Держава та армія. – 2003. – №474

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить дванадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України. Цей випуск містить матеріали Другої Міжнародної наукової конференції “Збройні сили України: історія та сучасність” (секції з історії військової справи, озброєння Збройних сил від давніх часів до завершення Української національної революції 1917–1921 рр.).

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 474 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 124 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 474
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003)
 • Item
  Проблема державотворення в програмних документах ОУН та засоби її втілення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гаврилів, І. О.
  Розглянуто діяльність Організацій Українських Націоналістів із втілення в життя програми відновлення самостійної соборної Української держави напередодні Другої світової війни. Державницькі ідеї націоналістів та засоби їх реалізації актуальні для сучасної розбудови України. Activities of the Organization of Ukrainian Nationalists aimed at implemintation of the programme of independent soborna Ukranian state on the eve of World War II are considered.The statehood ideas of Nationalists and the means of their realization are useful for modern making of Ukraine.
 • Item
  Боротьба Карпатської України за незалежність в контексті радянсько-польських відносин (1938 – березень 1939 рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гетьманчук, М. П.
  Досліджується українське питання в радянсько-польських відносинах напередодні Другої світової війни. Показано вплив боротьби Карпатської України за незалежність на зовнішню політику Радянського Союзу і Польщі. З'ясовано роль політики нацистської Німеччини в українському питанні та її вплив на радянсько-польські відносини досліджуваного періоду. The Ukrainian guestion of Soviet-Polish contacts before the second World War is investigated. The influence of the struggle for ndependence of the Carpathian Ukraine upon the foreign policy of the Soviet Union and Poland is shown. The role of the police of nazi Germany in the Ukrainian factor and its influence upon the Soviet-Polish relations during the period under study is determined.
 • Item
  Спроби українсько-польського порозуміння в кінці 20-х, 30-х рр.. XX ст.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Виздрик, В. С.
  Досліджується українське питання в радянсько-польських відносинах напередодні Другої світової війни. Показано вплив боротьби Карпатської України за незалежність на зовнішню політику Радянського Союзу і Польщі. З'ясовано роль політики нацистської Німеччини в українському питанні та її вплив на радянсько-польські відносини досліджуваного періоду. The Ukrainian guestion of Soviet-Polish contacts before the second World War is investigated. The influence of the struggle for independence of the Carpathian Ukraine upon the foreign policy of the Soviet Union and Poland is shown. The role of the police of nazi Germany in the Ukrainian factor and its influence upon the Soviet-Polish relations during the period under study is determined.
 • Item
  Діяльність культурно-освітньої комісії та прес-бюро “Основи” товариства студентів Львівської політехніки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Ковалюк, Р. Т.
  З'ясовується роль культурно-освітньої комісії та прес-бюро товариства "Основа" в українському студентському житті Львівської політехніки в другій половині 20-х - першій половині 40-х рр. XX століття. The article examines the role of the Cultural and Educattional Commission and the Press Bureau of the studeent cociety Osnova in the Ukrainian student of Lviv Politechnca in the second half of 1920-ies – first half of 1940-ies.
 • Item
  Бойові дії армії УНР на Поділлі у 1919 – 1920 рр.: військово-історичні студії Миколи Капустнянського
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шандрівський, І. Г.
  Аналізуються історико-мемуарні праці члена українського військово-історичного товариства, генерал-полковника Миколи Капустянського (1880 - 1969) про бойові дії армії Української Народної Республіки проти більшовицького війська на Поділлі у 1919 - 1920 рр. The article researches the historic-memorial works that were written by Colonel-General Mikola Kapustiansky, a member of the Ukrainian military-historical community. These works expose the combat actions of the Army of the Ukrainian People Republic against the Bolshevist troops in Podillja region from 1919 to 1920.
 • Item
  Формування військової політики директорії УНР щодо організації збройних сил (листопад 1918 – липень 1919рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Мина, Ж. В.
  Досліджено процес формування військової політики Директорії з листопада 1918 по липень 1919 року. The article is investigating the process of the formation of military policy of Directoria during November 1918 till July 1919.
 • Item
  Український національний рух в російській армії після повалення самодержавства на початку весни 1917 року
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Зінкевич, Р. Д.
  Показано початки розгортання українського національного руху в російській армії ранньою весною 1917 р. The basement for the Ukrainian National Uprising in the Russian Army in spring, 1917 was presented.
 • Item
  Участь генерала Романа Дашкевича у зміцненні артилерійських підрозділів армії УНР
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Ткачук, П. П.
  Проаналізовано становлення артилерії збройних сил України в 1917 - 1920 рр. і участь у цьому Романа Дашкевича. The situation of the artillery of the Armed Forces of Ukraine in 1917 - 1920 and the role of Roman Dashkevych in it has been analised.
 • Item
  Реформування зовнішньої політики в Україні в перші роки поневолення її більшовицькою тоталітарною системою
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Дещинський, Л. Є.
  Розкривається тема реформування більшовиками зовнішньої політики України в перші роки її поневолення. In the Scientific article reforming the foreign policy of Ukraine by bilshoviks in the first years of its oppression is considered.
