Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», інших вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів. В першому розділі розглядаються актуальні проблеми економіки, зокрема ефективного використання виробничого, інноваційного та організаційного потенціалу нових господарських систем, значне місце відведене макроекономічному аналізу середовища підприємств, оцінюванню ефекту їхньої реструктуризаційної діяльності. У другому розділі серед проблем управління висвітлюються концептуальні засади організації підприємництва в просторі і часі, інтеграції маркетингу і логістики у формуванні товарної політики, особливості організації відчизняного бізнесу, державна підтримка інноваційних заходів та науково-технічних проектів, планування і регулювання інвестиційних процесів. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для наукових працівників і спеціалістів відповідних галузей промисловості, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 364 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 76
 • Item
  Управління якістю навчального процесу та наукової роботи у вищих навчальних закладах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Сорочак, О. З.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описана та проаналізована система управління якістю навчального процесу у вищому навчальному закладі, розроблена на основі серії стандартів ISO 9000 - ISO 9004 у Жешівській політехніці. Запропонована функціональна модель створення системи управління якістю навчального процесу і наукової роботи, яку можуть використати вітчизняні заклади освіти. Робота написана за результатами наукового стажування автора у Жешівській політехніці. The system of educational process quality management at the university, designed on standards ISO 9000 - ISO 9004 Rzeshow polytechnic is described in this paper. The functional model for process of creation the system of educational process and scientific activity quality management, which can be utilized at domestic universities, is offered. The paper is based on results of scientific training of the author at Rzeshow polytechnic.
 • Item
  Особливості розгляду Державною податковою службою звернень, запитів, скарг (заяв) платників податків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Червінська, О. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
 • Item
  Особливості організації туристичного бізнесу в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Захарчин, Г. М.; Веремчук, Р. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто особливості організації туристичного бізнесу в Україні через призму зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку туристичної сфери. Головна увага акцентується на організації інфраструктури туристичного бізнесу та внутрішній організації туристичної фірми залежно від цілей і стратегії. In the articles the features of organization of tourist business in Ukraine through a prism of the external and internal factors of development of a tourist orb are considered. The main attention will be converted on organization of an infrastructure of tourist business and internal arrangement of a travel company depending on it’s purposes and strategy.
 • Item
  Концепція розвитку і функціонально-територіальна структура курортно-рекреаційного комплексу Криму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Солдатова, С. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основні положення концепції розвитку територіально - рекреаційного комплексу Криму. Наведено основні рекомендації з формування функціонально-територіальної структури. The basic conception of Crimean territorial-recreational complex development are considered. The basic recommendations on functionally-territorial structure forming are brought.
 • Item
  Стратегія транспортно-експедиційних організацій на ринку логістичних послуг
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Авдеєнко, О. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто базові стратегії діяльності транспортно-експедиційних організацій на ринку, зв’язок між елементами стратегій і зовнішнім середовищем, привабливість стратегічної позиції на ринку, забезпечення умов для досягнення намічених цілей. In clause the base strategy of activity of forwarding organizations in the market, connection between elements of strategy and external environment, appeal of a strategic position in the market, maintenance of conditions for achievement of the planned purposes are submitted.
 • Item
  Логістичний контролінг у стратегії ECR
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Поліщук, Н. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Виконано порівняльний аналіз розвитку логістики і контролінгу. Досліджується взаємозв’язок концепцій логістичного і контролінгового управління. Розглядається ефективність інтеграції логістики і контролінгу на сучасному етапі. The author proposes us the comparative development analyses of logistics and controlling. Interactions between logistic and controlling conception have been investigated in the paper. The efficiency of integration of logistic and controlling at the present stage are considered.
 • Item
  Логістичний підхід до аналізу сильних та слабких сторін підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Князевська, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто характерні тенденції застосування логістичних принципів на підприємствах Західної Європи. Показано переваги застосування логістичних концепцій під час аналізу сильних та слабких сторін підприємства та його взаємодію з управлінням підприємством на засадах маркетингу( маркетинговим циклом).Characteristic trends of using logistic principles at the Western Europe enterprises have been considered. The possibilities of employing logistic ideas while making the analysis of the enterprise strong and weak points and its mutual interaction with enterprise management on marketing principles.
