Energy Engineering And Control Systems. – 2017. – Vol. 3, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Energy Engineering and Control Systems = Енергетика та системи керування : науковий журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yevhen Pistun. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2017. – Volume 3, number 1. – 46 p. : il.

Зміст


1
9
15
23
29
37

Content (Vol. 3, No 1)


1
9
15
23
29
37

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Research and analysis of rapidly changing gas flow temperatures measurement methods
  (Printing Center of lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-14) Василь, Фединець; Леонід, Лесовой; Богдан, Чабан; Vasyl, Fedynets; Leonid, Lesovoi; Bohdan, Chaban; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Внаслідок певного значення теплоємності чутливого елемента перетворювача температури його температура завжди відставатиме від температури газового потоку, якщо вона змінилася. Під час вимірювання змінної в часі температури потоку перетворювач також не встигає стежити за зміною температури, оскільки для зміни температури його чутливого елемента потрібен деякий час. Спотворення показів перетворювача через нестаціонарності теплових процесів як у самому перетворювачі, так і між перетворювачем і навколишнім середовищем зумовлені його тепловою інерцією. Оскільки повного уникнення інерційності реального перетворювача температур досягти неможливо, за практичних вимірювань температур газового потоку, що змінюються в часі, використовують перетворювачі, які мають деяке скінченне значення показника теплової інерції. За таких вимірювань отримувати потрібну інформацію можливо за допомогою аналізу запису самого нестаціонарного процесу вимірювання, здійснюючи прямий розрахунок температур середовища, або вносити поправку на запізнення в покази перетворювача температур. Досліджено та проаналізовано методи вимірювання швидкозмінних температур газових потоків шляхом їх прямого розрахунку та введенням поправки в покази перетворювачів температури.
 • Item
  Requirements for publications
  (Printing Center of lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-14)
 • Item
  Investigations on the innovation model of exergy effectiveness of air conditioning system for operating cleanrooms
  (Printing Center of lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-14) Дмитро, Гарасим; Лабай, Володимир; Dmytro, Harasym; Volodymyr, Labay; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Нині під час експлуатації енерготехнологічних систем (ЕТС), до яких належать системи кондиціювання повітря (СКП), для забезпечення проведення певної технології питання економії паливно-енергетичних ресурсів має першорядне значення. Отже, зменшення затрат енергії, споживаної системами кондиціювання повітря, диктує необхідність їх оптимізації, що найповніше може бути досягнуто на основі ексергетичного аналізу, який враховує не тільки кількість, але й якість затраченої енергії. Розрахунки балансів і різних характеристик ЕТС, зокрема СКП, з урахуванням ексергії дає можливість найпростіше і наглядніше вирішувати безліч наукових і технічних задач. Вони допомагають вилучити часті помилки, які трапляються і пов’язані з ігноруванням якісного боку перетворень. У статті презентовано інноваційну математичну дослідницьку модель чинної центральної прямотечійної системи кондиціювання повітря для операційних чистих кімнат з метою комп’ютерного оцінювання її енергетичної ефективності через ексергетичний ККД залежно від різних факторів, що впливають на її роботу. Завдяки цій моделі отримано залежність ексергетичного ККД ηе чинної системи кондиціювання від різниці температур між внутрішнім і припливним повітрям Δtп= tв – tп.
 • Item
  Efficiency of modern wind turbines in real conditions
  (Printing Center of lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-14) Костянтин, Покровський; Ольгерд, Маврін; Андрій, Музичак; Kostiantyn, Pokrovskyi; Olgerd, Mavrin; Andriy, Muzychak; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проблемою розвитку вітроенергетики в Україні є недостатність доступної інформації про ефективність вітростанцій у реальних умовах застосування через комерціалізацію промислової інформації. З одного боку, це стосується показників вітрових навантажень в ефективних регіонах, з іншого – забезпечення тривалого ліцензованого вимірювання вітрових параметрів у складних за доступом умовах. Наведено результати оцінки економічної ефективності вітроелектростанції з генераторами різної потужності. Показано, що в такий спосіб можна розрахувати необхідні для попереднього аналізу економічної ефективності вітроелектростанції параметри – річне виробництво електроенергії, прибутковість та окупність інвестиції. В результаті проведено оцінку витрат на вітрогенератори та їхній монтаж та експлуатацію, оцінено розміри прибутку та терміну окупності. Показано високу ефективність впровадження вітроелектростанцій в умовах Карпатського регіону України за умови детального вибору характеристик вітрогенератора для реальних параметрів вітрових навантажень.
 • Item
  Digital complex for modeling processes in electric circuits with protection and automatic devices
  (Printing Center of lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-14) Олександр, Равлик; Назар, Равлик; Oleksandr, Ravlyk; Nazar, Ravlyk; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблений цифровий комплекс для моделювання електромеханічних і електромагнітних процесів в електричних мережах будь-якої конфігурації з електромагнітними пристроями, пристроями керування, синхронними й асинхронними двигунами, враховуючи їхні системи управління, пристроїв захисту і автоматики, дає змогу виконувати обчислення процесів у діапазоні від горіння дуги і відновлення напруги вимикачів до процесів пуску і самозапуску електродвигунів. Цифровий комплекс призначений для персональних комп’ютерів і комп’ютерних систем у середовищі Windows. Моделювання здійснюється на основі розрахункових схем і їхніх параметрів, сформованих в графічному середовищі. Для формування більшості схем електротехнічних пристроїв і систем захисту передбачено базовий набір графічних елементів, а також односторонні і взаємні зв’язки між ними. Крім взаємних індуктивностей використовують моделі керованих за допомогою функцій управління динамічні та статичні зв’язки, розроблені для моделювання електричних машин. Автори розробили нові ефективні методи формування та рішення рівнянь, що забезпечують значну швидкодію і моделювання в режимі реального часу. Комплекс призначений для інженерних і наукових досліджень, а також для формування систем навчання для студентів і персоналу електричних підприємств.
 • Item
  Methods for defining the binary coal mixture composition in the pulverized coal-fired boiler
  (Printing Center of lviv Politechnic Publishing House, 2017-02-14) Євген, Пістун; Степан, Мисак; Галина, Матіко; Yevhen, Pistun; Stepan, Mysak; Halyna, Matiko; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто методи визначення часток складових вугільної суміші, що спалюється, в паливні котла на теплових електричних станціях. Запропоновано непрямі методи визначення часток складових суміші двох марок вугілля, що ґрунтуються на наявній інформації щодо якісних характеристик вугілля. За першим методом склад вугільної суміші визначають за значеннями вмісту летких речовин на горючу масу вугільної суміші та кожної із марок вугілля, з яких складається суміш. У другому методі частку двох марок вугілля знаходять за нижчою теплотою згорання вугільної суміші та нижчою теплотою згорання вугілля двох марок, що входять до складу суміші. Виконана оцінка невизначеності результату визначення часток складових суміші двох марок вугілля пилосистеми котла за допомогою розроблених методів.