Геодинаміка. – 2011. – №1(10)

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Науковий журнал “Геодинаміка” містить 3 розділи – “Геодезія”, “Геологія”, “Геофізика” і публікує українською, російською та англійською мовами статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань. Для спеціалістів-геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями в суміжних галузях наук.

Геодинаміка : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, Інститут геології і геохімії горючих копалин, Львівське астрономо-геодезичне товариство ; головний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 1 (10). – 160 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Добові розв'язки гармонічних коефіцієнтів 2-го порядку за даними градієнтометра місії GOCE
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Марченко, О. М.; Ярема, Н. П.; Лопушанський, О. М.; Лук'янченко, Ю. О.
  У роботі визначені коефіцієнти другого порядку Сnm, Snm гравітаційного потенціалу Землі за градієнтометричними вимірами супутника GOCE. Показана стабільність цих коефіцієнтів і дана оцінка точності їх визначення. В работе определены коэффициенты второго порядка Cnm, Snm гравитационного потенциала Земли по градиентометрическим измерениям спутника GOCE. Показана стабильность этих коэффициентов и дана оценка точности их определения. In the paper the second-degree harmonic coefficients C2m and S2m of Earth gravity potential were derived after the GOCE-satellite measurings. The stability of those coefficients is shown and estimation of its determination accuracy is given.
 • Item
  Енергетичний метод визначення амплітудно-фазового коефіцієнта загасання акустичних хвиль для задач сейсморозвідки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Карпенко, В. М.; Стародуб, Ю. П.
  Розглянуто метод визначення амплітудно-фазового коефіцієнта загасання енергії акустичних хвиль в неоднорідному напівпросторі. В основу методу покладено енергетичну модель процесів збудження, передачі, відбиття і прийому акустичного імпульсу, що враховує закони збереження (балансу), зміни, перенесення і упакування енергії. Ця модель визначила фізичний зміст загасання, як зміщення в часі між частиною залишеної у минулому і переданої в майбутнє енергії фізичної системи, інформація про втрачену енергію передається у майбутнє як відмінність прийнятої енергії від заданої, що контролюються на поверхні напівпростору. Рассмотрен метод определения амплитудно-фазового коэффициента затухания энергии акустических волн в неоднородном полупространстве. В основу метода положена энергетическая модель процессов возбуждения, передачи, отражения и приёма акустического импульса, учитывающая законы сохранения (баланса), изменения, переноса и упаковки энергии. Данная модель определила физический смысл затухания, как сдвиг во времени между частью оставленной в прошлом и переданной в будущее энергии физической системой, информация о потерянной энергии передаётся в будущее, как отличие принятой энергии от заданной энергии, которые контролируются на поверхности полупространства.The method of determination of coefficient of attenuation of amplitude and phase of energy of acoustic waves in an inhomogeneous half-space is considered. The method is based on energy model of the processes of excitation, transmission, reflection and reception of acoustic pulse taking into account the laws of conservation(balance), change, transport and packaging of energy. This model has defined the physical meaning of attenuation, as the time shift between the left in the past and transmitted into the future energy by the physical system, the information about the lost energy is transferred into the future as unlike of accepted energy from a given energy which are controlled on the surface of the half-space.
 • Item
  Сейсмопрогностический мониторинг на основе системы геофизических наблюдений ГЦСК
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гордиенко, Ю. А.; Андрущенко, Ю. А.; Солонец, А. И.
  В работе рассмотрена возможность создания системы мониторинга сейсмической обстановки на территории Украины и соседних государств с использованием комплекса геофизических наблюдений Главного центра специального контроля НКАУ. Вводится понятие системного предвестника землетрясения, которое позволит увязать последовательность возмущений контролируемых физических полей в единый геофизический процесс, идентифицировать сходное во времени поведение аномалий различной природы, как подготовку сейсмического события в ближней зоне, и оценить его прогнозные параметры – место, время, магнитуду. У роботі розглянута можливість створення системи моніторингу сейсмічної обстановки на території України та сусідніх держав з використанням комплексу геофізичних спостережень Головного центру спеціального контролю НКАУ. Вводиться поняття системного провісника землетрусу, яке уможливить ув’язати послідовність збурень контрольованих фізичних полів у єдиний геофізичний процес, ідентифікувати подібну в часі поведінку аномалій різної природи як підготовку землетрусу в ближній зоні та оцінити його прогнозні параметри – місце, час, магнітуду.In the article the possibility of creation of seismic situation monitoring system on territory of Ukraine and adjacent countries by using of complex of geophysical system of the Main center of special monitoring of NSAU is considered. It is entered the concept of system precursor of earthquake which will allow to correlate the sequence of disturbances of controlled physical fields to unique geophysical process and to identify the similar in time behavior of anomalies of various nature as preparation of the seismic event in the near area and to estimate his prognostic parameters-location, time, magnitude.
