Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – №790

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” подано статті, які є результатами наукових досліджень працівників, докторантів та аспірантів Національного університету “Львівська політехніка”, інших українських та зарубіжних науково-навчальних та виробничо-господарських організацій, які відображають проблеми та перспективні напрями розвитку менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, особливості управління національним господарством, механізми підвищення ефективності управління науково-освітянською діяльністю тощо. Щоб популяризувати наукові доробки, статті подано англійською мовою. Публікації будуть цікавими та корисними для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів та інших науково-навчальних установ, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 135 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 21
 • Item
  Формування англомовної мовленнєвої компетенції в аудіюванні студентів-економістів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Орищин, І. С.
  Розглянуто проблеми введення аудіювання як одного із видів мовленнєвої діяльності для студентів немовних ВНЗ. Підкреслено, що виконуючи вправи з аудіювання, студенти удосконалюють уміння прогнозувати зміст, виділяти головне, знаходити другорядні деталі, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки. Зауважено, що для ефективного аудіювання важливо дібрати текст, який був би складений на основі оригінальних англомовних джерел та містив би такі характеристики: пізнавальну цінність, інформативність та якість. Наведено процес аудіювання, яке рекомендується проводити в три етапи: передтекстовий, текстовий та післятекстовий. Зазначено, що на передтекстовому етапі завданням викладача є створення умов для можливого прогнозування змісту аудіотексту та зняття лексичних, граматичних та фонетичних труднощів сприйняття. З метою вирішення першого завдання (прогнозування змісту) перед кожним текстом сформульовано питання, відповіді на які мають наштовхнути студентів на визначення його ймовірної тематики, що значно полегшить сприйняття почутого. Рекомендовано для зняття лексичних труднощів аудіювання перед прослуховуванням тексту подавати слова та словосполучення, якими студенти не володіють. Кількість незнайомих слів не повинна перевищувати 3-х відсотків від загальної кількості слів, бо перевантаження короткочасної пам’яті уповільнює процес засвоєння мови і зменшує швидкість відпрацювання постійних навичок. Оскільки деякі тексти можуть мати складний або давно засвоєний граматичний матеріал, запропоновано виконувати невеликі вправи щоб зняти можливі граматичні труднощі сприйняття. As one of the types of speech activity, listening is considered to be the most difficult for the mastering it by students. This problem is particularly urgent to non-linguistic higher educational institution students. Doing exercises on listening, students improve the ability to predict the content, to distinguish important things, to find minor details, to establish relationships of cause and effect. Listening is the activity that involves the processes of perception, recognition, and understanding a foreign language. Since listening is one-time, speech perception depends on the skill to hold in the memory the results of sense and semantic analysis for a certain period of time. The main goal is to develop such skills as observation, classification, selection, elimination of hypotheses. Only a student who has them, can consciously perceive and organize information and analyze it. It is very important to choose a text for listening. The texts should be formed on the basis of the original English language sources. Particular attention should be paid to the nature of texts: their cognitive value, information content and quality. We carried out listening on three stages: pretext, text and posttext. On pretext stage the task of the teacher is to create conditions for possible prediction of the text content and the removal of lexical, grammatical, and phonetic difficulties of perception. To solve the first problem (prediction of contents), before each text questions are given, the answers to which have to suggest an idea to students to determine its probable topic that will greatly facilitate the perception of what they heard.
 • Item
  Концептуальні засади розвитку доступного житла на прикладі Львівської області
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Пшик-Ковальська, О. О.; Розман, Т. І.
