Автоматика, вимірювання та керування. – 2005. – №530

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2005. – № 530 : Автоматика, вимірювання та керування. – 196 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Зміст до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005)
 • Item
  Дослідження стану забруднення атмосферного повітря в околицях міста Борислава
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Бичківський, Р. В.; Столярчук, П. Г.; Міхалєва, М. С.; Німас, В. М.
  Проаналізовано стан забруднення і запропонована методика визначення ступеня забруднення курортної зони. In the article there is the analysed state of contamination and offered method of determination of degree of contamination of resort area.
 • Item
  Блоки цифрової обробки сигналів акустичної емісії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Скальський, Р. В.; Оліярник, Б. О.; Плахтій, Р. М.; Сулим, Р. І.
  Описано принципи побудови та роботу блоків цифрової обробки сигналів акустичної емісії (АЕ), що призначені для роботи в портативному варіанті приладу. Вони виконані з урахуванням тенденцій розвитку сучасної схемотехніки та із застосуванням елементної бази відомих світових виробників. Principles are described constructions and work of blocks of the digital signal which are ntended for work in the portable variant of device processing of acoustic emission. They are done taking into account the progress trends of modern circuit engineering and with application of element base of the known world producers.
 • Item
  Реконструкція форми поверхні матеріалів за їх зображеннями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Кожан, В. П.; Корній, В. В.; Русин, Б. П.
  Розглянуто підходи до реконструкції форми поверхні матеріалів за їх зображеннями, представлено базові моделі розсіювання світла поверхні матеріалів, які лежать в основі систем реконструкції форми поверхні об’єкта. Наведено результати комп’ютерного моделювання з відновлення деяких фрагментів зображень матеріалів. The purpose of the article is to discuss the theory and practical issues behind creation of reflection model which constitute a basis for developing rendering system. Finally we present result of computer simulation for some surfaces of metals.
 • Item
  Стан та метрологічне забезпечення обліку електричної енергії у Львівській області
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Ванько, В. М.; Пядик, М. О.
  Розглянуто стан та проблеми метрологічного забезпечення лічильників електричної енергії, трансформаторів струму та трансформаторів напруги у Львівській області. Проаналізовано проблеми, структуру та заходи для метрологічного забезпечення обліку електроенергії з урахуванням специфіки вимірювань в енергосистемі. State and problems of the measurement assurance of electric energy meters, current and voltage transformers in Lviv region are considered. Problems, structure and measures, are analyzed for the metrology providing of consideration of electric power taking into account the specific of measuring in a grid.
 • Item
  Методика покращання форми вихідного сигналу однофазного подільника частоти на базі керованого двопівперіодного випрямляча
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Самотий, В. В.; Хомуляк, М. О.
  Запропоновано методику покращання форми вихідного сигналу однофазного подільника частоти на базі керованого двопівперіодного випрямляча у широкому діапазоні зміни частоти. The method of improvement of output signal form for single-phase frequency divider on the basis of the controlled two-half-period rectifier with wide frequency range is proposed.
 • Item
  Система и погрешности трехмерного технического зрения
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Tsai, Ming-June; Hung, Chuan-Cheng
  Рассмотрен метод оценки погрешности систем трехмерного 3-D видения. Сформулирована математическая модель разрешения пространственной области системы 3-D активного видения. This paper is addressed a method for fast evaluation approach of correspondence uncertainty in 3-D vision metrology systems. The mathematic model of spatial resolution measurement area of a 3-D active vision system is formulated.
 • Item
  Формування блочно-матричних структур для алгоритмів гармонічного перетворення даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Никифорчин, Р. Б.; Процько, І. О.
  Для прийняття рішень з організації обчислення гармонічних дискретних перетворень даних змінних обсягів використовується сформований циклічний розклад підстановки, який визначається на основі базисної матриці перетворень. Розлянуто програмну реалізацію і результати формування блочно-матричних структур за циклічним розкладом підстановки для алгоритмів перетворення даних. The passing decisions for synthesis efficient algorithm calculation of the harmonic discrete transforms the arbitrary size of data are used the formed cycle decomposition of substitution what determine for the discrete basis matrix of transform. Program implementation and results of the constructed block-matrix structures on base of the cycle decomposition of substitution for algorithm of the harmonic discrete transforms is considered.
 • Item
  Цифровий масштабно-часовий перетворювач поодиноких і рідко повторюваних сигналів з автоматичним вимірюванням параметрів досліджуваних сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Боднар, Р. В.
  Розглянуто метод побудови цифрового масштабно-часового перетворювача поодиноких і рідко повторюваних сигналів нано- і пікосекундного діапазонів з автоматичним вимірюванням амплітудних і часових параметрів досліджуваних сигналів. Проаналізовано похибки методу. The method of the construction of the digital time-scale converter of the single and rarely recurrent signals of nano- and picosecond bands with the automatic measurement of the amplitude and time parameters of the investigated signals is carried out. The error analysis in the method is made.
 • Item
  Інваріантний метод безконтактного вимірювання прямолінійного струму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Джала, Р. М.
