Архітектура. – 2010. – №674

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також архітектурних шкіл інших вищих навчальних закладів. У публікаціях розглянуто актуальні проблеми теорії і практики у галузі архітектури, містобудування і дизайну. Для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі архітектури.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 674 : Архітектура / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 415 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 57
 • Item
  Вступ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Черкес, Б. С.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Архітектура» № 674
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Міжконфесійний трансморфізм у сакральній архітектурі Волині
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ричков, П. А.
  Визначено зміст, витоки, способи реалізації і практичні наслідки архітектурного трансморфізму в історії сакрального будівництва на Волині, зумовленого змінами конфесійної приналежності християнських храмів. There are defined the contents, the sources, ways of implementation and practical results of architectural transmorphism in the history of sacral construction in Volhynia, caused by the changes of Christian churches confessional belonging.
 • Item
  Вплив модерну на графіку Олени Кульчицької
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Луців, О. Б.; Бучковська, І. Ю.
  Досліджено творчість Олени Кульчицької як творця українського модерну. Проаналізовано її графічні твори і доведено спорідненість мистецтва художниці не тільки із стилістикою віденської сецесії, але й взагалі із принципами формотворення в європейському модерні. It was studied creativity of Helen Kulchitska as one of the founders of Ukrainian Art Nouveau. Analyzed its graphic works and brought the artist’s affinity for art, not only with the Viennese Secession style, but with general principles of shaping in European Art Nouveau.
 • Item
  Зміст до Вісника «Архітектура» № 674
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Середовищний підхід до формування нової гармонійної архітектури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Богданова, Ю. Л.; Пащинська, А.; Пащинська, Т.
  Розглянуто діяльність архітекторів ХХ століття, які в своїх проектах викорис¬товували середовищний підхід, що дало можливість створити архітектуру, яка гармонійно співіснує з природою, не дисонуючи на її фоні. In article it is analysed activity of architects of the XX-th century which in the projects used the approach of merge of object with Wednesday that has given the chance to create architecture which harmoniously co-exists with the nature, not discording on its background.
 • Item
  Архітектура громадських будівель та проблеми енергозаощаджування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Шулдан, Л. О.; Бродський, М. О.
  Розглянуто проблеми санації громадських будівель і комплексів, зроблено спробу визначити стан, виявити перспективи й напрямки розвитку архітектурного енергозаощаджування. The article examines the issues of rehabilitation of public buildings and complexes; the attempt to define the state and to detect the perspectives and tendency of the development of architectural energy efficiency is considered too.
 • Item
  Напрямки розвитку сучасної архітектури в умовах глобальних кліматичних змін та збільшення кількості сонячної радіації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Казаков, Г. В.
  Розглянуто перспективний розвиток сучасної архітектури у таких основних напрямках: архітектура на воді; сонячна енергоощадна та екологічна архітектура; атріумна архітектура великих інтер’єрних просторів у контексті глобального потеп¬ління клімату та збільшення надходження сонячної радіації. Development of the modern architecture is considered in the following major areas: architecture on water; solar energy saving and ecological architecture; atrium architecture of large interior spaces in the context of the global warming and increase of incoming solar radiation.
 • Item
  Наукове обличчя архітектурної школи Львівської політехніки у 1944-2010 роках
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Петришин, Г. П.
  Висвітлено традицію присудження вчених ступенів у Львівській політехніці радянського (1939-1991 рр.) та українського (від 1991 р.) періодів. Підведено підсумки роботи спеціалізованої вченої ради К 35.052.11. протягом 1998-2010 рр. Tradition of awarding of graduate degrees is reflected in Lviv politekhnici of soviet (1939-1991) and Ukrainian (from 1991) periods. Summed up work of the specialized scientific advice K 35.052.11. during 1998-2010.
 • Item
  Сучасні проблеми реконструкції і посилення будівель і споруд у складних умовах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Петренко, Ю. В.
  Викладено актуальні проблеми реконструкції та посилення будівель в складних інженерно-геологічних умовах, умовах щільної забудови та в умовах впливу особливих навантажень включно з людським фактором. На прикладі підсилення конструкцій багаторівневого паркінгу розроблено методику відновлення ушкоджених бетонних поверхонь без загального демонтажу конструкцій. In the article the issue of the day is expounded on a reconstruction and strengthening of buildings in difficult engineer geological terms, terms of dense building and in the conditions of influencing of the special loadings inclusive with a human factor. On the basis of example of strengthening of constructions of multilevel parkingu the method of proceeding in the damaged concrete surfaces is developed without the general dismantling of constructions.
 • Item
  Кафедра архітектурних конструкцій. Історія та перспективи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кінаш, Р. І.; Шулдан, Л. О.
  Стаття присвячена історії, освітній і науковій діяльності кафедри архітектурних конструкцій інституту архітектури Національного університету «Львівська політех¬ніка», перспективам її розвитку та роботі науково-дослідної лабораторії НДЛ-31, яка функціонує при кафедрі. The article is dedicated to the educational and scientific history of the department of architectural constructions of the Architectural Institute of Lviv National Polytechnic University, the perspectives of its development and conduction of the scientific-researching laboratory SRL -31, which works under the department.