 • Item
  Деформографічний метод у дослідженнях сейсмотектонічних процесів у вогнищевих зонах землетрусів Закарпаття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Назаревич, А. В.
  У роботі коротко описано історію розвитку, апаратурно-методичне забезпечення та результати деформографічних спостережень в районі Берегівського горбогір’я в Закарпатті, зокрема, на горі Мужіївській (Великій Берегівській). Наведено методику виділення та результати аналізу деформаційної аномалії – провісника відчутного Виноградівського землетрусу 1989 р. Простежено зміни геомеханічного режиму масивів порід гори Мужіївської до, під час і після цього землетрусу. Подано розроблену методику оцінки деформацій у джерелі землетрусу та результати таких оцінок для вказаного землетрусу.В статье кратко описана история развития, аппаратурно-методическое обеспечение и результаты деформографических наблюдений в районе Береговского холмогорья в Закарпатье, в частности, на горе Мужиевской (Большой Береговской). Приведена методика выделения и результаты анализа деформационной аномалии – предвестника ощутимого Виноградовского землетрясения 1989 г. Прослежены изменения геомеханического режима массивов пород горы Мужиевской до, во время и после данного землетрясения. Представлена разработанная методика оценки деформаций в очаге землетрясения и результаты таких оценок для указанного землетрясения. In the paper the history of development and methodical-apparatus supply and results of extensometric observations in the Beregovo hills area in Transcarpathians in particular in Mujievska (Grand Beregivska) mountain is shortly described. The method of separation and results of analysis of deformation anomaly – precursor of perceptible 1989 Vynogradovo earthquake is given. The changes of geomechanical regime of Mujievska mountain rocks massifs till and during and after this earthquake are traced. Created method of estimation of deformations in the earthquake source and results of such estimation for named earthquake is presented.
 • Item
  Аномальне магнітне поле та його зв’язок з глибинною будовою і тектонікою Українських Карпат
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кузнецова, В. Г.; Максимчук, В. Ю.
  Розглянуто особливості аномального магнітного поля Українських Карпат. Встановлено, що за характером магнітних аномалій його можна розділити на чотири зони, які в напрямі з південного заходу на північний схід у загальних рисах збігаються з основними тектонічними елементами регіону : Закарпатським прогином, Складчастими Карпатами, Передкарпатським прогином, південно-західним схилом Східно-Європейської платформи. Зроблено висновок, що особливості геологічної будови і тектоніки Карпат знаходять своє відображення в аномальному магнітному полі регіону. Рассмотрены особенности аномального магнитного поля территории Украинских Карпат. Установлено, что по характеру магнитных аномалий его можно разделить на четыре зоны, которые в направлении с юго-запада на северо-восток в общих чертах совпадают с основными тектоническими элементами региона: Закарпатским прогибом, Складчатыми Карпатами, Предкарпатским прогибом, юго-западным склоном Восточно-Европейской платформы. Сделан вывод, что особенности геологического строения и тектоники Карпат находят свое отражение в аномальном магнитном поле региона. Peculiarities of anomalous magnetic field in Ukrainian Carpathians territory were considered. It was stated that on the base of magnetic anomalies characters in can be divided in 4 zones that generally matches with main tectonic elements of the region (in SW – NE direction): Transcarpathian trough, Folded Carpathians, Precarpathian trough, SE edge of East-European platform. It was concluded that the peculiarities of geological structure and tectonics of Carpathians are reflected in anomalous magnetic field of the region.
 • Item
  Поля напружень у флішовій товщі cкиб Орівської, Сколівської та Парашки (за дослідженнями у басейні ріки Сукіль)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Віхоть, Ю. М.; Бубняк, І. М.