 • Item
  Логістична оптимізація виробничих процесів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Чорнописька, Н. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Охарактеризовано основні організаційно-виробничі тренди, розглянуто інформаційну систему виробництва, проаналізовано умови адаптації логістичних концепцій вітчизняними промисловими підприємствами. The organization and industrial trends are shown in this article. The information system of manufacturing is considered and the conditions of adapted to logistics concept in ukraine industrial enterprices are analyses.
 • Item
  Логістичний підхід до планування діяльності підприємства із використанням систем ERP / MRP
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Гаталяк, З. П.; Горбаль, Н. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано застосування логістики на підприємстві з використанням систем планування ERP / MRP. Основний наголос зроблено на закупівельній та розподільчій логістиці та запропоновано алгоритми для реалізації цих процесів. In the article functioning of the enterprise logistics on the basis of ERP / MRP planning systems is analyzed. The main emphasis is done on the supply and distribution logistics and the algorithms for the realization of the processes are proposed.
 • Item
  Логістична стратегія управління товарорухом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Гринів, Н. Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Оцінюються можливості застосування логістики як науки управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками в діяльності підприємства. Описуються принципи управління комерційною діяльністю із застосуванням методів закупівельної, внутрішньовиробничої та розподільчої логістик. Розглянуто причини низької конкурентоспроможності вітчизняних товарів. The possibilities of logistics as Science of Material, Financial and Information Flows Management are evaluated. The principles of Commercial Activity Management based on the logistic methods of purchasing, production and distribution are explaned. The reasons of the low competitive of ukrainian goods are investigated.
 • Item
  Суперечності в поглядах на місце збуту в маркетингу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Огерчук, Ю. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто визначення основних понять, пов’язаних із збутом. Зроблено акцент на розбіжностях в американському та європейському підходах щодо місця збуту в системі маркетингових інструментів. За американським підходом маркетинг є філософією ринковозорієнтованого підприємництва і базується на чотирьох маркетингових інструментах, де збуту не відведено постійного місця, а продаж є елементом комунікаційної політики. Європейська концепція не визнає домінування маркетингу. Маркетинг і збут мають в організації чітко визначені завдання. Definitions of major notions related to sale are considered. Divergences between American and European approaches as to the place of sale in the system of marketing tools are accentuated. In accordance with the American approach marketing is dealt with as a philosophy of market-oriented entrepreneurship, and is based on 4 marketing tools, where sale has not been provided a permanent place, and selling is found to be an element of communication policy. The European concept does not recognize the domination of marketing. Marketing and sale share specific tasks in organization.
 • Item
  Аналіз ефективності системи дистрибуції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Косар, Н. С.; Кузьо, Н. Є.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто загальні концепції аналізу витрат системи фізичної дистрибуції. Проаналізовано проблеми, що виникають при виборі видів транспорту, способів складування та обробки вантажів. Пропонуються шляхи вирішення цих проблем. The general concepts of the cost analysis of the physical distribution system are considered. Problems of chousing the types of transport, ways of warehousing and processing of cargoes are analyzed. The methods of these problems solving are offered.
 • Item
  Інтеграція маркетингу і логістики у формуванні товарної політики підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Мороз, Л. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто практичний маркетингово-логістичний аспект аналізу договірних зобов’язань та визначення оптимального рівня матеріально-технічних запасів у формуванні товарної політики підприємства. Practical marketing-logistic aspect of analysis of contractual obligations and determination of optimum level of material and technical resources in forming of goods politics by enterprise are considered.
 • Item
  Взаємозв’язок цінової та комунікативної стратегій у системі маркетингу підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Сухорська, У. Р.; Львівська комерційна академія Укоопспілки
  Проаналізовано взаємозв’язок цінової та комунікативної стратегій. Описано методи вимірювання впливу реклами на ціни. Підтверджено, що більш рекламовані товари мають нижчу цінову еластичність. Виробникам рекомендовано дотримуватись послідовності у їх ціновій та комунікативній стратегіях, тобто супроводжувати значні витрати на просування високими цінами на товари. In the article the relationship between price and promotion strategies is analyzed. Different methods of measurement of the impact of advertising on prices are described. It is stated that better advertised products have lower price elasticity. It is recommended for the producers to be consistent in their price and advertising strategy when high advertising expenditures should be provided with high prices.
