Автоматика, вимірювання та керування. – 2014. – №802

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 802 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор А. Й. Наконечний. – 104 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Оцінювання динамічних властивостей логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Антонів, У. С.; Мичуда, З. Р.; Мичуда, Л. З.
  Запропоновано математичні моделі логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках, наведено результати моделювання та подано оцінку динамічних властивостей. The mathematical models of logarithmic ADC based on accumulation of a charge in serial passiv condensers cells are offered, the results of modelling are presented and the valuation of dynamic property are given.
 • Item
  Вибір мальохвильових базових функцій для опрацювання одновимірних сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Лагун, І. І.; Наконечний, А. Й.
  Наведено порівняльну характеристику двох критеріїв вибору оптимальної базової малохвильової функції: мінімального середньоквадратичного відхилення та ентропійного критерію. На основі згаданих критеріїв визначено оптимальні базові малохвильові функції та представлено результати проведених досліджень для визначення ефективності кожного з критеріїв під час реалізації алгоритмів стиснення сигналів. The comparative characteristics of two criteria for selecting the optimal wavelet basis functions: the minimum standard deviation and entropy criterion. Based on these criteria the optimal wavelet basis functions were determined. The results of the executed research to determine the effectiveness of the each criterion when implementing the algorithms for the signal's compression are presented.
 • Item
  Система автоматизованого розпізнавання рухів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Дзелендзяк, У. Ю.; Самотий, В. В.
  Наведено систему автоматизованого розпізнавання рухів, яка дає можливість створення анімацій в режимі реального часу з використанням світлочутливих КМОН-матриць та кольорових відеокамер. This system of automated motion recognition, which allows you to create animations in real time using photosensitive CMOS-matrix and color cameras.
 • Item
  Синтез систем з ПІД-регулятором та об’єктом другого порядку з двома різними сталими часу і запізненням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ковела, І. М.; Іванюк, О. О.
  Наведено результати параметричного синтезу автоматичних систем з неперервним ПІД-алгоритмом та об’єктами другого порядку з двома різними сталими часу і запізненням за допомогою методу багатокритеріальної параметричної оптимізації. The results of parametric synthesis of automatic control systems with continuous PIDalgorithm and objects of the second order with two different time constants and delay by using the method of multi-objective parametric optimization.
 • Item
  Використання індексу структурної подібності та м’якого порогування для знаходження коефіцієнтів інтерполяційного фільтра з адаптивним кодуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Наконечний, А. Й.; Верес, З. Є.
  Подано модифіковану модель розширення зображення з використанням інтерполяційного фільтра на основі адаптивного кодування з динамічними границями. Такий підхід дає змогу врахувати структурну інформацію під час процесу масштабування. Запропоновано здійснювати “м’яке” порогування результуючого значення піксела. Також запропонований поділ навчального процесу обчислення коефіцієнтів фільтра на два етапи для підвищення його швидкодії та надійності. The paper presents the modified model for video upscaling based on the preservation of structural information from the input sequence in the adaptive trained filters. Additionally, it is proposed to make soft truncation of the result pixel value during the interpolation process. Also, it is proposed to split the learning process into two steps to improve its performance and reliability.
 • Item
  Машинозчитувані технології для захисту від підробки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сопрунюк, П. М.; Каріоті, М. А.
  Проаналізовано етапи розвитку систем автоматичного зчитування та розпізнавання інформації, записаної на об’єктах та вбудованих носіях даних. Визначено сучасний стан справ у галузі розроблення нанорозмірних електронних систем. Здійснено вибір можливого напряму розвитку технологій ідентифікації об’єктів. Визначено ключові вимоги до виконання нанорозмірних систем ідентифікації об’єктів. The stages of built-in data storage automation-reading and information recognition systems are analyzed in this article. The current situation in a field of nanosized electronic circuits is defined. The choise of possible dirrection in development of the object identification technology is done. The key requirements to the nanosized identification systems realization are defined.
 • Item
  Комбінований метод корекції нелінійності дводіапазонних АЦП
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кочан, Р. В.; Кочан, О. В.; Клим, Г. І.; Гоц, Н. Є.
  Розроблено метод формування тестових точок для визначення та корекції інтегральної нелінійності багаторозрядних АЦП, що використовують багаторезисторний подільник напруги з усередненням спадів напруги на всіх резисторах. Досліджено вплив похибки опору резисторів багаторезисторного подільника та випадкової похибки АЦП на невиключену похибку корекції інтегральної нелінійності. There is developed method of testing points generation for identification and correction of integral nonlinearity of high performance ADC. The developed method is based on averaging all voltages of multi-resistors voltage divider. It is investigated influence of resistors’ error and random error of ADC on residual error of integral nonlinearity correction for method based on multi-resistor divider.
 • Item
  Підвищення точності часової локалізації імпульсних сигналів зондування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Тишик, І. Я.; Совин, Я. Р.
