Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2001. – №428

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

Вісник «Радіоелектроніка та телекомунікації» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. Розглянуті питання теорії та проектування лінійних і нелінійних радіоелектронних кіл і пристроїв, антен та пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів радіотехнічних спеціальностей, фахівців з матеріалознавства, інформатики, вимірювань і контролю якості в сучасному машино- і приладобудуванні.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 428 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Л. Недоступ. – 262 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  Математичні моделі елементів квантової інформатики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Марецкі, Піотр
  Ця стаття присвячена математичному опису фізичних процесів, які лежать в основі т.зв. “квантових обчислень” - нового напряму в науці, який виник і розвивається протягом двох останніх десятиліть, і відразу став об’єктом міждисциплінарних досліджень. Якщо квантові обчислення ляжуть в основу побудови квантових комп’ютерів, вони спричинять революційний переворот в теорії інформації. The paper is devoted to a mathematic description of the physic processes in the new branch of science called “Quantum Computing”. The branch emerged quite recently (last two decades) and immediately focused quite interdisciplinary research. It provides a powerfull tools which - if implemeuted - would truly revolutionize the theory of information.
 • Item
  Про деякі філософські та методологічні питання радіоелектроніки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Николишин, Мирон
  До розглянутих у статті питань належать поняття інформації, інформаційного алфавіту, повідомлення, сигналу, вільного і зв’язаного електромагнітного випромінювання. На основі якісного аналізу та порівняння сутностей цих понять при використанні їх у філософії та радіоелектроніці запропоновано адекватне їх трактування. The questions searched in this paper are: concept of information, information alphabet, message, signal, free and coupled electromagnetic radiation. On the basis of qualitative analysis and comparation of essens of these concepts when using them in philosophy and radioelectronics their more adequate description is proposed.
 • Item
  Залежність “жорсткість - площа” зон реєстрації пульсового сигналу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Сторчун, Юрій
  У статті описані математичні моделі залежності “жорсткість-площа” зон реєстрації пульсового сигналу променевих артерій організму людини. In a paper the mathematical models of an assotiation "stiffness - square” of pulse zones of a radial arteries of the person are shown.
 • Item
  Гальванічна розв’язка в пристроях біорезонансної терапії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Процик, Володимир; Бардила, Тадей; Мартинюк, Андрій
  Розглянуто можливості застосування оптронів для створення гальванічної розв’язки в пристроях для біорезонансної терапії. Наведено заходи, які повинні забезпечувати гальванічну розв’язку. Показано структурну схему оптронної розв’язки. Особливу увагу приділено блокові передачі сигналу через оптрон та блокові живлення. It is considered possibility of use the optrons for making the galvanic uncoupling in instruments for bioresonanse therapy. It is shown measures which must provide the galvanic uncoupling. It is shown structured scheme optron uncouplings. Especial attention is specific the block of issue of signal through optron and power supply unit.
 • Item
  Теплова модель циліндричного сегмента тіла при локальній електромагнітній гіпертермії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Костюк, Іван
  Розроблена математична модель і програма розрахунку теплового відгуку в біотканині при електромагнітній (ЕМ) гіпертермії, яка здійснюється гнучкими плоскими аплікаторами, що облягають циліндричні ділянки тіла людини. The mathematical model and program for calculating heating of tissue by EM radiation in the course of local thermotherapy of cancer are designed, which materializes flexible flat applicators, that cling cylindrical man body allotments.
 • Item
  Достандартизаційні дослідження розподілу поля радіотелефону в фантомі людини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Гоблик, Віктор; Яковенко, Євгенія
  Розроблена двовимірна математична модель для дослідження розподілу поля радіотелефону в тілі людини з метою створення науково обґрунтованих стандартів на допустимі норми опромінення і засобів захисту. The two-dimensional model for the investigation of the mobile phone electromagnetic field to create the justified standards for the radiation rate and the protective tools was elaborated.
 • Item
  Діагностика поверхневої дефектності напівпровідникових пластин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Павлиш, Володимир; Данчишин, Ігор; Корж, Роман; Вишняков, Дмитро
  Запропоновано автоматизований метод та конструкцію пристрою для оптичного контролю поверхневої дефектності базових шарів ІС. The automation technique and construction of the device for IC’s basic layer surface defectivity optical control are proposed at present paper.