 • Item
  Формування війскового кадрового складу ОУН та УПА з числа вихованці "Пласту"
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Дем'янюк, О. Й.
  Досліджується процес зближення провідних ідей діяльності українських націоналістичних організацій та "Пласту", формування військового кадрового складу ОУН та УПА з числа вихованців пластових гуртків Західної України. A process of rapprochement of leading ideas of activity of the Ukrainian nationalistic organizations is explored and “Plast”, forming the military skilled composition of OUN – URA from number pupils of plast groups of the Western Ukraine.
 • Item
  Західні землі України в1941-1942рр.: від Української народної самооборони до УПА
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Яким, С. С.
  Зроблено спробу розкрити діяльність ОУН(б) в період 1941-1942рр, її стратегію відносин із нацистськими окупантами: від організації самооборони до організованої збройної боротьби , формування регулярної повстанської армії. At was made an attempt to show the activity of the UNO during the period of 1941 – 1942, its strategy of attitude to the Nazi occupationists: from the organization of self-defense till organized arms fight, forming of the regular insurgent army.
 • Item
  Державницька діяльність Української повстанцької армії в роки Другої світової війни
  (2003) Замлинський, Т. І.
  Зроблено спробу проаналізувати теоретичну та практичну державницьку діяльність УПА під час німецько-радянської війни. An attempt to analise theoretical and practical aspects of struggle for independence undertaken by Ukrainian Insurgent Army during World War II.
 • Item
  Допомога підпільників і партизанів Червоної Армії у вигнанні гітлерівських окупантів з України і Білорусії на початку 1944 року
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Іващук, С. О.
  Розглянуто питання бойової співдружності та дій українських, білоруських та польських підпільників і партизанів у наданні допомоги наступаючим частинам Червоної Армії у звільнені території України та Білорусії від від немецько-фашистських окупантів на початку 1944 року.The article is dedicated to the battle fraternity and the fight of Ukrainian, Byelorussian and Polish people working in underground as well of partisans doing their best to help the approaching Red Army liberating the territories of Ukraine and Byelorussia from German interventionisns at the deginning of 1944.
 • Item
  Основні фактори війскового протистояння між радянським тоталітарним режимом та українським націоналістичним підпіллям на Західній Україні (1944-1947рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Польова, З.
  Досліджено особливості військвого протистояння між радянським військами і силами ОУН-УПА в Західній Україна в 1944-1947рр. Продемонстровано, що спектр радянських контрзаходів проти націоналістичного підпілля очолював діапазон від окремих і спільних каральних акцій силами Червоної Армії, прикордонних військ та НКВД до облав і військових блокад цілих регіонів із залученням військових контингентів всіх видів. I investigate the peculiarities of military conflicts between the Soviets and the OUN-UPA in Western Ukraine in 1944-1947. A series of Soviet counter-measures against Ukrainian nationalistic underground embraced military blockades of the areas under the control of the UPA and joint punitive actions undertaken by the Red Army and the NKVD units.
 • Item
  Джерела до вивчення історії української національно-патріотичного руху в УРСР середина 50-х - кінця 80-х років XX століття
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Стасюк, І. М.
  Подано та проаналізовано джерельну базу дослідження: неопубліковані архіви матеріалів, опубліковані документи, мемуари та періодичні видання. Documentary sources of the investigation, unknown archival materials and memoirs are presented and analised.
 • Item
  Збройні сили СРСР у вирішенні внітрішньодержавних проблем наприкінці існування радянського союзу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гусєв, В. І.; Мазурін, О. В.
  Досліджується проблема виконання Збройними Силами СРСР внутрішньої силововї функції на останньому етапі існування Радянського союзу. Показано, що Радянська армія, всупереч максистсько-ленінському вченню, навіть в умовах "розвинутого соціалізму" силовим способом захищали існування СРСР і виконувала завдання тоталітарного режиму КПРС, The article investigates the problem of execution of internal forced function by the Armed Forces of the USSR on the last period the Soviet Union’s existence. The article shows that the Soviet Army protected the existence of the USSR and executed the tasks of totalitarian regime of the C.P.S.U by using of force contrary to the Marxist-Lenin’s doctrine even in the “developed socialism” conditions.
 • Item
  Важка бомбардувальна авіація у складі війсково-повітряних сил України (1991-2001рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Харук, А. І.
  Розглянуто історію розвитку важких бомбардувальних частин ВПС України. Досліджений процес їх скорочення відповідно до міжнародних угод та місце в структурі сучасних Збройних Сил. In this article the history the heavy bombardment unit of Ukrainian AF and it place in the structure of Armed Forces is described. The process of their reduction according to the international agreements is discovered.
 • Item
  Психологічна боротьба в історії українського козацтва
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Куцька, О. М.
  З'ясовується специфіка інформаціно-психологічного впливу в період Козацької доби на Україні: його застосування у зовнішній і внутрішній життєдіяльності запорозьких козаків та пропоганда в політиці іноземних держав, спрямована на українські землі.The main purpase of the author is to determine the specificness of an information and psychological influence during the Cossack period in Ukraine: its usade in the foreign and interior policial activity of Zaporoghshy Cossachs and policial propaganda of foreign states directed of the Ukrainian territory.