Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2001. – №428

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/37898

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

Вісник «Радіоелектроніка та телекомунікації» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. Розглянуті питання теорії та проектування лінійних і нелінійних радіоелектронних кіл і пристроїв, антен та пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів радіотехнічних спеціальностей, фахівців з матеріалознавства, інформатики, вимірювань і контролю якості в сучасному машино- і приладобудуванні.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 428 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Л. Недоступ. – 262 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 48
 • Thumbnail Image
  Item
  Математичні моделі елементів квантової інформатики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Марецкі, Піотр
  Ця стаття присвячена математичному опису фізичних процесів, які лежать в основі т.зв. “квантових обчислень” - нового напряму в науці, який виник і розвивається протягом двох останніх десятиліть, і відразу став об’єктом міждисциплінарних досліджень. Якщо квантові обчислення ляжуть в основу побудови квантових комп’ютерів, вони спричинять революційний переворот в теорії інформації. The paper is devoted to a mathematic description of the physic processes in the new branch of science called “Quantum Computing”. The branch emerged quite recently (last two decades) and immediately focused quite interdisciplinary research. It provides a powerfull tools which - if implemeuted - would truly revolutionize the theory of information.
 • Thumbnail Image
  Item
  Про деякі філософські та методологічні питання радіоелектроніки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Николишин, Мирон
  До розглянутих у статті питань належать поняття інформації, інформаційного алфавіту, повідомлення, сигналу, вільного і зв’язаного електромагнітного випромінювання. На основі якісного аналізу та порівняння сутностей цих понять при використанні їх у філософії та радіоелектроніці запропоновано адекватне їх трактування. The questions searched in this paper are: concept of information, information alphabet, message, signal, free and coupled electromagnetic radiation. On the basis of qualitative analysis and comparation of essens of these concepts when using them in philosophy and radioelectronics their more adequate description is proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Залежність “жорсткість - площа” зон реєстрації пульсового сигналу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Сторчун, Юрій
  У статті описані математичні моделі залежності “жорсткість-площа” зон реєстрації пульсового сигналу променевих артерій організму людини. In a paper the mathematical models of an assotiation "stiffness - square” of pulse zones of a radial arteries of the person are shown.
 • Thumbnail Image
  Item
  Гальванічна розв’язка в пристроях біорезонансної терапії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Процик, Володимир; Бардила, Тадей; Мартинюк, Андрій
  Розглянуто можливості застосування оптронів для створення гальванічної розв’язки в пристроях для біорезонансної терапії. Наведено заходи, які повинні забезпечувати гальванічну розв’язку. Показано структурну схему оптронної розв’язки. Особливу увагу приділено блокові передачі сигналу через оптрон та блокові живлення. It is considered possibility of use the optrons for making the galvanic uncoupling in instruments for bioresonanse therapy. It is shown measures which must provide the galvanic uncoupling. It is shown structured scheme optron uncouplings. Especial attention is specific the block of issue of signal through optron and power supply unit.
 • Thumbnail Image
  Item
  Теплова модель циліндричного сегмента тіла при локальній електромагнітній гіпертермії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Костюк, Іван
  Розроблена математична модель і програма розрахунку теплового відгуку в біотканині при електромагнітній (ЕМ) гіпертермії, яка здійснюється гнучкими плоскими аплікаторами, що облягають циліндричні ділянки тіла людини. The mathematical model and program for calculating heating of tissue by EM radiation in the course of local thermotherapy of cancer are designed, which materializes flexible flat applicators, that cling cylindrical man body allotments.
 • Thumbnail Image
  Item
  Достандартизаційні дослідження розподілу поля радіотелефону в фантомі людини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Гоблик, Віктор; Яковенко, Євгенія
  Розроблена двовимірна математична модель для дослідження розподілу поля радіотелефону в тілі людини з метою створення науково обґрунтованих стандартів на допустимі норми опромінення і засобів захисту. The two-dimensional model for the investigation of the mobile phone electromagnetic field to create the justified standards for the radiation rate and the protective tools was elaborated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Діагностика поверхневої дефектності напівпровідникових пластин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Павлиш, Володимир; Данчишин, Ігор; Корж, Роман; Вишняков, Дмитро
  Запропоновано автоматизований метод та конструкцію пристрою для оптичного контролю поверхневої дефектності базових шарів ІС. The automation technique and construction of the device for IC’s basic layer surface defectivity optical control are proposed at present paper.
 • Thumbnail Image
  Item
  Електричні флуктуації - різні сторони одного процесу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Колодій, Зеновій
  Пропонується розгляд електричних флуктуацій з фундаментальних енергетичних позицій. Consideration of electric fluctuations from fundamental energetics position is proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання та дослідження основних характеристик оптичного давача тиску
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Закалик, Любов; Ванчицький, Тарас
  Проведемо моделювання зміни характеристик мініатюрного оптичного давача тиску з одномодовим оптичним волокном передачі сигналу під дією тиску. Modelling of changes of optical characteristics of miniature optical pressure sensor with single-mode optical fibre of signal transmission at influence of pressure is provided.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розрахунок інтегральних характеристик світлового поля точкового джерела з некруглосиметричним світловим розподілом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Андрійчук, Володимир; Барвінський, Анотолій; Герій, Ярослав
  Наведена методика розрахунку на ЕОМ інтегральних характеристик світлового поля точкового джерела з некруглосиметричним світловим розподілом. Світловий розподіл опромінюючого пристрою (ОП) (залежність модуля вектора сили світла від кутів у меридіальній та екваторіальній площинах) задавався у вигляді двовимірної таблиці. Табличні дані отримували експериментально на гоніофотометричній установці з постійним кроком зміни кутів. Для знаходження вектора сили світла довільного напрямку використана методика інтерполяції многочленом Лагранжа. Проведена оцінка абсолютної похибки інтерполювання. Наведені алгоритми та створено програмне забезпечення розрахунку інтегральних характеристик світлового поля. Розглянуто приклади розрахунків поля випромінювання фотосинтезноактивної радіації (ФАР) ОП з параболо-еліптичним відбивачем ЖО-ОІ та лампою ДнаТ-400. The method of the computer calculation of the integrated characteristics of the light field of the non-round non-symmetric light distribution point source is presented. Light distribution of the irradiator (dependence of the light vector force modulus on the angles in the meridial and equatorial planes) was presented as two-dimensional table. Data were obtained experimentally at the goniphotometric device with the constant step angle change. To find the light force vector of the arbitrary direction the Lagrange method of polynomial interpolation was used. The estimation of the absolute interpolation error was carried out. The algorithms are presented and the software for the calculation of the integrated characteristics of the light field is developed. The examples of calcu¬lation of the irradiation field of the photosynthesis active radiation of the irradiator with the parabolic-elliptic reflector ЖО-01 and the lamp ДНаТ-400 are analyzed.