  У роботі вперше наведені результати досліджень тріщин та дзеркал ковзання із відслонень уздовж долини ріки Сукіль. У 37 точках у флішових відкладах скиб Орівської, Сколівської та Парашки виконано близько 1100 замірів тріщин та 90 замірів дзеркал ковзання у різних стратиграфічних відкладах від верхньокрейдових до олігоценових. За допомогою комплексного структурно-парагенетичного та кінематичного аналізу цих мезоструктур, з використанням сучасного комп’ютерного забезпечення (StereoNett,Win-Tensor та ін.) була проведена реконструкція основних параметрів. Визначено деформаційні режими та орієнтацію головних осей давніх і молодих полів напружень, які існували в палеоген-неогеновий час до, під час та після складкоутворення у цьому районі Українських Карпат. В работе впервые приведены результаты исследований трещин и зеркал скольжения из обнажений долины реки Сукиль. В 37 точках флишевых отложений скиб Оривской, Сколивской и Парашки выполнено около 1100 измерений трещин и 90 измерений зеркал скольжения в разных стратиграфических отложениях: от верхнемеловых до олигоценовых. С помощью комплексного структурно-парагенетического и кинематического анализа этих мезоструктур, с использованием современного компьютерного обеспечения (StereoNett, Win-Tensor и др.) была проведена реконструкция основных параметров. Определены деформационные режимы и ориентация главных осей древних и молодых полей напряжений, которые существовали в палеоген-неогеновое время до, во время и после складкообразования в этом районе Украинских Карпат. In the article the first results of researches of joints and slickensides from outcroppings in the valley of the Sukil River are given. In 37 points of the flysh deposits of thrusts: Orivska, Skolivska and Parashka about 1100 intentions of joints and 90 intentions of slickensides are executed in the different deposits strata: from the Upper Cretaceous to Oligocene formations. By the complex (method of structural paragenesis and kinematics one) analysis of these mesostructures, with the use of the modern computer providing (StereoNett, Win-Tensor and other) the reconstruction of main parameters was carried out. Deformation regimes and orientations of main axes of the old and young stress fields which occur in Paleogene-Neogene time to and during and after fold formation in this area of Ukrainian Carpathians was specified.
 • Item
  Геодинамічні умови формування Мармароського кристалічного масиву у Східних Карпатах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Крупський, Ю. З.; Марусяк, В. П.
  Кристалічні породи Мармароського масиву Східних Карпат, враховуючи проведений на основі теорії літосферних плит аналіз їхніх характеристик, тектонічного положення та побудованого профілю локальних аномалій сили тяжіння, були сформовані метаморфізованими породами рифею, венду, кембрію та верхнього палеозою, а також породами мезокайнозою на південно-східній пасивній окраїні Євразійської плити. У подальшому в умовах колізії та пологої субдукції субстрату впродовж крейди-палеогену ці породи були зірвані з субстрату та увійшли до складу Мармароського покриву Східних Карпат. Кристаллические отложения Мармарошского массива Восточных Карпат, исходя из проведенного на основании теории литосферных плит анализа их характеристик, тектонического положения и построенного профиля локальных аномалий силы тяжести, были сформированы метаморфическими отложениями рифея, венда, кембрия и верхнего палеозоя, а также отложениями мезокайнозоя на юго-восточной пассивной окраине Евразийской плиты. В дальнейшем, в условиях коллизии и пологой субдукции субстрата на протяжении мела-палеогена эти отложения были сорваны из субстрата и вошли в состав Мармарошского покрова Восточных Карпат. Crystalline rocks of the Marmarosh massif of the Eastern Carpathians, taking into account based on the plate tectonics theory analysis of their characteristics and tectonic setting and the constructed cross-section of the local gravity anomalies, have been formed by the metamorphic rocks of Ryphean, Vendian, Cambrian and late Paleozoic as well as by the Meso-Cainozoic rocks in the south-eastern passive margin of the European plate. But later in conditions of collision and gently sloping subduction of substrate during the Cretaceous-Paleogene these rocks have been shifted from their substrate and became a part of Marmarosh nappes of the Eastern Carpathians.