 • Item
  Електричні флуктуації - різні сторони одного процесу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Колодій, Зеновій
  Пропонується розгляд електричних флуктуацій з фундаментальних енергетичних позицій. Consideration of electric fluctuations from fundamental energetics position is proposed.
 • Item
  Моделювання та дослідження основних характеристик оптичного давача тиску
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Закалик, Любов; Ванчицький, Тарас
  Проведемо моделювання зміни характеристик мініатюрного оптичного давача тиску з одномодовим оптичним волокном передачі сигналу під дією тиску. Modelling of changes of optical characteristics of miniature optical pressure sensor with single-mode optical fibre of signal transmission at influence of pressure is provided.
 • Item
  Розрахунок інтегральних характеристик світлового поля точкового джерела з некруглосиметричним світловим розподілом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Андрійчук, Володимир; Барвінський, Анотолій; Герій, Ярослав
  Наведена методика розрахунку на ЕОМ інтегральних характеристик світлового поля точкового джерела з некруглосиметричним світловим розподілом. Світловий розподіл опромінюючого пристрою (ОП) (залежність модуля вектора сили світла від кутів у меридіальній та екваторіальній площинах) задавався у вигляді двовимірної таблиці. Табличні дані отримували експериментально на гоніофотометричній установці з постійним кроком зміни кутів. Для знаходження вектора сили світла довільного напрямку використана методика інтерполяції многочленом Лагранжа. Проведена оцінка абсолютної похибки інтерполювання. Наведені алгоритми та створено програмне забезпечення розрахунку інтегральних характеристик світлового поля. Розглянуто приклади розрахунків поля випромінювання фотосинтезноактивної радіації (ФАР) ОП з параболо-еліптичним відбивачем ЖО-ОІ та лампою ДнаТ-400. The method of the computer calculation of the integrated characteristics of the light field of the non-round non-symmetric light distribution point source is presented. Light distribution of the irradiator (dependence of the light vector force modulus on the angles in the meridial and equatorial planes) was presented as two-dimensional table. Data were obtained experimentally at the goniphotometric device with the constant step angle change. To find the light force vector of the arbitrary direction the Lagrange method of polynomial interpolation was used. The estimation of the absolute interpolation error was carried out. The algorithms are presented and the software for the calculation of the integrated characteristics of the light field is developed. The examples of calcu¬lation of the irradiation field of the photosynthesis active radiation of the irradiator with the parabolic-elliptic reflector ЖО-01 and the lamp ДНаТ-400 are analyzed.
 • Item
  Високоточний термоелектричний термометр для контролю високих температур агресивних середовищ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Юрчик, Геннадій
  Розглядається термоелектричний термометр, який дозволяє вимірювати температуру агресивного середовища з високою точністю в умовах швидкого старіння первинного перетворювача термометра і прогресуючого дрейфу його градуювальної характеристики. The thermoelectrical thermometer is considered, which allows the aggressive environment themperature measurement wich high accuracy under the conditions of primary converter fast ageing and its grading characteristic progressive drift.
 • Item
  Визначення реакції елементарних функціональних вузлів інтегральних пристроїв на вплив внутрішніх механічних напружень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Матвійків, Михайло; Івасик, Юрій
  Здійснюється математичний аналіз впливу внутрішніх механічних напружень на параметри основних функціональних складових аналогових інтегральних пристроїв. The calculus of influencing of internal mechanical pressure on parameters of the basic functional compound analogue integral devices implements.
 • Item
  Вплив комп’ютерного контролю та вимірювання рівня знань на навчання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Чабан, Ксенія
  У статті розглянуті основні критерії і методи вимірювання та оцінювання рівня знань, контроль та оцінювання рівня знань за допомогою автоматизованої комп’ютерної навчальної системи (КНС) “PILOT”. Проаналізовано статистичні дані результатів роботи студентів з КНС. In this paper the main criteriors and methods of measuring and estimation of knowledge, control and estimation of knowledge with automatic computer educational system (CES) “Pilot” are given. The statistical results of research of students with CES were analyzed.
