Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2019 р.

Permanent URI for this collection

Тези доповідей V Міжнародної студентської наукової конференції, 18 жовтня 2019 року, Львів.

Матеріали конференції розкривають актуальні тематичні напрямки та проблемні аспекти і перспективи наукових досліджень, подані у форматі наступної структуризації: “Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення”, “Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні”, “Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці”, “Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю для подолання економічних проблем підприємств”, “Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій в обліку, аналізу та аудиті”. Конференція проведена з метою залучення студентів до активних науководослідницьких дискусій щодо обліково-інформаційного забезпечення систем управління підприємствами, організації й удосконалення фінансового, управлінського та податкового обліку, подолання проблемних питань розвитку економічного аналізу, аудиту і контролю.

Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової конференції, 18 жовтня 2010 року, Львів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 176 c.

Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової конференції

Зміст


1
5
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО, УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
9
11
13
15
17
19
21
24
25
26
28
30
33
35
37
40
42
44
46
48
50
52
55
56
59
61
63
65
68
70
72
74
76
78
82
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
86
88
90
91
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРАКТИЦІ
93
95
97
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
100
102
104
106
108
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
146
148
150
152
154
157
159
161
163
165
167
169
171
173
176

Content


1
5
AKTUALNI PROBLEMY BUKHHALTERSKOHO, UPRAVLINSKOHO TA PODATKOVOHO OBLIKU I SHLIAKHY YIKH VYRISHENNIA
9
11
13
15
17
19
21
24
25
26
28
30
33
35
37
40
42
44
46
48
50
52
55
56
59
61
63
65
68
70
72
74
76
78
82
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY ROZVYTKU AUDYTORSKOI DIIALNOSTI V UKRAINI
86
88
90
91
PROBLEMY ROZVYTKU EKONOMICHNOHO ANALIZU TA YOHO ZASTOSUVANNIA U PRYINIATTI UPRAVLINSKYKH RISHEN NA PRAKTYTSI
93
95
97
SHLIAKHY REFORMUVANNIA VNUTRISHNOHO TA ZOVNISHNOHO KONTROLIU U KONTEKSTI PODOLANNIA EKONOMICHNYKH PROBLEM PIDPRYIEMSTVA
100
102
104
106
108
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY VYKORYSTANNIA INFORMATSIINYKH SYSTEM I TEKHNOLOHII V OBLIKU, ANALIZI TA AUDYTI
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
146
148
150
152
154
157
159
161
163
165
167
169
171
173
176

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 81