Проблеми економіки та управління. – 2010. – №683

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько- викладацького складу, аспірантів та працівників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. Серед проблем управління автори у своїх публікаціях значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі представлені матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 384 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 79
 • Item
  Титульний аркуш до «Проблеми економіки та управління» № 683
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Зміст до «Проблеми економіки та управління» № 683
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Розвиток інвестиційного потенціалу підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Литюга, Ю. В.
  Визначено зміст інвестиційного потенціалу підприємства та розглянуто його значення і місце в потенціалі підприємства, обґрунтовано механізм організаційного забезпечення його розвитку. Названо основні фактори розвитку інвестиційного потенціалу. Визначено та охарактеризовано основні параметри його розвитку: інновації, фінанси, стратегія. Проаналізовано інвестиційну стратегію та особливості формування. In the article the meaning of investment potential of enterprise and its place in potential of enterprise are defined, mechanism of orgware of his development is grounded. The basic factors of its development are named. Basic parameters of development of investment potential are defined and described: innovations, finances, strategy. The analysis of investment strategy and features of its forming is conducted.
 • Item
  Загальні принципи організації взаємовідносин групи дочірніх авіакомпаній та інших підприємств в рамках корпорації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Литвиненко, С. Л.
  Розглянуто теоретичні та методологічні засади організації взаємовідносин у межах підприємств корпоративного типу та встановлено проблеми, які вивчені недостатньо. Розроблено загальні принципи організації взаємовідносин групи дочірніх авіакомпаній та інших підприємств у межах корпорації на основі аналізу існуючих наукових здобутків, що дасть змогу підвищити загальну конкурентоспроможність підприємства на глобальних світових ринках. Theoretical and methodological foundations of organization of relationships within the corporate enterprises were considered and the problems, researched insufficiently, were revealed. General principles of organization of relationships between groups of affiliated airlines and other enterprises within the corporation, based on the analysis of current scientific achievements, allowing increasing of overall competitiveness of enterprise on the global world markets, have been developed.
 • Item
  Аналіз шляхів підвищення технологічної конкурентоспроможності України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лісовська, Л. С.; Лущак, Н. С.
  Визначено поняття “технологічна конкурентоспроможність країни” та сформовано чинники, що впливають на цю конкурентоспроможність. Виділено проблеми розвитку технологічної конкурентоспроможності України та запропоновано шляхи підвищення її рівня за окремими факторами. The concept of "technological competitiveness of the country” and formed the factors influencing this competitive edge. Highlighted problems of technological competitiveness of Ukraine and proposed ways of improving the competitiveness of individual factors.
 • Item
  Лізинг як ефективний засіб переоснащення підприємства для створення інноваційного продукту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ключнікова, М. В.
  Запропоновано аналіз суті та огляд переваг лізингу як нетрадиційного інструментуфінансування оновлення основних фондів підприємства для створення інноваційного конкурентоспроможного продукту з метою переходу вітчизняної економіки до фази пожвавлення. Розглянуто особливості лізингу як елемента технічної фінансово-інвестиційної стратегії підприємства. The article offers analysis of essence and overview of advantages of leasing as a nontraditional tool to finance modernisation of capital funds of a company in order to create innovative competitive product to stimulate recovery of national economy. Features of leasing as a component of financial-investment strategy are examined.
 • Item
  Сутність і види продуктових інновацій в стратегії підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ліманскі, А.
  Технологічний прогрес, зміни вимог споживачів і супутнє вищезгаданим явищам зростання конкуренції в глобальномумасштабі спричиняють те, що продуктові інновації трактуються як основна умова функціонування і розвитку сучасного підприємства. Пошук інноваційних рішень по відношенню до продукту може принести багато користей, але одночасно вимагає великих витрат і є дуже ризикованим. Підприємство повинно прийняти відповідну стратегію інновацій продукту. У практиці можна скористатися різними стратегіями, що виокремлюються з врахуванням таких критеріїв, як: ступінь новизни продукту з погляду виробника і клієнта, вплив нового продукту на зміну споживацьких поведінок, масштаб і оцінка новизни продуктової інновації (у відношеннях ринок-продукт-технологія), першість впровадження, а також ступінь оригінальності продуктової інновації. Серед основних умов, вирішальних для успіху продуктової інновації, потрібно назвати: диспонування відповідними засобами, людським, матеріальними і фінансовими, зв'язування стратегії нового продукту з цілим процесом стратегічного управління в підприємстві, а також створення відповідних організаційних структур для інноваційної діяльності. Technological advances, changes in consumer requirements and their accompanying increase in competition on a global scale make product innovations a precondition for the functioning and development of the modern enterprise. Finding innovative solutions for a product can bring many benefits, but is also expensive and very risky. The company should adopt an appropriate strategy for product innovation. In practice, you can use various strategies based on such criteria as: the degree of novelty of the product for the manufacturer and the customer, the impact of new product to change consumer behavior, the scale and evaluation of new product innovation (in the relationship market product/technology), placing priority degree of originality and innovation output. The essential conditions for the success of product innovations include: the availability of adequate human resources, physical and financial relationship with a new product strategy for the entire process of strategic management in the enterprise and the creation of appropriate organizational structures for innovation.