 • Item
  Показники конкурентоспроможності готельних послуг
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Гарасим, Л. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Можливість готелю успішно конкурувати на ринку готельних послуг і адекватно реагувати на зміни ринкової кон’юнктури пов’язана з рівнем конкурентоспроможності його послуг. Для підвищення управління конкуренто-спроможністю готельних послуг пропонуються показники оцінки рівня конкурентоспроможності послуг, відповідності вимогам системи сертифікації та характеристикам класів обслуговування у готелях. Possibility of hotel successfully to compete in the hotel services market and adequately to react to modifications of a market conjuncture connected with a level of services competitiveness. For increase of a management efficiency of hotel services competitiveness in article the parameters of an evaluation of a level of competitiveness of services, correspondence to requests of a system of certification and class performances of service in hotels are offered.
 • Item
  Методика визначення та аналіз інтегрального показника конкурентоспроможності кондитерських виробів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Дубодєлова, А. В.; Юринець, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано систему показників і методику визначення інтегрального показника конкурентоспроможності кондитерських виробів. Апробовано методику та проаналізовано рівень конкурентоспроможності чорного шоколаду фірми “Світоч”. A system of indexes and technique of an evaluation of an integrated index of confectionery workpieces competitiveness it is offered. Is approbation of a technique and analysis of a level of to black chocolate competitiveness of the "Switoch" corporation conducted.
 • Item
  Енергоощадність як фактор конкурентоспроможності підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Антоненко, О. М.; Титаренко, В. Є.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано місця перетину понять ефективного використання енергії з поняттям конкурентоспроможності підприємства. Виходячи з цього, визначено можливості впливу енергетичної ефективності підприємства на його конкурентоспроможність. In given article it is described places of crossings of concepts of an effective utilization of energy with concept of competitiveness of the enterprise. Proceeding from it is determined opportunities of influence of power efficiency of the enterprise on his competitiveness.
 • Item
  Концептуальні засади економічної оцінки підприємницьких проектів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Гронська, Н. С.; Шпак, Н. 0.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядаються методи економічної оцінки інноваційних підприємницьких проектів та впливи фактора часу на їх ефективність. Наводяться формули визначення ефективності використання виробничих ресурсів, конкурентоспро-можності виробів, вартості майбутніх доходів, оцінки рівня і економічного ефекту інноваційного підприємницького проекту. We consider method of economical valuation innovation commercial projects and influent factor of time on effective. We demonstrate our formulas on effectiveness by using production resources, competition product, value future income, valuation level and economical effect innovation project.
 • Item
  Використання методів маркетингового аналізу в діяльності підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Стернюк, О. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено методи аналізу, що використовуються у маркетинговій діяльності підприємства. Розглянуто широкий спектр методів аналізу маркетингової інформації, класифікованих за часовою ознакою та відповідно до послідовності маркетингової діяльності підприємства. The paper is devoted to research of the analysis methods, which is used in marketing activity of firm. The wide spectrum of the analysis methods of the marketing information, is classified according to the temporary tag and according to a sequence of marketing activity of firm.
 • Item
  Розвиток стандартів та стандартизація процесів обробки даних у менеджменті систем електронної торгівлі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Свидрук, І. І.; Львівська комерційна академія
  Розглянуто один з найважливіших напрямів вдосконалення інструментарію засобів електронної торгівлі, а саме стандартизація електронного обміну інформацією у сфері бізнесу та описані головні моменти розвитку стандартів систем електронної торгівлі. Проаналізовано сучасні системи електронного обміну даних для оптимізації функціонування електронної торгівлі. One of the most important directions of the improvement of toolkit of means of electronic trade is considered, namely, standardisation of the electronic information interchange in sphere of business and the main moments of development of the standards of systems of electronic trade are described. The analysis of modern systems of an electronic exchange of the data for optimisation of functioning of the process of the electronic trade is carried out.