  Наведено формули визначення сили струму за вимірами модулів напруженості магнітного поля у трьох точках, розміщених на базі, довільно орієнтованій у площині, перпендикулярній до струмопроводу. Розглянуто частинні випадки вимірювань струму і визначення координат. The formulas for definition of a current intensity behind measurings of moduluss tensions of a magnetic field in three dots, located on base, arbitrary oriented in a plain perpendicular to rectilinear conductor with an electric current are presented.
 • Item
  Аналіз похибок вимірювальних швидкодіючих систем компенсаційних установок симетрування навантажень за умов несинусоїдності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Бурбело, М. Й.; Бабенко, О. В.
  Запропоновано варіанти структурних схем вимірювального каналу швидкодіючої вимірювальної системи установок симетрування навантажень. Проаналізовано похибки симетрування електричних навантажень за умов несинусоїдності. Variants of block diagrams for measuring channel of high operating measuring system of balancing plants are proposed. Balancing errors of electric loads at non-sinusoidal condition are analyzed.
 • Item
  Оцінка достовірності моделі системи для повірки тахометрів
  (2005) Поджаренко, В. О.; Кучерук, В. Ю.; Севастьянов, В. М.; Войтович, О. П.
  Виконано дослідження та оцінювання достовірності відтворення зразкового сигналу моделлю системи для повірки тахометрів у динамічному режимі. Показано, що при різних законах розподілу шуму, зокрема і нормальному, на виході системи отримуємо сигнал з похибкою, відмінною від нормального. The reliability of a reference signal reproduction by model of system for checking tachometers in a dynamic mode is investigated and estimated in this article. It is shown, that at different noise signals including normal, in system output we received a signal with an error which distribution differs from normal.
 • Item
  Аналогова частина вимірювального блока апаратури БІТ-КВП для безконтактних обстежень підземних трубопроводів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Вербенець, Б. Я.
  Описано аналогову частину схеми безконтактного вимірювача струму з автоматичною корекцією впливу змін відстані між магнітосприймачами та струмопроводом. The analogue part of the schema of a contact-free meter of a current with automatic correction of influencing of variations of spacing interval between sensors of a magnetic field and conductor is depicted.
 • Item
  Оптимізація імпульсного регулювання гальмування двигуна постійного струму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Поджаренко, В. О.; Дрючин, О. О.; Васілевський, О. М.
  Розглянуто умови оптимальної передачі енергії двигуна постійного струму під час його гальмування до вторинної мережі живлення, а також мінімізація рівня пульсацій струму гальмування при широтно-імпульсному, частотно-імпульсному і релейному регулюванні струму. The optimal conditions for transmitting of direct current motors energy under the braking to the secondary power sources are defined in this work. Also, the problem of the minimal current pulsation under the braking with the wide pulse, frequency pulse and relay control is considered.
 • Item
  Методи лінеаризації характеристик вимірювальних незрівноважених мостових і напівмостових схем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Бучма, І. М.; Щудлак, Р. М.
  Здійснено огляд методів лінеаризації характеристик вимірювальних мостових та напівмостових схем, призначених для перетворення параметрів пасивних елементів у напругу. Review of methods for linearization characteristic of measuring Winston’s and semiWinston’s network meants for proсessing parameters of passive elements to voltage are examined.
 • Item
  Імітаційне моделювання конвеєрних число-імпульсних функціональних перетворювачів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Горпенюк, А. Я.; Дудикевич, В. Б.; Лужицька, Н. М.
  Розглянуто способи імітаційного моделювання конвеєрних число-імпульсних функціональних перетворювачів. Запропоновано моделі базових конвеєрних число-імпульсних вузлів і алгоритми моделювання конвеєрних число-імпульсних структур загалом. The methods of imitation design of convejor pulse-number functional converters are considered in the article. The models of base convejor pulse-number nodes and algorithms of convejor pulse-number structures design are offered.
 • Item
  Корекція енергетичної характеристики напівпровідникових детекторів іонізувальних випромінювань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Лопачак, О. М.
  Описано дозиметричний прилад з корекцією енергетичної характеристики напівпровідникових детекторів іонізувальних випромінювань. The dosimeter device with ionizing radiation semiconductor detectors’ energy characteristics correction is consider.
 • Item
  Методи послаблення завад нормального виду в активних імітаторах опору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Бойко, О. В.; Столярчук, П. Г.; Барило, Г. І.; Матвіїв, В. І.
  Запропоновано методи послаблення завад нормального виду в чотирипровідних активних імітаторах опору. Проаналізовано вплив додаткових елементів на коефіцієнт послаблення завад і динамічні характеристики імітатора опору. The methods of compensation influence of the normal mode noise in four-terminal codecontrol resistance measures are proposed. Influence of the additional elements on the noise suppression and dynamic characteristics in the resistance measures are analyzed.
 • Item
  Аналіз методичних похибок вимірювання параметрів імітансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Походило, Є. В.
  Проаналізовано методичні похибки вимірювання параметрів імітансу низькоомних та високоомних об’єктів. Одержано вирази для оцінювання похибок від впливу неінформативного імітансу. The methodical measuring errors of parameters of an immittance of low-impedance and high-ohmic objects are parsed. The expressions for estimation of errors from influencing not informative immittance are obtained.