Держава та армія. – 2003. – №474

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/30568

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить дванадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України. Цей випуск містить матеріали Другої Міжнародної наукової конференції “Збройні сили України: історія та сучасність” (секції з історії військової справи, озброєння Збройних сил від давніх часів до завершення Української національної революції 1917–1921 рр.).

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 474 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 124 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 19
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 474
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003)
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблема державотворення в програмних документах ОУН та засоби її втілення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гаврилів, І. О.
  Розглянуто діяльність Організацій Українських Націоналістів із втілення в життя програми відновлення самостійної соборної Української держави напередодні Другої світової війни. Державницькі ідеї націоналістів та засоби їх реалізації актуальні для сучасної розбудови України. Activities of the Organization of Ukrainian Nationalists aimed at implemintation of the programme of independent soborna Ukranian state on the eve of World War II are considered.The statehood ideas of Nationalists and the means of their realization are useful for modern making of Ukraine.
 • Thumbnail Image
  Item
  Боротьба Карпатської України за незалежність в контексті радянсько-польських відносин (1938 – березень 1939 рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гетьманчук, М. П.
  Досліджується українське питання в радянсько-польських відносинах напередодні Другої світової війни. Показано вплив боротьби Карпатської України за незалежність на зовнішню політику Радянського Союзу і Польщі. З'ясовано роль політики нацистської Німеччини в українському питанні та її вплив на радянсько-польські відносини досліджуваного періоду. The Ukrainian guestion of Soviet-Polish contacts before the second World War is investigated. The influence of the struggle for ndependence of the Carpathian Ukraine upon the foreign policy of the Soviet Union and Poland is shown. The role of the police of nazi Germany in the Ukrainian factor and its influence upon the Soviet-Polish relations during the period under study is determined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Спроби українсько-польського порозуміння в кінці 20-х, 30-х рр.. XX ст.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Виздрик, В. С.
  Досліджується українське питання в радянсько-польських відносинах напередодні Другої світової війни. Показано вплив боротьби Карпатської України за незалежність на зовнішню політику Радянського Союзу і Польщі. З'ясовано роль політики нацистської Німеччини в українському питанні та її вплив на радянсько-польські відносини досліджуваного періоду. The Ukrainian guestion of Soviet-Polish contacts before the second World War is investigated. The influence of the struggle for independence of the Carpathian Ukraine upon the foreign policy of the Soviet Union and Poland is shown. The role of the police of nazi Germany in the Ukrainian factor and its influence upon the Soviet-Polish relations during the period under study is determined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Діяльність культурно-освітньої комісії та прес-бюро “Основи” товариства студентів Львівської політехніки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Ковалюк, Р. Т.
  З'ясовується роль культурно-освітньої комісії та прес-бюро товариства "Основа" в українському студентському житті Львівської політехніки в другій половині 20-х - першій половині 40-х рр. XX століття. The article examines the role of the Cultural and Educattional Commission and the Press Bureau of the studeent cociety Osnova in the Ukrainian student of Lviv Politechnca in the second half of 1920-ies – first half of 1940-ies.
 • Thumbnail Image
  Item
  Бойові дії армії УНР на Поділлі у 1919 – 1920 рр.: військово-історичні студії Миколи Капустнянського
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шандрівський, І. Г.
  Аналізуються історико-мемуарні праці члена українського військово-історичного товариства, генерал-полковника Миколи Капустянського (1880 - 1969) про бойові дії армії Української Народної Республіки проти більшовицького війська на Поділлі у 1919 - 1920 рр. The article researches the historic-memorial works that were written by Colonel-General Mikola Kapustiansky, a member of the Ukrainian military-historical community. These works expose the combat actions of the Army of the Ukrainian People Republic against the Bolshevist troops in Podillja region from 1919 to 1920.
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування військової політики директорії УНР щодо організації збройних сил (листопад 1918 – липень 1919рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Мина, Ж. В.
  Досліджено процес формування військової політики Директорії з листопада 1918 по липень 1919 року. The article is investigating the process of the formation of military policy of Directoria during November 1918 till July 1919.
 • Thumbnail Image
  Item
  Український національний рух в російській армії після повалення самодержавства на початку весни 1917 року
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Зінкевич, Р. Д.
  Показано початки розгортання українського національного руху в російській армії ранньою весною 1917 р. The basement for the Ukrainian National Uprising in the Russian Army in spring, 1917 was presented.
 • Thumbnail Image
  Item
  Участь генерала Романа Дашкевича у зміцненні артилерійських підрозділів армії УНР
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Ткачук, П. П.
  Проаналізовано становлення артилерії збройних сил України в 1917 - 1920 рр. і участь у цьому Романа Дашкевича. The situation of the artillery of the Armed Forces of Ukraine in 1917 - 1920 and the role of Roman Dashkevych in it has been analised.
 • Thumbnail Image
  Item
  Реформування зовнішньої політики в Україні в перші роки поневолення її більшовицькою тоталітарною системою
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Дещинський, Л. Є.
  Розкривається тема реформування більшовиками зовнішньої політики України в перші роки її поневолення. In the Scientific article reforming the foreign policy of Ukraine by bilshoviks in the first years of its oppression is considered.