flexibility, availability, functionality and ease of development is developed. Requirements for distributed computing systems for cryptanalysis are formed.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Інформаційні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформаційні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Аналіз комунікативної взаємодії на веб-форумах: інформаційна поведінка та учасники
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Тимовчак-Максимець, О. Ю.; Пелещишин, А. М.; Слобода, К. О.
  Рзглядаються особливості комунікативної взаємодії у віртуальних спільнотах на основі веб-форумів. Проаналізовано типи інформаційних продуктів та інформаційної поведінки, розроблено класифікацію інформаційної поведінки на основі впливу на комунікаційний процес. Запропоновано класифікацію веб-форумів на основі розподілу інформаційних ролей. This paper deals with peculiar features of communicative interaction in virtual communities on the basis of Web-forums. Types of information products and information behaviour have been analyzed, the classification of information behaviour on the basis of influence on communication process has been developed. The classification of Web-forums on the basis of information roles distribution has been suggested.
 • Item
  Перспективи застосування багатовимірних комбінаторних структур для кодування векторних даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Різник, В. В.
  Показана можливість застосування нового класу комбінаторних конфігурацій – багатовимірних ідеальних кільцевих в’язанок (ІКВ) та їхній взаємозв’язок з теорією алгебричних структур полів Ґалуа з метою розроблення високопродуктивних систем кодування векторних даних та розширення сфери застосування комбінаторних методів оптимізації в сучасних інформаційних технологіях. It is shown possibility for application a new class of combinatorial configurations, namely multidimensional “Ideal Ring Bundles” (IRB)s and their mutual connection with theory of algebraic structure in Galois fields for development high performance vector data coding, and enhancement the area of application the combinatorial methods of optimization into modern information technologies.