 • Item
  Карта вертикальних голоценових рухів Волино-Поділля та Передкарпаття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Полівцев, А. В.
  Реалізовано підхід до картування, що ґрунтується на встановленій властивості геодинамічної пам’яті сучасного ґрунтового покриву (голоцен). Структура та фації ґрунтового покриву розглядаються як новий донор інформації про динаміку рельєфу. Визначений ряд тектогенної еволюції ґрунтоутворюваних процесів і типів ґрунтів у діапазоні від опускань до стабільного режиму та до піднять різної інтенсивності. Для західного Волино-Поділля і Передкарпатського прогину обґрунтовано калібрувальний ряд “тип ґрунту – сумарна амплітуда вертикальних рухів”. На його основі вперше складена й проінтерпретована карта голоценових рухів масштабу 1:500000 з суцільним покриттям території. Диференційовані режими рухів порівнюються з даними геолого-геоморфологічних методів по морфоструктурах регіону. Реализован подход к картированию, основанный на установленном свойстве геодинамической памяти современного почвенного покрова (голоцен). Структура и фации почвенного покрова рассматриваются как новый донор информации о динамике рельефа. Определен ряд тектогенной эволюции почвообразующих процессов и типов почв в диапазоне от опусканий к стабильному режиму и до поднятий разной интенсивности. Для западной Волыно-Подолии и Предкарпатского прогиба обоснован калибровочный ряд “тип почв – суммарная амплитуда вертикальных движений”. На его основе впервые составлена и проинтерпретирована карта голоценовых движений масштаба 1:500000 со сплошным покрытием территории. Дифференцированные режимы движений карты сравниваются с данными геолого-геоморфологических методов по морфоструктурам региона. The mapping approach based on revealed property of the geodynamical memory of actual soil cover (Holocene) is realized. Structure and facies of the soil cover are considered as a new information donor about the relief dynamics. The raw of tectogenic evolution of the soil-forming processes and the soil types in the range from subsidences to stable regime and elevations with different intensity is determined. For the Western Volyno-Podillya and Pre-Carpathian foredeep the calibration raw “soil type – total amplitude of vertical movements” is justified. On it’s basis first the Map of vertical Holocene movements in scale 1:500000 with entire covering of the terrain is composed and interpreted. The differentiatial movements’ regimes of the map are compared with the data about the region’s morphostructures obtained by geologygeomorphological methods.
 • Item
  Тектонічне районування Карпат у світлі терейнової тектоніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гнилко, О. М.
  Розглянуто тектонічні одиниці Карпат з точки зору терейнового аналізу. Карпатський ороген складений трьома головними елементами: мікроконтинентальними терейнами, сутурами і флішово-моласовою акреційною призмою. У регіоні розташовані два основні терейни: північний АЛКАПА та південний Тисія-Дакія. Сутури (Примармароська, П’єнінська зона та ін.), які маркують давні океанічні басейни, обмежують ці терейни. Флішові Карпати інтерпретуються як крейдово-неогенова акреційна призма. Ріст призми був зумовлений альпійською субдукцією фундаменту Карпатського флішового басейну як під терейн АЛКАПА, так і під Тисію-Дакію. Рассмотрены тектонические единицы Карпат с точки зрения террейнового анализа. Карпатский ороген сложен тремя главными елементами: микроконтинентальными террейнами, сутурами и флишево-молассовой аккреционной призмой. В регионе размещены два основных террейна: северный АЛКАПА и южный Тисия-Дакия. Сутуры (Предмармарошская, Пьенинская зона и др.), маркирующие древние океанические бассейны, ограничивают эти террейны. Флишевые Карпаты интерпретируются как мелово-неогеновая аккреционная призма. Рост призмы был обусловлен альпийской субдукцией фундамента Карпатского флишевого бассейна как под террейн АЛКАПА, так и под Тисию-Дакию. The tectonic units of the Carpathians are considered in terms of the terrain analysis. Carpathathian orogen is build up of three main elements: microcontinental terrains, sutures and flysch-molasse accretionary prism. There are two main terrains: a northern ALCAPA and a southern Tisza-Dacia. Sutures (Fore-Marmarosh suture, Pieniny Klippen Belt and others), marking the ancient oceanic basins, bound these terrains. The Flysch Carpathians are regarded as the Cretaceous-Neogene accretionary prism. Growing the prism was caused by the Alpine subduction of the Carpathian Flysch basin basement beneath both the ALCAPA and Tisza-Dacia terrains.
