Інформаційні системи та мережі. – 2011. – №699

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10496

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 699 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 387 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 40
 • Thumbnail Image
  Item
  Функційні можливості системи розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі дискретних моделей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Заяць, В. М.; Заяць, М. М.
  Описано систему розпізнавання користувачів комп’ютера за допомогою дискретної моделі, що зв’язує часові затримки під час введення інформації з клавіатури комп’ютера у дискретні відліки часу. Це істотно підвищило ефективність розпізнавання та дало змогу автоматизувати процедуру ідентифікації користувачів комп’ютера. Відзначено функційні можливості та основні напрями розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера, створених на основі дискретних моделей. In the article the description the system of computer users recognition is offered by means discrete model, that relations the sentinel delays at entered information from a keyboard in the to discrete moment of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 time and automates procedure of authentication of users. The main directions of development and application of the systems of recognition and identification created on the basis of discrete models are marked.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінка новизни знань під час автоматичної розбудови онтологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Литвин, В. В.; Мельник, А. С.; Крайовський, В. Я.
  Розглядається оцінка новизни знань під час автоматизації побудови онтології на основі аналізу текстових ресурсів. Розвиток онтології починається з деякої базової онтології, яка задає досліджувану предметну область. Розроблено алгоритм оцінки новизни знань. In the paper the evaluation of the novelty of knowledge during the automation of ontology-based text analysis resources. Development of ontology begins with some basic ontology, which specifies the subject area studied. The algorithm estimates the novelty of knowledge.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделі та методи формування портфелів ІТ-проектів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Катренко, А. В.; Магац, Д. С.
  Розглянуто проблематику організації та підтримання управління в організаціях, які реалізують свою діяльність у вигляді проектів, а також основні підходи до управління портфелем проектів, моделі та методи його формування. This paper deals with problems of the project portfolio management, main goals of portfolio management, targets and tools. Also this paper describes the main principles of portfolio management and models and methods of forming project portfolio.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделі та алгоритми оптимізації в задачах екологічного моніторингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ковалюк, Т. В.; Іващенко, Д. С.
  Розглянуто проблему надання користувачам інформації про оптимальний комплект засобів екологічного захисту, що гарантує безпеку перебування у заданому регіоні. Описана постановка задачі вибору оптимального комплекту засобів захисту людини від впливу екологічних факторів. Розглянуто метод, що дає змогу на основі інформації про доступні засоби захисту, чинних норм дії шкідливих чинників на людину і даних про екологічну обстановку в заданому регіоні отримати рекомендації із убезпечення населення. The article considers the problem of providing users with information about the optimal set of environmental protective kits, which guarantees safety stay in specific area. It describes the problem statement of selection an optimal set of remedies. It considers a method of obtaining recommendations to ensure environmental safety of the population, based on the data about available remedies and active hazard.
 • Thumbnail Image
  Item
  Відкриті системи дистанційного навчання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Думанський, Н. О.
  Розглянуто відкриті системи для створення дистанційних курсів. Проаналізовано їхні характеристики та функціонал. The article deals with open systems to create distance learning courses. Analyzes their characteristics and functionality.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінювання ефективності індивідуальної інтелектуальної діяльності операторів у системах опрацювання зображень на основі експериментальних даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Нич, Л. Я.; Камінський, Р. М.
  Теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена доцільність використання емпіричної функції розподілу для оцінювання ефективності інтелектуальної діяльності операторського персоналу в системах візуального опрацювання динамічних образів. Legitimacy of the use of empiric function of beta-distribution for the efficiency estimation of intellectual activity of operator personnel in the systems of the visual processing of dynamical objects is theoretically reasonable and experimentally is confirmed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Застосування мереж Петрі для генерування тексту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шестакевич, Т. В.
  На основі дослідного матеріалу проаналізовано структуру текстів, визначено їхні складові частини. Для генерування тексту схему його викладення подано у вигляді мережі Петрі. In this paper the structure of research material texts was analyzed, main components of texts were found. To generate the text its structure was presented as Petri net.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження сервісно-орієнтованої архітектури як інтеграційної платформи в туристичні сфері
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Угрин, Д. І.; Литвин, В. В.
  Визначено особливості методики сервісно-орієнтованої архітектури. Проаналізовано на адекватність застосування механізму SОА для інформаційних систем туристичних агентств та фірм. Побудовано схеми створення автоматизованої системи з використанням уніфікованого процесу Rational Unified Process для туристичної сфери та еволюцію інформаційної системи на основі SОА в туристичній сфері з включенням успадкованого програмного забезпечення. The features of methodology of the service-oriented architecture are certain. It is analysed on adequacy of application of mechanism of SОА for the informative systems of travel agencies and firms. The charts of creation of CAS with the use of compatible process of Rational Unified Process for a tourist sphere and evolution of the informative system are built on the basis of SОА in a tourist sphere with including of the inherited software.
 • Thumbnail Image
  Item
  Метод ідентифікації візем за артикуляції у складі жесту української жестової мови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Давидов, М. В.; Нікольський, Ю. В.; Тиханський, С. М.
  Розглядається проблема розпізнавання артикуляції на відеозаписах з мовленням. Пропонується багатокроковий метод розпізнавання, що ґрунтується на нормалізації зображення обличчя, методі активної моделі форми ASM та методі найменших квадратів. Метод протестований на відеозаписах промовляння слів та на основі облич. The problem of articulations recognition on human speech videos is considered. Multistep recognition method that is based on face image normalization, active shape model (ASM) and least squares method is proposed. It was tested on human speech video records and on samples from the face database.