 • Item
  Моделювання розподілу електричного струму вздовж випромінюючого кабелю
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Сторож, Володимир; Проць, Андрій
  Запропонована модель для розрахунку розподілу електричного струму вздовж випромінюючого кабелю кінцевої довжини. Одержані результати підтверджено експериментально. The model for calculation of the electric current distribution along the radiating feeder with limited length is proposed. The obtained results were confirmed experimentally.
 • Item
  Редукція несуттєвих змінних системи булевих функцій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Рицар, Богдан
  Запропоновано простий метод виявлення несуттєвих змінних системи булевих функцій, що ґрунтується на процедурі декомпозиційного клонування q- розбитих мінтермів. Редукцію несуттєвих змінних проілюстровано на прикладі системи часткових булевих функцій. A simple detection method of inessential variables of Boolean functions system has been suggested. This method is based on the procedure of decompositional cloning of q-partition of the minterms. The reduce method of inessential variables is illusrtrated by the example of Boolean partial functions system.
 • Item
  Моделювання задач структурного синтезу РТС у вигляді інформаційних веполів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Гліненко, Лариса
  Аналізуються моделі евристичних задач у вигляді інформаційних веполів і їх застосування у задачах синтезу радіотехнічних систем. Modeling of heuristic problems by informational vepols and its application to structure synthesis of radioengineering systems is analyzed.
 • Item
  Обчислювальний метод оптичного визначення розмірів мікрочастинок
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Гетьман, Василь
  Описано нові принципи побудови оптоелектронного приладу для визначення розмірного розподілу мікрочастинок у дисперсних середовищах. Зменшення похибки досягається математичною обробкою результатів вимірювань для сукупності частинок. Розмірний розподіл визначається розв'язуванням системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Запропоновано новий спосіб розв'язання погано обумовлених систем. На модельному прикладі показано переваги способу порівняно з методом регуляризації Тіхонова. The new principles of build-up of an optoelectronic device for definition of dimensional allocation of microparticles in dispersion mediums are circumscribed. The diminution of an error is reached by mathematical handling of observed datas for many particles. The dimensional allocation is defined by a solution of a system of the linear algebraic equations. The new mode of a solution of the badly stipulated systems is offered.. On a model example is rotined advantages of a mode in matching with a method of a Tikhonov regularization.
 • Item
  Формування структурно-автоматної моделі для побудови надійнісної моделі відмовостійкої системи логічного управління
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Волочій, Богдан; Грабовенська, Любов; Озірковський, Леонід
  У статті описано підхід, в якому розробці структурно-автоматної моделі передує формування алгоритму поведінки відмовостійкої системи логічного управління після появи в ній відмови. Для відмовостійкої системи логічного управління, технічне рішення якої не має математичної надійнісної моделі, розроблено структурно-автоматну модель. Наведена структурно-автоматна модель дозволяє отримати марковську надійнісну модель для представленого технічного рішення. This article presents the approach, in which the formation of algorithm of behaviour of faul-tolerante system with logical management after appearance of refusal in it precedes the development of structural-automatic model. The structural- automatic model is designed for faul-tolerante system of logical management, technical solution of which has no mathematic model of reliable. That structural-automatic model, which was designet, allows to get markov model of reliable for represented technical solution.
 • Item
  Синтез, оптимізація і моделювання редактора автоматизованого набору формул теорії секвенційних алгоритмів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Бритковський, Василь
  Описано синтез і оптимізацію структури редактора автоматизованого набору формул алгоритмів. Described a synthesis and optimization structures editor of an automatized admission of the formulas of algorithms.
 • Item
  Синтез нулів у діаграмі спрямованості фероелектричної антенної решітки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ящишин, Євген
  У роботі представлений новий метод синтезу нулів у діаграмі спрямованості антенної решітки без необхідності використання фазообертачів і аттенюаторів. Представлена концепція базується на використанні фероелектричних випромінювачів, керовані (електрично) діаграми спрямованості яких використовуються під час синтезу нулів у діаграмі спрамованості антенної решітки. In this paper, new method of null pattern synthesis of antenna arrays without phase shifters and attenuators has been presented. This concept is based on utilizing voltage-controlled ferroelectric array, where variable pattern of each antenna element is used to synthesize array pattern.