 • Item
  Стильові вирішення прибуткових будинків Львова ХІХ–ХХ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Сільник, О. І.
  Проаналізовано основні напрямки розвитку стильових вирішень прибуткових будинків Львова, збудованих протягом ХІХ - початку ХХ ст. In the article basic directions of development of stylish decisions of profitable houses of Lviv of built are analysed during 19 - to beginning of a 20 age.
 • Item
  Реставраційно-архітектурна освіта в стінах університету "Львівська політехніка"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Бевз, М. В.
  Розглянуто освітню і наукову діяльність кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів Національного університету «Львівська політехніка», а також дослідження фахівців зі збереження пам’яток регіону. Висвітлено також результати науково-проектних розробок науково-дослідної лабораторії з регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст України (НДЛ-104), яка функціонує при кафедрі і діяльність якої спрямована на розв’язання реставраційних завдань на містобудівних об’єктах. The educational and scientific works and activity of protecting of monuments on the Department of Restoration and Reconstruction of architectural Complexes of the National University «Lviv Polytechnic» are preserved in the article. The results of Scientifically and Project Research Laboratory of Regeneration of Architectural Complexes of Historical Cities of Ukraine (SRL-104) which functions at the department are reflected also including the quastions of urban aspects of restoration.
 • Item
  Відображення перетворень будинків та територій при реконструкції житлової забудови на прикладі району міста Дніпропетровська
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Разумова, О. В.
  Розглянуто принципи проектування реконструкцій житлової забудови на прикладі Дніпропетровська. Розглянуто конкретні приклади, які могли б покращили покращити стандарти житлового середовища. Описані автором проекти, на його думку ілюструють принципи та засади забезпечення стійкого розвитку міст. The article is devoted to the review of reconstruction designs of civil buildings in Dnipropetrovs’k. The projects have been evaluated by quality of living standard. The choice of the project most acceptable for the stable development of the city has been done by the author.
 • Item
  Розвиток вокзального комплексу м. Львова від минулого до майбутнього
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Русанова, І. В.; Шульга, Г. М.
  Розглянуто особливості формування вокзального комплексу у Львові в історичній послідовності від часу його побудови у 1861 р. до сьогодні. We consider the peculiarities of the railway station in Lviv in sequence from the time of its construction in 1861 to the present.
 • Item
  Архітектурно-археологічні дослідження втрачених архітектурних об'єктів (на прикладі пам'яток Галича ХІІ-ХІІІ ст.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лукомський, Ю. В.; Петрик, В. М.
  Подано основні результати опрацювання методичних принципів архітектурно- археологічних досліджень втрачених архітектурних об’єктів, які ґрунтуються на багаторічному досвіді вивчення пам’яток галицької архітектурної школи ХІІ-ХІІІ ст., розташованих на терені давнього Галича. The main results of study the methodological principles of architectural and archaeological investigations of lost architectural sites are submitted in the article. This methods are based on the lasting many years investigations of the heritages of Halych s architectural school of XII-XIII c. which located in the ancient Halych.
 • Item
  Римо-католицькі костьоли міжвоєнного періоду в сучасному архітектурному пейзажі Волині
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Михайлишин, О. Л.
  Протягом 1920-1930-х років на Волині було споруджено значну кількість римо- католицьких костьолів, які були важливим елементом ідеологічного ствердження та легітимізації влади Польської держави на приєднаних східних територіях. Донині збереглися переважно муровані костьоли. Державна опіка і їх збереження сьогодні є ознакою визнання цих об’єктів частиною європейської архітектурної спадщини. During the 1920-30s many Roman-catholic churches were built in Volyn, which became an element of the Polish strengthening and the power legitimization in the annexed eastern territories. Till our time predominantly stone cathedrals were preserved. The state care and preservation of the Roman-catholic churches today is a feature of recognition of these buildings as a part of the European architectural heritage.
 • Item
  Майстер Бакун. До питання походження будівничого Георгіївського собору в Юр'єві-Польському 1230-1234 рр.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Диба, Ю. Р.
  Автор доводить участь майстрів з Великої Булгарії у спорудженні та оздобленні Георгіївського храму у Юр’єві-Польському. The author proves the part of masters from Great Bulgaria in the construction and decoration of St. George Church in Yur’ev Polsky.
 • Item
  Відновлення архітектурної спеціальності у Львівській політехніці (1959-1965)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Посацький, Б. С.; Міщенко, А. В.
  Розглянуто обставини, особливості та складові відновлення й організації навчального процесу архітектурної освіти у Львівській політехніці впродовж 1959-1965 рр. This paper is devoted the circumstances, features and constituents of renewal and organization of process of architectural education in Lviv Polytechnic during 1959-1965.