Автоматика, вимірювання та керування. – 2008. – №608

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – № 608 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 172 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Зміст до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 608
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 608
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Дослідження ефективності використання імпедансних вимірювань у задачах виявлення телефонних закладних пристроях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Іванюк, В. М.
  Розглянуто ефективність використання імпедансних вимірювань у задачах виявлення закладних пристроїв на абонентських телефонних лініях. Проаналізовано особливості встановлення ЗП, котрі впливатимуть на виявляючі властивості методу. Efficiency of using impedance measurings is considered in the tasks of exposure of devices of establishment on subscriber public-call lines. Features are analysed establishments of ZP, which will influence on discovering property of method.
 • Item
  Розмежування різновидів мінеральної води у вітчизняних стандартах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Байцар, Р. І.; Круглова, О. А.
  Описано історію утворення терміна “мінеральна вода”, а також доведено необхідність розділення цього поняття для усунення розбіжностей під час розроблення нового стандарту. History of “mineral water” term appearance is described and to avoid confusion and in the process of new standard developing, the necessity of this notion differentiation is proved.
 • Item
  Автоматизація вимірювання температури обмотки трансформатора при випробуванні на нагрівання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гупало, О. В.; Добуш, Ю. Д.; Козевич, О. П.; Чорненький, Н. С.
  Розглянуто методи автоматизації вимірювання температури обмоток силових трансформаторів при випробуванні на нагрівання. In this paper temperature measuring methods on heating tests of transformer windings are given.
 • Item
  Виявлення і реєстрація внутрішніх дефектів сталевих конструкцій на паперовому носії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дейнека, Р. М.
  Метою розробки є вдосконалення електромагнітного способу неруйнівного конт- ролю сталевих конструкцій, що полягає у створенні способу безпосередньої реєстрації підповерхневих і внутрішніх дефектів на паперовому носії. Наведено функціональний опис макета експериментальної установки і послідовність виконання контролю. The aim of the real development is a electromagnetical method of steel constructions non-destructive testing, which consist in creation of immediate registration of undersurface and internal defects on the paper carrier method. The functional description of experimental set model and sequence test carrying out was adduced.
 • Item
  Механічне моделювання флікер-складової спектра
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Колодій, З. О.; Депко, П.
  Створена механічна модель хаотичного руху кульок у замкненій коробці з метою підтвердити адекватність комп’ютерної моделі. Виконаний пошук та аналіз факторів, що впливають на характер флікер-складової енергетичного спектра. The mechanical model of chaotic motion of balls the closed box is created with the purpose of confirming adequacy of computer model. The search and analysis of factors which have an influence on the flicker-constituent character of power spectrum is conducted.
 • Item
  Аналого-цифровий перетворювач електроенергії зі зменшеним часом перевірки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Влах, Г. І.; Мичуда, З. Р.
  Запропоновано новий принцип побудови АЦПЕ, що ґрунтується на зміні коефіцієнта перетворення тракту вимірювання, і розглянуто особливості його реалізації. New principle of construction of ADCE, which is based on the change of coefficient of transformation of measuring highway, is offered in the article, and the features of his realization are considered.
 • Item
  Векторний метод оцінювання якості послуг
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чабан, О. П.
  Описано новий метод числової оцінки якості послуг – векторний метод. Наведений приклад оцінювання якості послуг, що надають супермаркети. Цей метод можна використовувати також для оцінювання якості продукції. New method of service quality digital estimation – a vector method – is notified in the article. The presented example of service quality evaluation is made in terms of supermarket service. This method could be used for production quality estimation as well.
 • Item
  Дослідження сучасного стану метрологічного забезпечення, нормування якості харчової продукції, національна стратегія вирішення проблем її якості та безпечності в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Міхалєва, М. С.; Кутенська, О. В.
  Описано сучасні проблеми якості харчової продукції в Україні, розглядаються основні недоліки нормування і напрями вдосконалення метрологічного забезпечення її оцінювання. Іn the article there are the described modern problems of quality of food products in Ukraine, the indicated basic lacks of setting of norms and ways of perfection of the metrology providing of its evaluation.
 • Item
  Комплексне оцінювання якості природного газу як енергоносія
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мотало, А. В.
  Описана методика оцінювання якості природного газу як енергоносія. Методика ґрунтується на використанні віртуальної міри якості газу та зваженої евклідової моделі багатовимірного шкалювання. In the article the technique of quality estimation of natural gas as an energy carrier is described. The technique is based on using of natural gas virtual quality measure and weighted Euclidean model of multidimensional scaling.
 • Item
  Шляхи вдосконалення нормативно-технічної бази систем індивідуального обліку природного газу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Обух, І. Я.; Яцук, В. О.
  Розглянуто і проаналізовано нормативну основу метрологічного забезпечення вимірювання природного газу. Проаналізовано причини нераціонального споживання газу, його заощадження у житлово-комунальному і побутовому господарстві. Запропо- новано методи удосконалення нормативно-технічної бази. In the article the normative base of metrological assurance of natural gas measurements are considered and analyzed. The reasons of no effective gas using are analyzed. The methods of the improvement of the normative and technical bases are proposed.