 • Item
  Криворожское землетрясение 14 января 2011 г.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кушнир, А. Н.
  Рассмотрены геолого-геофизические условия района Криворожских землетрясений в области, ограниченной координатами: φ=47,45÷48,60 N, λ=32,5÷34,150 E. Приведено детальное описание материалов землетрясения 14 января 2011 г. Автор делает предположение, что одним из возможных спусковых механизмов для местных землетрясений может быть присутствие графитовых пленок и образование трещинно-поровых зон в горных породах. Розглянуто геолого-геофізичні умови району Криворізьких землетрусів в області, обмеженій координатами: φ=47,45÷48,60 N, λ=32,5÷34,150 E. Наведено детальний огляд матеріалів землетрусу 14 січня 2011 р. Автор робить припущення, що одним із спускових механізмів для місцевих землетрусів може бути наявність графітових плівок та утворення тріщинно-порових зон у гірських породах. Geology-geophysical conditions of Kryvyy Rig earthquakes region are considered in limited by coordinates φ=47,45÷48,60 N and λ=32,5÷34,150 E area. Detailed description of materials of earthquake of the 14th of January 2011 is given. Author does supposition thatpresence there of graphite skins and formation of fractured-porous arrays in rocky breeds can be one of possible trigger mechanisms for local earthquakes.
 • Item
  Динаміка сонячної активності та варіацій геомагнітного поля і його екологічної збуреності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сумарук, Т. П.
  В роботі аналізується динаміка сонячної активності та пов’язаних з нею варіацій геомагнітного поля і його екологічної збуреності на території України. Показано, що сонячна активність стосовно циклів з періодами у 100–200 років сьогодні знаходиться у стані переходу до спаду. Досліджено взаємозв’язок квазідворічних варіацій сонячної та геомагнітної активностей. Показано, що величина екологічної збуреності геомагнітного поля на території України не перевищує норму. В работе анализируется динамика солнечной активности и связанных с ней вариаций геомагнитного поля и его экологической возмущённости на территории Украины. Показано, что солнечная активность касательно циклов с периодами 100–200 лет в данное время находится в состоянии перехода к спаду. Исследована взаимосвязь квазидвухлетних вариаций солнечной и геомагнитной активности. Показано, что величина экологической возмущённости геомагнитного поля на территории Украины не превышает нормы. In the paper the dynamic of solar activity and connected to it the geomagnetic field variations and its ecological disturbance on Ukrainis territory is analyzed. It is shown that solar activity concerning to the cycles with 100–200 years periods is in the state of transition to decreasing. Interconnection of the quasibiennial variations of solar and geomagnetic activities is studied. It is shown that ecological disturbance of geomagnetic field on Ukrainis the Ukrainis territory do not exceed of the quota.
 • Item
  Ототожнення вибухів у Карпатському регіоні України за ознакою схожості їхніх хвильових форм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Вербицький, Ю. Т.; Гнип, А. Р.; Нарівна, М. М.; Новотна, О. М.; Ярема, І. І.
  Запропоновано використовувати критерій схожості хвильових форм на одній і тій самій станції для ототожнення вибухів, що відбуваються у гірничовидобувних кар’єрах карпатського регіону України. Наведено приклад ототожнення вибухів з епіцентрального району Довге-Іршава, що відбувалися там впродовж 2005–2007 років. Зроблено висновок про ефективність критерію і доцільність його використання з метою очищення каталогів місцевих землетрусів від вибухів.Предложено использовать критерий подобия волновых форм на одной и той же станции для идентификации взрывов, проводимых на постоянно действующих горных карьерах Карпатского региона Украины. Приведен пример идентификации взрывов из эпицентрального района Долгое-Иршава, проведенных там в течении 2005–2007 годов. Сделан вывод об эффективности критерия и целесообразности его применения с целью очистки каталогов местных землетрясений от взрывов.The criterion of similarity of waveforms at the same station is suggested for identification of quarry blasts conducted on regular basis at local extraction cites of Carpathian region of Ukraine. Case study is presented of the identification of quarry blasts from epicentral area of Dovhe-Irshava, conducted there during 2005–2007. The conclusion has been drawn that the criterion is effective and applicable for removing the quarry blasts from catalogues of local earthquakes.