 • Item
  Управління конфліктами на засадах їх класифікації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Криса, О. Й.
  Проаналізовані відомі класифікації конфліктів, зазначені їхні основні особливості та недоліки. У результаті виокремлення основних ознак конфлікту побудована інша класифікація конфліктів, яка повинна сприяти пошуку ефективних методів управління конфліктами, стати ключовим елементом системи управління конфліктами. The known classification of conflicts are analyzed in the article, their main features and drawbacks are indicated. The other classification of conflicts is built on the base of the main features of conflict. This classification should facilitate the search for effective methods of conflict management and be a key element of conflict management.
 • Item
  Витрати підприємств на цілі оподаткування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Котенко, Т. Ю.
  Розглянуто проблеми оподаткування на прикладі будівельних підприємств. Вказано на неповну реалізацію принципів податкової системи. Визначено ступінь податкового навантаження на підприємство, проаналізовано тенденції зміни обсягів сплати податку на прибуток та особливості функціонування податку на додану вартість в Україні. Запропоновано шляхи підвищення ефективності системи оподаткування в умовах пошуку компромісу в розподільчих відносинах між підприємством та державою. The problems of taxation in construction companies. The incomplete implementation of the principles of the tax system is stressed. The degree of tax burden to the company is determined, the volume of tax revenue is analyzed and characteristics of value added tax in Ukraine are described. There are suggested ways to improve the tax system in terms of compromise between enterprises and the state.
 • Item
  Комерціалізація нових знань, як стратегічний шлях підвищення конкурентоспроможності України та регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кубів, С. І.
  Досліджено відносини між комерціалізацією знань та стратегією інноваційного розвитку економіки України. Обґрунтовано передумови та ідентифіковано чинники формування ефективної національної інноваційної системи, очікувані наслідки та окреслено стратегічні завдання інноваційного розвитку регіонів. It is investigational relations between commercialization of knowledges and strategy of innovative development of economy of Ukraine. Grounded pre-conditions and the factors of forming of the effective national innovative system are identified, expected consequences and outlined strategic tasks of innovative development of regions.
 • Item
  Маркетинговий підхід до управління якістю високотехнологічної продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ковальчук, С. В.
  Визначено основні концептуальні підходи до управління якістю високотехнологічної продукції. Одним із головних підходів до управління якістю високотехнологічної продукції є маркетингова орієнтація діяльності підприємства. Для ефективнішого маркетингового управління якістю високотехнологічної продукції необхідно дотримуватися чітко визначених та сформульованих принципів. The article the basic conceptual going is determined near the quality management of highly technological products. One of the main approaches to high-quality products is the marketing orientation of the enterprise. For more effective marketing of quality high-tech products need to follow clearly defined and principles.
 • Item
  Інвестиції в основний капітал – головний напрямок підвищення якості інвестиційного потенціалу машинобудування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Карковська, В. Я.
  Розглянуто актуальну тему розвитку машинобудування, його інвестиційний потенціал. Обґрунтовано пріоритети реалізації інвестиційного потенціалу як на макрорівні, так і на мікрорівні. Проаналізовано обсяги інвестицій в основний капітал машинобудівних підприємств, встановлено прогнозовані значення. The article covers the burning matter of machine building development and its investment potential. Priorities for implementation of investment capital are substantiated both on macro- and micro level. The scope of investments in fixed capital of machine building enterprises was analyzed, predicted values were determined.
 • Item
  Суть та особливості маркетингу в сучасному електронному бізнесі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Калинич, Г. Л.
  Визначено вплив розвитку Інтернету на окремі галузі економіки країни. Подано визначення електронного маркетингу, його завдань, основних функцій та принципів. Зроблено акцент на комунікаційній функції електронного маркетингу та визначено основні елементи комунікацій: контент, діалогове спілкування та співтовариства. Висвітлено парадигмуWeb 2.0 побудови відносин в електронному маркетингу. Визначено основні особливості електронного маркетингу. Influence of development of Internet on different industries of economy is identified. Determination of the electronic marketing, its tasks, basic functions and principles are given. An accent is done on the communication function of the electronic marketing and basic elements of communications are identified, such as context, dialog communication and communities. The paradigm of construction of relations of Web 2.0 is reflected in the electronic marketing. Basic features of the electronic marketing are defined.
 • Item
  Концепція “інноваційного ДНК”: сутність та основні принципи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Клименко, О. О.
  Досліджено питання щодо зміни традиційної управлінської моделі на користь інноваційного менеджменту підприємств. Обґрунтовано доцільність одночасного використання емпатії, креативності та реалізації інновацій, як фундаментальних складових інноваційного ДНК. Розглянуто сучасні підходи щодо успішного втілення інноваційних методів управління. Виявлено можливості вдосконалення процесу впровадження інновацій на підприємствах шляхом застосування концепції інноваційного ДНК. This article addresses the question of changing traditional managerial model in favor of innovative governance of companies. Within the framework of this research such issues are affected: definition of innovation DNA model in organizational perspective which simultaneously uses empathy, creativity and execution that guarantees innovation success. The possibilities to perform process of implementation of innovation on the companies are detected by means of usage of the concept of innovation DNA.