  Сформовано напрями розвитку доступного житла та розроблено теоретичні та прикладні засади функціонування департаменту формування, забезпечення та розвитку доступного житла. Для визначення основних напрямів розвитку доступного житла проаналізовано сучасний стан ринку житлового будівництва. У межах проведеного дослідження визначено основні функції суб’єктів розвитку доступного житла та визначено категорії громадян, які можуть претендувати на доступне житло. Встановлено, що основними суб’єктами розвитку доступного житла є юридичні особи (інвестори, банки, будівельні організації, кредитні спілки тощо), фізичні особи (як інвестори та споживачі) та держава, як контролюючий та розподільний центр у формі Обласного департаменту формування, забезпечення та розвитку доступно житла. Стверджено, що низький рівень забезпечення житлом населення є найгострішою проблемою в країні і її вирішення не може пройти без активної участі держави. Зважаючи на це, запропоновано створення Обласного департаменту формування, забезпечення та розвитку доступного житла, та визначено чіткі функції суб’єктів розвитку такого типу житла. Усі розробки скеровано для покращення функціонування та підвищення зацікавленості будівельних організацій, інвесторів, комерційних структур реалізовувати підприємницьку діяльність у сфері доступного житлового будівництва. Considering that the formation of the market of affordable housing is a key issue towards socio-economic development, the development of this type of housing will solve most social problems. In this article, the following main objectives: to form a single center support and development of affordable housing, and to identify clear functions of the development of such housing. The results of the study are: shaped areas of affordable housing and developed the theoretical and practical principles of operation of formation Department for, maintenance and development of affordable housing. Analyzed the condition of residential building.to define the main directions of affordable housing development. As part of the study indicate the main key for business functions of affordable housing and defined categories of people who qualify for affordable housing. It was established that the main subject of affordable housing are legal entities (investors, banks, construction companies, credit unions, etc.), individuals (investors and consumers) and the state as a controlling and servo centre in the form of the Regional Department of the formation, support and development of affordable housing
 • Item
  Системний підхід до фундаментальної підготовки менеджерів як передумова формування фахових знань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Дольнікова, Л. В.; Цубова, О. Л.
  Розглянуто науково-методологічні підходи до формування знань з фундаментальних дисциплін під час підготовки бакалаврів з напряму “Менеджмент”, подано авторське трактування системного підходу до формування якісних фахових знань шляхом фундаментальної освіти. Перераховано чинники, які впливають на ефективність фундаментальної підготовки менеджера, а саме: недостатній рівень загальноосвітніх знань, неуміння працювати в системі вищої школи, низький рівень, а часом і повна відсутність, інтеграції фундаментальних і професійних знань, що спричинює і низьку мотивацію вивчення фундаментальних дисциплін. Сформовано зміст фундаментальної освіти, який повинен чітко виходити з мети, основних видів і завдань діяльності менеджера, основні з яких виокремлено як готовність до управлінської діяльності у сфері ринкових відносин. Підкреслено, що фахівець, крім того, повинен володіти необхідними в його практичній діяльності знаннями у галузі маркетингу, підприємництва, комерційної діяльності, права, зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, оподаткування, менеджменту, знати законодавство України, що регламентує підприємницьку, комерційну, зовнішньоекономічну діяльність, зміст економічних законів і категорій, мати достатні знання із соціально-гуманітарної сфери. Розроблено систему дидактичних засобів системного підходу до вивчення окремих фундаментальних дисциплін навчального плану на основі інтегративного підходу. The article deals with the scientific and methodological approaches to the creation of knowledge in fundamental subjects during the training for the Bachelor’s degree in Management. It represents the author’s interpretation of the systematic approach to the formation of high-quality professional knowledge through the basic education. In pedagogical theory, the question of the system of interrelations in the shaping of training content belongs to the main problems, which constitute the logical starting point for the problem solution in the training of a competitive specialist. The main approaches in the modern didactic system of managers’ training in higher education are humanity, fundamentality, structured system, and professional orientation of educational material. Fundamental education presupposes the formation of basic knowledge for mastering the system of professional competence of the future specialists. Professionalism is based on the corresponding fundamental training, systematic thinking, effective methods of strategies and decision argumentation, organizational skills.Therefore, the purpose of modern specialist training is to ensure the conditions of the efficient knowledge acquisition through the innovation in education and adaptation to the national and international labor markets. The effectiveness of basic managers’ training is influenced by numerous factors: insufficient level of general knowledge, incapability to work in institutions of higher learning, low, and sometimes complete absence of the integration of basic and professional knowledge, which leads to low motivation in studying basic subjects. Basic education content formation has to be based on the objective, main types and tasks of manager’s activity, which are distinguished as the readiness for managerial activity in market relations. The expert for the practical activity should possess the knowledge in marketing, entrepreneurship, business, law, foreign trade, finance, taxation, management, legislation of Ukraine, which regulates business, trade, foreign trade, the meaning of economic laws and categories, to have sufficient amount of knowledge in social and humanitarian spheres. This system of knowledge and skills can be formed only with the help of clear scientific and reasonable integration system of the fundamental, social, humanitarian, and professional practical knowledge. Taking into account the activity tasks and its productive functions, which should be possessed by a manager in the managerial activity, it is considered that the list of the natural sciences disciplines (basic disciplines) requires high-quality innovative educational and scientific support, the development of effective means of systematic knowledge and skills formation, which are the basis of expertise. We have developed the didactic means system of the systematic approach to the study of some fundamental subjects of the curriculum based on the integrative approach, and the implementation effectiveness of their application will be the subject of our further research.