 • Item
  Литолого-петрофизические и нефтеотдающие свойства пород-коллекторов пакерортского горизонта и дейменаской серии Балтийской нефтеносной области
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Нестеренко, Н. Ю.; Клейнас, А.; Вихоть, Ю. М.; Боднарчук, А. П.; Иванов, В. В.; Гаврилец, Л. В.
  Согласно результатам литолого-петрографических исследований породы-коллекторы, вскрытые скважинами Лижяй-1 (2129,7 м), Вежайчяй-11 (2046,8 м), образовались в прибрежно-морских условиях, а вскрытые скважиной Лижяй-1 (2127,6 м) – в условиях морского шельфа. Матрица пород характеризуется довольно высокими фильтрационно-емкостными свойствами: проницаемость (с учётом эффекта Клинкенберга) изменяется от 0,1×10-15 м2 до 80,1×10-15 м2, открытая пористость – от 4,1 до 13,3 %. Экспериментально установлено, что по отношению к объему эффективных пор, в зависимости от проницаемости пород, структура нефтенасыщенности выглядит следующим образом: свободноподвижная нефть – 34–67 %, пленочная нефть – 30–41 %, адсорбированная нефть – 2–30 %. Коэффициенты вытеснения нефти водой за безводный период составляют 0,34–0,67, а максимально возможные (с внедрением вторичных методов повышения нефтеотдачи) при заводнении – 0,46–0,77. За результатами літолого-петрографічних досліджень породи-колектори, розкриті свердловинами Ліжяй-1 (2129,7 м), Вежайчяй-11 (2046,8 м), утворились у прибережно-морських умовах, а розкриті свердловиною Ліжяй-1 (2127,6 м) – в умовах морського шельфу. Матриця порід характеризується доволі високими фільтраційно-ємнісними властивостями: проникність (з урахуванням ефекту Клінкенберга) змінюється від 0,1×10-15 м2 до 80,1×10-15 м2, відкрита пористість – від 4,1 до 13,3 %. Експериментально встановлено, що стосовно об’єму ефективних пор, залежно від проникності порід, структура нафтонасичення виглядає так: вільнорухома нафта – 34–67 %, плівкова нафта – 30–41 %, адсорбована нафта – 2–30 %. Коефіцієнт витіснення нафти водою за безводний період становить 0,34–0,67, а максимально можливий (після впровадження вторинних методів підвищення нафтовилучення) після заводнення – 0,46–0,77. According to the results of litho-petrographic investigations the rock reservoirs discovered by Lyzhiay-1 (2129 m), Vezhaiciay-11 (2046,8 m ) boreholes were formed under the coastal-marine conditions, and discovered by the Lyzhiay-1 (2127,6 m) borehole they were formed under the sea shelf conditions. Matrix of the rocks is characterized by high reservoir properties: permeability (taking into consideration the Klinkenberg effect) changes from 0,1×10-15 м2 to 80,1×10-15 м2 and open porosity changes from 4,1 to 13,3 %. The experiment has shown that in relation to the volume of effective pores and depending on the level of rock permeability, the structure of oil saturation is the following: free oil – 34–67 %, film oil – 30–41 %, absorbed oil – 2–30 %. The coefficient of water-oil displacement during waterless period is 0,34–0,67 and the maximum coefficient with the usage of secondary oil recovery enhancement methods during watering is 0,46-0,77.