  Для підвищення точності часової локалізації відбитих імпульсних сигналів зондування запропоновано здійснювати їх опрацювання безпосередньо у часо-частотній (вейвлет) області. Показано, що таке подання дає змогу якісно оцінювати час надходження відбитих сигналів на тлі завад. Наведено результати моделювання відбитих імпульсних сигналів у часовій та вейвлет-областях й оцінку похибок. For the improvement of time accuracy localizing for the reflected pulse sounding signals is proposed with purposeit their process in a time-frequency (wavelet) domain directly. It is shown that such presentation allows qualitatively to estimate time for the reflected pulse sounding in noise conditions. The results of design for the reflected pulse signals into a time and wavelet domains are resulted, an estimation is given to the errors.
 • Item
  Дослідження впливу параметрів вібруючої поверхні на значення відхилення відбитого лазерного променя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Партика, А. І.
  Запропоновано новий підхід, який дає змогу під іншим кутом поглянути на процес зняття інформації з віконного скла офісних приміщень. Моделюванням процесу доведена необхідність створення нової моделі, що дозволить розробити методи протидії перехопленню інформації за допомогою лазерного променя. Проведений аналіз показав, що існує інший варіант дослідження процесу відбиття лазерного променя, який допоможе розкрити реальну картину процесу дистанційного зняття інформації. In this paper we propose a new approach that allows different angle to look at the process of removing information from the window glass offices. By modeling process demonstrated the need for make a new model that will develop a number of methods against interception by a laser beam. The analysis showed that there is another option on the study of reflection of the laser beam, which will reveal the real picture of proces of the remote interception of information.
 • Item
  Розширення діапазону вимірювання початкової температури з використанням кристалооптичних термоперетворювачів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Степаняк, М. В.; Степаняк, М. М.
  Подано дослідження кристалооптичного методу вимірювання температури та отримано кодову маску, за допомогою якої побудовано шкалу для визначення початкової температури вимірювань. The paper presents the study of crystal optical method for measuring the temperature and received a code mask through which the constructed scale to determine the initial temperature measurements.
 • Item
  Обчислювач обернено пропорційної функції на число-імпульсному квадраторі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Мороз, Л. В.; Лужецька, Н. М.; Горпенюк, А. Я.
  Розроблено метод формування тестових точок для визначення та корекції інтегральної нелінійності багаторозрядних АЦП, що використовують багаторезисторний подільник напруги з усередненням спадів напруги на всіх резисторах. Досліджено вплив похибки опору резисторів багаторезисторного подільника та випадкової похибки АЦП на невиключену похибку корекції інтегральної нелінійності. There is developed method of testing points generation for identification and correction of integral nonlinearity of high performance ADC. The developed method is based on averaging all voltages of multi-resistors voltage divider. It is investigated influence of resistors’ error and random error of ADC on residual error of integral nonlinearity correction for method based on multi-resistor divider.
 • Item
  Оцінювання непевності результатів вимірювань під час контролю відносного видовження та границі текучості при розриві виробів із пластмаси
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Авраменко, О. В.; Дорожовець, М. М.; Попович, І. В.
  Розглянуто методику оцінювання непевності результатів вимірювань під час контролю відносного видовження та границі текучості зразків лопаток з пластмасових виробів при розриві. Запропоновано двоетапний підхід до обчислення непевності під час контролю: аналітико-числовим методом та методом Монте-Карло. Досліджено ефектив- ність методики Монте-Карло для перевірки достовірності результатів. Отримано результати вимірювань, які задовольняють вимоги виробництва. The method for assessment the uncertainty of measurements results during the control the relative elongation and liquid limit samples with plastic products of blades at break are represented in the article. There is proposed a two-stage approach for calculations uncertainty during the control: analytical-numerical method and method of Monte Carlo. In the article is to investigate the efficiency of Monte Carlo method for checking the accuracy of obtained results. The results of measurements, which we obtain, meet the requirements of production.
 • Item
  Програмна модель даних для забезпечення роботи автомобільного LIN-протоколу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Павельчак, А. Г.; Яцук, Ю. В.
  Запропоновано модель даних та механізми їхнього оброблення для забезпечення роботи LIN-протоколу на базі автомобільних мікроконтролерів AVR. In this paper, the authors have proposed the data model and mechanisms for their processing that ensure functionality of LIN-protocol, based on automotive microcontrollers AVR.
 • Item
  Метод Кано як один з інструментів оцінки ступеня задоволеності споживача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Мотринчук, О. В.
  Проведено соціологічні дослідження за зворотним зв’язком з підприємствами- роботодавцями ВНЗ, розглянуто модель “Метод Кано” для оцінки потреб та очікувань підприємств-роботодавців, досліджено характеристики випускника, необхідні для подальшого працевлаштування. Social researches on employers of higher education institutions were conducted, Kano model was used for evaluation of enterprises-employers' needs and expectations, graduates' characteristics, that are needed for further employment, were researched.