Автоматика, вимірювання та керування. – 2008. – №608

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2171

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – № 608 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 172 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 31
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 608
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 608
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження ефективності використання імпедансних вимірювань у задачах виявлення телефонних закладних пристроях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Іванюк, В. М.
  Розглянуто ефективність використання імпедансних вимірювань у задачах виявлення закладних пристроїв на абонентських телефонних лініях. Проаналізовано особливості встановлення ЗП, котрі впливатимуть на виявляючі властивості методу. Efficiency of using impedance measurings is considered in the tasks of exposure of devices of establishment on subscriber public-call lines. Features are analysed establishments of ZP, which will influence on discovering property of method.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розмежування різновидів мінеральної води у вітчизняних стандартах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Байцар, Р. І.; Круглова, О. А.
  Описано історію утворення терміна “мінеральна вода”, а також доведено необхідність розділення цього поняття для усунення розбіжностей під час розроблення нового стандарту. History of “mineral water” term appearance is described and to avoid confusion and in the process of new standard developing, the necessity of this notion differentiation is proved.
 • Thumbnail Image
  Item
  Автоматизація вимірювання температури обмотки трансформатора при випробуванні на нагрівання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гупало, О. В.; Добуш, Ю. Д.; Козевич, О. П.; Чорненький, Н. С.
  Розглянуто методи автоматизації вимірювання температури обмоток силових трансформаторів при випробуванні на нагрівання. In this paper temperature measuring methods on heating tests of transformer windings are given.
 • Thumbnail Image
  Item
  Виявлення і реєстрація внутрішніх дефектів сталевих конструкцій на паперовому носії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дейнека, Р. М.
  Метою розробки є вдосконалення електромагнітного способу неруйнівного конт- ролю сталевих конструкцій, що полягає у створенні способу безпосередньої реєстрації підповерхневих і внутрішніх дефектів на паперовому носії. Наведено функціональний опис макета експериментальної установки і послідовність виконання контролю. The aim of the real development is a electromagnetical method of steel constructions non-destructive testing, which consist in creation of immediate registration of undersurface and internal defects on the paper carrier method. The functional description of experimental set model and sequence test carrying out was adduced.
 • Thumbnail Image
  Item
  Механічне моделювання флікер-складової спектра
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Колодій, З. О.; Депко, П.
  Створена механічна модель хаотичного руху кульок у замкненій коробці з метою підтвердити адекватність комп’ютерної моделі. Виконаний пошук та аналіз факторів, що впливають на характер флікер-складової енергетичного спектра. The mechanical model of chaotic motion of balls the closed box is created with the purpose of confirming adequacy of computer model. The search and analysis of factors which have an influence on the flicker-constituent character of power spectrum is conducted.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналого-цифровий перетворювач електроенергії зі зменшеним часом перевірки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Влах, Г. І.; Мичуда, З. Р.
  Запропоновано новий принцип побудови АЦПЕ, що ґрунтується на зміні коефіцієнта перетворення тракту вимірювання, і розглянуто особливості його реалізації. New principle of construction of ADCE, which is based on the change of coefficient of transformation of measuring highway, is offered in the article, and the features of his realization are considered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Векторний метод оцінювання якості послуг
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чабан, О. П.
  Описано новий метод числової оцінки якості послуг – векторний метод. Наведений приклад оцінювання якості послуг, що надають супермаркети. Цей метод можна використовувати також для оцінювання якості продукції. New method of service quality digital estimation – a vector method – is notified in the article. The presented example of service quality evaluation is made in terms of supermarket service. This method could be used for production quality estimation as well.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження сучасного стану метрологічного забезпечення, нормування якості харчової продукції, національна стратегія вирішення проблем її якості та безпечності в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Міхалєва, М. С.; Кутенська, О. В.
  Описано сучасні проблеми якості харчової продукції в Україні, розглядаються основні недоліки нормування і напрями вдосконалення метрологічного забезпечення її оцінювання. Іn the article there are the described modern problems of quality of food products in Ukraine, the indicated basic lacks of setting of norms and ways of perfection of the metrology providing of its evaluation.