 • Item
  Закономірності динаміки рівнів підземних вод і чинників їх формування у межах території Дніпропетровської області
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Давибіда, Л. І.; Кузьменко, Е. Д
  Проаналізовані результати багаторічних спостережень за параметрами режиму рівнів підземних вод і характеристиками космічних, метеорологічних, гідрологічних і геодинамічних чинників формування режиму підземних вод для території Дніпропетровської області. Здійснено оцінку взаємозв’язку параметрів гідрогеодинамічного режиму. У розглянутих багаторічних часових рядах виявлено основні ритми коливань як основу прогнозування режиму підземних вод. Выполнен анализ результатов многолетних наблюдений за параметрами режима уровней подземных вод и характеристиками космических, метеорологических, гидрологических и геодинамических факторов формирования режима подземных вод для территории Днепропетровской области. Осуществлена оценка взаимосвязи параметров гидрогеодинамического режима. В рассмотренных многолетних временных рядах выявлены основные ритмы колебаний как основа прогнозирования режима подземных вод. The analysis of long-term observations of the groundwaters’ levels and characteristics of space, meteorological, hydrological and geodynamic factors shaping mode at the territory of Dnipropetrovsk region is executed. The estimation of correlation parameters of hydrogeodynamic regime is carried out. In the investigated many years’ time series the basic rhythms of oscillations are revealed which is the base of forecast of subsurface waters’ mode.
 • Item
  Довгостроковий часовий прогноз селевої активності на території гірськокарпатського гідрогеологічного району
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Чепурна, Т. Б.; Кузьменко, Е. Д.
  Проведено аналіз селеутворювальних чинників, які впливають на багаторічну активність селів. Запропоновано методику прогнозування селів з урахуванням метеорологічних, гідрогеологічних, сейсмічних, геліофізичних чинників. Виявлено закономірності багаторічної сезонності цих чинників за допомогою автокореляційного та спектрального аналізу. Розраховано інтегральний показник ймовірності селевої активізації. Екстрапольовано ряд інтегрального показника та cпрогнозовано наступний пік активізації селів. Проведен анализ селеобразующих факторов, влияющих на многолетнюю активность селей. Предложена методика прогнозирования селей с учетом метеорологических, гидрогеологических, сейсмических, гелиофизических факторов. Выявлены закономерности многолетней сезонности этих факторов с помощью автокорреляционного и спектрального анализов. Рассчитан интегральный показатель вероятности селевой активизации. Экстраполирован ряд интегрального показателя и спрогнозирован следующий пик активизации селей. Analysis of the debris flow formation factors which cause the long-term activity of debris flows is made. The methodology of the debris flows prediction subject to meteorological, hydrological, seismic, heliophysical factors is proposed. The regularities of long-term seasonality of these factors by using autocorrelation and spectral analysis are revealed. The integral rate of probability of debris flow intensification is calculated. The time series of this integral rate is extrapolated and the following peak of debris flows activation is predicted.
 • Item
  Оцінювання тензора швидкостей деформацій земної кори за даними GPS-спостережень у Східній Європі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Марченко, О. М.; Третяк, К. Р.; Серант, О. В.
  Розраховані за даними GPS-спостережень швидкості руху GPS-станцій були використані для отримання 2D-моделі поля швидкостей деформацій у Східній Європі. Вивчення поля швидкостей у регіоні було проведено в кілька етапів. Перший включає створення скінченно-елементного наближення на геосфері на основі бікубічної сплайн-функції і метод колокації для інтерполяції нерівномірних GPS-даних на регулярні вузли. Другий – це інверсія швидкостей від GPS-спостережень до тензора швидкостей деформацій. Для перевірки такого підходу його було застосовано до обробки даних GPS-спостережень у Східній Європі, де така задача раніше не розв’язувалася. Цей регіон поки що покритий не дуже густою мережею GPS-спостережень, але добре вивчений з геологічної і геофізичної точок зору. Використано результати обробки даних GPS спостережень для регіону, отримані в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії (Київ, Україна). В результаті досліджень отримано та аналізується повний розв’язок на власні числа та власні вектори для тензора швидкостей деформацій досліджуваної території.Рассчитанные по данным GPS-наблюдений скорости движения GPS-станций были использованы для получения 2D-модели поля скоростей деформаций в Восточной Европе. Изучение скорости поля в регионе было проведено в несколько этапов. Первый включает создание конечно-элементного приближения на геосфере на основе бикубической сплайн функции и метод коллокации для интерполяции неравномерных GPS-данных на регулярные узлы. Второй представляет собой инверсию скоростей от GPS-наблюдений к тензору скоростей деформаций. Для проверки такой подход был применен к обработке данных GPS-наблюдений в Восточной Европе, где такая задача раньше не решалась. Данный регион пока что покрыт не очень густой сетью GPS-наблюдений, но хорошо изучен с геологической и геофизической точек зрения. Использованы результаты обработки данных GPS-наблюдений для региона, полученные в Научно-исследовательском институте геодезии и картографии (Киев,Украина). В результате исследований получено и анализируется полное решение на собственные числа и собственные векторы для тензора скоростей деформаций рассматриваемой территории. Estimated from GPS observations velocities of GPS-stations were used to obtain 2D-model velocities and strain rate field in the Eastern Europe. The study of the velocities field in the region was done in a few steps. The first one consists of the development of the finite element approach on the geosphere based on bicubic spline functions and least squares collocation method for the interpolation scattered GPS-data to the regular nodes. The second one represents the inversion of velocities from GPS-observations to the strain rate tensor. In order to test this approach we chose to apply it to an Eastern Europe where such problem was not solved before. This region is not extensively instrumented as yet but it is well studied by a geological and geophysical data. Test is based on derived in the Research Institute of Geodesy and Cartography (Kyiv, Ukraine) solution of GPS-observations data processing for the region. Finally the full eigenvalue/eigenvector solution for deformations velocity tensor of concerned territory is preformed and analyzed.