 • Item
  Проблеми оцінки ризиків під час впровадження інновацій на підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ковтун, К. С.
  У ракурсі основних сучасних підходів до інтерпретації категорії “ризик”, йдеться про аналіз цього поняття з різних точок зору, з метою використання його, як змістового елемента під час розрахунку економічної ефективності впровадження інновацій. In perspective of the main contemporary approaches to the interpretation of the category of "risk", this refers to the analysis of this concept fromdifferent points of view, in order to use it as a semantic element in calculating economic efficiency of innovation.
 • Item
  Основи розробки та впровадження бізнес-стратегії підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ільченко, І. Ю.
  Запропоновано методичний підхід до розробки та впровадження бізнес-стратегії підприємства. Обґрунтовано необхідність узгодження ключових аспектів бізнесу між собою та з умовами динамічного зовнішнього середовища. Побудовано візуальну схему розробки та впровадження бізнес-стратегії підприємства. Розкрито суть імперативів розробки та впровадження бізнес-стратегії. Досліджено специфіку та показано логіку взаємозв’язку окремих елементів імперативів розробки та впровадження бізнес-стратегії. Methodical approach to developing and implementing business strategу of the company is proposed. The necessity of coordination of key aspects of business among themselves and with the dynamic environment is stated. Visual scheme of development and implementation of enterprise business strategy is developed. Author shows the essence of the imperatives of development and implementation of business strategy. The specifics are discovered and the logic of relationships of individual elements of imperatives of development and implementation of business strategy is shown.
 • Item
  Концепції мотивування персоналу до формування корпоративної культури на машинобудівному підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Іваницька, Н. Б.
  На підставі аналізу існуючого стану трудових відносин, які склались на підприємствах машинобудування Львівщини, виділено необхідність зміни відносин між персоналом і керівництвом. Визначено шляхи здійснення управління персоналом з метою покращання відносин у колективі. До того ж на основі японської філософії менеджменту визначено методику стимулювання персоналу до самодисципліни. The article, based on analysis of current state of labour relations which are established in engineering enterprises of Lviv region, highlights the need in change of relations between staff and management. Ways of personnel management to improve relations in the teamare defined. Thus, based on a Japanese management philosophy method of stimulating staff to self-discipline is defined.
 • Item
  Інтеграція мислення, навчання, управління як необхідна умова інноваційного розвитку суспільства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Захарчин, Г. М.
  Висвітлено системне бачення інноваційності через інтеграцію мислення, навчання, управління. Обґрунтовано необхідність активізації інноваційних процесів в освітянській сфері, оскільки саме там здійснюється підготовка майбутніх фахівців, здатних інноваційно мислити та працювати. Запропоновано створення творчо-експериментальної лабораторії у вищій школі як первинної ланки центрів знань; описується її структура та принципи інтеграції із інноваційними підрозділами на підприємстві. Розглянуто основні напрями інноваційності управління. System vision of innovations lights up through integration of thought, studies, management. The necessity of activation of innovative processes is grounded for an elucidative sphere, as preparation of future specialists, capable innovative to think and work is there carried out exactly. Creation of creatively experimental laboratory is offered at higher school as a primary link of centers of knowledge’s; its structure and principles of integration is described with innovative subsections on an enterprise. Basic directions of innovations management are examined.
 • Item
  Обґрунтування економічної доцільності інвестицій в технологічні інновації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Катаєв, А. В.; Лісовська, Л. С.; Гербут, М. В.
  Розглянуто специфічні особливості інвестицій у технологічні інновації, які мають бути враховані при визначенні фінансово-економічної доцільності цих інвестицій. Обґрунтовано необхідність застосування для оцінювання їх економічної виправданості певних методичних підходів і методик розрахунку чистої теперішньої вартості, внутрішньої ставки доходності та модифікованої внутрішньої ставки доходності, використання яких забезпечуватиме достовірність результатів оцінювання. The article deals with the specific features of investments into technological innovations, which must be taken into account at determination of financial-economic expediency of these investments. The necessity to use certain methodical approaches and methods of calculation of net present value, internal rate of return and modified internal rate of return for the evaluation of the investment economic expediency are substantiated. The use of these methods and approaches will guarantee the accuracy of evaluation results.
 • Item
  Теоретико-методологічні засади інвестування інноваційно-технологічної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Захарін, С. В.
  Проаналізовано проблематику теоретико-методологічних досліджень інвестування інноваційно- технологічної діяльності. Вказано інституційні проблеми інвестиційного процесу, необхідність його переорієнтації на реалізацію інноваційних проектів. Зроблені пропозиції з питань удосконалення інвестиційної політики. Problematic of theoretical and methodical researches of investing into innovative and technological activities is analyzed. Institutional problems of investment process and the necessity of its reorientation on realization of innovative projects are shown. Proposals on perfection of innovative politics are provided.