 • Item
  Неявна математична модель послідовного двотактного тиристорного інвертора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дзелендзяк, У. Ю.; Самотий, В. В.; Павельчак, А. Г.
  Наведено дискретну математичну модель послідовного двотактного тиристорного інвертора, орієнтовану на неявні методи числового інтегрування. Моделювання вентилів виконується за схемою ідеального ключа. Аналіз усталених режимів здійснюється екстраполяційним e-алгоритмом. The discrete mathematical model of consecutive duple thyristor invertor directed to implicit methods of numerical integration is present. The valve modeling is done by ideal switch scheme. The steady-state analysis is done by extrapolation e-algorithm.
 • Item
  Особливості оцінювання ступеня непевності у вимірюванні звукового тиску в акустичному еталоні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бугайцова, П. В.; Яцук, В. О.; Костеров, О. О.
  Розглянуто особливості оцінювання невизначеності еталона звукового тиску в повітряному середовищі. За допомогою методу Монте-Карло виконано моделювання розподілу густини ймовірності вихідної величини при зміні невизначеності вхідних величин: температури, тиску та вологості при 100000 “спостереженнях”. The verification peculiarity of uncertainty of standard of pressure in an air are considered. Simulation of probability density distribution of output quantity have been conducted at a change of uncertainty of input quantities: temperature, pressure and humidity at 100000 “trials”.
 • Item
  Принципи побудови та методи використання оптоелектронних інформаційних пристроїв з підвищеною інформаційною ефективністю на основі інтегральних МНОП-N-P структур
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Литвин, І. С.
  Обґрунтовано принципи побудови і методи використання оптоелектронних iнформацiйних пристроїв, які можуть виконувати, окрім перетворення оптичного випромінювання на цифрові електричні сигнали, ще і функції додавання, віднімання, перемноження та порогового сприйняття зображень. Principles of optoelectronics sensor construction and methods using are proved, which can made: transformation of light in digital electric signals and functions of addition, deduction, multiplying and threshold perception of images.
 • Item
  Особливості діагностування стану вимірювальних та силових трансформаторів в електромережах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Свірщов, В. О.; Походило, Є. В.; Курдидик, Р. В.
  Розглянуто особливості діагностування структур, що містять нелінійні елементи, призначені для використання на сигналах збудження великої потужності. In this paper recommendations according diagnostic of devices with nonlinear elements for application under excitation power are given.
 • Item
  Комп'ютерна система імпедансної спектроскопії на основі перетворювача AD5933
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Совин, Я. Р.; Хома, В. В.
  Показано переваги та обмеження перетворювача імпедансу AD5933, що виникають при автоматизації вимірювання імпедансу у діапазоні частот. Обґрунтовано ви- користання зовнішньої вимірювальної схеми, що забезпечує інваріантність до впливу паразитних параметрів під’єднувальних проводів та комутаційних елементів. Описано структуру та алгоритм функціонування комп’ютерної системи імпедансної спектроскопії. In this article advantages and disadvantages of impedance convertor AD5933, that appear during automatization of impedance measurement process in frequency range are shown. The use of external measurement network, that provides an invariance to parasitics parameters influence of connecting wires and switching elements is grounded. Structure and algorythm of impedance spectroscopy computer system functioning is discribed.
 • Item
  Шумові моделі вхідного кола шумового термометра на основі одноканального підсилювача
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Микитин, І. П.; Серкіз, А. В.
  Синтезовано математичні вирази, які описують залежність вихідної напруги одноканального підсилювача від шумових параметрів чутливого елемента первинного перетворювача, лінії зв’язку, операційного підсилювача та резисторів зворотного зв’язку першого каскаду підсилювача, а також отримано математичні вирази еквівалентної сумарної шумової напруги, приведеної до входу шумового термометра. Mathematical expressions, which describe dependence of initial tension one channel strengthener from the noise parameters of pickoff of primary transformer, flow, operating strengthener and resistors of feed-back of the first cascade of strengthener line, are synthesized, and also mathematical expressions of equivalent total noise tension, resulted to the entrance of noise thermometer are got.
 • Item
  Тензометричний перетворювач тиску для високотемпературних середовищ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тихан, М. О.
  Пропонується тензометричний перетворювач тиску для високотемпературних середовищ. The pressure piezoresistive sensor for operation in high temperature conditions has been proposed.
 • Item
  Використання статистичних методів для визначення оптимального об'єму контролю за критичними контрольними точками (КТК)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Столярчук, П. Г.; Гавронська, Г. С.
  Запропоновано алгоритм для визначення оптимального об’єму контролю за критичними контрольними точками (КТК) за допомогою методу Парето. Описано джерела забруднень харчових продуктів і шляхи потрапляння небезпечних речовин в організм людини. The article offers an algorithm for defining the optimal extent of control over the critical control points with the help of Pareto method. The sources of food pollution and the ways of penetrating of dangerous substances into the human body have been described here.