Автоматика, вимірювання та керування. – 2005. – №530

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/23924

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2005. – № 530 : Автоматика, вимірювання та керування. – 196 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 33
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005)
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження стану забруднення атмосферного повітря в околицях міста Борислава
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Бичківський, Р. В.; Столярчук, П. Г.; Міхалєва, М. С.; Німас, В. М.
  Проаналізовано стан забруднення і запропонована методика визначення ступеня забруднення курортної зони. In the article there is the analysed state of contamination and offered method of determination of degree of contamination of resort area.
 • Thumbnail Image
  Item
  Блоки цифрової обробки сигналів акустичної емісії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Скальський, Р. В.; Оліярник, Б. О.; Плахтій, Р. М.; Сулим, Р. І.
  Описано принципи побудови та роботу блоків цифрової обробки сигналів акустичної емісії (АЕ), що призначені для роботи в портативному варіанті приладу. Вони виконані з урахуванням тенденцій розвитку сучасної схемотехніки та із застосуванням елементної бази відомих світових виробників. Principles are described constructions and work of blocks of the digital signal which are ntended for work in the portable variant of device processing of acoustic emission. They are done taking into account the progress trends of modern circuit engineering and with application of element base of the known world producers.
 • Thumbnail Image
  Item
  Реконструкція форми поверхні матеріалів за їх зображеннями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Кожан, В. П.; Корній, В. В.; Русин, Б. П.
  Розглянуто підходи до реконструкції форми поверхні матеріалів за їх зображеннями, представлено базові моделі розсіювання світла поверхні матеріалів, які лежать в основі систем реконструкції форми поверхні об’єкта. Наведено результати комп’ютерного моделювання з відновлення деяких фрагментів зображень матеріалів. The purpose of the article is to discuss the theory and practical issues behind creation of reflection model which constitute a basis for developing rendering system. Finally we present result of computer simulation for some surfaces of metals.
 • Thumbnail Image
  Item
  Стан та метрологічне забезпечення обліку електричної енергії у Львівській області
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Ванько, В. М.; Пядик, М. О.
  Розглянуто стан та проблеми метрологічного забезпечення лічильників електричної енергії, трансформаторів струму та трансформаторів напруги у Львівській області. Проаналізовано проблеми, структуру та заходи для метрологічного забезпечення обліку електроенергії з урахуванням специфіки вимірювань в енергосистемі. State and problems of the measurement assurance of electric energy meters, current and voltage transformers in Lviv region are considered. Problems, structure and measures, are analyzed for the metrology providing of consideration of electric power taking into account the specific of measuring in a grid.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика покращання форми вихідного сигналу однофазного подільника частоти на базі керованого двопівперіодного випрямляча
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Самотий, В. В.; Хомуляк, М. О.
  Запропоновано методику покращання форми вихідного сигналу однофазного подільника частоти на базі керованого двопівперіодного випрямляча у широкому діапазоні зміни частоти. The method of improvement of output signal form for single-phase frequency divider on the basis of the controlled two-half-period rectifier with wide frequency range is proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Система и погрешности трехмерного технического зрения
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Tsai, Ming-June; Hung, Chuan-Cheng
  Рассмотрен метод оценки погрешности систем трехмерного 3-D видения. Сформулирована математическая модель разрешения пространственной области системы 3-D активного видения. This paper is addressed a method for fast evaluation approach of correspondence uncertainty in 3-D vision metrology systems. The mathematic model of spatial resolution measurement area of a 3-D active vision system is formulated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування блочно-матричних структур для алгоритмів гармонічного перетворення даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Никифорчин, Р. Б.; Процько, І. О.
  Для прийняття рішень з організації обчислення гармонічних дискретних перетворень даних змінних обсягів використовується сформований циклічний розклад підстановки, який визначається на основі базисної матриці перетворень. Розлянуто програмну реалізацію і результати формування блочно-матричних структур за циклічним розкладом підстановки для алгоритмів перетворення даних. The passing decisions for synthesis efficient algorithm calculation of the harmonic discrete transforms the arbitrary size of data are used the formed cycle decomposition of substitution what determine for the discrete basis matrix of transform. Program implementation and results of the constructed block-matrix structures on base of the cycle decomposition of substitution for algorithm of the harmonic discrete transforms is considered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Цифровий масштабно-часовий перетворювач поодиноких і рідко повторюваних сигналів з автоматичним вимірюванням параметрів досліджуваних сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005) Боднар, Р. В.
  Розглянуто метод побудови цифрового масштабно-часового перетворювача поодиноких і рідко повторюваних сигналів нано- і пікосекундного діапазонів з автоматичним вимірюванням амплітудних і часових параметрів досліджуваних сигналів. Проаналізовано похибки методу. The method of the construction of the digital time-scale converter of the single and rarely recurrent signals of nano- and picosecond bands with the automatic measurement of the amplitude and time parameters of the investigated signals is carried out. The error analysis in the method is made.