 • Item
  Про побудову моделі топографії на акваторії Чорного та Середземного морів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Марченко, О. М.; Ярема, Н. П.; Павлів, Т. Р.
  У роботі виконано дослідження висот поверхні Чорного та Середземного морів з використанням даних супутникової альтиметрії. Побудована модель висот (SST) Чорного та Середземного морів. Отримані результати порівняно з висотами Європейського квазігеоїда. В работе выполнено исследование высот поверхности Черного и Средиземного морей с использованием данных спутниковой альтиметрии. Построена модель высот (SST) Черного и Средиземного морей. Полученные результаты сравнены с высотами европейского квазигеоида. The study of Black Sea and Mediterranean Sea surface altitudes was carried out based on satellite altimetry data. The model of the Black Sea and Mediterranean Sea surface topography (SST) was build. The comparison of received results with the European quasigeoid was done.
 • Item
  Вплив атмосферних опадів на вертикальні рухи земної поверхні на геодинамічному мікрополігоні у Полтаві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Павлик, В. Г.
  На основі десятирічних спостережень на геодинамічному мікрополігоні у Полтаві здійснено оцінку впливу атмосферних опадів на вертикальні рухи верхнього шару ґрунту та земної поверхні. Наведено числові характеристики дії атмосферних опадів та евапотранспірації на вертикальні зміщення земної поверхні, а також їхні сезонні особливості. На основании десятилетних наблюдений на геодинамическом микрополигоне в Полтаве выполнена оценка влияния атмосферных осадков на вертикальную составляющую движений верхнего слоя почвы и земной поверхности. Приведены численные характеристики воздействия атмосферных осадков и эвапотранспирации на вертикальные смещения земной поверхности, а также их сезонные особенности. On the basis of ten years observation in geodynamic micropolygon in Poltava an estimation of influence of atmospheric precipitation on the vertical movements of the upper layer of soil and of the earth's surface is carried out. Numerical characteristics of influence of atmospheric precipitation and evapotranspiration on vertical displacements of earth's surface and also their seasonal features are given.
 • Item
  Аналіз впливу еліпсоїдальності фігури Землі на її внутрішню структуру на прикладі моделі PREM
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Фис, М. М.; Нікулішин, В. І.
  Для існуючих одновимірних розподілів мас для еліпсоїдальної планети не розроблені методи обчислення її гравітаційного потенціалу V та гравітаційної енергії Е, тому є актуальним отримання формул для одночасного знаходження густини розподілу мас, потенціалу та енергії для еліпсоїдального тіла. Для существующих одномерных распределений масс для эллипсоидальной планеты не разработаны методы вычисления ее гравитационного потенциала V и гравитационной энергии Е, в связи с чем является актуальным получение формул для одновременного вычисления плотности распределения масс, потенциала и энергии для эллипсоидального тела. The methods of calculation of gravity potential V and potential energy E for ellipsoidal planet for existing onedimensional mass distribution were not worked out. That’s why now the derivation of formulas for simultaneous calculation of density mass’s distribution and potential and energy for the ellipsoidal body is actual.