Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2019. – №914

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56543

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – № 914. – 80 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації

Зміст


1
3
11
17
23
31
36
49
61
65
75
79

Content


1
3
11
17
23
31
36
49
61
65
75
79

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 12
 • Thumbnail Image
  Item
  Methods of automatic alignment and assembling of aerial photo made by remote-piloted vehicle
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Микийчук, М. М.; Марків, В. І.; Mykyichuk, M.; Markiv, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Створення надійної системи навігації та управління безпілотними літальними апаратами є надзвичайно актуальним питанням. Зазначено, що для цього викорис- товують методи та алгоритми технічного бачення. Описано методи автоматичного вирівнювання та монтажу аерофотознімків на основі властивостей точок зображень. Для виділення таких точок використовують різноманітні алгоритми, зокрема такі, як детектор кутів Харріса SIFT, SURF, алгоритм Лукаса—Канаде. Наголошено на використанні матриці гомографії для цих цілей.
 • Thumbnail Image
  Item
  Багатокритеріальний вибір рішень при плануванні та проектуванні мереж зв’язку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Безрук, В. М.; Чеботарьова, Д. В.; Скорик, Ю. В.; Bezruk, V.; Chebotareva, D.; Skorik, Yu.; Харківський наіональний університет радіоелектроніки; Kharkiv national university of radioelectronics
  Розглянуто практичні особливості застосування методології багатокритеріальної опти- мізації під час розв’язування задач планування і проектування у різних типах мереж зв’язку, зокрема, стільниковій мережі зв’язку, мережі передавання даних, мультисервісній мережі зв’язку, ad-hoc мережі, бездротовій сенсорно-актуаторній мережі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Визначення метрик якості сервісу у гетерогенній розподіленій cloud-системі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Лаврів, О. А.; Бак, Р. І.; Пашкевич, В. З.; Климаш, М. М.; Lavriv, O.; Bak, R.; Pashkevych, V.; Klymash, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено процес навантажувального тестування розподіленої гетерогенної інформаційно-телекомунікаційної системи, яка базується на cloud інфраструктурі. За результатами навантажувального тестування виявлено вузьке місце у досліджуваній системі, а також отримано оцінки використання інфраструктурних компонентів системи і значень метрик якості обслуговування та якості сприйняття послуг користувачами досліджуваної інформаційно-телекомунікаційної системи. Показано, що оновлення програмного коду системи робить неможливим розроблення та використання універсальних моделей, оскільки навіть незначні зміни програмного коду призводять до зміни поведінки системи, що не може бути враховано як у аналітичній, так і у імітаційній моделях.
 • Thumbnail Image
  Item
  Принципи побудови функціонально надійних складних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Кіселичник, М. Д.; Павлов, Ф. Б.; Kiselychnyk, M.; Pavlov, Ph.; Національний університет “Львівська політехніка”; Мала технічна академія наук; Lviv Polytechnic National University; Little technical academy of science
  Розглянуто питання функціональної надійності енергоінформаційних систем і систем автоматичного регулювання. Показано, що для функціонально надійних систем оптимальна кількість незалежних параметрів дорівнює шести. Системи з більшою кількістю незалежних параметрів використовувати недоцільно. Справедливість отриманих висновків підтверджується будовою Всесвіту і місцем в ній людини як саморегулюючої системи, що спостерігає. Надано практичні рекомендації.
 • Thumbnail Image
  Item
  Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п’єзооптичного ефекту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Дем’янишин, Н. М.; Андрущак, А. С.; Бурий, О. А.; Мицик, Б. Г.; Demyanyshyn, N.; Andrushchak, A.; Buryy, O.; Mytsyk, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Фізико-механічний інститут НАН України; Lviv Polytechnic National University; Physical and Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Знайдено можливості ефективнішого практичного використання кристалічних матеріалів різних класів симетрії аналізом просторової анізотропії та побудови вказівних чи екстремальних поверхонь п’єзооптичного ефекту для цих кристалів. На прикладі кристалів ніобату літію (клас симетрії 3m), вольфрамату кальцію (4/m) і тригліцинсульфату (2/m) показано, що п’єзооптичний ефект у цих кристалах суттєво анізотропний як за знаком, так і за абсолютною величиною. Напрямки екстремумів п’єзооптичного ефекту не збігаються з кристалофізичними осями та визначаються нетривіальними кутами, які зумовлені класом симетрії досліджуваного матеріалу та можуть бути розраховані за величинами їх п’єзооптичних коефіцієнтів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Функціонально інтегровані графен-сенсори на основі поєднання магнітних та теплових методів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Петровська, Г. А.; Яремчук, І. Я.; Малинич, С. З.; Бобицький, Я. В.; Petrovska, H.; Yaremchuk, I.; Malynych, S.; Bobitski, Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Подано оптимізовану технологію виготовлення методом фотостимульованого травлення напівпровідників поверхневої дифракційної решітки. Це дає змогу отримати решітки з контрольованим періодом та глибиною поверхневої модуляції. Проведено математичне моделювання синусоїдальних рельєфних решіток на поверхні GaAs. Крім того, оптимізовано їх параметри. Обрано оптимальні періоди решіток. Отримано залежності ефективності дифракції від поверхні модуляції рельєфу для різних довжин хвиль. Встановлено, що максимальна ефективність решітки спостерігається при відношенні глибини поверхні рельєфу до періоду, який приблизно дорівнює 1:10. Для запису рельєфних решіток використовували лазер Nd: YAG на другій гармоніці (532 нм) з максимальною потужністю 100 мВт. Для вивчення рельєфу решіток був використаний атомно-силовий мікроскоп. Показано, що легування GaAs телуром призводить до сильного розвитку морфології поверхні та більшої глибини модуляції поверхні напівпровідника.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання актюатора точного позиціювання на основі бідоменного кристала ніобату літію
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Яхневич, У. В.; Горбунов, О. О.; Сиворотка, І. І.; Бурий, О. А.; Сугак, Д. Ю.; Yakhnevych, U.; Gorbunov, O.; Syvorotka, I.; Buryy, O.; Sugak, D.; Національний університет “Львівська політехніка”; Науково-виробниче підприємство “Електрон–Карат”; Lviv Polytechnic National University
  Проведено моделювання актюатора на основі бідоменної структури ніобату літію. Встановлено залежності величини зміщень актюатора від його геометричних розмірів та прикладеної різниці потенціалів. Зокрема показано, що залежність величини зміщення від прикладеної напруги має лінійних характер в усьому дослідженому діапазоні (–300–300 В). Результати розрахунків добре узгоджуються з відомими експериментальними даними.
 • Thumbnail Image
  Item
  Взаємодія світла з поздовжніми акустичними хвилями, збудженими п’єзоперетворювачами скінченних розмірів в ізотропному середовищі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Винник, Д. М.; Бурий, О. А.; Андрущак, А. С.; Vynnyk, D.; Buryy, O.; Andrushchak, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі із використанням інтеграла Релея–Зомерфельда розраховано деформації в акустичному пучку, збудженому прямокутним п’єзоперетворювачем. На основі одержаних результатів визначено величини дифракційної ефективності взаємодії плоскої оптичної хвилі і акустичного пучка, збудженого прямокутним п’єзоперетворювачем.
 • Thumbnail Image
  Item
  Цифровий вимірювач параметрів коливних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Проць, Р. В.; Романюк, А. В.; Семянистий, К. С.; Prots, R.; Romaniuk, A.; Semianystyj, K.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто принцип побудови цифрового вимірювача параметрів коливних контурів: добротності, резонансної частоти та смуги пропускання без дослідження резонансної характеристики контура.